Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Δήλωση Ε1 2014 - Οδηγίες για κωδικούς εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες - ελεύθερο επάγγελμα - εμπορικές επιχειρήσεις και την αντίστοιχη παρακράτηση φόρου

2 Απριλίου 2014

Δήλωση Ε1 2014 - Οδηγίες για κωδικούς εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες - ελεύθερο επάγγελμα - εμπορικές επιχειρήσεις και την αντίστοιχη παρακράτηση φόρου

Δήλωση Ε1 2014 - Οδηγίες για κωδικούς εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες - ελεύθερο επάγγελμα - εμπορικές επιχειρήσεις και την αντίστοιχη παρακράτηση φόρου

Δήλωσης Ε1 2014 - Οδηγίες για κωδικούς εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες - ελεύθερο επάγγελμα - εμπορικές επιχειρήσεις και την αντίστοιχη παρακράτηση φόρου
Οι κωδικοί της δήλωσης Ε1 που αφορούν εισόδημα από μισθωτές
υπηρεσίες και την αντίστοιχη παρακράτηση φόρου, εμφανίζονται σε
πορτοκαλί πλαίσιο και είναι προσυμπληρωμένοι χωρίς τη δυνατότητα
συμπλήρωσης, τροποποίησης ή διαγραφής τους από το φορολογούμενο.
Το ίδιο ισχύει και για τους κωδικούς που αφορούν παρακράτηση φόρου
από εμπορικές επιχειρήσεις και ελευθέρια επαγγέλματα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 4Α (ΜΙΣΘΩΤΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΚΑΙ 8 ( ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΕΣ ΦΟΡΟΙ)

Δήλωσης Ε1 2014 - Οδηγίες για κωδικούς εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες - ελεύθερο επάγγελμα - εμπορικές επιχειρήσεις και την αντίστοιχη παρακράτηση φόρου

Οι κωδικοί της δήλωσης Ε1 που αφορούν εισόδημα από μισθωτές
υπηρεσίες και την αντίστοιχη παρακράτηση φόρου, εμφανίζονται σε
πορτοκαλί πλαίσιο και είναι προσυμπληρωμένοι χωρίς τη δυνατότητα
συμπλήρωσης, τροποποίησης ή διαγραφής τους από το φορολογούμενο.
Το ίδιο ισχύει και για τους κωδικούς που αφορούν παρακράτηση φόρου
από εμπορικές επιχειρήσεις και ελευθέρια επαγγέλματα.

Οι κωδικοί που προσυμπληρώνονται είναι :
o 301-302, 303-304, 321-322 και 317-318 (πίνακας μισθωτών
υπηρεσιών) 313-314, 315-316, 333-334, 609-610, 603-604,605-606
(πίνακας παρακρατηθέντων φόρων)
o Η προσυμπλήρωση έγινε με βάση τα αρχεία της Υπηρεσίας μας που
προέκυψαν από την επεξεργασία των ηλεκτρονικά υποβληθεισών
βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών από εργοδότες και
φορείς, βάσει της ΠΟΛ 1039/03-02-2014.

Σε περίπτωση που έχετε έντυπη βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων ή
αμοιβών και τα στοιχεία της δεν έχουν προσυμπληρωθεί στη δήλωση, θα
πρέπει να προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες:
o Συμπληρώστε όλα τα υπόλοιπα που πρέπει να δηλώσετε (όπως αυτοκίνητα δαπάνες κ.τ.λ.)
o Κάντε προσωρινή αποθήκευση της δήλωσης Ε1
o Εάν μέχρι την 28η Μαρτίου 2014 (καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των βεβαιώσεων), διαπιστώσετε ότι δεν έχουν προσυμπληρωθεί οι κωδικοί με τα στοιχεία της βεβαίωσης, επικοινωνήστε με τον εργοδότη ή τον φορέα που εξέδωσε τη βεβαίωση, προκειμένου να ενημερωθείτε αν υπέβαλε το αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών ή πότε θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ηλεκτρονικήςυποβολής της με βάση την ΠΟΛ 1039/03-02-2014
o Εφόσον ο εργοδότης υποβάλλει ηλεκτρονικά τη βεβαίωση και ενημερωθούν τα αρχεία μας, θα εμφανιστούν προσυμπληρωμένα τα στοιχεία αυτής και θα μπορείτε να συνεχίσετε την υποβολή της
δήλωσης Ε1.
o Εάν ο εργοδότης δεν υποβάλλει τη βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών, τότε θα πρέπει να συμπληρώσετε τους κωδικούς της δήλωσης που αφορούν εισοδήματα και παρακράτηση φόρου για τα οποία δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση (Στην περίπτωση αυτή μπορεί να κληθείτε να αποστείλετε στην ΔΗΛΕΔ τις σχετικές βεβαιώσεις )

Σε περίπτωση που τα στοιχεία της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών σας, είναι διαφορετικά από αυτά που είναι προσυμπληρωμένα, θα πρέπει να προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες:

o Συμπληρώστε όλα τα υπόλοιπα που πρέπει να δηλώσετε (όπως αυτοκίνητα δαπάνες κ.τ.λ.)
o Κάντε προσωρινή αποθήκευση της δήλωσης Ε1
o Επικοινωνήστε με τον εργοδότη ή φορέα και σε περίπτωση λανθασμένης υποβολής, θα πρέπει ο εργοδότης ή φορέας να υποβάλλει ηλεκτρονικά εκ νέου το αρχείο με τα σωστά στοιχεία βεβαίωσης, βάσει της ΠΟΛ 1039/2014.
o Σε διαφορετική περίπτωση, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων μέσω e-mail ή στα τηλέφωνα 210 480 2552 και 15515.

Διαβάστε ακόμα

Βεβαίωση αποδοχών 2013 αυτόματα στο taxisnet : μισθωτών και συνταξιούχων για την φορολογική δήλωση 2014Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ