Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί ΝΟΜΟΣ 1296/82 Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων.

12 Δεκεμβρίου 2014

ΝΟΜΟΣ 1296/82 Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων.

ΝΟΜΟΣ 1296/82 Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων.
Στην ασφάλιση του ΙΚΑ για τους κλάδους σύνταξης και ασθένειας υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια και οι μη παρέχοντες εξαρτημένη εργασία θεατρικοί συγγραφείς, μουσικοσυνθέτες, μεταφραστές, ποιητές, στιχουργοί, πεζογράφοι, κριτικοί, σκηνοθέτες, σκηνογράφοι, χορογράφοι, ενδυματολόγοι, καραγκιοζοπαίχτες, θεατρικοί επιχειρηματίες, καθώς και τραγουδιστές, μουσικοί, ηθοποιοί και γενικά καλλιτέχνες, ερμηνευτές, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 1075/1980».
Στην ασφάλιση του ΙΚΑ για τους κλάδους σύνταξης και ασθένειας υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια και οι μη παρέχοντες εξαρτημένη εργασία θεατρικοί συγγραφείς, μουσικοσυνθέτες, μεταφραστές, ποιητές, στιχουργοί, πεζογράφοι, κριτικοί, σκηνοθέτες, σκηνογράφοι, χορογράφοι, ενδυματολόγοι, καραγκιοζοπαίχτες, θεατρικοί επιχειρηματίες, καθώς και τραγουδιστές, μουσικοί, ηθοποιοί και γενικά καλλιτέχνες, ερμηνευτές, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 1075/1980».

 

ΝΟΜΟΣ 1296/82 Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων.

ΝΟΜΟΣ 1296/82 Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων.

 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1982

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 128

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 1296

Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον:

.........
Άρθρο 4

1. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 2 του Ν. 1210/1981 αντικαθίστανται με νέα παράγραφο 4, που έχει ως ακολούθως:

«4. Στην ασφάλιση του ΙΚΑ για τους κλάδους σύνταξης και ασθένειας υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια και οι μη παρέχοντες εξαρτημένη εργασία θεατρικοί συγγραφείς, μουσικοσυνθέτες, μεταφραστές, ποιητές, στιχουργοί, πεζογράφοι, κριτικοί, σκηνοθέτες, σκηνογράφοι, χορογράφοι, ενδυματολόγοι, καραγκιοζοπαίχτες, θεατρικοί επιχειρηματίες, καθώς και τραγουδιστές, μουσικοί, ηθοποιοί και γενικά καλλιτέχνες, ερμηνευτές, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 1075/1980».

2. Με αποφάσεις του Υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που θα εκδίδονται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΑ, είναι δυνατή η υπαγωγή στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου και προσώπων άλλων επαγγελματικών κατηγοριών, τα οποία απασχολούνται στο χώρο του θεάματος και ακροάματος χωρίς να παρέχουν εξαρτημένη εργασία.

3. Για τις επαγγελματικές κατηγορίες της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, εκτός των ηθοποιών, δεν ισχύουν οι διατάξεις της νομοθεσίας του ΙΚΑ, που προβλέπουν την αναστολή καταβολής της σύνταξης των απασχολούμενων συνταξιούχων εφόσον και μετά τη συνταξιοδότησή τους συνεχίζουν να απασχολούνται στην ίδια επαγγελματική ειδικότητα. Το ίδιο ισχύει και για τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 1210/1981 από την έναρξη εφαρμογής του.

Άρθρο 5

1. Εργοδότες των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου αυτού προσώπων θεωρούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που χρησιμοποιούν, όχι για δική τους χρήση, το έργο ή την ερμηνεία ή γενικά τις υπηρεσίες τους (δισκογραφικές επιχειρήσεις, θεατρικοί επιχειρηματίες, εκδοτικοί οίκοι, ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα, κινηματογραφικοί και τηλεοπτικοί παραγωγοί, επιχειρήσεις οργάνωσης συναυλιών και γενικά δημοσίων θεαμάτων και ακροαμάτων κλπ) και έχουν έναντι του ΙΚΑ τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία του για τους εργοδότες υποχρεώσεις.

2. Ειδικά για τις κατηγορίες προσώπων από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου αυτού όπου, ή δεν υπάρχουν οι κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου εργοδότες ή είναι αδύνατος ο προσδιορισμός, τους ως εργοδότες που θα έχουν έναντι του ΙΚΑ τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία του για τους εργοδότες υποχρεώσεις θεωρούνται οι ίδιοι ατομικά.

3. Για τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 4 του νόμου αυτού οφείλονται εισφορές για το σύνολο των αμοιβών, δικαιωμάτων κλπ. που υποχρεούνται να καταβάλλουν οι κατά την παρ. 1 του άρθρου αυτού εργοδότες, για τη χρησιμοποίηση του έργου τους ή της ερμηνείας ή γενικά των υπηρεσιών τους και υπολογίζονται με το ισχύον κάθε φορά για το ΙΚΑ ασφάλιστρο κλάδων σύνταξης και ασθένειας εργοδότη και ασφαλισμένου.

4. Για τα πρόσωπα της παρ. 2 του άρθρου αυτού οι εισφορές θα προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό του ισχύοντος κάθε φορά τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης προς το επίσης ισχύον κάθε φορά ασφάλιστρο κλάδων σύνταξης και ασθένειας εργοδότη και ασφαλισμένου και θα οφείλονται για όσο χρόνο διαρκεί η συγκεκριμένη επαγγελματική απασχόληση.


Άρθρο 6

1. Οι ημέρες εργασίας και ασφάλισης των προσώπων που απασχολούνται στις επαγγελματικές κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 4 του νόμου αυτού, πλην των ειδικά αναφερόμενων στην παρ. 2 του άρθρου 5, προκύπτουν από το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των αμοιβών τους, δικαιωμάτων κλπ. με το ισχύον κάθε φορά τεκμαρτό ημερομίσθιο της 12ης ασφαλιστικής κλάσης.

Οι προκύπτουσες με τον υπολογισμό αυτόν μέρες ασφάλισης, άσχετα από τη διάρκεια της προσφοράς των υπηρεσιών, είναι δυνατό να υπερβούν τις τριακόσιες (300) το χρόνο, άλλα όχι και τις πεντακόσιες (500).

Πάντως για κάθε δεκαετία από την έναρξη τη ασφάλισης δεν μπορούν να υπερβούν τις τρεις χιλιάδες (3.000) μέρες ασφάλισης.

2. Ημέρες εργασίας και ασφάλισης των αναφερομένων στην παρ. 2 του άρθρου 5 προσώπων είναι εκείνες για τις οποίες, μέσα σε κάθε έτος, διήρκεσε αποδεδειγμένα η συγκεκριμένη επαγγελματική απασχόλησή τους και για τις οποίες καταβλήθηκαν οι κατά την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου εισφορές.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΑ, θα καθορίζεται η διαδικασία υπολογισμού των κατά τις προηγούμενες παραγράφους ημερών εργασίας, καθώς και κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων αυτών.
1296/82, Ασφαλιστικά, ασφαλειας, ασφαλιστρων, ενημερότητα ασφαλιστική, ΙΚΑ, IKA, καλλιτεχνες,
1296/82, Ασφαλιστικά, ασφαλειας, ασφαλιστρων, ενημερότητα ασφαλιστική, ΙΚΑ, IKA, καλλιτεχνες,

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ