Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί ΠΟΛ 1248/2014 Απαιτούμενα παραστατικά για τη χορήγηση απαλλαγών ή μειώσεων από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.

3 Δεκεμβρίου 2014

ΠΟΛ 1248/2014 Απαιτούμενα παραστατικά για τη χορήγηση απαλλαγών ή μειώσεων από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.

ΠΟΛ 1248/2014 Απαιτούμενα παραστατικά για τη χορήγηση απαλλαγών ή μειώσεων από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.


ΠΟΛ 1248/2014 Απαιτούμενα παραστατικά για τη χορήγηση απαλλαγών ή μειώσεων από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.

ΠΟΛ 1248/2014 Απαιτούμενα παραστατικά για τη χορήγηση απαλλαγών ή μειώσεων από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 Αθήνα,
02/12/2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ.: 1248

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΓΥΠΟΔ/ΝΣΗ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α- ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ:

Απαιτούμενα παραστατικά για τη χορήγηση απαλλαγών ή μειώσεων από τον
Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014.

Με αφορµή ερωτήµατα που υποβάλλονται στην υπηρεσία µας αναφορικά µε το θέµα, θέτουµε υπόψη σας τα ακόλουθα και παρακαλούµε για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή τους.
1.α. Για τη χορήγηση των απαλλαγών ή µειώσεων που προβλέπονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του N. 4223/2013 (πλήρης ή µερική απαγόρευση χρήσης ακινήτου), απαιτείται βεβαίωση από την αρµόδια δηµόσια ή διοικητική αρχή, µε την οποία αποδεικνύεται ότι υφίσταται µερική ή ολική απαγόρευση χρήσης του ακινήτου. Στη βεβαίωση θα πρέπει να αναφέρονται, εκτός από τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου, για το οποίο υπάρχει ολική ή µερική απαγόρευση χρήσης, ο αριθµός και η ηµεροµηνία της απόφασης δέσµευσης, το είδος της απαγόρευσης και ότι η απαγόρευση αυτή υφίστατο κατά την 1η Ιανουαρίου 2014.
Διευκρινίζεται ότι, στην περίπτωση κατά την οποία σε οικόπεδο υπάρχει κτίσµα κατοικήσιµο και υφίσταται απαγόρευση χρήσης του ακινήτου, αυτή τεκµαίρεται ότι δεν αναφέρεται στο κτίσµα, αλλά µόνο στη γη, και αποτελεί µόνο µερική απαγόρευση χρήσης της γης (οικοπέδου ή γηπέδου).
β. Δεν απαιτείται η προσκόµιση δικαιολογητικών για τη χορήγηση της µείωσης (κατά 20%) του φόρου επί των δικαιωµάτων σε κύριους χώρους αποπερατωµένων κατοικιών, µονοκατοικιών, διαµερισµάτων και επαγγελµατικών στεγών, οι οποίες ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας ( παράγραφος 5 του άρθρου 3 του Ν.4223/2013 ), εφόσον καθ΄όλο το προηγούµενο έτος ήταν κενοί και µε διακοπή της ηλεκτροδότησης. Οι προϋποθέσεις της απαλλαγής αυτής ελέγχονται κεντρικά από τη ΔΗΛΕΔ µε βάση τις υποβληθείσες δηλώσεις (φόρου εισοδήµατος και στοιχείων ακινήτων) και τις καταστάσεις που έχουν αποσταλεί από το ΔΕΔΔΗΕ για τα ακίνητα στα οποία έχει πραγµατοποιηθεί διακοπή της ηλεκτροδότησης καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους 2013.
γ. Για την εφαρµογή του συντελεστή ηµιτελών κτισµάτων (περίπτωση η΄ της παραγράφου 2 της ενότητας Α΄ του άρθρου 4 του Ν. 4223/2013 ), απαιτείται η αναγραφή του κτίσµατος ως ηµιτελούς στη δήλωση Ε2 για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε ετών, εκτός εάν πρόκειται για ακίνητο νεότερης κατασκευής. Εννοείται ότι το εν λόγω ακίνητο θα πρέπει να είχε δηλωθεί ως ηµιτελές και στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τα ίδια αυτά έτη.
δ. Για να χορηγηθούν οι απαλλαγές ή µειώσεις που αφορούν κτίρια, τα οποία έχουν κηρυχθεί ιστορικά διατηρητέα µνηµεία ή έργα τέχνης, απαιτείται να προσκοµίζεται το ΦΕΚ, στο οποίο έχει δηµοσιευθεί η σχετική απόφαση του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού.
ε. Για τη διόρθωση της εκ παραδροµής αναγραφής γηπέδου ως οικόπεδο, απαιτείται η προσκόµιση βεβαίωσης της Πολεοδοµίας ή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήµου ότι αυτό βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης και εκτός οικισµού.
στ. Για τη χορήγηση απαλλαγής από το συµπληρωµατικό φόρο στα νοµικά πρόσωπα για τα ιδιοχρησιµοποιούµενα για την παραγωγή ή την άσκηση κάθε είδους επιχειρηµατικής δραστηριότητας ανεξαρτήτως αντικειµένου εργασιών ακίνητά τους (κτίσµατα και οικόπεδα ή γήπεδα), απαιτείται η προσκόµιση της αναλυτικής κατάστασης µισθωµάτων ακινήτων (έντυπο Ε2) ή της δήλωσης αυτών (των ακινήτων) στο µητρώο της Δ.Ο.Υ. ως έδρα ή υποκατάστηµα.
2. Εφόσον προσκοµίζονται τα ανωτέρω, παρακαλούµε η εκκαθάριση να πραγµατοποιείται άµεσα, εφόσον αυτό είναι εφικτό.
3. Για λοιπές τροποποιήσεις της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), οι οποίες έχουν ως συνέπεια τη µείωση του ΕΝ.Φ.Ι.Α., οι φορολογούµενοι υποχρεούνται να προσκοµίζουν οποιοδήποτε παραστατικό από αρµόδια δηµόσια αρχή, που πιστοποιεί την ορθότητα της µεταβολής.


Ακριβές Αντίγραφο                                                                                 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                                                                                     ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ο Προϊστάµενος του Αυτοτελούς Τµήµατος                                     ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Διοίκησης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ