Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί ΚΦΕ Άρθρο 65 Κράτη µη συνεργάσιµα στο φορολογικό τοµέα και κράτη µε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς

18 Ιανουαρίου 2014

ΚΦΕ Άρθρο 65 Κράτη µη συνεργάσιµα στο φορολογικό τοµέα και κράτη µε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς

ΚΦΕ Άρθρο 65 Κράτη µη συνεργάσιµα στο φορολογικό τοµέα και κράτη µε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΤΗΣ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗΣ

Άρθρο 65 Κράτη µη συνεργάσιµα στο φορολογικό τοµέα και κράτη µε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς

1. Κράτος για την εφαρµογή του παρόντος κεφαλαίου νοείται το κράτος ή η περιοχή δικαιοδοσίας
ή η υπερπόντια χώρα ή το έδαφος που τελεί υπό οποιοδήποτε ειδικό καθεστώς σύνδεσης ή εξάρτησης κατά την έννοια του διεθνούς δικαίου.
2. Σύµβαση διοικητικής συνδροµής, για την εφαρµογή Κ.Φ.Ε. νοείται η διεθνής σύµβαση που επι-
τρέπει την ανταλλαγή όλων των πληροφοριών, που είναι απαραίτητες για την εφαρµογή της φορολογι-
κής νοµοθεσίας των συµβαλλόµενων µερών.
3. Μη συνεργάσιµα κράτη είναι εκείνα που δεν είναι κράτη − µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κα-
τάστασή τους σχετικά µε τη διαφάνεια και την ανταλλαγή των πληροφοριών σε φορολογικά θέµατα
έχει εξεταστεί από τον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) και τα οποία:
α) δεν έχουν συνάψει και δεν εφαρµόζουν µε την Ελλάδα σύµβαση διοικητικής συνδροµής στο φο-
ρολογικό τοµέα και
β) δεν έχουν υπογράψει τέτοια σύµβαση διοικητικής συνδροµής µε τουλάχιστον δώδεκα άλλα κρά-
τη.
Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά.
4. Τα µη συνεργάσιµα κράτη καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ύστερα από
τη διαπίστωση των προϋποθέσεων της προηγούµενης παραγράφου και περιλαµβάνονται σε κατάλογο
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο κατάλογος δηµοσιεύεται τον Ιανουάριο κάθε
έτους ως εξής: 
α) Αφαιρούνται τα κράτη που µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης έχουν συνάψει και εφαρµόζουν
µε την Ελλάδα σύµβαση διοικητικής συνδροµής.
β) Προστίθενται τα κράτη που:
αα) ενώ έχουν συνάψει µε την Ελλάδα σύµβαση διοικητικής συνδροµής, οι διατάξεις της εν λόγω
σύµβασης ή η εφαρµογή τους δεν επέτρεψαν στην ελληνική φορολογική διοίκηση να λάβει τις πληρο-
φορίες που είναι απαραίτητες για την εφαρµογή των διατάξεων της φορολογικής νοµοθεσίας,
ββ) δεν έχουν συνάψει µε την Ελλάδα σύµβαση διοικητικής συνδροµής, αν και η Ελλάδα είχε προ-
τείνει, πριν την 1η Ιανουαρίου του προηγούµενου έτους, τη σύναψη τέτοιας σύµβασης.
γ) Αφαιρούνται ή προστίθενται τα κράτη που δεν έχουν συνάψει µε την Ελλάδα σύµβαση διοικητι-
κής συνδροµής, στα οποία η Ελλάδα δεν είχε προτείνει τη σύναψη τέτοιας σύµβασης πριν την 1η Ια-
νουαρίου του προηγούµενου έτους και για τα οποία το Παγκόσµιο Φόρουµ για τη ∆ιαφάνεια και την
Ανταλλαγή των πληροφοριών σε φορολογικά θέµατα που συστήθηκε µε απόφαση του Ο.Ο.Σ.Α. της
17ης Σεπτεµβρίου 2009, θεωρεί ότι αντίστοιχα προβαίνουν ή όχι στην ανταλλαγή όλων των πληροφο-
ριών που είναι απαραίτητες για την εφαρµογή των φορολογικών νοµοθεσιών των συµβαλλόµενων µε-
ρών.
5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου σχετικά µε τα µη συνεργάσιµα κράτη εφαρµόζονται για αυτά
που προστίθενται στον κατάλογο της προηγούµενης παραγράφου, από την 1η Ιανουαρίου του εποµέ-
νου της δηµοσίευσης έτους. Γι’ αυτά που αφαιρούνται από τον κατάλογο, η εφαρµογή των διατάξεων
παύει από τη δηµοσίευσή του.
6. Για την εφαρµογή των διατάξεων του κεφαλαίου αυτού, το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική
οντότητα θεωρείται ότι υπόκειται σε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς σε κράτος εκτός της Ελλάδας,
όταν η φορολογική κατοικία τους βρίσκεται σε οποιοδήποτε κράτος, ακόµη και σε κράτος − µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν σε αυτό το κράτος:
α) δεν υπόκειται σε φορολογία ή, εάν υπόκειται, δεν φορολογείται εν τοις πράγµασι, ή
β) υπόκειται σε φόρο επί των κερδών ή των εισοδηµάτων ή του κεφαλαίου, ο οποίος είναι ίσος ή
κατώτερος από το πενήντα τοις εκατό (50%) του συντελεστή φορολογίας νοµικών προσώπων και νο-
µικών οντοτήτων που θα οφειλόταν σύµφωνα µε τις διατάξεις της ελληνικής φορολογικής νοµοθεσίας,
εάν ήταν φορολογικός κάτοικος ή διατηρούσε µόνιµη εγκατάσταση κατά την έννοια του άρθρου 6 του
Κ.Φ.Ε. στην Ελλάδα.
7. Τα κράτη που έχουν προνοµιακό φορολογικό καθεστώς καθορίζονται µε απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονοµικών ύστερα από τη διαπίστωση των προϋποθέσεων της προηγούµενης παραγράφου και
περιλαµβάνονται σε κατάλογο που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο κατάλογος
δηµοσιεύεται τον Ιανουάριο κάθε έτους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ