Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί ΚΦΕ Άρθρο 59 Φορολόγηση στην πηγή

18 Ιανουαρίου 2014

ΚΦΕ Άρθρο 59 Φορολόγηση στην πηγή

ΚΦΕ Άρθρο 59 Φορολόγηση στην πηγή 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ

Άρθρο 59 Φορολόγηση στην πηγή

1. Τα ακόλουθα πρόσωπα υποχρεούνται να παρακρατούν φόρο σύµφωνα µε το σύστηµα φορολό-
γησης στην πηγή:
α) κάθε φυσικό πρόσωπο που αποκτά κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα ή νοµικό πρόσωπο
ή νοµική οντότητα που διενεργεί πληρωµές ή δίνει παροχές σε είδος στους εργαζοµένους τους,
β) κάθε νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα που καταβάλλει συντάξεις σε φυσικά πρόσωπα,
γ) ταµεία κοινωνικής ασφάλισης ή παρόµοιες οντότητες που διενεργούν πληρωµές στους ασφαλι-
σµένους τους.
2. Το πρόσωπο, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, το οποίο καταβάλλει εισόδηµα για µισθωτή
εργασία σύµφωνα µε το άρθρο 12, φέρει την ευθύνη παρακράτησης φόρου και απόδοσής του στο κράτος. Εάν δεν διενεργείται παρακράτηση, ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλλει το φόρο που δεν παρακρατήθηκε, καθώς και τυχόν πρόστιµα και ποινές που προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία.
3. Εισόδηµα που απαλλάσσεται από το φόρο δεν υπόκειται σε παρακράτηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ