Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Λογιστικός χειρισμός του τέλους ανακύκλωσης

4 Μαρτίου 2014

Λογιστικός χειρισμός του τέλους ανακύκλωσης

Λογιστικός χειρισμός του τέλους ανακύκλωσης

Λογιστικός χειρισμός του τέλους ανακύκλωσης

Το τέλος ανακύκλωσης αναγράφεται διακεκριμένα επί των τιμολογίων πώλησης, σε όλα τα στάδια πώλησης των αγαθών που υπάγονται σε αυτήν, εκτός των τιμολογίων που απευθύνονται στους τελικούς αγοραστές χρήστες-επιτηδευματίες.


Συνεπώς, υπόχρεος είναι ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας, όταν εκδίδει τιμολόγιο προς τον χονδροπωλητή. Περαιτέρω,η χρηματική εισφορά ανακύκλωσης, αποδίδεται στον Φορέα Ανακύκλωσης με βάση την Σύμβαση που έχει υπογραφεί (από τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα), ενώ η χρέωσή της θα πρέπει να περιλαμβάνεται στη λιανική τιμή του είδους. Σε ότι αφορά τον ΦΠΑ, σημειώνεται ότι το ποσό της ως άνω εισφοράς προσαυξάνει την φορολογητέα βάση για την επιβολή του ΦΠΑ.
Τα ανωτέρω είναι σε εφαρμογή του Ν.2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α΄) και του ΠΔ 117/6-3-2004 (ΦΕΚ 82 Α΄)

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Έκδοση τιμολογίου από τον κατασκευαστή ή εισαγωγέα προς τον χονδροπωλητή:

30.ΠΕΛΑΤΕΣ1201,90
                 70 ή 71 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜ/ΤΩΝ Ή ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ            1000,00
            
                 75.90.00 Χρηματική εισφορά Ν.2939/2001               10,00


                  54.00.70 ΦΠΑ εκροών/πωλήσεων              230,00
                  54.00.79 ΦΠΑ εκροών/λοιπών εσόδων                  2,30

Ο λήπτης του τιμολογίου (κατασκευαστής ή εισαγωγέας), θα διενεργήσει την παρακάτω εγγραφή:


               63.98.98 Χρηματική εισφορά Ν.2939/2001..........10,00


               54.00.29 ΦΠΑ εισροών/εξόδων-δαπανών.............2,30

                            38.ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ................................                          12,30

Σημειώνεται, ότι η χρηματική εισφορά εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης (άρθρο 31 παρ 1 περ υ΄ του ΚΦΕ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ