Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί ΚΦΕ Άρθρο 70 Μείωση προκαταβλητέου φόρου από επιχειρηµατική δραστηριότητα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα

18 Ιανουαρίου 2014

ΚΦΕ Άρθρο 70 Μείωση προκαταβλητέου φόρου από επιχειρηµατική δραστηριότητα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα

ΚΦΕ Άρθρο 70 Μείωση προκαταβλητέου φόρου από επιχειρηµατική δραστηριότητα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα


Άρθρο 70 Μείωση προκαταβλητέου φόρου από επιχειρηµατική δραστηριότητα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα

1. Σε περίπτωση που τυχόν µειωθεί το εισόδηµα άνω του είκοσιπέντε τοις εκατό (25%), ο φορολο-
γούµενος µπορεί να ζητήσει µε αίτησή του τη µείωση του φόρου που βεβαιώθηκε κατά τις διατάξεις
του προηγούµενου άρθρου. Η αίτηση υποβάλλεται µέχρι το τέλος του µήνα Σεπτεµβρίου του φορολο-
γικού έτους στο οποίο έγινε η βεβαίωση και αφορά στα ποσά του φόρου για τις δόσεις που δεν έγιναν
ληξιπρόθεσµες κατά το χρόνο της υποβολής της αίτησης. Κατά την εκτίµηση της µείωσης του εισοδή-
µατος από επιχειρηµατική δραστηριότητα λαµβάνονται ενδεικτικά υπόψη:
α) Το ποσό των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης στο τρέχον φορολογικό έτος, συγκρινόµενο
µε τα ακαθάριστα έσοδα της αντίστοιχης περιόδου του προηγούµενου φορολογικού έτους.
β) Το ποσοστό των δαπανών και εξόδων διαχείρισης επί των ακαθάριστων εσόδων του τρέχοντος
φορολογικού έτους σε σύγκριση µε το αντίστοιχο ποσοστό του προηγούµενου φορολογικού έτους.
γ) Οι ουσιώδεις µεταβολές που τυχόν επήλθαν στους παράγοντες διαµόρφωσης του µικτού κέρδους
της επιχείρησης κατά το τρέχον φορολογικό έτος σε σχέση µε το προηγούµενο.
δ) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο πιθανολογείται µείωση του κέρδους του τρέχοντος φορολογι-
κού έτους.
2. Η Φορολογική ∆ιοίκηση προβαίνει στην επαλήθευση της αίτησης που υποβλήθηκε και υποχρε-
ούται, µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών από την υποβολή της, να ανακοινώνει στον φορολογούµε-
νο τα αποτελέσµατα του ελέγχου. Αν διαπιστώσει ότι το εισόδηµα µειώθηκε πραγµατικά κατά το πο-
σοστό της προηγούµενης παραγράφου, η Φορολογική ∆ιοίκηση προβαίνει στην έκπτωση ανάλογου, µε
τη µείωση που επήλθε, ποσού φόρου από τις επόµενες δόσεις που οφείλονται.
3. Αν περάσει άπρακτη η προθεσµία της προηγούµενης παραγράφου, ο φορολογούµενος µπορεί να
καταβάλλει τις, από τη λήξη της προθεσµίας και µετά, απαιτητές δόσεις του φόρου µειωµένες κατά το
ποσοστό της µείωσης των εισοδηµάτων του, όπως αυτόν αναφέρεται στην αίτησή του που υπέβαλε για το σκοπό αυτόν, µε επιφύλαξη να καταβάλει τον τυχόν επιπλέον οφειλόµενο φόρο κατά τον έλεγχο  της δήλωσης και την οριστική εκκαθάρισή του.
4. Αν γίνει νέα εκκαθάριση λόγω υποβολής τροποποιητικής δήλωσης, εφόσον µειωθεί ο φόρος
µειώνεται αναλόγως και η προκαταβολή του φόρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ