Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 13/6.5.2014 - Ρύθμιση οφειλών εκτός Μηχανογραφικού Συστήματος, από αναδρομική αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας

8 Μαΐου 2014

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 13/6.5.2014 - Ρύθμιση οφειλών εκτός Μηχανογραφικού Συστήματος, από αναδρομική αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 13/6.5.2014
Ρύθμιση οφειλών εκτός Μηχανογραφικού Συστήματος, από αναδρομική αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας
ΑΘΗΝΑ, 6/5/2014
ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/89/648115

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
Ο.Α.Ε.Ε.
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ: EΣΟΔΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18
ΠΛΗΡΟΦ : Ελ. Δουλκερίδου
ΤΗΛ. : 210 5285617
Fax : 210 5285599
e-mail : esoda@oaee.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 13
ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση οφειλών εκτός Μηχανογραφικού Συστήματος, από αναδρομική αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας»


Σχετ.: Εγκύκλιος 5/2014 Διεύθυνσης Εσόδων

Με την πιο πάνω σχετική εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας δόθηκαν οδηγίες για τη δυνατότητα ρύθμισης, εκτός Μηχ/κού Συστήματος (χειρόγραφα), ληξιπρόθεσμων εισφορών από αναδρομική αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας, όταν δεν υφίσταται καμία άλλη οφειλή.

Με την παρούσα, επεκτείνεται η δυνατότητα αυτή και στις περιπτώσεις εκείνες που υφίσταται οφειλή εντός Μηχ/κού Συστήματος (Μ.Σ.).

Η επέκταση της δυνατότητας αυτής, διευκολύνει ασφαλισμένους που οφείλουν διαφορές, λόγω αλλαγής ασφαλιστικής κατηγορίας, εκτός Μ.Σ. και παράλληλα εισφορές εντός Μ.Σ., να ενταχθούν στο καθεστώς των ρυθμίσεων του Ν.4152/2013 για το σύνολο των οφειλών τους.

Για την καλύτερη κατανόηση και ενιαία εφαρμογή της νέας δυνατότητας ρύθμισης παρέχονται διευκρινήσεις-οδηγίες και ορίζονται οι απαιτούμενες ενέργειες:

Δικαιούχοι υπαγωγής


Στην ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν όλοι οι ασφαλισμένοι (ενεργοί και σε διακοπή).

Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση


- Οφειλόμενες διαφορές που προκύπτουν αποκλειστικά από αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι περιπτώσεις Ενοποίησης Μητρώων, Αποχαρακτηρισμών, ΛΑΦΚΑ, Αναδρομικής ανακατάταξης ασφαλιστικής κατηγορίας.


- Οφειλές εντός Μ.Σ.

Προϋποθέσεις υπαγωγής


Ισχύουν οι γενικές προϋποθέσεις υπαγωγής στις ρυθμίσεις «Νέα Αρχή» και «Πάγια» ρύθμιση.

Όροι ρύθμισης

Ισχύουν οι γενικοί όροι ένταξης στις ρυθμίσεις «Νέα Αρχή» και «Πάγια» ρύθμιση, με τις εξής ιδιαιτερότητες:

1. Η οφειλή αντιμετωπίζεται ως μία και ενιαία, αν και παρακολουθείται με χωριστές ρυθμίσεις (μηχανογραφική και χειρόγραφη).

Ως εκ τούτου, η επιλογή ρύθμισης (Νέα Αρχή ή Πάγια) είναι δεσμευτική για το σύνολο της οφειλής (εντός και εκτός Μ.Σ.).

2. Εκτός Μ.Σ. ρυθμίζεται μόνο οφειλή από διαφορές ασφαλιστικής κατηγορίας.

3. Για την ένταξη στη ρύθμιση δεν πρέπει να υφίσταται άλλη ενεργή ρύθμιση (χειρόγραφη ή μηχανογραφική).

4. Ειδικά για την ρύθμιση «Νέα Αρχή» παρέχεται η δυνατότητα παράλληλης ρύθμισης.

Αν έχουν καταβληθεί εισφορές για το χρονικό διάστημα 1-6/2013 ή μέρος αυτού και προκύπτουν τυχόν διαφορές, αυτές δεν ρυθμίζονται αλλά καταβάλλονται πριν την ένταξη στη ρύθμιση.

Διαδικασία εξόφλησης

Ισχύουν οι γενικοί όροι εξόφλησης των ρυθμίσεων «Νέα Αρχή» και Πάγια» ρύθμιση, με τις εξής ιδιαιτερότητες:

1. Η εξόφληση ή καταβολή των δόσεων της εντός Μ.Σ. οφειλής γίνεται, κατά τα γνωστά, μέσω παγίας εντολής σε Τράπεζα επιλογής του ασφαλισμένου.

Η εξόφληση ή καταβολή δόσεων της εκτός Μ.Σ. οφειλής (διαφορές ασφαλιστικής κατηγορίας) γίνεται στις Περιφερειακές Υπηρεσίες.

2. Οι απαιτητές, για την ένταξη στη ρύθμιση, τρέχουσες εισφορές μπορούν να καταβληθούν ως την λήξη της προθεσμίας πληρωμής της πρώτης δόσης της «μηχανογραφικής» ρύθμισης.

3. Οι πρώτες δόσεις ή η εφάπαξ εξόφληση των ρυθμίσεων πραγματοποιείται εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για ρύθμιση, χωρίς να απαιτείται η καταβολή τους εντός της ίδιας μέρας.

4. Η καταβολή της δεύτερης δόσης της «χειρόγραφης» ρύθμισης πραγματοποιείται, έως το τέλος του μεθεπόμενου της αιτήσεως μήνα.

5. Η καταβολή των επόμενων δόσεων της «χειρόγραφης» ρύθμισης πραγματοποιείται οποιαδήποτε μέρα, εντός του μήνα εξόφλησής τους.

6. Η παρακολούθηση των δόσεων της «μηχανογραφικής» ρύθμισης ή ρυθμίσεων γίνεται από την ΗΔΙΚΑ, κατά τα γνωστά.

Η παρακολούθηση των δόσεων της «χειρόγραφης» ρύθμισης θα γίνεται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες.

7. Καθυστερημένη δόση «χειρόγραφης» ρύθμισης μπορεί να καταβληθεί με προσαύξηση 15% έως την ημερομηνία πληρωμής της επόμενης δόσης, χωρίς να απαιτείται η ταυτόχρονη καταβολή τους.

8. Είναι δυνατή η προεξόφληση μιας εκ των δύο ρυθμίσεων (μηχανογραφικής ή χειρόγραφης) χωρίς να απαιτείται προεξόφληση και της άλλης, που μπορεί να παραμένει σε ισχύ.

Δικαιολογητικά

Ισχύουν τα δικαιολογητικά που έχουν ορισθεί για την ένταξη στις ρυθμίσεις «Νέα Αρχή» και «Πάγια» ρύθμιση.

Απώλεια δικαιώματος

Ισχύουν οι γενικοί όροι απώλειας δικαιώματος των ρυθμίσεων.

Επισημαίνουμε ότι:

- Η μη καταβολή τρεχουσών εισφορών, σε κάθε περίπτωση, συνεπάγεται απώλεια των ρυθμίσεων.
- Η απώλεια μιας εκ των ρυθμίσεων (εντός ή εκτός Μ.Σ.), λόγω μη καταβολής δόσεων, συνεπάγεται και την απώλεια της άλλης.

Διαδικασία – Ενέργειες

1. Για την ένταξη στις ρυθμίσεις υποβάλλεται μία αίτηση (ανάλογα με το σχήμα ρύθμισης που θα επιλεγεί) και μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα έντυπα που ήδη έχουν σταλεί στις Υπηρεσίες.

2. Οι εντός Μ.Σ. ληξιπρόθεσμες εισφορές ρυθμίζονται μηχανογραφικά, κατά τα γνωστά.

Προσοχή! Θα πρέπει να ελέγχονται ως προς την ασφαλιστική κατηγορία και να τροποποιούνται -αν απαιτείται- έτσι ώστε να ρυθμίζονται με τα ορθά ποσά.

3. Η συμπλήρωση ή τροποποίηση του πεδίου «ΕΤΟΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ» είναι υποχρεωτική προκειμένου να παρακολουθείται μέσω Μ.Σ. η ανακατάταξη ασφαλιστικών κατηγοριών.

4. Για τις οφειλές εντός Μ.Σ. εκδίδονται, κατά τα γνωστά, αποφάσεις μέσω Συστήματος.

Για την «χειρόγραφη» ρύθμιση θα εκδίδεται χωριστή «χειρόγραφη» απόφαση.

5. Δημιουργήθηκαν νέα έντυπα αποφάσεων «χειρόγραφων» ρυθμίσεων έτσι ώστε να είναι κοινά στις περιπτώσεις ύπαρξης ή μη ύπαρξης οφειλής εντός Μ.Σ.

Τα νέα έντυπα διαβιβάζονται συνημμένα. Συγκεκριμένα:

-Απόφαση υπαγωγής στη ρύθμιση «Νέα Αρχή».
-Απόφαση εφάπαξ εξόφλησης ρύθμισης «Νέα Αρχή».
-Απόφαση υπαγωγής στη ρύθμιση «Νέα Αρχή» (μη ενεργών ασφαλισμένων).
-Απόφαση υπαγωγής στη «Πάγια» ρύθμιση.

Ως εκ τούτου, τα έντυπα που είχαν σταλεί με την εγκύκλιο 5/14 της Υπηρεσίας μας, αντικαθίστανται.

6. Η απόφαση «χειρόγραφης» ρύθμισης θα χορηγείται μόνο εφόσον διαπιστωθεί η καταβολή των δόσεων της/των «μηχανογραφικών» ρυθμίσεων.

7. Κατά την ένταξη στη ρύθμιση θα πρέπει να ενημερώνονται αναλυτικά οι ασφαλισμένοι για τον τρόπο και το χρόνο καταβολής των δόσεων κάθε ρύθμισης.

8. Πριν την είσπραξη των δόσεων της «χειρόγραφης» ρύθμισης θα πρέπει να ελέγχονται οι τρέχουσες εισφορές και η/οι «μηχανογραφικές» ρυθμίσεις.

Εάν διαπιστώνεται απώλεια «μηχανογραφικής» ρύθμισης δεν μπορεί να εισπραχθεί η δόση της «χειρόγραφης».

Εάν προκύπτει απώλεια της «χειρόγραφης» ρύθμισης θα πρέπει να ακολουθείται διαδικασία διακοπής της/των «μηχανογραφικών» ρυθμίσεων, κατά τα γνωστά.

Προσοχή!
Κατά την είσπραξη δόσης θα πρέπει να ενημερώνεται ο ασφαλισμένος για την προθεσμία καταβολής της επόμενης δόσης, καθώς και για ενδεχόμενη απώλεια της ρύθμισης λόγω καθυστέρησης μιας εκ των δόσεων των ρυθμίσεων, ώστε να αποτρέπονται απώλειες ρυθμίσεων.

9. Δρομολογούνται, σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ, παρεμβάσεις στο Μ.Σ. έτσι ώστε:

- να πληροφορείται ο χειριστής την ύπαρξη «χειρόγραφης» ρύθμισης και
- να αποκλείεται η έκδοση πιστοποιητικού οφειλής εντός Μ.Σ. εφόσον υπάρχει «χειρόγραφη» ρύθμιση.

Ως εκ τούτου, η καταχώρηση των «χειρόγραφων» ρυθμίσεων στο Μ.Σ. είναι υποχρεωτική. (Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων αυτών θα ενημερωθείτε σύντομα).

10. Το Πιστοποιητικό οφειλής που παράγεται από το Μ.Σ. δεν θα χορηγείται.

Αντί αυτού, θα χορηγείται, μετά από προσεκτικό έλεγχο, χειρόγραφο Πιστοποιητικό για το σύνολο της οφειλής, εντός και εκτός Μ.Σ. (δείγμα του εντύπου έχει σταλεί με την εγκ. 5/14 της Υπηρεσίας μας).

11. Εφόσον συντρέχουν δικαιώματα (π.χ. κατώτερη κατηγορία) θα πρέπει, κατά την είσπραξη κάθε δόσης, να εξετάζεται η συνδρομή των προϋποθέσεων συνέχισης του δικαιώματος, με προηγούμενο έλεγχο των τρεχουσών εισφορών και της/των ρυθμίσεων, κατά τα γνωστά.

- Όταν διαπιστώνεται απώλεια «μηχανογραφικής» ρύθμισης το δικαίωμα, ως γνωστόν, διακόπτεται μηχανογραφικά.
- Όταν προκύπτει απώλεια «χειρόγραφης» ρύθμισης θα πρέπει να ακολουθείται διαδικασία διακοπής του δικαιώματος, κατά τα γνωστά.

Τέλος, οι Περιφερειακές Υπηρεσίες θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ενημέρωσης των ασφαλισμένων προκειμένου να αξιοποιήσουν την νέα δυνατότητα.

Της παρούσης να λάβει γνώση, με ευθύνη του Προϊστάμενου, ενυπόγραφα το προσωπικό της Υπηρεσίας σας.Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ
Γ. ΚΩΤΙΔΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Ι. ΜΑΡΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ