Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Πότε και πόσο ΕΝΦΙΑ θα πληρώσουμε για το σπίτι μας

22 Ιουλίου 2014

Πότε και πόσο ΕΝΦΙΑ θα πληρώσουμε για το σπίτι μας

Πότε και πόσο ΕΝΦΙΑ θα πληρώσουμε για το σπίτι μας


Πότε και πόσο ΕΝΦΙΑ θα πληρώσουμε για το σπίτι μας

Πότε και πόσο ΕΝΦΙΑ θα πληρώσουμε για το σπίτι μας

Πως θα υπολογίζεται ο φόρος για τα κτίσματα καθώς και ο συμπληρωματικός φόρος για όσους έχουν συνολική ακίνητη περιουσίας αντικειμενικής αξίας άνω των 300.000 ευρώ.Πότε και πόσο ΕΝΦΙΑ θα πληρώσουμε για το σπίτι μας

Για τον υπολογισμό του κύριου φόρου του ΕΝ.Φ.Ι.Α., με βάση τα κριτήρια της προηγούμενης παραγράφου, καθορίζονται συντελεστές ως εξής:

α) Βασικός Φόρος ανά τετραγωνικό με βάση την τιμή ζώνης στην οποία βρίσκεται το κτίσμα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Τιμή Ζώνης

Βασικός Φόρος
Ευρώ/τμ

Ευρώ/τμ
0
-
500

2,00
501
-
750

2,80
751
-
1.000

2,90
1.001
-
1.500

3,70
1.501
-
2.000

4,50
2.001
-
2.500

6,00
2.501
-
3.000

7,60
3.001
-
3.500

9,20
3.501
-
4.000

9,50
4.001
-
4.500

11,10
4.501
-
5.000

11,30
5.001
+


13,00

β) Συντελεστής Παλαιότητας Κτίσματος σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Παλαιότητα
Συντελεστής
Παλαιότητας
Κτίσματος
(Σ.Π.Κ.)
26 έτη και άνω
1,00
20 έως 25 έτη
1,05
15 έως και 19 έτη
1,10
10 έως και 14 έτη
1,15
5 έως και 9 έτη
1,20
Μέχρι και 4 έτη
1,25
Για τα κτίρια που ανεγέρθηκαν προ του 1930 εφαρμόζεται συντελεστής παλαιότητας 0,8, ενώ για τα κτήρια με παλαιότητα άνω των εκατό (100) ετών εφαρμόζεται συντελεστής παλαιότητας 0,60.

γ) Συντελεστής Ορόφου ο οποίος εφαρμόζεται για τον όροφο στον οποίο βρίσκεται το κτίσμα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Όροφος
Συντελεστής Ορόφου
(Σ.Ο.)


Υπόγειο
0,98

Ισόγειο και 1ος
1,00

2ος και 3ος
1,01

4ος και 5ος
1,02

6ος και άνω
1,03

Σε περίπτωση που το κτίσμα εκτείνεται σε περισσότερους από έναν ορόφους, ως Συντελεστής Ορόφου λαμβάνεται εκείνος του υψηλότερου ορόφου.

δ) Στις μονοκατοικίες, εφαρμόζεται Συντελεστής Μονοκατοικίας, ο οποίος ορίζεται σε 1,02, δηλαδή προσαυξάνεται ο φόρος κατά 2%

ε) Συντελεστής Πρόσοψης ο οποίος ορίζεται σε 1 για μηδενικό αριθμό προσόψεων, 1,01 για κτίρια με μία πρόσοψη και 1,02 για κτίρια με δύο ή περισσότερες προσόψεις. Ο συντελεστής πρόσοψης δεν εφαρμόζεται στους βοηθητικούς χώρους και στα ειδικά κτίρια.

στ) Συντελεστής Βοηθητικών Χώρων ο οποίος ορίζεται σε 0,1 (μείωση φόρου κατά 90%)

ζ) Συντελεστής Ημιτελών Κτισμάτων ο οποίος ορίζεται σε 0,4 (μείωση φόρου κατά 60%) και εφαρμόζεται στα ημιτελή κτίσματα, για τα οποία συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: α) ημιτελή κτίσματα, η κατασκευή των οποίων βρίσκεται πριν το στάδιο των επιχρισμάτων και είναι κενά, ή β) ηλεκτροδοτούνται με εργοταξιακό ηλεκτρικό ρεύμα και ουδέποτε είχαν άλλη παροχή ρεύματος πλην της εργοταξιακής και είναι κενά.Ο συμπληρωματικός φόρος
Στους φορολογούμενους που έχουν ακίνητη περιουσίας συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 300.000 ευρώ επιβάλλεται συμπληρωματικός φόρος ο οποίος υπολογίζεται ως εξής:
ΚΛΙΜΑΚΙΟ (€)
Συντελεστής
0,01
-
300.000
0,0%
300.000,01
-
400.000
0,1%
400.000,01
-
500.000
0,2%
500.000,01
-
600.000
0,3%
600.000,01
-
700.000
0,6%
700.000,01
-
800.000
0,7%
800.000,01
-
900.000
0,8%
900.000,01
-
1.000.000
0,9%
Υπερβάλλον


1,0%
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ