Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Δήλωση εισοδήματος 2014 : Θα εκπέσουν οι ασφαλιστικές εισφορές

24 Μαΐου 2014

Δήλωση εισοδήματος 2014 : Θα εκπέσουν οι ασφαλιστικές εισφορές

Αναγνωρίζονται ως δαπάνη οι καταβαλλόμενες ασφαλιστικές εισφορές από ατομικές επιχειρήσεις και προσωπικές εταιρείες
Δήλωση εισοδήματος 2014 : Θα εκπέσουν οι ασφαλιστικές εισφορές    Αναγνωρίζονται ως δαπάνη οι καταβαλλόμενες ασφαλιστικές εισφορές από ατομικές επιχειρήσεις και προσωπικές εταιρείες για τη χρήση 2013

Δήλωση εισοδήματος 2014 : Θα εκπέσουν οι ασφαλιστικές εισφορές 


Αναγνωρίζονται ως δαπάνη οι καταβαλλόμενες ασφαλιστικές εισφορές από ατομικές επιχειρήσεις και προσωπικές εταιρείες για τη χρήση 2013

Δήλωση εισοδήματος 2014 : Θα εκπέσουν οι ασφαλιστικές εισφορές 


Αναγνωρίζονται ως δαπάνη οι καταβαλλόμενες ασφαλιστικές εισφορές από ατομικές επιχειρήσεις και προσωπικές εταιρείες για τη χρήση 2013

Θα εκπέσουν οι ασφαλιστικές εισφορές από τις ατομικές επιχειρήσεις και από τις προσωπικές εταιρείες για την χρήση 2013. Η διάταξη αποτυπώθηκε ως εξής: 
Με την παράγραφο 45 του άρθρου 3 του ν.4110/23.01.2013 προστέθηκε νέα υποπερίπτωση εε’ στην περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. και η οποία συμπεριέλαβε στις εκπιπτόμενες δαπάνες: 
«εε) Του ποσού της δαπάνης των εισφορών που καταβάλλονται σε ταμεία ασφάλισης, εφόσον η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το νόμο, καθώς και το ποσό των καταβαλλόμενων εισφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισης σε ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο.»

Η διάταξη όμως αυτή δεν αναφέρει τίποτε για τις ασφαλιστικές εισφορές των μελών των εταιρειών

Για το λόγο αυτό εκδόθηκε η εγκ. ΠΟΛ.1095/29-4-2013 ανέφερε 
«ότι οι διατάξεις αυτές καταλαμβάνουν μόνο τους ασκούντες ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα. Επιπλέον ανέφερε ότι, όταν οι εισφορές αυτές καταβάλλονται από τα μέλη των νομικών προσώπων της παρ.4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε.  (Ο.Ε., Ε.Ε. κλπ.) δεν μπορούν να εκπέσουν, καθόσον τα μέλη των εταιρειών αυτών δεν τηρούν βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ. λόγω της ιδιότητας αυτής και περαιτέρω βάσει της κείμενης νομοθεσίας, δεν προβλέπεται ανάλογος κωδικός επί του εντύπου Ε1 με ποσό δαπάνης που αφαιρείται από το συνολικό εισόδημα ή από το φόρο.»
Στη συνέχεια εκδόθηκε η εγκ.ΠΟΛ.1130/5-6-2013, ορίστηκαν τα εξής: 
«γίνεται δεκτό, για λόγους ίσης φορολογικής μεταχείρισης, οι καταβαλλόμενες εισφορές από τα μέλη των νομικών προσώπων της παρ.4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε.να εκπίπτονται από τα ακαθάριστα έσοδα των παραπάνω νομικών προσώπων.
Οι προηγούμενες διατάξεις ισχύουν για δαπάνες που πραγματοποιούνται από το οικον. έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά. Τέλος, από την υπογραφή της παρούσας, κάθε προηγούμενη θέση της υπηρεσίας με αντίθετο περιεχόμενο παύει να ισχύει.»

Κατόπιν όλων των προηγουμένων, για τη χρήση 2013, αναγνωρίζονται ως δαπάνη οι καταβαλλόμενες ασφαλιστικές εισφορές από ατομικές επιχειρήσεις και προσωπικές εταιρείες και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των παραπάνω νομικών προσώπων, με τις προϋποθέσεις:


  1. να έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία ως δαπάνες οι εισφορές, (είτε των ατομικών επιχειρήσεων είτε ελεύθερων επαγγελματιών είτε μελών των νομικών προσώπων της παρ.4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. (ΟΕ,ΕΕ κ.λπ.), Σε κάθε περίπτωση προηγείται η ατομική. Εάν συμμετέχει  σε περισσότερες από μία προσωπικές (ΟΕ,ΕΕ) τότε κατ' επιλογή του αφαιρεί τις ασφαλιστικές εισφορές από μία τους, αλλά δεν μπορεί να την μοιράσει στις εταιρείες ούτε να  «διπλοκαταχωρήσει» το έξοδο αυτό
  2. Οι ασφαλιστικές εισφορές εκπίπτονται στο χρόνο καταβολής τους, εξάλλου και η Εγκ. ΠΟΛ. 1130/5.6.2013, αναφέρει ότι εκπίπτονται οι καταβαλλόμενες.
  3. Οι ασφαλιστικές εισφορές παλαιότερων ετών που καταβάλλονται εντός του 2013 δεν αφαιρούνται ως έξοδο της επιχείρησης, (περ. εε’ παρ.1 άρθρου 31 του Ν.2238/1994). Ειδικά όμως, με την Εγκ. ΠΟΛ. 1085/20-3-2014έγινε δεκτό να εκπεσθούν οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι 29-3-2013.

 Εγκ. ΠΟΛ. 1085/20-3-2014

"Περαιτέρω, σε συνέχεια της ΠΟΛ. 1130/5 Ιουνίου 2013 διαταγής μας αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση των καταβαλλόμενων ασφαλιστικών εισφορών από μέλη νομικών προσώπων της παρ.4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994. (ΟΕ,ΕΕ κ.λπ.) σας γνωρίζουμε ότι όταν το μέλος της προσωπικής εταιρείας τηρεί βιβλία και στοιχεία του Κ.Φ.Α.Σ. λόγω άσκησης ατομικής επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλματος τότε υποχρεωτικά οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβλήθηκαν μέσα στο έτος 2013, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της ατομικής επιχείρησης ή του ελευθέριου επαγγέλματος (δεν ισχύει σε περίπτωση αδράνειας της επιχείρησης). Το ίδιο ισχύει και για τις ασφαλιστικές εισφορές που ενώ αφορούσαν την χρήση του έτους 2012, έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα έως και τις 29.3.2013. Αν ο φορολογούμενος συμμετέχει σε περισσότερες από μία προσωπικές εταιρείες, γίνεται δεκτό, οι καταβαλλόμενες ασφαλιστικές εισφορές σε ταμεία ασφάλισης να εκπίπτουν ως ανωτέρω, εξ ολοκλήρου από την εταιρία επιλογής του."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ