Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί ΚΦΕ Άρθρο 26 Επισφαλείς απαιτήσεις

3 Ιανουαρίου 2014

ΚΦΕ Άρθρο 26 Επισφαλείς απαιτήσεις

ΚΦΕ Άρθρο 26 Επισφαλείς απαιτήσεις


Άρθρο 26 Επισφαλείς απαιτήσεις


1. Τα ποσά των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων και οι διαγραφές αυτών, µε την
επιφύλαξη των οριζόµενων στις παραγράφους 5 έως 7 του παρόντος άρθρου, εκπίπτουν για φορολογιkούς σκοπούς, ως εξής:

α) για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις µέχρι το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ που δεν έχουν εισπραχθεί
για διάστηµα άνω των δώδεκα (12) µηνών, ο φορολογούµενος δύναται να σχηµατίσει πρόβλεψη επι-
σφαλών απαιτήσεων σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) της εν λόγω απαίτησης, εφόσον έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώµατος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης,
β) για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις άνω του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ που δεν έχουν εισπρα-
χθεί για διάστηµα άνω των δώδεκα (12) µηνών, ο φορολογούµενος δύναται να σχηµατίσει πρόβλεψη
επισφαλών απαιτήσεων, εφόσον έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δι-
καιώµατος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης, σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα:

Χρόνος υπερηµερίας
(σε µήνες) Προβλέψεις

(σε ποσοστό %)


>12 50
>18 75
>24 100

2. Ανεξάρτητα από την παράγραφο 1, ο σχηµατισµός προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων δεν επι-
τρέπεται στις περιπτώσεις επισφαλών απαιτήσεων των µετόχων ή εταίρων της επιχείρησης µε ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής δέκα τοις εκατό (10%) και των θυγατρικών εταιρειών της επιχείρησης µε ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής δέκα τοις εκατό (10%), εκτός αν για την αξίωση που αφορά αυτές τις οφειλές υπάρχει εκκρεµοεγγικία ενώπιον δικαστηρίου ή διαιτητικού δικαστηρίου, ή εάν ο οφειλέτης έχει υποβάλει αίτηµα κήρυξης σε πτώχευση ή υπαγωγής σε διαδικασία εξυγίανσης ή σε βάρος του έχει εκκινήσει η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης. Επίσης, δεν επιτρέπεται ο σχηµατισµός προβλέψεων γιαvεπισφαλείς απαιτήσεις που καλύπτονται από ασφάλιση ή οποιαδήποτε εγγυοδοσία ή άλλη ενοχική ή εµπράγµατη ασφάλεια ή για οφειλές του ∆ηµοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή για εκείνες που έχουν δοθεί µε την eγύηση αυτών των φορέων.
3. Η πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, ανακτάται άµεσα µε τη µε-
ταφορά αυτής της πρόβλεψης στα κέρδη της επιχείρησης, εφόσον η απαίτηση:
α) καταστεί εισπράξιµη ή
β) διαγραφεί.
4. Απαίτηση δύναται να διαγραφεί για φορολογικούς σκοπούς µόνον εφόσον πληρούνται σωρευτι-
κά οι εξής προϋποθέσεις:
α) έχει προηγουµένως εγγραφεί ποσό που αντιστοιχεί στην οφειλή ως έσοδο,
β) έχει προηγουµένως διαγραφεί από τα βιβλία του φορολογούµενου και
γ) έχουν αναληφθεί όλες οι κατά νόµο ενέργειες για την είσπραξη της απαίτησης.
5. Οι τράπεζες µπορούν να εκπίπτουν προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων σε ποσοστό ένα τοις ε-
κατό (1%) επί του ποσού του ετήσιου µέσου όρου των πραγµατικών χορηγήσεων, όπως αυτό προκύ-
πτει από τις µηνιαίες λογιστικές καταστάσεις τους. Τέτοιες χορηγήσεις συνιστούν οι απαιτήσεις κεφα-
λαίου και οι απαιτήσεις των εγγεγραµµένων τόκων, όχι όµως και επισφαλών ή µη εισπράξιµων τόκων
των επισφαλών απαιτήσεων ή απαιτήσεων µη παραγωγικών, τους οποίους οι τράπεζες δικαιούνται να
µην εµφανίζουν ή εγγράφουν στα βιβλία τους, υποχρεούµενες να αποδεικνύουν ότι πρόκειται για τέ-
τοιους τόκους, καθώς και η κάλυψη στο σύνολό του ή εν µέρει οµολογιακού δανείου ιδιωτικών επιχειρήσεων ή η απόκτηση µετοχών κατά τη σύσταση ανώνυµης εταιρείας ή αύξηση του κεφαλαίου της, για το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο οι τίτλοι των οµολογιών ή µετοχών παραµένουν στο χαρτοφυλάκιο της τράπεζας. Στις χορηγήσεις αυτές δεν περιλαµβάνονται τα δάνεια γενικά προς το ∆ηµόσιο και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα δάνεια γενικά για τα οποία δόθηκε εγγύηση του ∆ηµοσίου και οι καταθέσεις σε άλλες τράπεζες. Πέρα από το ποσοστό έκπτωσης που προβλέπεται στο προηγούµενο εδάφιο οι τράπεζες µπορούν να εκπίπτουν από το εισόδηµά τους, για τον προσδιορισµό των αποτελεσµάτων της χρήσης πρόσθετες ειδικές κατά περίπτωση προβλέψεις για την απόσβεση απαιτήσεων κατά πελατών τους, για τις οποίες έχει διακοπεί ο λογισµός τόκων.

6. Οι εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης µπορούν να εκπίπτουν προβλέψεις επισφαλών απαιτή-
σεων σε ποσοστό µέχρι δύο τοις εκατό (2%) επί του συνολικού ύψους µισθωµάτων, τα οποία προκύ-
πτουν από τις συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης, που έχουν συναφθεί µέσα στη διάρκεια του φο-
ρολογικού έτους. Το ποσό αυτό της πρόβλεψης για κάθε φορολογικό έτος, συναθροιζόµενο µε το ποσό της πρόβλεψης, η οποία διενεργήθηκε σε προγενέστερα φορολογικά έτη και εµφανίζεται στα τηρούµε να βιβλία της επιχείρησης, δεν µπορεί να υπερβεί το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου.

7. Οι εταιρείες πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων (factoring) µπορούν να εκπίπτουν µέχρι
ενάµιση τοις εκατό ( 1,5%) επί του µέσου ετήσιου ύψους των ποσών που ο φορέας έχει προεξοφλήσει
έναντι απαιτήσεων που έχει αναλάβει να εισπράξει από εξαγωγική δραστηριότητα χωρίς δικαίωµα αναγωγής, καθώς και µέχρι ένα τοις εκατό (1%) επί του µέσου ετήσιου ύψους των ποσών των προεξοφλήσεων έναντι απαιτήσεων µε δικαίωµα αναγωγής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ