Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί ΚΦΕ Άρθρο 71 Προκαταβολή του φόρου εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων

18 Ιανουαρίου 2014

ΚΦΕ Άρθρο 71 Προκαταβολή του φόρου εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων

ΚΦΕ Άρθρο 71 Προκαταβολή του φόρου εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων

Άρθρο 71 Προκαταβολή του φόρου εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων

1. Με βάση την οριστική δήλωση του νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας ή τον οριστικό
τίτλο, η Φορολογική ∆ιοίκηση βεβαιώνει ποσό ίσο µε το ογδόντα τοις εκατό (80%) του φόρου που
αναλογεί στα εισοδήµατα του φορολογικού έτους που έληξε. Το εν λόγω ποσοστό αυξάνεται σε εκατό
τοις εκατό (100%) ειδικά για τις τραπεζικές ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες και τα υποκαταστήµατα
αλλοδαπών τραπεζών που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα.
2. Για νοµικά πρόσωπα των περιπτώσεων β΄, γ΄ και στ΄ µόνο για τις κοινοπραξίες των προσωπικών
εταιρειών του άρθρου 45, το ποσοστό της παραγράφου 1 είναι πενήντα πέντε τοις εκατό (55%).
3. Τα ποσοστά των προηγούµενων παραγράφων µειώνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) για τα
νέα νοµικά πρόσωπα κατά τα τρία (3) πρώτα οικονοµικά έτη από τη δήλωση έναρξης εργασιών τους.
Η µείωση αυτή δεν εφαρµόζεται για τα νοµικά πρόσωπα που προέρχονται από µετατροπή ή συγχώ-
νευση άλλων επιχειρήσεων µε βάση τις διατάξεις οποιουδήποτε νόµου.
4. Η βεβαίωση αυτή γίνεται έναντι του φόρου που αναλογεί στο εισόδηµα του διανυόµενου φορο-
λογικού έτους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δήλωση ή οριστικός τίτλος, ο καταβλητέος φόρος υπο-
λογίζεται µε βάση το φόρο που προκύπτει από στοιχεία του εγγύτερου φορολογικού έτους.
5. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται και επί των προσωρινών δηλώσεων
που υποβάλλουν τα νοµικά πρόσωπα ή οι νοµικές οντότητες που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση.
6. Από το ποσό που βεβαιώνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού εκπίπτει ο φόρος που
παρακρατείται από πηγή Ελλάδος, εφόσον συντρέχει περίπτωση.
7. Αν µειωθεί το φορολογητέο εισόδηµα, εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 70. Η εν-
νεάµηνη προθεσµία για την υποβολή της αίτησης µείωσης του προκαταβλητέου ποσού φόρου αρχίζει
από την ηµέρα έναρξης του νέου φορολογικού έτους.
8. Οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 69 εφαρµόζονται και στα νοµικά πρόσωπα και
τις νοµικές οντότητες. Αν το προκαταβλητέο ποσό φόρου εισοδήµατος που υπολογίζεται µε βάση τις
διατάξεις της παραγράφου αυτής είναι µικρότερο της προκαταβολής φόρου που οφείλεται µε βάση τις
διατάξεις των παραγράφων 1 και 2, η διαφορά που προκύπτει βεβαιώνεται στο όνοµα του νοµικού
προσώπου ή της νοµικής οντότητας ως προκαταβολή φόρου.
9. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρµογή:
α) για τις ηµεδαπές εταιρείες περιορισµένης ευθύνης ή ανώνυµες εταιρείες που µετατρέπονται ή
συγχωνεύονται, σε ηµεδαπή ανώνυµη εταιρεία ή εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν.δ. 1297/ 1972,
β) για τις ηµεδαπές εταιρείες περιορισµένης ευθύνης ή ανώνυµες εταιρείες, καθώς και τα εγκατε-
στηµένα στη χώρα µας υποκαταστήµατα αλλοδαπών εταιρειών, που µετασχηµατίζονται σε άλλες εται-
ρείες, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του ν. 2166/1993,
γ) για τις ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες που συγχωνεύονται σε ανώνυµη εταιρεία ή διασπώνται,
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 68, 80 και 81, κατά περίπτωση, του κ.ν. 2190/1920 (Α΄ 37),
δ) για τις ηµεδαπές εταιρείες περιορισµένης ευθύνης που συγχωνεύονται σε εταιρεία περιορισµένης
ευθύνης, σύµφωνα µε το άρθρο 54 του ν. 3190/1955 (Α΄ 91),
ε) για τα πιστωτικά ιδρύµατα που µετασχηµατίζονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του
ν. 2515/1997 (Α΄154),
στ) για τις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις που συγχωνεύονται σε νέα ή υφιστάµενη αγροτι-
κή συνεταιριστική οργάνωση, καθώς και τις δευτεροβάθµιες ή τριτοβάθµιες αγροτικές συνεταιριστικές
οργανώσεις που µετατρέπονται σε ανώνυµη εταιρεία ή εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2810/2000 (Α΄ 61).
ζ) για τα νοµικά πρόσωπα που µετασχηµατίζονται, σύµφωνα µε ειδικές διατάξεις νόµου, σε άλλο
νοµικό πρόσωπο που εµπίπτει στις διατάξεις της ίδιας παραγράφου,
η) για τα διανεµόµενα ή κεφαλαιοποιούµενα κέρδη ανωνύµων εταιρειών, που απαλλάσσονται του
φόρου εισοδήµατος, βάσει ειδικών διατάξεων νόµων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ