Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί H μετατροπή OE ή EE σε ΕΠΕ ή ΑΕ

15 Νοεμβρίου 2014

H μετατροπή OE ή EE σε ΕΠΕ ή ΑΕ

H μετατροπή OE ή EE σε ΕΠΕ ή ΑΕ 
H μετατροπή OE ή EE σε ΕΠΕ 2014

H μετατροπή OE ή EE σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης 2014

H μετατροπή OE ή EE σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης καλύπτεται από τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 3190/55, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 5 του ίδιου νόμου. Επίσης, τα άρθρα 1 του ΝΔ 1297/72 και 1 του Ν. 2166/93 προβλέπουν την εφαρμογή των φορολογικών κινήτρων και διευκολύνσεων και στη μετατροπή προσωπικής εταιρείας σε ΕΠΕ.

H μετατροπή OE ή EE σε ΕΠΕ ή ΑΕ

1. Σημείωση αρθρογράφου

H μετατροπή OE ή EE σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης 

H μετατροπή OE ή EE σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης καλύπτεται από τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 3190/55, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 5 του ίδιου νόμου. Επίσης, τα άρθρα 1 του ΝΔ 1297/72 και 1 του Ν. 2166/93 προβλέπουν την εφαρμογή των φορολογικών κινήτρων και διευκολύνσεων και στη μετατροπή προσωπικής εταιρείας σε ΕΠΕ.

H μετατροπή OE ή EE σε ανώνυμη εταιρεία

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 67 του Κ.Ν.2190/1920 ορίζεται, ότι η μετατροπή της Ο.Ε. ή Ε.Ε. σε Α.Ε., εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στο καταστατικό της, γίνεται με απόφαση όλων των εταίρων μετά από προηγούμενη εκτίμηση του ενεργητικού και παθητικού της, σύμφωνα με το άρθρο 9.
Η απόφαση αυτή, μαζί με τη σχετική έγκριση του Υπουργείου Εμπορίου, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β, παράλληλα δε και στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 42, 43 και 44 του Εμπορικού Νόμου, όπως ισχύουν και εφαρμόζονται. Πριν από την ολοκλήρωση των πιο πάνω διατυπώσεων δημοσιότητας η μετατροπή δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα, μετά δε την τήρηση αυτών, η μετατρεπόμενη εταιρεία συνεχίζεται υπό τον τύπο της Α.Ε.


Μετά από τα παραπάνω, συνάγεται, ότι κατά τη μετατροπή Ο.Ε. ή Ε.Ε. σε Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Κ.Ν.2190/1920 ή του άρθρου 53 του Ν.3190/1955, αντίστοιχα, δεν επέρχεται κατάλυση του νομικού προσώπου της μετατρεπόμενης εταιρείας και επομένως, είναι δυνατή η εν λόγω μετατροπή και μπορεί το αποτέλεσμα να εξαχθεί λογιστικά, ακόμα κι αν αυτή τηρεί απλογραφικά βιβλία.

Στην περίπτωση αυτή δεν συντάσσεται φορολογικός ισολογισμός κατά το χρόνο της μετατροπής και η δήλωση φορολογίας εισοδήματος που θα υποβάλει η προερχόμενη από τον μετασχηματισμό Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. θα περιλαμβάνει και τα αποτελέσματα των πράξεων της μετατραπείσας προσωπικής εταιρείας.

Ν. 2166/93

Οι διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4 5 του Ν. 2166/93 έχουν εφαρμογή επί όλων εν γένει των επιχειρήσεων που μετατρέπονται ή συγχωνεύονται σε ανώνυμη εταιρία ή εταιρία περιορισμένης ευθύνης -δεν εφαρμόζονται επί των επιχειρήσεων των οποίων το αντικείμενο των εργασιών τους είναι κατά κύριο λόγο η κατασκευή ή εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων.
Απαραίτητα οι μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις πρέπει να τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και να έχουν συντάξει τουλάχιστον έναν ισολογισμό για δωδεκάμηνο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Η εκτίμηση της περιουσιακής κατάστασης των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων για τον προσδιορισμό του εισφερόμενου κεφαλαίου αυτών γίνεται από την Επιτροπή του άρθρ. 9 του Ν. 2190/20 ή ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.
Μετά τη λήψη απόφασης των αρμοδίων Οργάνων για τον μετασχηματισμό, συντάσσεται απογραφή και ισολογισμός της μετασχηματιζόμενης επιχείρησης. Τα στοιχεία του ισολογισμού αυτού θα αποτελέσουν στοιχεία ισολογισμού της νέας εταιρίας που θα προέλθει από τον μετασχηματισμό. Όλες οι συναλλαγές που θα διενεργηθούν μετά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού, θεωρούνται διενεργούμενες για λογαριασμό της νέας εταιρίας. Επομένως οι μετατρεπόμενες ή συγχωνευόμενες επιχειρήσεις θα φορολογηθούν για το προκύψαν αποτέλεσμα με βάση τον κλεισθέντα ισολογισμό μετασχηματισμού.
Για τον μετασχηματισμό απαιτείται αυξημένο κεφάλαιο σε σχέση με αυτό που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2190/20 για τη σύσταση Ε.Π.Ε. δρχ. 100.000.000 διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα ευρώ και είκοσι εννιά λεπτών (293.470,29) και 50.000.000 δρχ εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων τριάντα πέντε (146.735). αντίστοιχα.
  • Οι μετοχές της νέας εταιρίας που θα εκδοθούν για το εισφερόμενο κεφάλαιο μπορεί να είναι ανώνυμες ή ονομαστικές και δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός για τη μεταβίβαση αυτών. Το ίδιο ισχύει και για τα εταιρικά μερίδια που θα εκδοθούν από εταιρία περιορισμένης ευθύνης.
  • Παρέχεται το δικαίωμα μεταφοράς του ακάλυπτου ποσού ζημίας των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων στη νέα εταιρία. Η ζημιά αυτή όμως δεν αναγνωρίζεται φορολογικά, δηλαδή δεν επιτρέπεται ο συμψηφισμός αυτής με κέρδη που θα προκύψουν από τη νέα εταιρία. Ενώ αρχικά δίδονταν δυνατότητα συμψηφισμού φορολογικά και της ζημιάς, αυτό έπαυσε με τις διατάξεις του Ν. 2386/96 άρθρ. 7 παρ. 9.
Κατά την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού συντάσσεται απογραφή ενάρξεως με την κατάλληλη προσαρμογή του οριστικού ισολογισμού της μετασχηματιζόμενης εταιρίας και των αξιών της επιτροπής του άρθρ. 9.
  • Mε τη μετατροπή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ και ΕΕ) σε ΕΠΕ δεν επέρχεται κατάλυση του νομικού προσώπου της πρώτης και ίδρυση νέου της ΕΠΕ, αλλά μεταβάλλεται απλώς ο νομικός τύπος της υφιστάμενης εταιρείας. Συνεπώς, η εισφορά ακινήτων περιουσιακών στοιχείων της προσωπικής εταιρείας στη συνιστώμενη ΕΠΕ δεν συνιστά μεταβίβαση υποβαλλόμενη σε φόρο μεταβιβάσεως ακινήτων (απόφ. ΣΕ 3022/97).


H διαδικασία μετατροπής ΟΕ ή EE σε ΕΠΕ (όπως αυτή καθορίζεται από τις προαναφερθείσες διατάξεις, αλλά και όπως έχει καθιερωθεί από την ακολουθούμενη πρακτική) είναι η εξής:α) Απόφαση εταίρων ΟΕ για μετατροπή


Συμφωνία των εταίρων της προσωπικής εταιρείας για την μετατροπή της σε (Μονοπρόσωπη ) Ε.Π.Ε.. Η απόφαση αυτή θα περιλαμβάνει και την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού. (Λήψη αποφάσεως περί μετατροπής της, σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης -ομόφωνα ή όπως προβλέπεται στο καταστατικό της-).
Μπορεί να συμφωνηθεί ότι κάποιος ή κάποιοι εταίροι δεν θα μετάσχουν στην ΕΠΕ, αλλά θα αποχωρήσουν με τροποποίηση του καταστατικού της μετατρεπόμενης, που θα προηγηθεί της όλης διαδικασίας μετατροπής.

β) Σύσταση Επιτροπής άρθρου 9 ΚΝ 2190/20


Σύσταση της επιτροπή του άρθρου 9 του κ.ν.2190/20, μετά από υποβολή αιτήσεως στην υπηρεσία Εμπορίου της οικείας Νομαρχίας, η οποία θα προβεί σε εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης εταιρείας. Η έκθεση της επιτροπής δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. πριν από την σύνταξη του συμβολαιογραφικού εγγράφου σύστασης της Ε.Π.Ε. ( καταστατικό ).
H αίτηση συνοδεύεται από πρόσφατο ισολογισμό της μετατρεπόμενης εταιρείας, ο οποίος θα είναι εσωλογιστικός αν αυτή τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας του ΚBΣ, αλλιώς θα είναι εξωλογιστικός.

γ) Δημοσίευση στο ΦΕΚ εκθέσεως εκτιμήσεως


H Επιτροπή του άρθρου 9 θα συντάξει την έκθεσή της, που θα περιλαμβάνει την εκτίμηση για όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας, καθώς και την προκύπτουσα καθαρή θέση αυτής.
H έκθεση θα υποβληθεί στη νομαρχία και θα κοινοποιηθεί στην ενδιαφερόμενη εταιρεία, που θα τη δημοσιεύσει στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (παράβολο από ΔΟΥ ύψους 250 ευρώ, πλέον λοιπών επιβαρύνσεων για TAΠΕT και χαρτόσημο).

Ευθύνη ομόρρυθμων εταιρειών

Έγγραφη συγκατάθεση των πιστωτών της προσωπικής εταιρείας ( μετατρεπόμενης ) για την μετατροπή της σε Ε.Π.Ε.. Σε περίπτωση που δεν ζητηθεί ή δεν ληφθεί η συγκατάθεση αυτή, οι ομόρρυθμοι εταίροι της μετατρεπόμενης προσωπικής εταιρείας  
«ευθύνονται και μετά την μετατροπήν απεριορίστως και εις ολόκληρον έναντι των τρίτων δια τας εταιρικάς υποχρεώσεις τας αναληφθείσας μέχρι της συντελέσεως των κατά το άρθρον 8 του παρόντος διατυπώσεων δημοσιότητας».
Πριν από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της ανακοινώσεως περί συστάσεως της ΕΠΕ (κατά την § 2 του άρθρου 8 του Ν. 3190/55), οι συμβληθέντες επ` ονόματι αυτής ευθύνονται απεριορίστως και σε ολόκληρο. Δηλαδή, από την ημερομηνία συντάξεως του συμβολαίου συστάσεως της ΕΠΕ και μέχρι να συντελεσθούν οι κατά το άρθρο 8 δημοσιεύσεις αυτή λειτουργεί σαν ομόρρυθμη εταιρεία. Ευθύνεται, όμως, μόνη η ΕΠΕ για τις πράξεις, που έγιναν ρητώς επ` ονόματι αυτής πριν από το χρόνο δημοσιεύσεως, εάν εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση ανελήφθησαν απ` αυτήν (την εταιρεία) οι εν λόγω υποχρεώσεις (άρθρο 9 Ν. 3190/55).

δ) Σύνταξη καταστατικού ΕΠΕ


Κατόπιν συντάσσεται το καταστατικό της ΕΠΕ, που θα προέλθει από τη μετατροπή της προσωπικής εταιρείας. Στο καταστατικό θα περιληφθεί και ολόκληρη η εκτιμητική έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/20. Η επωνυμία της μετατραπείσας εταιρείας μπορεί να διατηρηθεί και ως επωνυμία της ΕΠΕ, που προήλθε από τη μετατροπή, με την προσθήκη των λέξεων Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης.ε) Συμβολαιογραφική πράξη συστάσεως ΕΠΕΗ ως άνω συμφωνία των εταίρων θα πρέπει να περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, στο οποίο θα περιλαμβάνονται τα ουσιώδη στοιχεία που απαιτεί ο νόμος για τις Ε.Π.Ε.
Η συμφωνία αυτή υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του ν.3190/55, και των άρθρων 42, 43 και 44 του Εμπορικού Νόμου, δηλ. στην πράξη απαιτούνται όλες οι ενέργειες που προβλέπονται για την σύσταση της Ε.Π.Ε. και την λύση χωρίς εκκαθάριση της μετατρεπόμενης προσωπικής εταιρείας.
Ακολουθεί η ενώπιον συμβολαιογράφου υπογραφή της συμβάσεως μετατροπής, δηλαδή, η συμβολαιογραφική πράξη συστάσεως της ΕΠΕ. Την πράξη αυτή θα υπογράψουν όλοι οι εταίροι της μετατρεπόμενης προσωπικής εταιρείας.
Εάν το κεφάλαιο της εκ μετατροπής προκύπτουσας ΕΠΕ είναι ίσο με την καθαρή θέση της μετατρεπόμενης, τότε οι εταίροι αυτής μετέχουν στο κεφάλαιο της ΕΠΕ κατά την ίδια αναλογία. Επιτρέπεται, πάντως, να συμφωνηθεί μεταξύ των εταίρων της μετατρεπόμενης εταιρείας, όπως ένας ή περισσότεροι από αυτούς καταβάλουν συμπληρωματικές εισφορές σε χρήμα ή σε είδος, οπότε θα αλλάξει η αναλογία συμμετοχής τους στην ΕΠΕ Οι συμπληρωματικές σε είδος εισφορές πρέπει να εκτιμηθούν από την Επιτροπή του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/20.

στ) Πληρωμή φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου 1%


Ο φόρος συγκεντρώσεως κεφαλαίου θα καταβληθεί στην αρμόδια ΔΟY με την προσκόμιση των κυρωμένων αντιγράφων του συμβολαίου μετατροπής. Ο φόρος αυτός υπολογίζεται με συντελεστή 1% μόνον στο επί πλέον κεφάλαιο που προκύπτει από τυχόν νέες εισφορές. Αντιθέτως, δεν επιβάλλεται ΦΣΚ στην υπεραξία που προκύπτει από την εκτίμηση της εισφερόμενης περιουσίας της μετασχηματιζόμενης εταιρείας (βλ. εγκ. υπ. Οικ. 1118094/πολ. 1388/2001 στην παράγραφο 6 παρόντος τόμου).

ζ) Δημοσιότητα συσταθείσας ΕΠΕ Yπόδειγμα ανακοινώσεως στο ΦΕΚ


Aυτή ακολουθεί τη διαδικασία που εφαρμόζεται στη σύσταση ΕΠΕ
Ένα κυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού (που περιλαμβάνεται ολόκληρο στη συμβολαιογραφική πράξη μετατροπής της προσωπικής εταιρείας σε ΕΠΕ) θεωρείται κατά σειράν:
1) Από την αρμόδια ΔΟY που βεβαιώνει την καταβολή του φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου 1%, εντός 15 ημερών από την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξεως της μετατροπής.
2) Από το Ταμείο Νομικών (η υπέρ του Ταμείου εισφορά 0,50% επί του ύψους του κεφαλαίου καταργήθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 3050/2002).
3) Από το Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων.
4) Από το οικείο Επιμελητήριο για τον έλεγχο και το δικαίωμα χρήσεως της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της ΕΠΕ (άρθρο 7 Ν. 2081/92). Κατά τη θεώρηση αυτή δεν καταβάλλεται εισφορά, αλλά εντός τακτής προθεσμίας από τη νόμιμη σύσταση της ΕΠΕ πρέπει να γίνει εγγραφή στα μητρώα του επιμελητηρίου.
H δημοσιότητα της πράξεως συστάσεως εκ μετατροπής της ΕΠΕ περιλαμβάνει
  1. πρώτον καταχώρηση στα βιβλία εταιρειών του οικείου Πρωτοδικείου και 
  2. δεύτερον δημοσίευση σχετικής ανακοινώσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Το αντίγραφο του καταστατικού με όλες τις παραπάνω θεωρήσεις προσκομίζεται στο Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και γίνεται η εγγραφή στα βιβλία εταιρειών αυτού.
Από το Πρωτοδικείο η εταιρεία θα ζητήσει και θα πάρει όσα θεωρημένα αντίγραφα του καταστατικού της χρειάζονται (οπωσδήποτε ένα για το αρχείο της και ένα για τη ΔΟY).
Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύεται, παράλληλα, ανακοίνωση για τη σύσταση της ΕΠΕ
Μόνο μετά τις άνω δημοσιεύσεις στο Πρωτοδικείο και την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αποκτά η ΕΠΕ νομική προσωπικότητα.


Με βάση την ΠΟΛ.1086/15.06.06, είναι εφικτή η μετατροπή Ο.Ε. σε Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του ν.3190/55, και όσα ορίζονται στο άρθρο 53 αυτού

Για την μετατροπή της προσωπικής εταιρείας σε ( Μονοπρόσωπη ) Ε.Π.Ε., το άρθρο 53 του ν.3190/55 ορίζει τα εξής : 
«1. Η συμφωνία των εταίρων περί μετατροπής ομορρύθμου ή ετερορρύθμου εταιρείας συσταθείσης κατά τας διατάξεις του νόμου, εις εταιρείαν περιορισμένης ευθύνης, δέον να περιβληθή τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, εν τω οποίων να περιλαμβάνωνται αι κατά τον παρόντα νόμον ουσιώδεις διατάξεις, τηρούμενης πάντως της διατάξεως του άρθρου 5.
2. Αι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 51 εφαρμόζονται και επί μετατροπής ομορρύθμου ή ετερορρύθμου εταιρείας εις εταιρείαν περιορισμένης ευθύνης.
3. Η επωνυμία της μετατραπείσης εταιρείας δύναται να διατηρηθή, εφαρμοζομένης και της διατάξεως της παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος.
4. Οι ομόρρυθμοι εταίροι της μετατραπείσης ομορρύθμου ή ετερορρύθμου εταιρείας εξακολουθούν να ευθύνωνται και μετά την μετατροπήν απεριορίστως και εις ολόκληρον έναντι των τρίτων δια τας εταιρικάς υποχρεώσεις τας αναληφθείσας μέχρι της συντελέσεως των κατά το άρθρον 8 του παρόντος διατυπώσεων δημοσιότητας, εκτός αν οι δανεισταί συγκατετέθήσαν εγγράφως εις την μετατροπήν της εταιρείας.
5. Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν, εφαρμοζόμεναι αναλόγως και προκειμένου περί δημοσιογραφικών επιχειρήσεων, ανηκουσών κατά κυριότητας εις πλείονα φυσικά πρόσωπα και λειτουργουσών υπό τη μορφή της κοινοπραξίας συνεπεία κληρονομικής διαδοχής, αίτινες, θέλουσι περιβληθή τον τύπον της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, εντός έτους από της ισχύος της παρούσης διατάξεως.»

Σημειώνεται ότι το άρθρο 51, στο οποίο παραπέμπει η ανωτέρω παρ. 2 του άρθρου 53, αντικαταστάθηκε με τον ν.2339/95, και οι παράγραφοι 2, 3 και 4 που αφορούσαν φορολογικές απαλλαγές καταργήθηκαν


Σημείωση

1. Το παρόν άρθρο αποτελεί ενημέρωση του αρχικού που είχε δημοσιευθεί την 5η Φεβρ. 2013↩ Πίσω στην αρχή


Ποια η καθαρή θέση των από μετασχηματισμό εταιρειών, βάση του ν1297/1972

ν.δ. 1297/1972- Παρατείνεται  επ' αόριστον η ισχύς των διατάξεων του- ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Bloomberg: Κίνδυνο αποπληθωρισμού στην Ευρώπη φοβάται το 89% των επενδυτών

BLOOMBERG: ΚΊΝΔΥΝΟ ΑΠΟΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΎ ΣΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ ΦΟΒΆΤΑΙ ΤΟ 89% ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΏΝ


Bloomberg: Κίνδυνο αποπληθωρισμού στην Ευρώπη φοβάται το 89% των επενδυτών


Άνοιξε το Ε9 για τα λάθη του ΕΝΦΙΑ

ΆΝΟΙΞΕ ΤΟ Ε9 ΓΙΑ ΤΑ ΛΆΘΗ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ
ΆΝΟΙΞΕ ΤΟ Ε9 ΓΙΑ ΤΑ ΛΆΘΗ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ


AΕΠ αύξηση για πρώτη φορά μετά από οκτώ χρόνια

AΕΠ ΑΎΞΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΏΤΗ ΦΟΡΆ ΜΕΤΆ ΑΠΌ ΟΚΤΏ ΧΡΌΝΙΑ

2014 AΕΠ αύξηση για πρώτη φορά μετά από οκτώ χρόνια

Αύξηση 1,7% του ΑΕΠ για πρώτη φορά μετά από οκτώ χρόνια


Αύξηση 1,7% του ΑΕΠ για πρώτη φορά μετά από οκτώ χρόνια

Σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013 - Η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή των χωρών της Ευρωζώνης ως προς την αύξηση του ΑΕΠ - Τουρισμός και λιανικές πωλήσεις βοήθησαν στο να περάσει η ελληνική οικονομία σε θετικό πρόσημο - Θετικά αντιδρά το Χρηματιστήριο Αθηνών

ΑΣΕΠ: Εκτός Δημοσίου όσοι μονιμοποιήθηκαν παράνομα

ΑΣΕΠ: ΕΚΤΌΣ ΔΗΜΟΣΊΟΥ ΌΣΟΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΉΘΗΚΑΝ ΠΑΡΆΝΟΜΑ

Παράνομες κρίνει 27 μονιμοποιήσεις συμβασιούχων στον Δήμο Δραπετσώνας το ΑΣΕΠ και ζητά ανάκληση των προσλήψεων. Η απόφαση - σταθμός αποτελεί «πιλότο» για αντίστοιχες παράνομες μετατροπές συμβάσεων σε άλλους δήμους και αποσαφηνίζει το πλαίσιο αντιμετώπισης τους.
Παράνομες κρίνει 27 μονιμοποιήσεις συμβασιούχων στον Δήμο Δραπετσώνας το ΑΣΕΠ και ζητά ανάκληση των προσλήψεων. Η απόφαση - σταθμός αποτελεί «πιλότο» για αντίστοιχες παράνομες μετατροπές συμβάσεων σε άλλους δήμους και αποσαφηνίζει το πλαίσιο αντιμετώπισης τους.

ΑΣΕΠ: Εκτός Δημοσίου όσοι μονιμοποιήθηκαν παράνομαΔιαβάστε τρεις χαρακτηριστικές περιπτώσεις παράνομων μονιμοποιήσεων

13 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2014


Οριστικά ο ΕΝΦΙΑ εκτός των 100 δόσεων

ΟΡΙΣΤΙΚΆ Ο ΕΝΦΙΑ ΕΚΤΌΣ ΤΩΝ 100 ΔΌΣΕΩΝ
Υπό την πίεση της τρόικας και του κινδύνου «να ανοίξει τρύπα» στα δημόσια ταμεία, η κυβέρνηση θέτει εκτός της ρύθμισης για τις 100 δόσεις τον ΕΝΦΙΑ και τον φόρο εισοδήματος, επιβεβαιώνοντας πλήρως το πρωτοσέλιδο του χθεσινού «Εθνους». Παράλληλα σχεδιάζεται η σύντμηση του χρονικού περιθωρίου για την υποβολή αιτήσεων από το τέλος Μαρτίου στο τέλος Δεκεμβρίου.

Υπό την πίεση της τρόικας και του κινδύνου «να ανοίξει τρύπα» στα δημόσια ταμεία, η κυβέρνηση θέτει εκτός της ρύθμισης για τις 100 δόσεις τον ΕΝΦΙΑ και τον φόρο εισοδήματος, επιβεβαιώνοντας πλήρως το πρωτοσέλιδο του χθεσινού «Εθνους». Παράλληλα σχεδιάζεται η σύντμηση του χρονικού περιθωρίου για την υποβολή αιτήσεων από το τέλος Μαρτίου στο τέλος Δεκεμβρίου.

ΠΟΛ.1237/11.11.2014 Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από την 1η Ιανουαρίου 2014

ΠΟΛ.1237/11.11.2014ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΉΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΉΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ ΑΚΙΝΉΤΩΝ (ΈΝΤΥΠΟ Ε9) ΑΠΌ ΤΗΝ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2014
ΠΟΛ.1237/11.11.2014 Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από την 1η Ιανουαρίου 201412 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2014


ΠΟΛ.1236/7.11.2014 Ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης οφειλών στη φορολογική διοίκηση του άρθρου 51 του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α΄/31.10.2014)

ΠΟΛ.1236/7.11.2014
ΕΙΔΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΤΗΣ ΡΎΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΏΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΉ ΔΙΟΊΚΗΣΗ ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 51 ΤΟΥ Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α΄/31.10.2014)
ΠΟΛ.1236/7.11.2014 Ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης οφειλών στη φορολογική διοίκηση του άρθρου 51 του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α΄/31.10.2014)
ΠΟΛ.1236/7.11.2014 ΕΙΔΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΤΗΣ ΡΎΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΏΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΉ ΔΙΟΊΚΗΣΗ ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 51 ΤΟΥ Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α΄/31.10.2014)


Από την ερχόμενη εβδομάδα στο Taxis οι αιτήσεις για τη ρύθμιση οφειλών

ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΡΧΌΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΆΔΑ ΣΤΟ TAXIS ΟΙ ΑΙΤΉΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΎΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΏΝ
Από την ερχόμενη εβδομάδα στο Taxis οι αιτήσεις για τη ρύθμιση οφειλών

Την ερχόμενη εβδομάδα θα ανοίξει από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων η ηλεκτρονική πύλη για τη ένταξη των φορολογουμένων στη ρύθμιση των 100 δόσεων για τις οφειλές στο δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, δήλωσε σήμερα η γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου από το βήμα εκδήλωσης σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, που διοργανώθηκε στο ΕΒΕΑ.

10 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2014


H Ελλάδα το 2060

H ΕΛΛΆΔΑ ΤΟ 2060

Σε ότι αφορά την Ελλάδα τα νέα είναι καλά μόνο ως προς την αύξηση του προσδόκιμου, αλλά δραματικά σε ότι αφορά τη γήρανση καθώς το 2069 θα είμαστε χώρα γερόντων.
Σε ότι αφορά την Ελλάδα τα νέα είναι καλά μόνο ως προς την αύξηση του προσδόκιμου, αλλά δραματικά σε ότι αφορά τη γήρανση καθώς το 2069 θα είμαστε χώρα γερόντων.

Αρ. πρωτ.: οικ.39703/2829/7.11.2014 Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν.4305/2014

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΟΙΚ.39703/2829/7.11.2014

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 237/A΄ δημοσιεύτηκε ο Ν. 4305/2014 με τις διατάξεις του άρθρου 54 του οποίου θεσπίζεται μεταβατικό πλαίσιο ρύθμισης οφειλών προς τους ΦΚΑ πλην ΝΑΤ. Με το νόμο αυτό θεσπίζεται ένα ευνοϊκό, δίκαιο και ευέλικτο σύστημα ρύθμισης οφειλών, που επιτρέπει την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών με σημαντικές εκπτώσεις σε πρόστιμα, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις που φθάνουν ως και την πλήρη απαλλαγή αυτών.
Αρ. πρωτ.: οικ.39703/2829/7.11.2014
Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν.4305/2014

ΡΎΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΌΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΏΝ ΤΟΥ Ν.4305/2014

9 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2014


Αριθμ. 39892/ΓΔ1.2/7.11.2014. Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΡΙΘΜ. 39892 /ΓΔ1.2/7.11.2014 ΚΑΘΟΡΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΌΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΤΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΟΎ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΕΛΆΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΈΝΟ ΕΙΣΌΔΗΜΑ 
ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ.

ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ.


7 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2014


11 Ευκαιρίες για την επιχείρησή σου


11 ΕΥΚΑΙΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΉ ΣΟΥ


11 Ευκαιρίες για την επιχείρησή σου
Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων επιχειρεί με 11 δράσεις, να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Αυτή την ώρα έχουν ενεργοποιηθεί τα ακόλουθα προγράμματα:

Στην τελική ευθεία για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τα Ταμεία
ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΉ ΕΥΘΕΊΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΎΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΌΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΏΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΑΜΕΊΑ

Σε αγώνα δρόμου έχουν επιδοθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας προκειμένου να ολοκληρωθεί, πιθανότατα εντός της επόμενης εβδομάδας, η εφαρμοστική εγκύκλιος για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τα Ταμεία.
Σε αγώνα δρόμου έχουν επιδοθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας προκειμένου να ολοκληρωθεί, πιθανότατα εντός της επόμενης εβδομάδας, η εφαρμοστική εγκύκλιος για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τα Ταμεία.

6 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2014


Νέο πρόγραμμα για την απασχόληση 6.000 ανέργων

ΝΈΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ 6.000 ΑΝΈΡΓΩΝ
ΟΑΕΔ, Ανεργία, άνεργους, εργασίας, επιδοτησεις, oaed, υπουργειο εργασιας ηλεκτρονικη οαεδ,
ΣΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΕΝΤΆΣΣΟΝΤΑΙ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΆΛΥΨΗ ΚΑΤΆ ΑΝΏΤΑΤΟ ΌΡΙΟ ΔΎΟ ΘΈΣΕΩΝ, ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΈΧΟΥΝ ΠΡΟΒΕΊ ΣΕ ΜΕΊΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ, ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΜΉΝΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΤΗΣ ΑΊΤΗΣΗΣ (ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΆ) ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΉ ΣΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ.


Ακόμη δύο χρόνια θα πληρώνουμε φόρους με πλασματικές αντικειμενικές αξίες

ΑΚΌΜΗ ΔΎΟ ΧΡΌΝΙΑ ΘΑ ΠΛΗΡΏΝΟΥΜΕ ΦΌΡΟΥΣ ΜΕ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΈΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΈΣ ΑΞΊΕΣ

Ακόμη δύο χρόνια θα πληρώνουμε φόρους με πλασματικές αντικειμενικές αξίες
Ακόμη δύο χρόνια θα πληρώνουμε φόρους με πλασματικές αντικειμενικές αξίες. Η διαδικασία αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών ξεκίνησε, αλλά οι φορολογούμενοι θα πρέπει να περιμένουν ακόμη δύο χρόνια για να εξισωθούν οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων με τις εμπορικές και οι φόροι επί των ακινήτων να υπολογίζονται με βάση τις τιμές αγοράς και όχι τις εξωπραγματικές τιμές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ