Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί ΚΦΕ Άρθρο 66 Ελεγχόµενες αλλοδαπές εταιρείες (ΕΑΕ)

18 Ιανουαρίου 2014

ΚΦΕ Άρθρο 66 Ελεγχόµενες αλλοδαπές εταιρείες (ΕΑΕ)

ΚΦΕ Άρθρο 66 Ελεγχόµενες αλλοδαπές εταιρείες (ΕΑΕ)

Άρθρο 66 Ελεγχόµενες αλλοδαπές εταιρείες (ΕΑΕ)

1. Το φορολογητέο εισόδηµα περιλαµβάνει το µη διανεµηθέν εισόδηµα νοµικού προσώπου ή νοµι-
κής οντότητας που είναι φορολογικός κάτοικος άλλης χώρας, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακό-
λουθες προϋποθέσεις:
α) ο φορολογούµενος, µόνος του ή από κοινού µε τα συνδεδεµένα πρόσωπα, κατέχει, άµεσα ή έµ-
µεσα, µετοχές, µερίδια, δικαιώµατα ψήφου ή συµµετοχής στο κεφάλαιο σε ποσοστό άνω του πενήντα
τοις εκατό (50%) ή δικαιούται να εισπράττει ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) των κερδών
του εν λόγω νοµικού προσώπου ή νοµικής οντότητας,
β) το παραπάνω νοµικό πρόσωπο ή η νοµική οντότητα υπόκειται σε φορολογία σε µη συνεργάσιµο
κράτος ή κράτος µε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς, ήτοι σε ειδικό καθεστώς που επιτρέπει ουσιωδώς χαµηλότερο επίπεδο φορολογίας από ό,τι το γενικό καθεστώς,
γ) άνω του τριάντα τοις εκατό (30%) του καθαρού εισοδήµατος προ φόρων που πραγµατοποιεί το
νοµικό πρόσωπο ή η νοµική οντότητα εµπίπτει σε µία ή περισσότερες από τις κατηγορίες που ορίζο-
νται στην παράγραφο 3,
δ) δεν πρόκειται για εταιρεία, της οποίας η κύρια κατηγορία µετοχών αποτελεί αντικείµενο δια-
πραγµάτευσης σε οργανωµένη αγορά.
2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις που το νοµικό πρόσωπο ή η νοµική οντότητα
είναι φορολογικός κάτοικος κράτους − µέλους της Ε.Ε., εκτός εάν η εγκατάσταση ή η οικονοµική
δραστηριότητα του νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας συνιστά επίπλαστη κατάσταση που
δηµιουργήθηκε µε ουσιαστικό σκοπό την αποφυγή του αναλογούντος φόρου.
Σε περίπτωση που το νοµικό πρόσωπο ή η νοµική οντότητα είναι φορολογικός κάτοικος χώρας που
είναι συµβαλλόµενο µέρος της συµφωνίας για τον Ε.Ο.Χ. και υφίσταται και εφαρµόζεται συµφωνία
ανταλλαγής πληροφοριών, ανάλογης µε την ανταλλαγή πληροφοριών, κατόπιν αιτήσεως που προβλέ-
πεται στην Οδηγία 2011/16/ ΕΕ, η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται, εκτός εάν η εγκατάσταση ή η οικο-
νοµική δραστηριότητα του νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας συνιστά επίπλαστη κατάστα-
ση, που δηµιουργήθηκε µε ουσιαστικό σκοπό την αποφυγή του αναλογούντος φόρου.
3. Οι ακόλουθες κατηγορίες εισοδήµατος λαµβάνονται υπόψη για την εφαρµογή του στοιχείου γ΄
της παραγράφου 1, εφόσον άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) της αντίστοιχης κατηγορίας εισοδήµα-
τος του νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας προέρχεται από συναλλαγές µε τη φορολογούµε-
νη εταιρεία ή τα συνδεδεµένα µε αυτή πρόσωπα:
α) τόκοι ή οποιοδήποτε άλλο εισόδηµα παράγεται από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία,
β) δικαιώµατα ή οποιοδήποτε άλλο εισόδηµα παράγεται από πνευµατική ιδιοκτησία,
γ) µερίσµατα και εισόδηµα από τη µεταβίβαση µετοχών,
δ) εισόδηµα από κινητά περιουσιακά στοιχεία,
ε) εισόδηµα από ακίνητη περιουσία, εκτός εάν το κράτος − µέλος του φορολογούµενου νοµικού
προσώπου ή νοµικής οντότητας δεν θα είχε δικαίωµα να φορολογήσει το εισόδηµα βάσει συµφωνίας
που έχει συναφθεί µε τρίτη χώρα,
στ) εισόδηµα από ασφαλιστικές, τραπεζικές και άλλες χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες.
4. Οι κατηγορίες εισοδήµατος που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο υπολογίζονται στη
βάση του φορολογικού έτους και µε το φορολογικό συντελεστή που ισχύει για τα κέρδη από επιχειρη-
µατική δραστηριότητα των φυσικών προσώπων σύµφωνα µε το ∆εύτερο Μέρος του παρόντα Κώδικα
ή µε το φορολογικό συντελεστή που ισχύει για τα κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα των νοµι-
κών προσώπων ή νοµικών οντοτήτων σύµφωνα µε το Τρίτο Μέρος, κατά περίπτωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ