Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί ΚΦΕ Άρθρο 60 Φορολογικός συντελεστής

18 Φεβρουαρίου 2014

ΚΦΕ Άρθρο 60 Φορολογικός συντελεστής

ΚΦΕ Άρθρο 60 Φορολογικός συντελεστής 


Άρθρο 60 Φορολογικός συντελεστής 


1. Το µηνιαίο εισόδηµα από µισθωτή εργασία και συντάξεις, συµπεριλαµβανοµένων των παροχών
σε είδος και των εφάπαξ παροχών, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου µε βάση την κλίµακα της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 15 και του άρθρου 16 µετά από προηγούµενη αναγωγή του σε ετήσιο.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, το εισόδηµα από µισθωτή εργασία που αποκτούν οι αξιω-
µατικοί και το κατώτερο πλήρωµα που υπηρετεί σε πλοία του εµπορικού ναυτικού υπόκειται σε παρα-
κράτηση φόρου σύµφωνα µε τους συντελεστές της παραγράφου 2 του άρθρου 15.
3. Ο φόρος που παρακρατείται σύµφωνα µε τις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων µειώνε-
ται κατά ποσοστό ενάµισυ τοις εκατό (1,5%) κατά την παρακράτησή του.
4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται ο τρόπος αναγωγής του µηνιαίου εισοδή-
µατος της παραγράφου 1 σε ετήσιο, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή των διατά-
ξεων του άρθρου αυτού.
5. Στα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που καταβάλλονται αναδρομικά, σύμφωνα με το άρθρο 12, διενεργείται παρακράτηση με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο καταβαλλόμενο ποσό ανεξάρτητα από το έτος στο οποίο ανάγονται για να φορολογηθούν τα εισοδήματα αυτά.
6. Ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους αποδίδεται το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής του υποκείμενου σε παρακράτηση εισοδήματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ