Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Η πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων, από 1/1/2014

8 Μαΐου 2014

Η πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων, από 1/1/2014

Η πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων, από 1/1/2014

Η πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων  και οι διαγραφές αυτών, θα εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς, από 1/1/2014

Η πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων, από 1/1/2014

Από 1/1/2014, τα ποσά των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων[1] και οι διαγραφές αυτών, θα εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς, ως εξής (άρθρο 26 Ν 4172/2013):

(α) Για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις μέχρι του ποσού των 1.000 ευρώ που δεν έχουν εισπραχθεί για διάστημα άνω των 12 μηνών, ο φορολογούμενος θα μπορεί να σχηματίσει πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων σε ποσοστό 100% της απαίτησης αυτής, εφόσον έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξής της. (β) Για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις άνω του ποσού των 1.000 ευρώ που δεν έχουν εισπραχθεί για διάστημα άνω των 12 μηνών, ο φορολογούμενος ομοίως, θα μπορεί να σχηματίσει πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων, εφόσον έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της απαίτησης αυτής, σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα:

                                
Χρόνος υπερημερίας μεγαλύτερος των
ποσοστό
12 μηνών
50%
18 μηνών
75%
24 μηνών
100%

Σε κάθε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις, θα πρέπει η επιχείρηση προηγουμένως, να έχει προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για την διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης του ποσού της απαίτησης.
[1] Ο υπολογισμός του ποσού της πρόβλεψης δεν θα γίνεται πλέον με πολλαπλασιασμό του κύκλου εργασιών προς άλλους επιτηδευματίες (υπόχρεους συναλλαγών), επί το ποσοστό 0,5% ή 1%, κατά περίπτωση και σύμφωνα με τους περιορισμούς που είχαν τεθεί (πωλήσεις προς το Δημόσιο κ.λπ.).


Σχετικά άρθρα


Εγγραφή προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων

Άρθρο 26 του Ν. 4172/2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ