Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί ΚΦΕ Άρθρο 41 Μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας

15 Ιανουαρίου 2014

ΚΦΕ Άρθρο 41 Μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας

ΚΦΕ Άρθρο 41 Μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 41 Μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας

1. Κάθε εισόδηµα που προκύπτει από υπεραξία µεταβίβασης µε επαχθή αιτία ακίνητης περιουσίας
ή ιδανικών µεριδίων αυτής ή εµπραγµάτου δικαιώµατος επί ακίνητης περιουσίας ή ιδανικού µεριδίου
αυτού ή συµµετοχών οι οποίες έλκουν άνω του 50% της αξίας τους άµεσα ή έµµεσα από ακίνητη πε-ριουσία και δεν συνιστά επιχειρηµατική δραστηριότητα, υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος φυσικών
προσώπων. Στην έννοια του εισοδήµατος του προηγούµενου εδαφίου εµπίπτει και η αγοραία αξία του
κτίσµατος που έχει ανεγερθεί σε έδαφος κυριότητας τρίτου µε δαπάνες του µισθωτή και περιέρχεται
στην κατοχή του τρίτου µε τη λήξη ή διακοπή της µισθωτικής σχέσης.

2. Ως υπεραξία νοείται η διαφορά µεταξύ της τιµής κτήσης που κατέβαλε ο φορολογούµενος και
της τιµής πώλησης που καταβάλλεται σε αυτόν και λαµβάνεται αποπληθωρισµένη. Η τιµή κτήσης εί-
ναι το τίµηµα που αναγράφεται στο συµβόλαιο ή το πραγµατικό τίµηµα που καταβλήθηκε, όπως προ-
κύπτει από κατάλληλα δικαιολογητικά ή το πραγµατικό κόστος σε περίπτωση ανέγερσης κτίσµατος,
και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τίµηµα, η αξία βάσει της οποίας προσδιορίστηκε ο φόρος µεταβί-
βασης ακινήτου ή κατοχής κατά το χρόνο κτήσης. Αν η τιµή κτήσης δεν µπορεί να προσδιοριστεί θεω-
ρείται ότι είναι µηδενική. Η τιµή πώλησης είναι το αναγραφόµενο στο συµβόλαιο τίµηµα κατά το χρό-
νο της µεταβίβασης. Τυχόν δαπάνες που συνδέονται άµεσα µε την αγορά ή την πώληση του ακινήτου
συµπεριλαµβάνονται στην τιµή κτήσης και την τιµή πώλησης και δεν προστίθενται ή αφαιρούνται,
αντίστοιχα. Στην περίπτωση που περιέρχεται στην κατοχή τρίτου κτίσµα που έχει ανεγερθεί στο έδα-
φός του µε δαπάνες του µισθωτή σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της προηγούµενης παραγράφου, ως
υπεραξία θεωρείται η αγοραία αξία του κτίσµατος, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από τα 2/3
της αντικειµενικής αξίας του οικοπέδου µαζί µε το συστατικό αυτού κτίσµα.

3. Ανεξάρτητα από την παράγραφο 2, σε περίπτωση µεταβίβασης ψιλής κυριότητας ακινήτου, ως
τιµή πώλησης που τεκµαίρεται ότι εισπράττει ο φορολογούµενος και ως τιµή κτήσης που τεκµαίρεται
ότι καταβάλλει ο ψιλός κύριος νοείται η αγοραία αξία του ακινήτου µειωµένη κατά την αξία της επι-
καρπίας.

4. Σε περίπτωση κατά την οποία ο προσδιορισµός της υπεραξίας σύµφωνα µε τις ανωτέρω παρα-
γράφους καταλήγει σε αρνητικό ποσό, η εν λόγω ζηµία µεταφέρεται επ’ αόριστον και συµψηφίζεται
µόνο µε µελλοντικά κέρδη υπεραξίας, τα οποία υπολογίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 ή 3 του
παρόντος άρθρου.

5. Η υπεραξία που προκύπτει σύµφωνα µε τις ανωτέρω παραγράφους λαµβάνεται αποµειούµενη µε
την εφαρµογή των ακόλουθων συντελεστών αποµείωσης:Έτη διακράτησης
Συντελεστής αποµείωσης
Από 1 έως 5
0,95
Πάνω από 5 έως 10
0,87
Πάνω από 10 έως 15
0,79
Πάνω από 15 έως 20
0,73
Πάνω από 20 έως 25
0,66
Πάνω από 25
0,616. Στην έννοια του όρου µεταβίβαση για την εφαρµογή του παρόντος περιλαµβάνονται τα εξής:
α) η µεταβίβαση της πλήρους ή ψιλής κυριότητας, συµπεριλαµβανοµένης της πραγµατικής δουλείας, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για µεταβίβαση υπό αναβλητική ή διαλυτική αίρεση ή µε τον όρο της εξώνησης,
β) η σύσταση επικαρπίας, οίκησης ή άλλης δουλείας,
γ) η παραίτηση από την κυριότητα ακινήτου ή από εµπράγµατο δικαίωµα επί ακινήτου,
δ) η µεταβίβαση του τίτλου µεταφοράς συντελεστή δόµησης,
ε) η απαλλοτρίωση ακινήτου,
στ) η εκποίηση ακινήτου συνεπεία εκούσιου ή δικαστικού πλειστηριασµού.

7. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι ακόλουθες περιπτώσεις δεν θεωρούνται µεταβιβάσεις
ακίνητης περιουσίας:
α) η µεταγραφή δικαστικής απόφασης σύµφωνα µε το άρθρο 882 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας λόγω µη εκτέλεσης προσυµφώνου µεταβίβασης,
β) η µεταγραφή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης µε την οποία αναγνωρίζεται δικαίωµα κυριότητας επί ακινήτου στον εντολέα λόγω υπερβάσεως της εντολής από τον εντολοδόχο,
γ) η µεταγραφή δικαστικής απόφασης µε την οποία ακυρώνεται λόγω εικονικότητας σύµβαση µεταβίβασης ακινήτου,
δ) η επικύρωση ανώµαλων δικαιοπραξιών, οι οποίες έχουν ήδη συµπεριληφθεί στις φορολογητέες µεταβιβάσεις της παραγράφου 1,
ε) η αυτούσια διανοµή ή συνένωση ακινήτων.

8. Σε περιπτώσεις κτήσης ακίνητης περιουσίας αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής, η τιµή
κτήσης προσδιορίζεται κατά το χρόνο επαγωγής της κληρονοµιάς ή κατά το χρόνο κατάρτισης του
συµβολαίου δωρεάς ή γονικής παροχής.

9. Για τον καθορισµό της αξίας της ψιλής κυριότητας, της επικαρπίας, της χρησικτησίας, της προ-
σωπικής δουλείας ή άλλης δουλείας επί του ακινήτου, εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 15, 16
και της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονοµιών, ∆ω-
ρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια.

10. Η υπεραξία, αποµειωµένη σύµφωνα µε την παράγραφο 5, µέχρι του ποσού των εικοσιπέντε χι-
λιάδων (25.000) ευρώ, απαλλάσσεται από το φόρο, εφόσον ο φορολογούµενος διακράτησε το ακίνητο
για πέντε (5) τουλάχιστον έτη και δεν πραγµατοποίησε άλλη µεταβίβαση ακίνητης περιουσίας εντός
της περιόδου διακράτησης.

11. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι τιµές κτήσης σε ειδικές περιπτώσεις
όπου δεν είναι δυνατό να προσδιοριστούν σύµφωνα µε την παράγραφο 2, καθώς και κάθε άλλο θέµα
για την εφαρµογή του άρθρου αυτού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ