Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Ποια στοιχεία εξαιρούνται από τις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών;

6 Μαρτίου 2014

Ποια στοιχεία εξαιρούνται από τις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών;

Ποια στοιχεία εξαιρούνται από τις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών;
Ποια στοιχεία εξαιρούνται από τις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών;

Ποια στοιχεία εξαιρούνται από τις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών


Ποια στοιχεία εξαιρούνται από τις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών;

Δεν υποβάλλονται στοιχεία στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών, με βάση τις διατάξεις της Α.Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/2014, για ορισμένες συναλλαγές. Που αφορούν
είτε λήψη υπηρεσιών είτε καταβολή δαπανών, ως ακολούθως:
1. Ενοίκια ακινήτων, εφόσον η αξία δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α.
2. Πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών από και προς την αλλοδαπή (ενδοκοινοτικές
αποκτήσεις — παραδόσεις, συναλλαγές με τρίτες χώρες)
3. Εισιτήρια όλων των μεταφορικών μέσων, συμπεριλαμβάνονται και σι
αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων (Α.Π.Ε.) και Πιστωτικό Τιμολόγια που
εκδίδονται γι αυτά
4. Συνδρομές σε επαγγελματικές οργανώσεις και επαγγελματικά Επιμελητήρια,
συνδρομές και δωρεές σε συλλόγους και νομικά Πρόσωπα μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, για τις οποίες εκδίδονται μη φορολογικά στοιχεία - αποδείξεις
είσπραξης.
5. Δεν υποβάλλονται στοιχεία από τις Τράπεζες και τους συναλλασσόμενους με
αυτές, για συναλλαγές που αφορούν τους τόκους καταθέσεων ή τις
προμήθειες Που χορηγούνται από αυτές (έσοδα — έξοδα αντίστοιχα), πλην
αυτών που επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
6. Η αξία εγγυοδοσίας, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία των
πωληθέντων αγαθών
7. Έξοδα μισθοδοσίας (μισθοί, ημερομίσθια, συντάξεις)
8. Εισφορές που καταβάλλονται σε Ταμεία Ασφάλισης (ΟΑΕΕ κλπ)
9. Το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών
(Ε.Ε.Τ.Η,Δ.Ε.), καθώς και το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.), που
εισπράττονται μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η., δεν περιλαμβάνονται στην
αξία της συναλλαγής, που υποβάλλεται με τις υπόψη καταστάσεις.
10. Γραμμάτια προκαταβολής (προείσπραξης) Δικηγορικών Συλλόγων, καθώς και
τα μερίσματα Που χορηγούν σι Δικηγορικοί Σύλλογοι, σι Σύλλογοι Δικαστικών
Εττιμελητών κλπ στα μέλη τους
11.Τέλη και δικαιώματα Που εισπράττουν οι Άμισθοι Υποθηκοφύλακες, για
λογαριασμό τους και για λογαριασμό τρίτων
12.Ασφάλιστρα και αντασφάλιστρα
13. Κοινόχρηστες δαπάνες
14. Πωλήσεις λαχείων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ