Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί ΚΦΕ Άρθρο 42 Μεταβίβαση τίτλων

18 Ιανουαρίου 2014

ΚΦΕ Άρθρο 42 Μεταβίβαση τίτλων

ΚΦΕ Άρθρο 42 Μεταβίβαση τίτλων

Άρθρο 42 Μεταβίβαση τίτλων

1. Κάθε εισόδηµα που προκύπτει από υπεραξία µεταβίβασης των ακόλουθων τίτλων, καθώς και
µεταβίβασης ολόκληρης επιχείρησης, υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος φυσικών προσώπων, εφόσον 
δεν συνιστά επιχειρηµατική δραστηριότητα:
α) µετοχές σε εταιρεία εισηγµένη ή µη σε χρηµατιστηριακή αγορά,
β) µερίδια ή µερίδες σε προσωπικές εταιρείες,
γ) κρατικά οµόλογα και έντοκα γραµµάτια ή εταιρικά οµόλογα,
δ) παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα.

2. Ως παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα σύµφωνα µε την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1
νοούνται:
α) Τα συµβόλαια δικαιωµάτων προαίρεσης, τα συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης, οι συµβάσεις
ανταλλαγής (swaps), και οι προθεσµιακές συµβάσεις (forwards) που σχετίζονται µε υποκείµενους τίτ-
λους και ιδίως µε:
1. κινητές αξίες ή άλλα περιουσιακά στοιχεία,
2. συναλλαγµατικές ισοτιµίες,
3. επιτόκια ή αποδόσεις,
4. χρηµατοπιστωτικούς δείκτες ή άλλα χρηµατοπιστωτικά µεγέθη,
5. εµπορεύµατα,
6. ναύλους,
7. πιστωτική διαβάθµιση ή γεγονός,
8. ποσοστά πληθωρισµού ή άλλες επίσηµες οικονοµικές στατιστικές,
9. κλιµατικές µεταβλητές,
10. εκποµπές ρύπων,
11. µεταβολές στην τιµή οποιουδήποτε οικονοµικού, φυσικού, περιβαλλοντολογικού, στατιστικού
ή άλλου µεγέθους ή γεγονότος (πλην αθλητικών γεγονότων), ή
12. άλλα παράγωγα µέσα.
β) Κάθε άλλη σύµβαση που προσιδιάζει στις ανωτέρω, όσον αφορά, µεταξύ άλλων, στο κατά πό-
σον προσδιορίζεται µε αναφορά σε άλλους υποκείµενους τίτλους, είναι διαπραγµατεύσιµη σε οργανω-
µένη αγορά ή πολυµερή µηχανισµό διαπραγµάτευσης (ΠΜ∆), υπόκειται σε εκκαθάριση µε µετρητά
διαθέσιµα ή φυσική παράδοση (πλην παραδόσεων λόγω αδυναµίας πληρωµής ή άλλου γεγονότος που
επιφέρει τη λύση της σύµβασης, καθώς και παραδόσεων που προορίζονται για εµπορικούς σκοπούς) ή
διακανονισµό µέσω αναγνωρισµένων γραφείων συµψηφισµού ή σε τακτικές κλήσεις για κάλυψη περι-
θωρίων.

3. Ως υπεραξία νοείται η διαφορά µεταξύ της τιµής κτήσης που κατέβαλε ο φορολογούµενος και
της τιµής πώλησης που εισέπραξε. Τυχόν δαπάνες που συνδέονται άµεσα µε την αγορά ή την πώληση
των τίτλων συµπεριλαµβάνονται στην τιµή κτήσης και την τιµή πώλησης και δεν προστίθενται ή αφαι-
ρούνται, αντίστοιχα.

4. Σε περίπτωση που οι µεταβιβαζόµενοι τίτλοι είναι εισηγµένοι σε χρηµατιστηριακή αγορά, η τιµή
κτήσης και η τιµή πώλησης καθορίζονται από τα δικαιολογητικά έγγραφα συναλλαγών, τα οποία εκδί-
δει η χρηµατιστηριακή εταιρεία ή το πιστωτικό ίδρυµα ή όπως δηλώνονται στην εταιρεία «Ελληνικά
Χρηµατιστήρια Ανώνυµη Εταιρεία» (Ε.Χ.Α.Ε.) κατά την ηµέρα διακανονισµού της συναλλαγής. Σε
περίπτωση µεταβίβασης µη εισηγµένων τίτλων, η τιµή πώλησης προσδιορίζεται µε βάση την αξία των
ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας που εκδίδει τους µεταβιβαζόµενους τίτλους κατά το χρόνο της µεταβί-
βασης ή το τίµηµα που αναγράφεται στη σύµβαση µεταβίβασης, εφόσον αυτό είναι υψηλότερο. Η τιµή
κτήσης προσδιορίζεται µε βάση την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας που εκδίδει τους µεταβι-
βαζόµενους τίτλους κατά το χρόνο της µεταβίβασης ή το τίµηµα που αναγράφεται στη σύµβαση µετα-
βίβασης, εφόσον αυτό είναι χαµηλότερο. Αν η τιµή κτήσης δεν µπορεί να προσδιοριστεί θεωρείται ότι
είναι µηδενική.

5. Σε περίπτωση κατά την οποία ο προσδιορισµός της υπεραξίας σύµφωνα µε τις ανωτέρω παρα-
γράφους καταλήγει σε αρνητικό ποσό, η εν λόγω ζηµία µεταφέρεται επ’ αόριστον και συµψηφίζεται
µόνο µε µελλοντικά κέρδη υπεραξίας, τα οποία υπολογίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του πα-
ρόντος άρθρου.

6. Τα κεφαλαιακά κέρδη που προκύπτουν από την ανταλλαγή οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου
ή εταιρικών οµολόγων µε εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε άλλους τίτλους κατ’ εφαρµογή του
προγράµµατος συµµετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους απαλλάσσονται από το φόρο.

7. Για την υπεραξία που προκύπτει από εισφορά ενεργητικού, ανταλλαγή µετοχών, συγχώνευση ή
διάσπαση κατ’ εφαρµογή των άρθρων 52, 53 και 54 ισχύουν οι ειδικές διατάξεις αυτών των άρθρων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ