Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Γρ. Ασφάλειας ΠΣ Προστασίας Δεδομένων και Υποδομών Γ.Γ.Π.Σ Πολιτική Ορθής Χρήσης Διαδικτυακής Υπηρεσίας (web service)

29 Οκτωβρίου 2014

Γρ. Ασφάλειας ΠΣ Προστασίας Δεδομένων και Υποδομών Γ.Γ.Π.Σ Πολιτική Ορθής Χρήσης Διαδικτυακής Υπηρεσίας (web service)

Γρ. Ασφάλειας ΠΣ Προστασίας Δεδομένων και Υποδομών Γ.Γ.Π.Σ

Πολιτική Ορθής Χρήσης Διαδικτυακής Υπηρεσίας (web service)

RgWsPublic Registration Application Form
Γρ. Ασφάλειας ΠΣ Προστασίας Δεδομένων και Υποδομών Γ.Γ.Π.Σ
Πολιτική Ορθής Χρήσης Διαδικτυακής Υπηρεσίας (web service)
«Βασικά Στοιχεία Μητρώου για νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες και φυσικά πρόσωπα, με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα» εκδ.1

Γρ. Ασφάλειας ΠΣ Προστασίας Δεδομένων και Υποδομών Γ.Γ.Π.Σ
Πολιτική Ορθής Χρήσης Διαδικτυακής Υπηρεσίας (web service)


Γρ. Ασφάλειας ΠΣ Προστασίας Δεδομένων και Υποδομών Γ.Γ.Π.Σ

Πολιτική Ορθής Χρήσης Διαδικτυακής Υπηρεσίας (web service)

Ο Χρήστης της διαδικτυακής υπηρεσίας (Φορέας/ Νομικό Πρόσωπο ή Νομική Οντότητα/ Φυσικό Πρόσωπο) που προσφέρει η Γ.Γ.Π.Σ. αποδέχεται πλήρως τους κάτωθι όρους χρήσης:

1. Πρέπει να λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας πληροφοριών ώστε:
i. η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση του σκοπού που του έχει χορηγηθεί η πρόσβαση.
ii. να μην κάνει κατάχρηση της διαδικτυακής υπηρεσίας προκαλώντας υπερφόρτωση των συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ. και να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας ώστε αυτό να μην μπορεί να γίνει από κακόβουλο λογισμικό που μπορεί να εισχωρήσει στα συστήματά του.
iii. Να μην επιχειρεί την απόκτηση στοιχείων πέρα από αυτά που του είναι απολύτως απαραίτητα για τη διενέργεια των συναλλαγών του.
iv. Να μην καταγράφει μόνιμα τα δεδομένα που του επιστρέφει η διαδικτυακή υπηρεσία σε δική του βάση δεδομένων ή άλλο μέσο. Επιτρέπεται μόνο η αντιπαραβολή τους, για λόγους ελέγχου και η διακριτική επικαιροποίηση δεδομένων που ήδη κατέχει.

2. Η Πολιτική Ορθής Χρήσης θα πρέπει να καθίσταται γνωστή και στους τελικούς χρήστες της διαδικτυακής υπηρεσίας, εκτός από το προσωπικό της μηχανογράφησης, ανεξαρτήτως αν η διαδικτυακή υπηρεσία χρησιμοποιείται άμεσα ή όχι από αυτούς.

3. Σε περίπτωση υποψιών ή διαπίστωσης περιστατικού ανασφάλειας στο πληροφοριακό σύστημα/μηχανισμό που αξιοποιεί την διαδικτυακή υπηρεσία υποχρεούται να ειδοποιεί άμεσα την Γ.Γ.Π.Σ. με τις πληροφορίες του περιστατικού. Επίσης, είναι υποχρεωμένος να διατηρεί και να παρέχει κάθε στοιχείο που μπορεί να συμβάλλει στη διερεύνηση τέτοιων περιστατικών.

4. Δεν επιτρέπεται με οποιοδήποτε τρόπο η περαιτέρω χρήση κατά Ν.3448/2006 των δεδομένων που διατίθενται από την ηλεκτρονική υπηρεσία. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση τους από οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα), όπως εκδοτικές επιχειρήσεις ή εταιρείες αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Δεν επιτρέπεται η τοπική αποθήκευσή τους. Δεν επιτρέπεται η χρήση τους για εμπλουτισμό στοιχείων που διατηρούν οι ενδιαφερόμενοι ή τρίτοι και προέρχονται από άλλες πηγές. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβασή τους σε τρίτους με σκοπό την περαιτέρω χρήση κατά Ν.3448/2006.

5. Ο Εξουσιοδοτημένος Τρίτος(αν υπάρχει) απαγορεύεται να έχει οποιαδήποτε είδους πρόσβαση/ χρήση στα διακινούμενα δεδομένα παρά μόνο για λογαριασμό του χρήστη που τον έχει εξουσιοδοτήσει.

6. Τόσο ο Χρήστης της διαδικτυακής υπηρεσίας όσο και ο Εξουσιοδοτημένος Τρίτος (εάν υπάρχει) θα πρέπει να λαμβάνει πρόσθετα μέτρα ασφάλειας στη μηχανογραφική υποδομή του, ώστε να προστατεύονται τα δεδομένα που παρέχονται από την υπηρεσία από σκόπιμη ή τυχαία απώλεια, αλλοίωση ή διαρροή.

7. Η Γ.Γ.Π.Σ. λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία των διαδικτυακών υπηρεσιών που παρέχει. Η Γ.Γ.Π.Σ. και το Υπουργείο Οικονομικών δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια ή ζημία που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης των διαδικτυακών υπηρεσιών από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτής, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση αυτής, από λάθη ή παραλείψεις σε αυτή, από διακοπές της τηλεφωνικής γραμμής, βλάβες του δικτύου ηλεκτροδότησης ή για άλλους λόγους (πχ απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες κλπ).

8. Η Γ.Γ.Π.Σ., μετά την εξασφάλιση των τυχόν -κατά περίπτωση- απαιτουμένων εγκρίσεων του Υπουργείου Οικονομικών, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί νομίμως το περιεχόμενο και τους όρους χρήσης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας.

9. Οι χρήστες της ηλεκτρονικής υπηρεσίας είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν και να εφαρμόζουν την παρούσα Πολιτική Ορθής Χρήσης, όπως δημοσιεύεται στον ιστότοπο της Γ.Γ.Π.Σ., επί ποινής αποκλεισμού από τη χρήση της υπηρεσίας.
Δηλώνουμε ότι λάβαμε γνώση της Πολιτικής Ορθής Χρήσης της Διαδικτυακής Υπηρεσίας και την αποδεχόμαστε πλήρως. (ΝΑΙ / ΟΧΙ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ