Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί ΚΦΕ Άρθρο 63 Απαλλαγή για ορισµένες ενδοοµιλικές πληρωµές

18 Ιανουαρίου 2014

ΚΦΕ Άρθρο 63 Απαλλαγή για ορισµένες ενδοοµιλικές πληρωµές

ΚΦΕ Άρθρο 63 Απαλλαγή για ορισµένες ενδοοµιλικές πληρωµές

Άρθρο 63 Απαλλαγή για ορισµένες ενδοοµιλικές πληρωµές

1. Ανεξάρτητα από το άρθρο 61, δεν παρακρατείται καθόλου φόρος από µερίσµατα και παρόµοιες
πληρωµές που διανέµονται σε νοµικό πρόσωπο το οποίο περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα της Οδηγίας
402011/96/Ε.Ε. σχετικά µε το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις µητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών − µελών, όπως αυτή ισχύει, εφόσον:
α) το νοµικό πρόσωπο που εισπράττει κατέχει µετοχές, µερίδια ή συµµετοχή τουλάχιστον δέκα τοις
εκατό (10%), βάσει αξίας ή αριθµού, στο µετοχικό κεφάλαιο ή δικαιώµατα σε κέρδη, δικαιώµατα ψή-
φου του φορολογούµενου που προβαίνει στη διανοµή,
β) το ελάχιστο ποσοστό κατοχής µετοχών ή µεριδίων ή συµµετοχής διακρατείται για τουλάχιστον
είκοσι τέσσερις (24) µήνες, και
γ) το νοµικό πρόσωπο που εισπράττει:
αα) περιλαµβάνεται στους τύπους απαριθµούνται στο Παράρτηµα Ι Μέρος Α της Οδηγίας
2011/96/ΕΕ, όπως ισχύει, και
ββ) είναι φορολογικός κάτοικος κράτους − µέλους της Ε.Ε. σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους
αυτού και_δεν θεωρείται φορολογικός κάτοικος τρίτου κράτους εκτός Ε.Ε. κατ’ εφαρµογή όρων σύµ-
βασης αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί µε αυτό το τρίτο κράτος, και
γγ) υπόκειται, χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής, σε έναν από τους φόρους που αναφέρο-
νται στο Παράρτηµα Ι Μέρος Β της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ ή σε οποιονδήποτε άλλο φόρο ενδεχοµένως
στο µέλλον αντικαταστήσει έναν από τους φόρους αυτούς.
2. Ανεξάρτητα από το άρθρο 61, δεν παρακρατείται φόρος από τόκους και δικαιώµατα (royalties)
που καταβάλλονται σε νοµικό πρόσωπο που αναφέρεται στο Παράρτηµα της Οδηγίας 2003/49/ΕΚ για
την καθιέρωση κοινού συστήµατος φορολόγησης των τόκων και των δικαιωµάτων που καταβάλλονται
µεταξύ συνδεδεµένων προσώπων διαφορετικών κρατών − µελών, όπως αυτή ισχύει, εφόσον:
α) το νοµικό πρόσωπο ή η νοµική οντότητα που εισπράττει κατέχει άµεσα µετοχές, µερίδια ή συµ-
µετοχή τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%), βάσει αξίας ή αριθµού, στο µετοχικό κεφάλαιο ή δικαιώ-
µατα ψήφου του φορολογούµενου που προβαίνει στην καταβολή,
β) το ελάχιστο ποσοστό κατοχής µετοχών ή µεριδίων ή συµµετοχής διακρατείται για τουλάχιστον
είκοσι τέσσερις (24) µήνες, και
γ) το νοµικό πρόσωπο που εισπράττει :
αα) περιλαµβάνεται στους τύπους που απαριθµούνται στο Παράρτηµα Ι Μέρος Α της Οδηγίας
2009/133/ΕΚ, όπως ισχύει, και
ββ) είναι φορολογικός κάτοικος κράτους − µέλους της Ε.Ε. σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους
αυτού και δεν θεωρείται φορολογικός κάτοικος τρίτου κράτους εκτός Ε.Ε. κατ’ εφαρµογή όρων σύµ-
βασης αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί µε αυτό το τρίτο κράτος, και
γγ) υπόκειται, χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής, σε έναν από τους φόρους που αναφέρο-
νται στο Παράρτηµα Ι Μέρος Β΄ της Οδηγίας 2009/133/ΕΚ ή σε οποιοδήποτε άλλο φόρο ενδεχοµένως
στο µέλλον αντικαταστήσει έναν από τους φόρους αυτούς.
3. Εάν ένας φορολογούµενος που έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα διανείµει µέρισµα,
καταβάλλει τόκους ή δικαιώµατα σε νοµικό πρόσωπο που δεν έχει συµπληρώσει είκοσι τέσσερις (24)
µήνες διακράτησης του ελάχιστου ποσοστού κατοχής µετοχών ή µεριδίων ή συµµετοχής, αλλά κατά τα
λοιπά πληροί τους όρους των παραγράφων 1 και 2, ο υπόχρεος σε παρακράτηση που έχει τη φορολο-
γική κατοικία του στην Ελλάδα µπορεί προσωρινά να µην προβεί σε παρακράτηση φόρου, εφόσον
καταθέσει (τραπεζική) εγγύηση στη Φορολογική ∆ιοίκηση ποσού ίσου προς:

συντελεστής παρακράτησης
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− x διανεµηθέν ή καταβληθέν ποσό
1 −/− συντελεστής παρακράτησης

Η Φορολογική ∆ιοίκηση δύναται να απαιτήσει κατάπτωση της εγγύησης εάν το νοµικό πρόσωπο
που εισέπραξε τα ποσά δεν διακράτησε το ελάχιστο ποσοστό κατοχής µετοχών ή µεριδίων ή συµµετο-
χής για τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) µήνες. Η απαλλαγή από την υποχρέωση παρακράτηση φόρου καθίσταται οριστική, και η εγγύηση λήγει την ηµεροµηνία κατά την οποία συµπληρώνονται είκοσι τέσσερις (24) µήνες διακράτησης του ελάχιστου ποσοστού κατοχής µετοχών ή µεριδίων ή συµµετοχής.
4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται τα έντυπα για την εφαρµογή των προη-
γούµενων παραγράφων και ρυθµίζονται οι αναγκαίες τεχνικές λεπτοµέρειες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ