Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί ΓΕΜΗ - προθεσμίες Γενικών Συνελεύσεων - Κωδικοποίηση Καταστατικού - Εκλογή ΔΣ συγκρότηση σε σώμα - Λύση Εκκαθάριση Ισολογισμός έναρξης εκκαθάρισης - ισολογισμός λύξης εκκαθάρισης -Διαγραφή ΑΕ - Καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου - Οικονομικές καταστάσεις Ισολογισμός - ΓΣ ελεγκτές

10 Ιουλίου 2014

ΓΕΜΗ - προθεσμίες Γενικών Συνελεύσεων - Κωδικοποίηση Καταστατικού - Εκλογή ΔΣ συγκρότηση σε σώμα - Λύση Εκκαθάριση Ισολογισμός έναρξης εκκαθάρισης - ισολογισμός λύξης εκκαθάρισης -Διαγραφή ΑΕ - Καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου - Οικονομικές καταστάσεις Ισολογισμός - ΓΣ ελεγκτές

Γ.Ε.Μ.Η
ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ


Α. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
  • Η πρόσκληση δημοσιεύεται 20 ημέρες πριν τη ΓΣ.
  • Η προθεσμία ξεκινά από την ημέρα που γνωστοποιήθηκε στο ΓΕΜΗ η ανάρτηση
  • Η ημέρα της γνωστοποίησης και η ημέρα της συνεδρίασης της ΓΣ δεν υπολογίζεται

Β. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΓΕΝΙΚΑ

1.
Αίτηση καταχώρησης αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης νομίμως υπογεγραμμένης από τον νόμιμο εκπρόσωπο της ΑΕ
2.
Πρακτικό Γ.Σ της εταιρείας με το οποίο αποφασίζεται η ζητούμενη τροποποίηση σε δύο αντίγραφα πρωτοτύπως υπογεγραμμένα
3.
Πρακτικό Δ.Σ. της εταιρείας περί σύγκλισης της ανωτέρω Γ.Σ., εκτός και αν η Γ.Σ. είναι αυτόκλητη
4.
Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αποδεικτικό καταβολής εισφοράς υπέρ της επιτροπής ανταγωνισμού 1‰ επί του ποσού της αύξησης. (Καταβάλλεται στο λογαριασμό 040/546191-03 της Εθνικής Τράπεζας). Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από απόφαση του οργάνου που αποφάσισε την αύξηση, η εταιρεία πρέπει να προσκομίσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. αντίγραφο της σχετικής ανακοίνωσης όπου και θα καταβάλλει τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου που ανέρχεται σε 1% επί του ποσού της αύξησης. Σε περίπτωση αύξησης του Μ.Κ. με εισφορά σε είδος απαιτείται εκτίμηση της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 ή των προβλεπόμενων ορκωτών ελεγκτών, πλην των περιπτώσεων του άρθρου 9α του Κ.Ν. 2190/20
5.
Ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας σε τρία αντίτυπα που θα περιλαμβάνει την ζητούμενη τροποποίηση κατάλληλα επικυρωμένο από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας

6.
Πρωτότυπη απόδειξη καταβολής τέλους δημοσίευσης στο ΦΕΚ
                                                                                      

Γ. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

1.
Αίτηση καταχώρησης αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης νομίμως υπογεγραμμένης από τον νόμιμο εκπρόσωπο της ΑΕ
2.
Πρακτικό Γ.Σ της εταιρείας με το οποίο αποφασίζεται η ζητούμενη Κωδικοποίηση σε δύο αντίγραφα πρωτοτύπως υπογεγραμμένα
3.
Πρακτικό Δ.Σ. της εταιρείας περί σύγκλισης της ανωτέρω Γ.Σ., εκτός και αν η Γ.Σ. είναι αυτόκλητη
4.
Ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας σε τρία αντίτυπα που θα περιλαμβάνει την ζητούμενη τροποποίηση κατάλληλα επικυρωμένο από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας

5.
Πρωτότυπη απόδειξη καταβολής τέλους δημοσίευσης στο ΦΕΚ 544,67 ευρώ

Δ. ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ

1.
Αίτηση ΓΕΜΗ
2.
Πρακτικό Γ.Σ της εταιρείας περί εκλογής ΔΣ εις διπλούν πρωτοτύπως υπογεγραμμένα.
3
Πρακτικό συγκρότησης Δ.Σ σε σώμα εις διπλούν πρωτοτύπως υπογεγραμμένα.
Η συγκρότηση σε σώμα να είναι με  πλήρη τα στοιχεία  ταυτότητας και ΑΦΜ των μελών και την εκπροσώπηση της εταιρείας.
4
Πρωτότυπη απόδειξη καταβολής τέλους δημοσίευσης στο ΦΕΚ

5.
Τα πρακτικά  2 και 3  σε ηλεκτρονική μορφή( σε Word) σε cd ή email


Ε. ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.
Αίτηση ΓΕΜΗ
2.
Πρακτικό ανασυγκρότησης Δ.Σ σε σώμα εις διπλούν πρωτοτύπως υπογεγραμμένα.
Η συγκρότηση σε σώμα να είναι με  πλήρη τα στοιχεία  ταυτότητας και ΑΦΜ των μελών και την εκπροσώπηση της εταιρείας
4.
Πρωτότυπη απόδειξη καταβολής τέλους δημοσίευσης στο ΦΕΚ

6.
Το πρακτικό σε ηλεκτρονική μορφή ( σε Word) σε cd ή email
ΣΤ. ΛΥΣΗ – ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α.Ε.

1.
Αίτηση ΓΕΜΗ
2.
Πρακτικό Γ.Σ της εταιρείας για απόφαση λύσης, θέση σε εκκαθάριση και ορισμό εκκαθαριστών εις διπλούν υπογεγραμμένο
3.
Παράβολο για Δημοσίευση στο ΦΕΚ 289,72 ευρώ
4.
Πρακτικό σε ηλεκτρονική μορφή( σε Word) σε cd ή email
Ζ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

1.
Αίτηση ΓΕΜΗ
2.
Υποβολή από τους εκκαθαριστές ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης σε τρία αντίτυπα πρωτοτύπως υπογεγραμμένα και ένα ανυπόγραφο
3.
Παράβολο δημοσίευσής του στο ΦΕΚ αξίας συνολικού ποσού 544,67 €

4.
Ισολογισμός σε ηλεκτρονική μορφή( σε Word) σε cd ή email
* Σε περίπτωση που η εκκαθάριση διαρκέσει πλέον του έτους οι εκκαθαριστές υποβάλουν ενδιάμεσους ισολογισμούς κατά έτος με σχετικό παράβολο δημοσίευσής τους στο ΦΕΚ καθώς και πρακτικό Γ.Σ με έκθεση των εκκαθαριστών στην οποία αναγράφονται τα αίτια μη ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης

Η. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΗΞΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

1.
Αίτηση ΓΕΜΗ
2.
Υποβολή από τους εκκαθαριστές ισολογισμού λήξης εκκαθάρισης σε τρία αντίτυπα πρωτοτύπως υπογεγραμμένα και ένα ανυπόγραφο

3.
Παράβολο δημοσίευσής του στο ΦΕΚ αξίας συνολικού ποσού 544,67 €

4.
Ισολογισμός σε ηλεκτρονική μορφή( σε Word) σε cd ή email

Θ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ Α.Ε.

1.
Αίτηση ΓΕΜΗ
2.
Πρακτικό Γ.Σ. της εταιρείας που τον εγκρίνει και αποφασίζει τη διανομή του προϊόντος εκκαθάρισης και τη διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ σε δύο αντίτυπα υπογεγραμμένα.
3.
Παράβολο δημοσίευσής του στο ΦΕΚ αξίας συνολικού ποσού 289,72 €
4.
Πρακτικό Γ.Σ.  σε ηλεκτρονική μορφή( σε Word) σε cd ή email

Ι. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.
Αίτηση ΓΕΜΗ
2.
Πρακτικό του Δ.Σ της εταιρείας περί πιστοποίησης καταβολής του μετοχικού κεφαλαίο εις διπλούν υπογεγραμμένο
3.
Παράβολο ΔΟΥ για δημοσίευση 289,72 ευρώ
4.
Το πρακτικό σε ηλεκτρονική μορφή( σε Word) σε cd ή email
* Σε περίπτωση αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου πιστοποίηση απαιτείται μόνο αν πρόκειται για νέες εισφορές.

Κ. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1.
Αίτηση ΓΕΜΗ
2.
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εις τριπλούν (Ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως των αποτελεσμάτων)
3.
Προσάρτημα εις διπλούν υπογεγραμμένο
4.
Έκθεση ΔΣ εις διπλούν υπογεγραμμένη
5.
Έκθεση ελεγκτών εις διπλούν υπογεγραμμένη
6.
Πρόσκληση ΓΣ για έγκριση ισολογισμού
7.
Διπλότυπο ΔΟΥ για δημοσίευση ισολογισμού 544,67 ευρώ
8.
Διπλότυπο ΔΟΥ για δημοσίευση Πρόσκλησης (εκτός αν παρίσταται το 100% οπότε γίνεται με ανάρτηση στο site)
9.
Στιγμιότυπο οθόνης (screenshot) της καταχωρημένης στο Γ.Ε.ΜΗ. ιστοσελίδας της εταιρείας από το οποίο προκύπτει ότι πραγματοποιήθηκε η ανάρτηση
10.
Τα ανωτέρω σε ηλεκτρονική μορφή( σε Word) σε cd ή email
* Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν διατηρεί ιστοσελίδα, φύλλο ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας πανελλαδικής κυκλοφορίας από την οποία προκύπτει η δημοσίευση


Λ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ και ΕΛΕΓΚΤΩΝ
1.
Αίτηση ΓΕΜΗ
2.
Πρακτικό ΓΣ εις διπλούν υπογεγραμμένο
3.
Το πρακτικό σε ηλεκτρονική μορφή( σε Word) σε cd ή email
4.
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. 289,72 ευρώ
* Με τα ίδια δικαιολογητικά καταχωρείται και η απόφαση ορισμού ελεγκτών που πραγματοποιήθηκε ο ορισμός ελεγκτών, εφόσον η εταιρεία έχει υποχρέωση εκλογής. Χρησιμοποιείται ένα μόνο Παράβολο και για τις δύο περιπτώσεις.

Μ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

1.
Αίτηση ΓΕΜΗ
2.
Λογιστική κατάσταση η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. για δημοσίευση στο ΦΕΚ 20 ημέρες πριν τη διανομή του προμερίσματος το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ½ των κατά τη λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών
3.
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. 544,67        
4.
Η λογιστική κατάσταση σε ηλεκτρονική μορφή( σε Word) σε cd ή email
5.
Στιγμιότυπο οθόνης (screenshot) της καταχωρημένης στο Γ.Ε.ΜΗ. ιστοσελίδας της εταιρείας από το οποίο προκύπτει ότι πραγματοποιήθηκε η ανάρτηση


* Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν διατηρεί ιστοσελίδα, φύλλο ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας πανελλαδικής κυκλοφορίας από την οποία προκύπτει η δημοσίευση
* Η προθεσμία των 20 ημερών αρχίζει από την ημέρα που γνωστοποιήθηκε στο ΓΕΜΗ η ανάρτηση.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ
1) Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων: Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως σε σώμα, αλλαγής Διεύθυνσης: Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης του Δ.Σ.
3) Πρακτικό Δ.Σ. περί πιστοποίησης Αρχικού Μετοχικού κεφαλαίου: Μέσα σε δύο (2) μήνες και είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία καταχώρησης της σύστασης (άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20)
4) Πρακτικό Δ.Σ. περί πιστοποίησης αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου: ένα μήνα και 20 ημέρες από την προθεσμία που ορίζει το όργανο που αποφάσισε την Αύξηση (άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20).
5) Οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό Προσάρτημα Πίνακα Διάθεσης αποτελεσμάτων Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως), έκθεση Δ.Σ. για έγκριση των πεπραγμένων της χρήσης καθώς και έκθεση ελεγκτών:  είκοσι (20) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα τις εγκρίνει.
6) Η πρόσκληση δημοσιεύεται 20 ημέρες πριν τη ΓΣ. Η προθεσμία ξεκινά από την ημέρα που γνωστοποιήθηκε στο ΓΕΜΗ η ανάρτηση.
7) Η ημέρα της γνωστοποίησης και η ημέρα της συνεδρίασης της ΓΣ δεν υπολογίζεται

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ