Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί

18 Φεβρουαρίου 2014

!
Δεν
υποβάλλονται
στοιχεία
στις
καταστάσεις
πελατών
και
προ
μ
ηθευτών
, μ
ε
βάση
τις
διατάξεις
της
Α
.
Γ
.
Γ
.
Δ
.
Ε
.
ΠΟΛ
.1022/2014,
για
ορισ
μ
ένες
συναλλαγές
,
που
αφορούν
είτε
λήψη
υπηρεσιών
είτε
καταβολή
δαπανών
,
ως
ακολούθως
:
1.
Ενοίκια
ακινήτων
,
εφόσον
η
αξία
δεν
επιβαρύνεται
μ
ε
Φ
.
Π
.
Α
.
2.
Πωλήσεις
αγαθών
ή
υπηρεσιών
από
και
προς
την
αλλοδαπή
(
ενδοκοινοτικές
αποκτήσεις

παραδόσεις
,
συναλλαγές
μ
ε
τρίτες
χώρες
)
3.
Εισιτήρια
όλων
των
μ
εταφορικών
μ
έσων
,
συ
μ
περιλα
μ
βάνονται
και
οι
αποδείξεις
πώλησης
εισιτηρίων
(
Α
.
Π
.
Ε
.)
και
Πιστωτικά
Τι
μ
ολόγια
που
εκδίδονται
γι
αυτά
4.
Συνδρο
μ
ές
σε
επαγγελ
μ
ατικές
οργανώσεις
και
επαγγελ
μ
ατικά
Επι
μ
ελητήρια
,
συνδρο
μ
ές
και
δωρεές
σε
συλλόγους
και
νο
μ
ικά
πρόσωπα
μ
η
κερδοσκοπικού
χαρακτήρα
,
για
τις
οποίες
έχουν
εκδοθεί
μ
η
φορολογικά
στοιχεία
-
αποδείξεις
είσπραξης
.
5.
Δεν
υποβάλλονται
στοιχεία
από
τις
Τράπεζες
και
τους
συναλλασσό
μ
ενους
μ
ε
αυτές
,
για
συναλλαγές
που
αφορούν
τους
τόκους
καταθέσεων
ή
τις
προ
μ
ήθειες
που
χορηγούνται
από
αυτές
(
έσοδα

έξοδα
αντίστοιχα
)
6.
Η
αξία
εγγυοδοσίας
,
εφόσον
δεν
περιλα
μ
βάνεται
στη
φορολογητέα
αξία
των
πωληθέντων
αγαθών
7.
Έξοδα
μ
ισθοδοσίας

ισθοί
,
η
μ
ερο
μ
ίσθια
,
συντάξεις
)
8.
Εισφορές
που
καταβάλλονται
σε
Τα
μ
εία
Ασφάλισης
(
ΟΑΕΕ
κλπ
)
9.
Το
Έκτακτο
Ειδικό
Τέλος
Ηλεκτροδοτού
μ
ενων
Δο
μ
η
μ
ένων
Επιφανειών
(
Ε
.
Ε
.
Τ
.
Η
.
Δ
.
Ε
.),
καθώς
και
το
Έκτακτο
Ειδικό
Τέλος
Ακινήτων
(
Ε
.
Ε
.
Τ
.
Α
.),
που
εισπράττονται
μ
έσω
των
λογαριασ
μ
ών
της
Δ
.
Ε
.
Η
.,
δεν
περιλα
μ
βάνονται
στην
αξία
της
συναλλαγής
,
που
υποβάλλεται
μ
ε
τις
υπόψη
καταστάσεις
.
10.
Γρα
μμ
άτια
προκαταβολής
(
προείσπραξης
)
Δικηγορικών
Συλλόγων
,
καθώς
και
τα
μ
ερίσ
μ
ατα
που
χορηγούν
οι
Δικηγορικοί
Σύλλογοι
,
οι
Σύλλογοι
Δικαστικών
Επι
μ
ελητών
κλπ
στα
μ
έλη
τους
11.
Τέλη
και
δικαιώ
μ
ατα
που
εισπράττουν
οι
Ά
μ
ισθοι
Υποθηκοφύλακες
,
για
λογαριασ
μ
ό
τους
και
για
λογαριασ
μ
ό
τρίτων
12.
Μηδενικές
καταστάσεις
πελατών
και
προ
μ
ηθευτών
δεν
υποβάλλονται

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ