Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Απογραφή Αποθεμάτων - ημερομηνίες 2014

18 Φεβρουαρίου 2014

Απογραφή Αποθεμάτων - ημερομηνίες 2014

Απογραφή Αποθεμάτων - ημερομηνίες 2014
Η απογραφή των αποθεμάτων γίνετε είτε στο βιβλίο απογραφών ή σε καταστάσεις απογραφής. Εκεί καταχωρούνται τα αποθέματα κατά τη λήξη της διαχειριστικής του περιόδου, τα οποία ανήκουν στον υπόχρεο είτε βρίσκονται σε δικές του εγκαταστάσεις ή σε εγκαταστάσεις τρίτων.
Ποσοτική καταχώρηση αποθεμάτων


  1. Για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία μέχρι την 20ή Φεβρουαρίου του επόμενου έτους. 
  2. Για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία μέχρι την 20ή ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.4172/2013, η επιχείρηση με απλογραφικά βιβλία (ακαθάριστα έσοδα μέχρι και 150.000 ευρώ ή απαλλασσόμενες δραστηριότητες) που δεν διενεργούσε απογραφή για την χρήση 2013 (λογιζόταν ποσοστό 10% επί των αγορών της χρήσης. περίπτ. γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994) για την απογραφή της 31/12/2014 δεν έχει αυτή την δυνατότητα.

Καταχώρηση της αξίας των αποθεμάτων

Επιπλέον στην ποσοτική καταχωρείται και η αξία των αποθεμάτων μέχρι τον χρόνο της εμπρόθεσμης υποβολής, της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Την ίδια υποχρέωση έχουν στο τέλος κάθε έτους και τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 101 του Ν. 2238/1994 που έχουν τεθεί σε εκκαθάριση που διαρκεί πέραν του έτους ( Ν.4093/2012, παρ. ε)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ