Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί ΟΑΕΕ: Πώς δηλώνεται η έδρα της επιχείρησης

16 Απριλίου 2014

ΟΑΕΕ: Πώς δηλώνεται η έδρα της επιχείρησης

ΟΑΕΕ: Πώς δηλώνεται η έδρα της επιχείρησης

ΟΑΕΕ: Πώς δηλώνεται η έδρα της επιχείρησης

Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο δήλωσης της έδρα της επιχείρησης στον ΟΑΕΕ, για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες επιφέρει η απόφαση του υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει την υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων, 

Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο δήλωσης της έδρα της επιχείρησης στον ΟΑΕΕ, για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες επιφέρει η απόφαση του υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει την υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων, υπεκμισθώσεων, παραχώρησης χρήσης (δωρεάν παραχώρηση ή με αντάλλαγμα σε είδος) ακίνητης περιουσίας.

Καθώς τα στοιχεία αυτά αποτελούν βασικό δικαιολογητικό για τον προσδιορισμό της έδρας της επιχείρησης κατά την εγγραφή ή την επανεγγραφή στα μητρώα ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ, το ταμείο, με εγκύκλιό του ενημερώνει τους ασφαλισμένους του ότι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

• Για μισθωμένο ακίνητο: Αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου, εφόσον έχει καταρτιστεί και ηλεκτρονικά εκτυπωμένη μέσω του δικτύου TAXISnet απόδειξη υποβολής πληροφοριακών στοιχείων της μίσθωσης. Αν πρόκειται για προφορική συμφωνία αρκεί η ηλεκτρονικά εκτυπωμένη μέσω του δικτύου TAXISnet απόδειξη υποβολής πληροφοριακών στοιχείων της μίσθωσης.

Στην περίπτωση που ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη (μισθωτής ή εκμισθωτής) είναι διοικητική αρχή συνυποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο από το πρωτότυπο ή το ακριβές αντίγραφο του μισθωτηρίου συμβολαίου ή απλό αντίγραφο αυτού που συνοδεύεται με Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/86 στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων.

• Για ιδιόκτητο ακίνητο: τίτλος ιδιοκτησίας.

• Για δωρεάν παραχώρηση χώρου: Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 του ιδιοκτήτη του χώρου.

• Στην περίπτωση υπεκμίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης ακίνητης περιουσίας (δωρεάν παραχώρηση ή με αντάλλαγμα σε είδος): αντίγραφο συμφωνητικού της υπεκμίσθωσης ή της παραχώρησης χρήσης, εφόσον έχει καταρτιστεί και ηλεκτρονικά εκτυπωμένη μέσω του δικτύου TAXISnet απόδειξη υποβολής πληροφοριακών στοιχείων της υπεκμίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης. Αν πρόκειται για προφορική συμφωνία αρκεί η ηλεκτρονικά εκτυπωμένη μέσω του δικτύου TAXISnet απόδειξη υποβολής πληροφοριακών στοιχείων της υπεκμίσθωσης ή της παραχώρησης χρήσης.

• Σε περίπτωση που δηλώνεται ως επαγγελματική στέγη η κατοικία και από το περιεχόμενο του μισθωτηρίου δεν παρέχεται δυνατότητα χρησιμοποίησης του μισθίου ως επαγγελματικού χώρου, υποβάλλεται αντίγραφο του μισθωτηρίου συμβολαίου και της ηλεκτρονικά εκτυπωμένης μέσω του δικτύου TAXISnet απόδειξης υποβολής πληροφοριακών στοιχείων της μίσθωσης καθώς και υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 του μισθωτή, στην οποία δηλώνεται ότι η κατοικία θα χρησιμοποιηθεί ως επαγγελματική στέγη.

Πηγή:www.capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ