Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις για τις καταστάσεις προμηθευτών-πελατών

6 Μαρτίου 2014

Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις για τις καταστάσεις προμηθευτών-πελατών

Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις για τις καταστάσεις προμηθευτών-πελατών
Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις για τις καταστάσεις προμηθευτών-πελατών
Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις για τις καταστάσεις προμηθευτών-πελατών
Για τις συναλλαγές που Θα πραγματοποιούνται από 1.1.2014 υπάρχει η υποχρέωση
γιο τις επιχειρήσεις και τους επιτηδευματίες να υποβάλλουν καταστάσεις φορολογικών
στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών σύμφωνα με την Π0Λ1022/2014
Παρακάτω Θα βρείτε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις (FAQ) για τις καταστάσεις αυτές
και το σύστημα υποδοχής και ανάρτησής τους.


Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις για τις καταστάσεις προμηθευτών-πελατών1. Ποιό είναι το περιεχόμενο αυτών των καταστάσεων;

Η κατάσταση περιέχει συγκεντρωτικά στοιχεία εκδοθέντων και ληφθέντων τιμολογίων
και συγκεντρωτικά στοιχεία λιανικών πωλήσεων και δαπανών. Πιο συγκεκριμένα.
κάθε εγγραφή με τιμολόγια περιέχει:
 ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου. Περίοδο που Αφορά.
Πλήθος Τιμολογίων, Καθαρή Αξία. ΦΠΑ, ενώ οι εγγραφές λιανικών συναλλαγών και
δαπανών είναι παρόμοιες, χωρίς ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου.

2. Θα υπάρχει όριο αξίας πάνω από To Οποίο Θα ισχύει η υποχρέωση υποβολής;

Όλες σι συναλλαγές ανεξαρτήτως αξίας πρέπει να υποβάλλονται.

3. Ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία στην οποία Θα υποβάλλονται οι καταστάσεις αυτές;

Η προθεσμία υποβολής για τα έσοδα είναι για όλους ανεξαρτήτως κατηγορίας
βιβλίων ή απαλλαγής τους από την τήρηση αυτών η τελευταία μέρα του επόμενου
ημερολογιακού μήνα από αυτόν Που αφορούν. Τα έξοδα Θα πρέπει να υποβληθούν
πριν δηλωθούν στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ μιας περιόδου, και για όσους
απαλλάσσονται του ΦΠΑ Το τέλος Του επόμενου μήνα από τη λήξη του εκάστοτε
ημερολογιακού έτους.
Για το 2014 μεταβατικά: Η προθεσμία υποβολής των εσόδων είναι για όλους
ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων ή απαλλαγής τους από την τήρηση αυτών η
τελευταία μέρα του επόμενου μήνα από το ημερολογιακό τρίμηνο που αφορούν. Τα
έξοδα υποβάλλονται ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων πριν την τελευταία μέρα του
επόμενου μήνα από το ημερολογιακό τρίμηνο που αφορούν. και για όσους
απαλλάσσονται του ΦΠΑ πριν το τέλος Του επόμενου μήνα από τη λήξη του εκάστοτε
ημερολογιακού έτους.
Ειδικά, σι καταστάσεις του πρώτου τριμήνου του ημερολογιακού έτους 2014,
υποβάλλονται μέχρι Το τέλος Μαΐου 2014.

4. Καταργείται η μέχρι Τώρα διαδικασία ετήσιας υποβολής αρχείου συγκεντρωτικών καταστάσεων με τις προδιαγραφές που Ίσχυαν έως τώρα;

Παραμένει η υποχρέωση ετήσιας συγκεντρωτικής για τις συναλλαγές του 2013 στο
παλαιό σύστημα και με το παλαιό μορφότυπο. Για τις συναλλαγές του 2014 και των
επομένων ετών προφανώς καταργείται η ετήσια διαδικασία.

5. Οι χονδρικές συναλλαγές Θα καταχωρούνται αναλυτικά ανά ΑΦΜ, δηλαδή κάθε παραστατικό ξεχωριστά ή συγκεντρωτικά;

Η υποχρέωση για τις χονδρικές συναλλαγές είναι συγκεντρωτικές εγγραφές ανά ΑΦΜ,
αλλά αθροίζονται ξεχωριστά οι συναλλαγές αντίστροφης ροής αξίας (πχ. ττιστωτικά
τιμολόγια) σε διακριτή εγγραφή ανά ΑΦΜ.
Στα έσοδα είναι πάντα ανά ΑΦΜ και ανά μήνα, αλλά στα έξοδα. και μόνο για όσους
έχουν απλογραφικά, εiναι δυνατόν να υποβληθεί μια εγγραφή ανά ΑΦΜ και ανά
τρίμηνο.
Το σύστημα υποδέχεται και αναλυτικά στοιχεία ανά παραστατικό και δημιουργεί το συγκεντρωτικό.

6. Ποιοί είναι οι τρόποι υποβολής; Μπορεί να γίνει αυτόματα;

Δίνονται πολλαπλές δυνατότητες (xml upload, web service, φόρμα για χειροκίνητη
υποβολή, χρήση αναβαθμισμένου οδηγού ΕΑΦΔΣΣ) ώστε να διευκολυνθούν Οι
επιχειρήσεις. Όποιον τρόπο και να επιλέξει για τη διαβίβαση των συναλλαγών,
συνιστάται να μπαίνει ο διαχειριστής ή ο εξουσιοδοτημένος λογιστής τακτικά στο
σύστημα για να ελέγχει και να τροποποιεί την κατάστασή της ώστε να
ελαχιστοποιούνται σι αποκλiσεις με τους αντισυμβαλλόμενους.

7. Αν επιθυμώ να την υποβάλλει ο λογιστής μου, πρέπει να του δώσω τους κωδικούς μου;

Όχι. ισχύει η ίδια εξουσιοδότηση μέσω taxisnet όπως για τις ετήσιες συγκεντρωτικές
καταστάσεις, δηλαδή “Διαχείριση Δηλώσεων ΚΒΣ

8. Εάν Κάποιος επαγγελματίας ή εταιρία δεν εκδώσει τιμολόγια για Κάποια περίοδο, δηλώνει μηδενική μηνιαία κατάσταση ή δεν υποβάλλει καθόλου;

Δεν υπάρχει υποχρέωση να υποβάλλει μηδενική δήλωση αν δεν έχει εκδώσει
τιμολόγια και δεν έχει λιανικές πωλήσεις. Συνίσταται να Ελέγχει στην εφαρμογή αν σι
αντισυμβαλλόμενοί Του δημιουργήσουν συναλλαγές στο ΑΦΜ του.

9. Με ποιον τρόπο Θα υποβάλλονται οι εκπρόθεσμες ή διορθωτικές καταστάσεις;

To σύστημα επιτρέπει τη προσθήκη και τροποποίηση οποιασδήποτε εγγραφής μέχρι
τη λήξη του τρέχοντος οικονομικού έτους και για 3 μήνες μέσα στο επόμενο.
Κυρώσεις επιβάλλονται για εκπρόθεσμες (πέραν της προθεσμίας της ερώτησης 3)
προσθήκες ή τροποποιήσεις στις εγγραφές εσόδων.
Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχείο που υποβάλλονται Θα πρέπει να συμβαδίζουν με τις
Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, άρα αν υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση ΦΠΑ, Θα
πρέπει να τροποποιείται ανάλογα και η κατάσταση φορολογικών στοιχείων.

10. Θα υπάρχουν ακυρωτικές εγγραφές;

Δεν υπάρχουν ακυρωτικές, Θα πρέπει απλά να τροποποιούνται ή να διαγράφονται οι
ανάλογες εγγραφές.

11. Αν μια εταιρία απαλλάσσεται από ΦΠΑ, Θα υποβάλλει στοιχεία; Και τι πρέπει να κάνουν οι αντισυμβαλλόμενοί της;

Ναι Θα υποβάλλει. η υποχρέωση υποβολής είναι ανεξάρτητη της οπαλλαγής ΦΠΑ. Οι
αντισυμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι αναγράφεται στα ανάλογα παραστατικά.

12. Έως Πότε δηλώνουν τα έξοδά τους επαγγελματίες ή επιχειρήσεις που δεν υποβάλλουν ΦΠΑ (πχ. ιατροί, φροντιστήρια, κλπ.);

Έως To τέλος του Ιανουαρίου του επομένου έτους από αυτό στο οποίο πραγματοποιήθηκαν σι συναλλαγές.

13. Όσον αφορά τις λιανικές πωλήσεις, στην περίπτωση που μια επιχείρηση έχει περισσότερες από μία ταμειακές μηχανές, τα στοιχεία Θα αποστέλλονται ανά εταιρεία συγκεντρωτικά ή ανά ταμειακή μηχανή;

Ζητούνται υποχρεωτικά ανά ταμειακή. Για ένα διάστημα προσαρμογής, Θα γίνονται
δεκτές και συγκεντρωτικές δηλώσεις.

14. Πώς υποβάλλονται σι λιανικές πωλήσεις;

Υποβάλλονται διακριτό μηνιαία αθροίσματα με Τον κωδικό της Ταμειακής (ΦΤΜ.
ΑΔΗΜΕ κλπ.) όπως αυτός είναι δηλωμένος στο taxis στο Πεδίο ΤΟ πεδίο cashreg_id.
Οι λιανικές μέσω ΕΑΦΔΣΣ και από ταξίμετρα συναθροίζονται σε διακριτό πεδία με
χειρόγραφα και αποδείξεις επιστροφής και υποβάλλονται με κενή ένδειξη στο πεδίο
cashreg_id ή “χωρίς ταμειακή στο site της εφαρμογής.
Μεταβατικά. Θα επιτραπεί να υποβάλλονται σι λιανικές πωλήσεις από το σύνολο των
ταμειακών με την τιμή Ο” στο πεδίο cashreg_id ή Όλες σι ταμειακές στο site της
εφαρμογής.
Αν γίνει η συνολική υποβολή, δε Θα επιτρέπεται να υποβάλλονται ταυτόχρονα και
αναλυτικά ανά ταμειακή και αντίστροφα.

15. Πώς υποβάλλονται σι Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών σε ιδιώτες;

Πρόκειται για λιανικές συναλλαγές: αθροίζονται στην περίοδο που ορίζεται από τις
προθεσμίες της ερώτησης 3 και υποβάλλονται συγκεντρωτικά χωρίς ΑΦΜ
αντισυμβαλλόμενου και με ένδειξη “Χωρiς ταμειακή”.

16. Οι πιστωτικές ΑΠΥ πού υποβάλλονται; Οι λιανικές πωλήσεις από ΕΑΦΔΣΣ πού υποβάλλονται;

Και σι δύο περιπτώσεις συμψηφίζονται με τις χειρόγραφες και εκτός ταμειακής
συναλλαγές και υποβάλλονται με ένδειξη “Χωρίς ταμειακή”.

17. Που υποβάλλονται σι Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών προς ιδιώτες από ελεύθερο επαγγελματία;

Αθροίζονται μαζί με τις λιανικές πωλήσεις.

18. Όσον αφορά τα έξοδα που λαμβάνουν σι επιχειρήσεις από ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κλπ που έχουν εκδοθεί σε όνομα τρίτου (τrχ. ιδιοκτήτη του ακινήτου), Θα συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις ή όχι και με ποιο τρόπο;

Θα συμπεριλαμβάνονται συγκεντρωτικό ανά μήνα ή ανά τρίμηνο για τα απλογραφικά
σε μία εγγραφή δαπανών, χωρίς αντισυμβαλλόμενο.

19. Σε περίπτωση που ένας υπόχρεος λάβει ένα τιμολόγιο καθυστερημένα (πχλόγω ταχυδρομείου), με τι περίοδο αναφοράς το καταχωρεί στο σύστημα;

Μπορεί να το καταχωρήσει είτε με την περίοδο που το έλαβε είτε με την περίοδο που
εκδόθηκε: ο κανόνας είναι ότι Θα πρέπει να το βάλει στην ίδια περίοδο που το δήλωσε
και στην περιοδική ΦΠΑ.

20. Ένας υπόχρεος έχει επιλέξει να στέλνει συγκεντρωτικές εγγραφές groupedExperises: Μπορεί να επιλέξει να μη στέλνει πιστωτικά (credit εγγραφές), αλλά να βάζει απευθεiας την καθαρή Θέση με κάθε αντισυμβαλλόμενο;

Οχι, υποχρεωτικά τα παραστατικά αντίστροφης αξίας αθροίζονται ξεχωριστά σε
διακριτή εγγραφή.

21. Σε περιπτώσεις τιμολογίων με εισφορές, παρακρατήσεις ή άλλους φόρους, τι «καθαρό ποσό» δηλώνεται;

Το Καθαρό Ποσό που δηλώνεται είναι το σύνολο της προ ΦΠΑ αξίας,

22. Στα έξοδα ο ΦΠΑ όπως προκύπτει από τα φορολογικά στοιχεία μπορεί να διαφέρει από το ΦΠΑ που τελικά εκπίπτει a λήπτης. Τι συμπληρώνεται στην κατάσταση, δεδομένου ότι Θα υπάρχει διασταύρωση με τις δηλώσεις ΦΠΑ;

Για τις χονδρικές πρώτα ζητείται η συμφωνία των αντισυμβαλλομένων και μετά η
συμφωνία με τη δήλωση ΦΠΑ. Άρα όπου διασταυρώνεται πληροφορία στο σύστημα
ΜΥΦ, συμπληρώνεται αυτό Που γράφει το παραστατικό, ενώ αυτό που εκπίπτει
δηλώνεται στην περιοδική ΦΠΑ.
Στην εγγραφή δαπανών που δε διασταυρώνεται η ΜΥΦ. συμπληρώνεται αυτό που
εκπίπτει.

23. Πως δηλώνονται σι συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε άλλο νόμισμα εκτός ευρώ;

Οι συναλλαγές δηλώνονται κατόπιν μετατροπής των αξιών τους σε ευρώ σύμφωνα με
την ισοτιμία που ανακοινώνει μηνιαία η Δνση ΦΠΑ Του ΥΠΟΙ.

24. Αυτοτιμολόγηση, όπου εκδότης είναι ο ίδιος ο λήπτης που εκδίδει τιμολόγιο για λογαριασμό του προμηθευτή του. Ποιος δηλώνει και τι;

Ο εκδότης του τιμολογίου Θα συμπεριλαμβάνει στα έξοδά Του ως λήπτης. 0
προμηθευτής Θα υποχρεούται και αυτός να υποβάλλει ιο στοιχεία ως έσοδο (είτε
αναλυτικά είτε συγκεντρωτικά).

25. Περίπτωση ανάθεσης τιμολόγησης, πχ ελληνικό υποκατάστημα πολυεθνικής που δεν τιμολογεί απευθείας, αλλά εκδίδει τιμολόγια μέσω της μητρικής (με τη διαδικασία της ανάθεσης). Παραμένει η υποχρέωση υποβολής;

Ναι, από ιο ελληνικό ΑΦΜ.

26. Εταιρίες που αποτελούν Φορολογικούς Αντιπρόσωπους εταιριών του εξωτερικού: Ειδικότερα στις περιπτώσεις που εκδίδονται τιμολόγια από φορολογικό αντιπρόσωπο για πωλήσεις που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα για λογαριασμό πελάτη τους πώς Θα διαχωρίζονται τα έσοδα του φορολογικού αντιπροσώπου από τα έσοδα του πελάτη τους;

Δε Θα διαχωρίζονται, αναλαμβάνοντας όλες τις υποχρεώσεις των πελατών Τους, Θα τα
περάσουν ως δικά τους έσοδα.

27. Εταιρίες που είναι VAT registered στην Ελλάδα κατά ΠΟΛ.1113(22.5.2013 είναι υπόχρεοι;

Ναι.

28. Σε ποιούς αφορά η ένδειξη “Μη Υπόχρεου” που δηλώνεται στα έξοδα;

Αφορά σε συναλλαγές με ιδιώτες, ο λήmης ιο δηλώνει με ιο ΑΦΜ τους και με την
ένδειξη, ώστε να μην αναμένεται &ασταύρωση.

29. Τιμολόγια αγορών από ιδιώτες: περιλαμβάνονται κανονικά στα έξοδα με το ΑΦΜ Του ιδιώτη?

Ναι, με την ένδειξη Μή Υπόχρεου,

30.Υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις, όπου τα τιμολόγια που εκδίδονται προσμετρούνται και στις αποδείξεις λιανικής (εκδίδονται σε αντικατάσταση των αποδείξεων).

Θα δηλωθούν μια φορά στη χοντρική και Θα αφαιρεθούν από τη λιανική (από το πεδίο Που αθροίζονται σι χειρόγραφες λιανικές).

31. Θα διατηρηθεί η δυνατότητα υποβολής ανά υποκατάστημα;

Ναι, μια επιχείρηση μπορεί να υποβάλλει ανά υποκατάστημα εφόσον το ετnλέξει,
αποκλειστικά με μεταφόρτωση αρχείου - upload xml. Εφόσον κάνει χρήση αυτής της
δυνατότητας, δε Θα μπορεί να υποβάλλει συνολικά.

32. Υποβάλλονται συναλλαγές με αντισυμβαλλόμενους στο Εξωτερικό;

Όχι, υποβάλλονται χονδρικές συναλλαγές μόνο με ελληνικά ενεργά ΑΦΜ.

33. Πώς μπορώ να αποδείξω ότι υπέβαλα εμπρόθεσμα;

Στο “Ιστορικό της εφαρμογής καταγράφεται με την ανάλογη ένδειξη αναλυτικό
ημερολόγιο υποβολών και ενεργειών χρήστη είτε μέσω αρχείου είτε μέσω της ίδιας
της εφαρμογής.

34. Στο ιστορικό εμφανίζονται πολλές εγκεκριμένες και απορριπτέες υποβολές, ποια είναι η κατάσταση που ισχύει; Πώς βλέπω ποιες εγγραφές έχει κρατήσει το σύστημα ον έχω κάνει λάθος ή έχω υποβάλλει πολλές φορές το ίδιο ή δεν είμαι σίγουρη για μια υποβολή μου;

Η κατάσταση που έχει σημασία και είναι έγκυρη φορολογικά προκύπτει μόνο από τις
·‘Εγκεκριμένε( εγγραφές σε κάθε κατηγορία (έσοδά-έξοδα-λιανικές-δαπάνες)
ανεξαρτήτως υποβολών. Οι τρέχουσες “Εγκεκριμένες” εγγραφές σε έσοδα-έξοδα είναι
και σι μόνες που γίνονται ορατές στους αντισυμβαλλομένους σας.

35. Πώς μπορώ να εκτυπώσω την κατάσταση μιας περιόδου; Υπάρχει οριστικοποίηση της κατάστασης;

Με είσοδο στην εφαρμογή, επιλογή περιόδου και Εγκεκριμένων” εγγραφών σε κάθε
κατηγορία (έσοδα-έξοδα-λιανικές-δαπάνες) μπορείτε να πάρετε εκτυπώσεις. Η
κατάσταση δεν οριστικοποιείται, αλλά τροποποιείται συνεχώς μέχρι να
ελαχιστοποιήσετε τις αποκλίσεις με τους αντισυμβαλλόμενους, οπότε Οι εκτυπώσεις
είναι περιορισμένης χρησιμότητας.


Οι παρακάτω συχνές ερωτήσεις αφορούν όσους δημιουργούν αρχείο για τις υποβολές τους.
Αν χρησιμοποιείτε τη φόρμα εισαγωγής μέσα στη διαδικτυακή εφαρμογή. μπορείτε ασφαλώς να αγνοήσετε την παρακάτω ενότητα.

36. Ti είδος αρχείου γίνεται δεκτό; Υπάρχουν περιορισμοί;

Ο μόνος τύπος αρχείου Που γίνεται δεκτός από την εφαρμογή είναι xml.
Το σύστημα υποστηρίζει συμπίεση zip. συγκεκριμένα:
Web Service: υποστηρίζεται μόνο zip (με ένα xml αρχείο μέσα στο zip).
- Web Upload: υποστηρίζεται και xml αρχείο και zip (με ένα xml αρχείο μέσο στο zip).
Το μέγιστο μέγεθος αρχείου που υποστηρίζεται είναι 4MB.

37. 0 υπόχρεος μπορεί να στείλει στοιχεία αποσπασματικά με διαφορετικά αρχεία (πχ. χωριστά τα στοιχεία πωλήσεων και με άλλο αρχείο τα στοιχεία αγορών);

Ναι, χωρίς περιορισμούς.

38. Κάθε αρχείο μπορεί να έχει ένα ή περισσότερα πακέτα-ραckαges, δηλαδή δεν είναι υποχρεωτικό να περιλαμβάνονται όλα τα πακέτα (πχ με μηδενικές τιμές);

Ναι, δεν είναι υποχρεωτικό να περιλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες συναλλαγών.

39. Υποστηρίζεται «υβριδική ενημέρωση, όπου ο ίδιος υπόχρεος μπορεί να στέλνει αναλυτικά στοιχεία για ένα αντισυμβαλλόμενο και συγκεντρωτικό για έναν άλλο;

Ναι, με χρησιμοποίηση ξεχωριστών αρχείων.

40. Τι συμβαίνει σε ήδη απεσταλμένες εγγραφές του ίδιου μήνα όταν αποστέλλεταιεγγ ραφή με action “replace”;

Το replace διαγράφει όλες τις εγγραφές στην κατηγορία που εξασκείται
(revenuelnvoices, groupedRevenues, groupedExpenses, groupedCashRegisters) για
την περίοδο, και άρα στο replace Πρέπει να συμπεριληφθούν όλες σι εγγραφές της
κατηγορίας για την περίοδο ξανά, έστω κι αν χρειάζεται να διορθωθεί μόνο μια
εγγραφή.

41. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η επιλογή “replace” για να αποσταλούν εγγραφές συνολικά (συγκεντρωτικά ή αναλυτικά) για πρώτη φορά για μια περίοδο;

Ναι.

42. Τι συμβαίνει σι ήδη απεσταλμένες εγγραφές του ίδιου μήνα όταν αποστέλλεται εγγραφή με action Incremental”;

Το incremental εκτελεί τροποποίηση εσόδων ή εξόδων μόνο για τα ΑΦΜ
αντισυμβαλλόμενων που υπάρχουν στο xml αρχείο που περιέχεται, επομένως δε
τροποποιεi το σύνολο των εγγραφών της κατηγορίας για την οποία εξασκείται ατην
περίοδο αναφοράς. Στην περίπτωση του incremental όταν επιθυμούμε να
υποβάλλουμε νέα τιμολόγια για ένα ΑΦΜ, Θα πρέπει να συμπεριλάβουμε!
συναθροίσουμε για Το συγκεκριμένο ΑΦΜ ξανά όλα ιο τιμολόγια στην περίοδο
αναφοράς.
Με τον ίδιο τρόπο λειτουργεί το incremental και για τις λιανικές πωλήσεις -
groupedCashRegisters (όπου αντί για ΑΦΜ. βάση είναι ο κωδικός ταμειακής), αλλά
και για τα αναλυτικά τιμολόγια - revenuelnvoices.

43. Σε περίπτωση που από λάθος έχει κατατεθεί ένα τιμολόγιο για έναν αντισυμβαλλόμενο, ενώ Θα έπρεπε να μην υπάρχει εγγραφή γι’ αυτόν, Πώς διορθώνεται;

Μπορείτε να υποβάλετε νέα συγκεντρωτική Του ίδιου Τύπου (έσοδο ή έξοδο) με action
iπcτemeπΙαΙ”, μηδενικές αξίες για Τον συγκεκριμένο αν·τισυμβαλλόμενο και πλήθος
παραστατικών Ι (Κατά σύμβαση). Δεν υπάρχει πρόβλημα αν παραμένουν εγγραφές
αντισυμβαλλόμενων με μηδενικές αξίες.

44. ·Ενα αρχείο μπορεί να Περιέχει το σύνολο των εγγραφών για μια περίοδο με
λογική replace ώστε να γίνεται « αρχής ενημέρωση και Ταυτόχρονα να έχει ένα
package για άλλη περiοδο που να είναι incremental;
Όχι, πρέπει να χρησιμοποιηθεί άλλο αρχείο για διαφορετική περίοδο,

45. Το otherExpenses αντιμετωπίζεται πάντα με τη λογική το full replace για την
περίοδο που αφορά (είναι το μόνο που δεν υποστηρίζει action);
Ναι.

46. Στην περίπτωση αποστολής αναλυτικών στοιχείων, Θεωρητικά μπορεί να
προκύψει η περίπτωση να συμπίπτει το unIque_id διαφορετικών
παραστατικών στην ίδια περίοδο (πχ έκδοση από 2 διαφορετικά
υττοκαταστήματα ή ακόμα μπορεί να συμπίιπει ο αριθμός ενός τιμολογίου με
ένα τιμολόγιο / δελτίο αποστολής). Είναι αποδεκτό ή Πρέπει να Το
αντιμετωπίσει ο αποστολέας?
Είναι αποδεκτό, το unique_id είναι απλά πληροφοριακό στοιχείο γιο Τον υπόχρεο, δεν
αξιοποιείται ούτε ελέγχεται από ιο σύστημα.

47. Πότε και πώς συμπληρώνεται το πεδίο υποκατάστημα;
Το υποκατάστημα συμπληρώνεται μόνο ατην περίmωση που χρησιμοποιείται η
δυνατότητα, αλλιώς είναι κενό (Που σημαίνει συνολική υποβολή για το ΑΦΜ).
Υποβολή ανά υποκατάστημα αποκλείει τη συνολική υποβολή και αντίστροφα.
Εφόσον συμπληρώνεται, το περιεχόμενο είναι ένας αριθμός από Ο (που σημαίνει
έδρα) έως 9999, όπως τα έχει δηλώσει η επιχείρηση στο taxis (Το λογιστήριο οφείλει
να γνωρίζει), και όπως τα υπέβαλλε και στην ετήσια κατάσταση πελατών
προμηθευτών. Σημειώνεται ότι μπορεί να μην είναι συνεχόμενοι αριθμοί, εφόσον
ορισμένα υποκαταστήματα μπορεί να απενεργοποιηθούν.

48. Πώς μπορώ να δοκιμάσω αν το αρχείο μου είναι αποδεκτό;

Δεν παρέχεται περιβάλλον δοκιμών. Μπορείτε να υποβάλετε αν Θέλετε δοκιμαστικά
στο παραγωγικό με τους κωδικούς σας laxisnel, και μετά να διαγράψετε τις
αποδεκτές εγγραφές όπως παρακάτω. Οι απορριφθείσες δοκιμαστικές υποβολές δεν
έχουν σημασία.

49. Πώς μπορώ να διαγράψω όλες τις εγγραφές μιας περιόδου;

Αρκεί να στείλετε ένα αρχείο με action replace σε όλες τις κατηγορίες και με μηδενικές
εγγραφές. Στα έσοδα και στα έξοδα που απαιτείται αντισυμβαλλόμενος, μπορείτε να
βάλετε κατά σύμβαση μια εγγραφή με αντισυμβαλλόμενο Το ΑΦΜ του iδιου του
υπόχρεον, πλήθος παραστατικών I και μηδενικές αξίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ