Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί ΚΦΕ Άρθρο 56 Μη εφαρµογή ευεργετηµάτων

18 Ιανουαρίου 2014

ΚΦΕ Άρθρο 56 Μη εφαρµογή ευεργετηµάτων

ΚΦΕ Άρθρο 56 Μη εφαρµογή ευεργετηµάτων

Τα ευεργετήµατα που προβλέπονται στα άρθρα 52, 53, 54 και 55 αίρονται ολικά ή µερικά, όταν
κάποια από τις πράξεις που αναφέρονται στα άρθρα αυτά έχει ως κύριο στόχο ή ως έναν από τους κύ-
ριους στόχους τη φοροδιαφυγή ή τη φοροαποφυγή. Το γεγονός ότι η πράξη δεν πραγµατοποιείται για
οικονοµικά θεµιτούς λόγους, όπως είναι η αναδιάρθρωση ή η ορθολογικότερη οργάνωση των δραστη-
ριοτήτων των εταιρειών που ενέχονται στη σχετική πράξη, µπορεί να αποτελέσει τεκµήριο ότι κύριος ή ένας από τους κύριους στόχους της πράξης αυτής είναι η φοροδιαφυγή ή η φοροαποφυγή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ