Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί 05 Ιανουαρίου

8 Ιανουαρίου 2014

ΚΦΕ Άρθρο 35 Εισόδηµα από κεφάλαιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΦΕ Άρθρο 35 Εισόδηµα από κεφάλαιο

Άρθρο 35 Εισόδηµα από κεφάλαιο

Το εισόδηµα από κεφάλαιο περιλαµβάνει το εισόδηµα που αποκτά ένα φυσικό πρόσωπο και προ-
κύπτει στο φορολογικό έτος σε µετρητά ή σε είδος, µε τη µορφή µερισµάτων, τόκων, δικαιωµάτων,
καθώς και το εισόδηµα από ακίνητη περιουσία.

ΚΦΕ Άρθρο 34 ∆ιαφορά εισοδήµατος και υπολογισµός του φόρου αυτής

ΚΦΕ Άρθρο 34 ∆ιαφορά εισοδήµατος και υπολογισµός του φόρου αυτής 

Άρθρο 34 ∆ιαφορά εισοδήµατος και υπολογισµός του φόρου αυτής

1. Η διαφορά που προκύπτει µεταξύ του τεκµαρτού και του συνολικού εισοδήµατος κατά την πα-
ράγραφο 1 του άρθρου 30, η οποία προστίθεται στο φορολογητέο εισόδηµα, προσδιορίζεται από τη
Φορολογική ∆ιοίκηση κατά το ίδιο φορολογικό έτος σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις επόµενες παρα-
γράφους και φορολογείται:
α) σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 15 εφόσον ο φορολογούµενος έχει εισόδηµα µόνο
από µισθωτή εργασία ή/και συντάξεις ή εφόσον το µεγαλύτερο µέρος των εισοδηµάτων του προκύπτει
από µισθωτή εργασία και συντάξεις ή
β) σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 29, εφόσον ο φορολογούµενος έχει εισόδηµα µόνο
από επιχειρηµατική δραστηριότητα ή εφόσον το µεγαλύτερο µέρος των εισοδηµάτων του δεν προκύ-
πτει από µισθωτή εργασία και συντάξεις.
2. Η Φορολογική ∆ιοίκηση κατά τον προσδιορισµό της διαφοράς της προηγούµενης παραγράφου
υποχρεούται να λάβει υπόψη τα αναγραφόµενα στη δήλωση χρηµατικά ποσά, τα οποία αποδεικνύονται
από νόµιµα παραστατικά στοιχεία. Ο φορολογούµενος φέρει το βάρος της απόδειξης για τα ποσά που
ιδίως είναι:
α) Πραγµατικά εισοδήµατα τα οποία αποκτήθηκαν από τον φορολογούµενο και τα εξαρτώµενα µέ-
λη του και τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται µε ειδικό τρόπο σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις. Αν τα εισοδήµατα αυτά αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, αναγνωρίζονται, εφόσον
υπόκεινται σε φόρο εισοδήµατος στην Ελλάδα ή απαλλάσσονται νοµίµως από αυτόν.
β) Χρηµατικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδηµα κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
γ) Χρηµατικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων.
δ) Εισαγωγή συναλλάγµατος που δεν εκχωρείται υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον
δικαιολογείται η απόκτησή του στην αλλοδαπή.
∆εν απαιτείται η δικαιολόγηση της απόκτησης αυτού του συναλλάγµατος για τα πρόσωπα:
αα) Που είναι φορολογικοί κάτοικοι άλλου κράτους.
ββ) Που είχαν διαµείνει τρία (3) τουλάχιστον χρόνια στην αλλοδαπή και η εισαγωγή του συναλ-
λάγµατος γίνεται µέσα σε δύο (2) χρόνια από τη µετοικεσία τους.
γγ) Που είχαν διαµείνει πέντε (5) τουλάχιστον συνεχή χρόνια στην αλλοδαπή και το επικαλούµενο
ποσό συναλλάγµατος προέρχεται από καταθέσεις στο όνοµά τους ή στο όνοµα του άλλου συζύγου σε
τραπεζικό λογαριασµό ανοιγµένο σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ ή σε υποκατάστηµα ελληνικής τράπεζας στο
εξωτερικό κατά το χρόνο που διέµεναν στην αλλοδαπή ή από καταθέσεις τους − µέσα σε έναν (1) χρόνο από τη µετοικεσία τους στην Ελλάδα χωρίς το συνάλλαγµα αυτό να έχει επανεξαχθεί στην αλλοδαπή. Η προϋπόθεση της µη επανεξαγωγής του συναλλάγµατος δεν απαιτείται για το ποσό εκείνο του συναλλάγµατος που έχει επανεξαχθεί στην αλλοδαπή για την απόκτηση περιουσιακού στοιχείου από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 31, εφόσον η δαπάνη για την απόκτηση αυτού του στοιχείου έχει ληφθεί υπόψη κατά την εφαρµογή του άρθρου 32, ή του άρθρου 34.
ε) ∆άνεια, τα οποία έχουν ληφθεί και αποδεικνύονται µε έγγραφα στοιχεία που φέρουν βέβαιη χρο-
νολογία. Ειδικώς, όταν πρόκειται για την κάλυψη διαφοράς δαπάνης της προηγούµενης παραγράφου,
κατά το ποσό που προέρχεται από δαπάνη του άρθρου 32 ή του άρθρου 34, το ποσό του δανείου λαµ-
βάνεται υπόψη εφόσον από το οικείο έγγραφο αποδεικνύεται ότι έχει ληφθεί πριν από την πραγµατο-
ποίηση της σχετικής δαπάνης.
στ) ∆ωρεά ή γονική παροχή χρηµατικών ποσών για την οποία η οικεία φορολογική δήλωση έχει
υποβληθεί µέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγµατοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.
ζ) Ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγµένα έχει φορολογηθεί κατά τα προηγούµενα έτη ή νόµιµα
έχει απαλλαγεί από το φόρο.
Για τον προσδιορισµό του κεφαλαίου αυτού ανά έτος, από τα πραγµατικά εισοδήµατα που έχουν
φορολογηθεί ή νόµιµα απαλλαγεί από το φόρο, τα οποία προκύπτουν από συµψηφισµό των θετικών
και αρνητικών στοιχείων αυτών, από τα χρηµατικά ποσά που ορίζονται στις περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄, ε΄
και στ΄ της παραγράφου αυτής και από οποιοδήποτε άλλο ποσό το οποίο αποδεδειγµένα έχει εισπρα-
χθεί, εκπίπτουν οι δαπάνες που προσδιορίζονται στα άρθρα 31 και 32, ανεξάρτητα αν απαλλάσσονται
της εφαρµογής των άρθρων αυτών. Αν δεν υπάρχουν δαπάνες µε βάση το άρθρο 31 ή αν το ποσό τους
είναι µικρότερο από τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ προκειµένου για άγαµο και πέντε χιλιάδες (5.000)
ευρώ προκειµένου για συζύγους, το ποσό που πρέπει να εκπέσει προσδιορίζεται µε βάση την κοινωνι-
κή, οικονοµική και οικογενειακή κατάσταση των φορολογουµένων και τις αποδεδειγµένες δαπάνες
διαβίωσής τους και σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερο των τριών χιλιάδων (3.000) και
πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, αντίστοιχα.
Κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων των παραπάνω περιπτώσεων τα µειώ-
νει και η διαφορά που προκύπτει λαµβάνεται υπόψη για την κάλυψη ή τον περιορισµό της συνολικής
ετήσιας δαπάνης, εκτός αν τα ποσά αυτά έχουν ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισµό του εισοδήµατος του έτους που καταβλήθηκαν και ο φορολογούµενος επικαλείται ανάλωση κεφαλαίου του έτους αυτού.
Για την κάλυψη ή περιορισµό της διαφοράς που προκύπτει κατά την εφαρµογή των διατάξεων αυ-
τής της περίπτωσης δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2019/1992 (Α΄ 34) για τα
ποσά των πραγµατικών ή τεκµαρτών δαπανών που πραγµατοποιούνται από 1.1.1994. Χρηµατικά ποσά
που έχουν ληφθεί υπόψη από τη δήλωση που, τυχόν, υποβλήθηκε κατά τις διατάξεις της παραγράφου
του άρθρου 10 του ν. 2019/1992, για την κάλυψη ή τον περιορισµό διαφοράς δαπάνης, αφαιρούνται
από το κεφάλαιο που σχηµατίζεται από προηγούµενα έτη, όπως αυτό προσδιορίζεται µε βάση όσα ορί-
ζονται στα εδάφια δεύτερο, τρίτο και τέταρτο αυτής της περίπτωσης.
3. Για τον προσδιορισµό των κερδών από επιχειρηµατική δραστηριότητα σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος άρθρου, η ζηµία του ίδιου φορολογικού έτους ή και των προηγούµενων δεν εκπίπτει και
δεν µεταφέρεται για συµψηφισµό στα επόµενα φορολογικά έτη.
4. Οι φορολογούµενοι που δεν αναγράφουν ή ανακριβώς αναφέρουν στη δήλωση τα στοιχεία, τα
σχετικά µε τις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (δαπάνη αγοράς ή ανέγερσης ακινήτων)
και τον προσδιορισµό της ετήσιας συνολικής δαπάνης διαβίωσης, υπόκεινται στις κυρώσεις και τα
πρόστιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας.

ΚΦΕ Άρθρο 33 Μη εφαρµογή αντικειµενικών δαπανών και υπηρεσιών

ΚΦΕ Άρθρο 33 Μη εφαρµογή αντικειµενικών δαπανών και υπηρεσιών

Άρθρο 33 Μη εφαρµογή αντικειµενικών δαπανών και υπηρεσιών

Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη και η δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων δεν εφαρµόζο-
νται:
α) Προκειµένου για αντικειµενική δαπάνη, η οποία προκύπτει βάσει επιβατικού αυτοκινήτου ιδιω-
τικής χρήσης αναπήρου, το οποίο απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας.
β) Προκειµένου για αλλοδαπό προσωπικό που δεν διαµένει µόνιµα στην Ελλάδα ή ηµεδαπό προ-
σωπικό που διαµένει µόνιµα στο εξωτερικό και απασχολείται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις που υπά-
γονται στις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (Α΄ 132), του α.ν. 378/1968 (Α΄ 82) και του άρθρου 25 του ν.
27/1975 (Α΄ 77), για το ποσό της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης, η οποία προκύπτει βάσει του επιβα-
τικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης ή της κατοικίας.
γ) Προκειµένου για επιχειρήσεις µεταπώλησης αυτοκινήτων που έχουν υπαχθεί στο ειδικό καθε-
στώς φορολογίας του άρθρου 45 του ν. 2859/2000, για την αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει βάσει
των επιβατικών αυτοκινήτων που έχουν αγορασθεί για µεταπώληση µε βάση τις διατάξεις του άρθρου
45 του ν. 2859/2000, εφόσον η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας του µεταβιβαζόµενου αυτοκινήτου
οχήµατος έχουν παραµείνει στη ∆.Ο.Υ., στην οποία έγινε η µεταβίβαση του αυτοκινήτου προς την
επιχείρηση µεταπώλησης µέχρι και την ηµεροµηνία µεταπώλησης από αυτή σε τρίτο και το αυτοκίνη-
το κατά το χρονικό αυτό διάστηµα δεν κυκλοφόρησε παράνοµα. Οι µεταπωλήτριες επιχειρήσεις έχουν
υποχρέωση µαζί µε την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήµατος να συνυποβάλουν υπεύθυνη δήλωση
του ν. 1599/1986, στην οποία να αναγράφουν τα πιο πάνω αυτοκίνητα που αγόρασαν ή πώλησαν στο
οικείο έτος.
Προκειµένου για ατοµικές επιχειρήσεις µεταπώλησης αυτοκινήτων της περίπτωσης αυτής, η ετήσια
αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει από τα προς πώληση οχήµατα, όταν δεν κατατεθούν η άδεια και
οι πινακίδες κυκλοφορίας τους στη ∆.Ο.Υ., σύµφωνα µε τα ανωτέρω, δεν µπορεί να υπερβαίνει τη
µεγαλύτερη αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει από αυτοκίνητο της επιχείρησης. Οι διατάξεις του
προηγούµενου εδαφίου έχουν εφαρµογή για δαπάνες που προκύπτουν από 1.1.2010 και µετά.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ορίζεται κάθε άλλο θέµα για την εφαρµογή αυτής της
περίπτωσης.
δ) Προκειµένου για αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει µε βάση σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρή-
σης, κυριότητας ή κατοχής µονίµων κατοίκων εξωτερικού.
ε) Προκειµένου για αγορά πάγιου εξοπλισµού επαγγελµατικής χρήσης από πρόσωπα που ασκούν
επιχειρηµατική δραστηριότητα.
στ) Προκειµένου για αγορά επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, ειδικά διασκευασµένων για
πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητικές αναπηρίες που υπερβαίνουν σε ποσοστό το εξήντα επτά τοις
εκατό (67%).
Ως επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ειδικά διασκευασµένα για κινητικά αναπήρους θεω-
ρούνται εκείνα που διασκευάστηκαν ύστερα από άδεια της αρµόδιας αρχής για να οδηγούνται από
πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητική αναπηρία µε ποσοστό πάνω από εξήντα επτά τοις εκατό (67%) ή
για να µεταφέρουν αυτά τα πρόσωπα µαζί µε τα αντικείµενα που είναι απαραίτητα για τη µετακίνησή
τους.
ζ) Οι ετήσιες αντικειµενικές δαπάνες που υπολογίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 31 προκειµένου για
συνταξιούχους, οι οποίοι έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους, εφαρµόζονται µειωµένες κατά
ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) των όσων προκύπτουν σύµφωνα µε τις προηγούµενες διατάξεις.
η) Προκειµένου για φυσικό πρόσωπο που έχει τη φορολογική κατοικία του στην αλλοδαπή, εφόσον
δεν αποκτά εισόδηµα στην Ελλάδα.

ΚΦΕ Άρθρο 32 ∆απάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων

ΚΦΕ Άρθρο 32 ∆απάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων

Άρθρο 32 ∆απάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων

Ως ετήσια δαπάνη του φορολογουµένου και των εξαρτώµενων µελών του λογίζονται και τα χρηµα-
τικά ποσά που πραγµατικά καταβάλλονται για:
α) Αγορά ή χρηµατοδοτική µίσθωση αυτοκινήτων, δίτροχων ή τρίτροχων αυτοκινούµενων οχηµά-
των, πλοίων αναψυχής και λοιπών σκαφών αναψυχής, αεροσκαφών και κινητών πραγµάτων µεγάλης
αξίας.
Ως κινητά πράγµατα µεγάλης αξίας νοούνται εκείνα που η αξία τους υπερβαίνει το ποσό των δέκα
χιλιάδων (10.000) ευρώ. Αν η αξία κάθε πράγµατος είναι µικρότερη του ποσού αυτού, τα αγορασθέντα
όµως πράγµατα αποτελούν κατά τις συναλλακτικές αντιλήψεις ενιαίο σύνολο, τότε για τον υπολογισµό
της αξίας λαµβάνεται υπόψη η αξία όλων αυτών των πραγµάτων, εφόσον υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.
Οι διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 δεν εφαρµόζονται για τα πρόσωπα που αναφέ-
ρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 12 της Συµφωνίας Έδρας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνι-
κής ∆ηµοκρατίας και της Τράπεζας Εµπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου, που κυρώθηκε µε
το ν. 2707/1999 (Α΄ 78).
β) Αγορά επιχειρήσεων ή σύσταση ή αύξηση του κεφαλαίου επιχειρήσεων που λειτουργούν ατοµι-
κώς ή µε τη µορφή οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης ή ανώνυµης εταιρείας ή περιορισµένης ευθύνης εται-
ρίας ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας ή κοινωνίας ή κοινοπραξίας ή αστικής εταιρίας ή αγορά ε-
ταιρικών µερίδων και χρεογράφων γενικώς.
γ) Αγορά ή χρονοµεριστική ή χρηµατοδοτική µίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδοµών ή κατα-
σκευή δεξαµενής κολύµβησης. Ως τίµηµα αγοράς λαµβάνεται η αξία που προσδιορίζεται, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982. Αν το τίµηµα που καθορίζεται στα οικεία πωλητήρια
συµβόλαια είναι µεγαλύτερο από την πιο πάνω αξία, ως καταβαλλόµενη δαπάνη λαµβάνεται το καθο-
ριζόµενο σε αυτά τα συµβόλαια τίµηµα. Ειδικά, για τις περιοχές που δεν ισχύει το αντικειµενικό σύ-
στηµα προσδιορισµού της αξίας των ακινήτων, ως καταβαλλόµενη δαπάνη λαµβάνεται:
αα) Το τίµηµα που καθορίζεται στα οικεία πωλητήρια συµβόλαια.
ββ) Η διαφορά µεταξύ του τιµήµατος ή της αξίας κατά περίπτωση, που φορολογήθηκε και της πραγµατικής αξίας του ακινήτου, η οποία εξευρίσκεται σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν στη φορολογία µεταβίβασης ακινήτων.
δ) Χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε.
ε) Η ετήσια δαπάνη για δωρεές, γονικές παροχές ή χορηγίες χρηµατικών ποσών, εφόσον αυτά υ-
περβαίνουν ετησίως τα τριακόσια (300) ευρώ, εκτός από τις δωρεές προς το ∆ηµόσιο, τους δήµους και τις κοινότητες του κράτους, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, τα κρατικά και δηµοτικά νοσηλευτικά ιδρύµατα και τα νοσοκοµεία, που αποτελούν νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, καθώς και τα προνοιακά ιδρύµατα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (κρατικά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου), ως και τα προνοιακά ιδρύµατα ιδιωτικού δικαίου των οποίων οι εν γένει δαπάνες λειτουργίας καλύπτονται τουλάχιστον κατά εβδοµήντα τοις εκατό (70%) µε επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισµό.
στ) Απόσβεση δανείων ή πιστώσεων οποιασδήποτε µορφής. Στο ποσό της δαπάνης αυτής περιλαµ-
βάνεται και το ποσό των οικείων τόκων, στους οποίους περιλαµβάνονται και οι τυχόν τόκοι υπερηµε-
ρίας.

ΚΦΕ Άρθρο 31 Αντικειµενικές δαπάνες και υπηρεσίες

ΚΦΕ Άρθρο 31 Αντικειµενικές δαπάνες και υπηρεσίες

Άρθρο 31 Αντικειµενικές δαπάνες και υπηρεσίες

1. Για τον προσδιορισµό του τεκµαρτού εισοδήµατος του φορολογουµένου και των εξαρτώµενων
µελών του λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:
α) Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη, µε βάση τα τετραγωνικά µέτρα της ιδιοκατοικούµενης ή µι-
σθωµένης ή της δωρεάν παραχωρούµενης κύριας κατοικίας ορίζεται κλιµακωτά, για τα ογδόντα (80)
πρώτα τετραγωνικά µέτρα κύριων χώρων αυτής, µε σαράντα (40) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο, για τα
επόµενα από ογδόντα ένα (81) µέχρι και εκατόν είκοσι (120) τετραγωνικά µέτρα κύριων χώρων αυτής,
µε εξήντα πέντε (65) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο, για τα επόµενα από εκατόν είκοσι ένα (121) µέχρι
και διακόσια (200) τετραγωνικά µέτρα κύριων χώρων αυτής, µε εκατόν δέκα (110) ευρώ το τετραγω-
νικό µέτρο, για τα διακόσια ένα (201) έως τριακόσια (300) τετραγωνικά µέτρα κύριων χώρων αυτής,
µε διακόσια (200) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο και για τα πλέον των τριακοσίων (300) τετραγωνικών
µέτρων κύριων χώρων αυτής, µε τετρακόσια (400) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο. Για τον υπολογισµό
της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης των βοηθητικών χώρων της κύριας κατοικίας ορίζεται ποσό σα-
ράντα (40) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο. Τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται, προκειµένου για κατοι-
κίες που βρίσκονται σε περιοχές µε τιµή ζώνης, σύµφωνα µε τον αντικειµενικό προσδιορισµό των ακι-
νήτων, από 2.800 ευρώ έως 4.999 ευρώ το τετραγωνικό µέτρο, κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό
(40%) και για περιοχές µε τιµή ζώνης από 5.000 ευρώ και άνω το τετραγωνικό µέτρο, κατά ποσοστό
εβδοµήντα τοις εκατό (70%). Όλα τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται, προκειµένου για µονοκατοικί-
ες, κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).
β) Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη, που εκτιµάται µε βάση τα τετραγωνικά µέτρα µίας ή περισσο-
τέρων ιδιοκατοικούµενων ή µισθωµένων δευτερευουσών κατοικιών, καθώς και των βοηθητικών χώ-
ρων αυτών, ορίζεται στο ένα δεύτερο (1/2) της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης όπως αυτή ορίζεται
στην περίπτωση α΄.
γ) Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης ορίζεται ως εξής:
αα) για τα αυτοκίνητα µέχρι χίλια διακόσια (1.200) κυβικά εκατοστά σε τέσσερις χιλιάδες (4.000)
ευρώ,
ββ) για αυτοκίνητα µεγαλύτερα των χιλίων διακοσίων (1.200) κυβικών εκατοστών προστίθενται
εξακόσια (600) ευρώ ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά µέχρι τα δύο χιλιάδες (2.000) κυβικά εκατο-
στά,
γγ) για αυτοκίνητα µεγαλύτερα των δύο χιλιάδων (2.000) κυβικών εκατοστών προστίθενται εννια-
κόσια (900) ευρώ ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά και µέχρι τρεις χιλιάδες (3.000) κυβικά εκατοστά
και
δδ) για αυτοκίνητα µεγαλύτερα από τρεις χιλιάδες (3.000) κυβικά εκατοστά προστίθενται χίλια
διακόσια (1.200) ευρώ ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά.
Τα παραπάνω ποσά ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης από κάθε αυτοκίνητο µειώνονται ανάλογα µε
την παλαιότητά του, η οποία υπολογίζεται από το έτος πρώτης κυκλοφορίας του στην Ελλάδα, κατά
ποσοστό ως εξής:
αα) Τριάντα τοις εκατό (30%) για χρονικό διάστηµα πάνω από πέντε (5) και µέχρι δέκα (10) έτη.
ββ) Πενήντα τοις εκατό (50%) για χρονικό διάστηµα πάνω από δέκα (10) έτη. Η ετήσια αντικειµε-
νική δαπάνη δεν εφαρµόζεται για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που διαθέτουν πιστοποιητι-
κό αυθεντικότητας το οποίο εκδίδεται από διεθνή ή ηµεδαπό φορέα που έχει αρµοδιότητα να εκδίδει
τέτοιο πιστοποιητικό, καθώς και για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης τα οποία είναι ειδικά δια-
σκευασµένα για κινητικά αναπήρους.
Ως επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ειδικά διασκευασµένα για κινητικά αναπήρους θεω-
ρούνται εκείνα που διασκευάσθηκαν ύστερα από άδεια της αρµόδιας αρχής για να οδηγούνται από
πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητική αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό
(67%) ή για να µεταφέρουν αυτά τα πρόσωπα µαζί µε τα αντικείµενα που είναι απαραίτητα για τη µε-
τακίνησή τους. Στις περιπτώσεις εταιρειών οµόρρυθµων ή ετερόρρυθµων ή περιορισµένης ευθύνης ή
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών ή ανωνύµων ή αστικών, καθώς και των κοινωνιών και κοινοπραξιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελµα, οι οποίες έχουν στην κυριότητα ή στην κατοχή τους επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, η αντικειµενική δαπάνη που αναλογεί σε αυτά λογίζεται ως αντικειµενική δαπάνη των:
i) οµόρρυθµων ή απλών, εκτός των ετερόρρυθµων, εταίρων ή κοινωνών ή µελών της κοινοπραξίας
φυσικών προσώπων, επιµεριζόµενη µεταξύ αυτών κατά το ποσοστό συµµετοχής τους στην εταιρεία,
προκειµένου περί οµόρρυθµων ή ετερόρρυθµων ή αστικών εταιρειών ή στην κοινωνία ή στην κοινο-
πραξία,
ii) των φυσικών προσώπων, µελών της εταιρείας περιορισµένης ευθύνης, επιµεριζόµενη µεταξύ
αυτών, κατά το ποσοστό συµµετοχής του καθενός στην εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, όταν οι δια-
χειριστές αυτής δεν είναι εταίροι της,
iii) των διαχειριστών της εταιρίας περιορισµένης ευθύνης που είναι και εταίροι της, επιµεριζόµενη
µεταξύ αυτών κατά το ποσοστό συµµετοχής τους στην εταιρία περιορισµένης ευθύνης και
iv) των διευθυνόντων και εντεταλµένων συµβούλων, διοικητών ανωνύµων εταιριών και προέδρων
των διοικητικών συµβουλίων τους, επιµεριζόµενη ισοµερώς µεταξύ τους.
Αν στις πιο πάνω περιπτώσεις οι εταίροι των οµόρρυθµων ή ετερόρρυθµων ή περιορισµένης ευθύ-
νης ή αστικών εταιριών, καθώς και των κοινωνιών ή κοινοπραξιών είναι νοµικά πρόσωπα, η αντικει-
µενική δαπάνη που προκύπτει µε βάση τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που έχουν στην κυ-
ριότητα ή την κατοχή τους λογίζεται ως αντικειµενική δαπάνη των φυσικών προσώπων, που µετέχουν
σε αυτά τα νοµικά πρόσωπα, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο προηγούµενο εδάφιο.
Για τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα, αλλά υποχρεούνται
σε υποβολή δήλωσης, καθώς και για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις, το ποσό της ετήσιας αντικειµενικής
δαπάνης που προκύπτει µε βάση αυτοκίνητα αυτής της περίπτωσης, ιδιοκτησίας του αλλοδαπού νοµι-
κού προσώπου ή ιδιοκτησίας ή κατοχής γραφείου, υποκαταστήµατος ή πρακτορείου της αλλοδαπής
επιχείρησης εγκατεστηµένου στην Ελλάδα, βαρύνει το πρόσωπο που εκπροσωπεί στην Ελλάδα το αλ-
λοδαπό νοµικό πρόσωπο ή την αλλοδαπή επιχείρηση ή προΐσταται του γραφείου ή υποκαταστήµατος ή
πρακτορείου.
Η αντικειµενική αυτή δαπάνη βαρύνει καθένα από τα φυσικά πρόσωπα που ορίζονται από τις δια-
τάξεις αυτής της παραγράφου ανεξάρτητα από τον τόπο διαµονής ή κατοικίας τους και δεν µπορεί για
καθένα από αυτά τα πρόσωπα και για κάθε εταιρία να είναι ανώτερη από τη µεγαλύτερη αντικειµενική
δαπάνη που προκύπτει από αυτοκίνητο της εταιρίας.
Αν ο φορολογούµενος και τα εξαρτώµενα µέλη του είναι κύριοι ή κάτοχοι και άλλων επιβατικών
αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, η αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει για τα αυτοκίνητα αυτά λαµβά-
νεται υπόψη για τον υπολογισµό της συνολικής αντικειµενικής δαπάνης.
Η αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει βάσει επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, του οποί-
ου κύριος ή κάτοχος είναι ανήλικο τέκνο, λογίζεται ως αντικειµενική δαπάνη του γονέα που έχει το
µεγαλύτερο εισόδηµα και αν αυτός έχασε τη γονική µέριµνα, του άλλου γονέα. Αν αποκτηθεί ή µετα-
βιβασθεί µε οποιονδήποτε τρόπο επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης κατά τη διάρκεια του έτους,
η αντικειµενική δαπάνη περιορίζεται σε τόσα δωδέκατα όσοι και οι µήνες κυριότητας ή κατοχής του
αυτοκινήτου. ∆ιάστηµα µεγαλύτερο από δεκαπέντε (15) ηµέρες λογίζεται ως ολόκληρος µήνας. Τα
ίδια εφαρµόζονται και σε περίπτωση ακινησίας ή ολοκληρωτικής καταστροφής του αυτοκινήτου από
οποιαδήποτε αιτία.
Αν µεταβιβασθεί ή αποκτηθεί εικονικά αυτοκίνητο από περισσότερα πρόσωπα, η ετήσια αντικειµε-
νική δαπάνη του ισχύει αυτοτελώς στο σύνολό της για καθέναν από τους συµβαλλοµένους. Εικονική
θεωρείται η µεταβίβαση ή η κτήση που πραγµατοποιείται ιδίως µεταξύ συγγενών εξ αίµατος ή εξ αγχι-
στείας κατ’ ευθεία γραµµή ή εκ πλαγίου µέχρι και τον τρίτο βαθµό, επιτρέπεται όµως η ανταπόδειξη.
Όταν η συγκυριότητα είναι πραγµατική, η ετήσια αντικειµενική δαπάνη επιµερίζεται κατά το λόγο των
ιδανικών µεριδίων καθενός συγκυρίου.
Προκειµένου για εκπαιδευτές οδηγών αυτοκινήτων, καθώς και για τις επιχειρήσεις ενοικίασης αυ-
τοκινήτων, που χρησιµοποιούν για το σκοπό αυτόν περισσότερα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρή-
σης, για τον υπολογισµό της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης λαµβάνεται υπόψη το αυτοκίνητο που
δίνει τη µεγαλύτερη αντικειµενική δαπάνη. Στις περιπτώσεις ενοικίασης ή χρηµατοδοτικής µίσθωσης
αυτοκινήτων επιβατικών ιδιωτικής ή µικτής χρήσης, η ετήσια αντικειµενική δαπάνη, που αντιστοιχεί
στο χρόνο χρησιµοποίησης αυτών, βαρύνει τον µισθωτή τους.
Οι διατάξεις της περίπτωσης γ΄ εφαρµόζονται ανάλογα και για τον προσδιορισµό της ετήσιας αντι-
κειµενικής δαπάνης των αυτοκινήτων µικτής χρήσης και των αυτοκινήτων τύπου JEEP.
δ) Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη που καταβάλλεται για ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και µέσης
εκπαίδευσης, µε εξαίρεση τα εσπερινά γυµνάσια και λύκεια, καθώς και τα ειδικά σχολεία ατόµων µε
ειδικές ανάγκες, όπως προκύπτει από τις σχετικές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.
ε) Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη που καταβάλλεται για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινή-
των, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, η οποία ορίζεται στο εκάστοτε κατώτατο όριο αµοιβών όπως
αυτό προσδιορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις για την αντίστοιχη κατηγορία εργαζοµένων. Η διάτα-
ξη αυτή δεν εφαρµόζεται όταν ο φορολογούµενος απασχολεί έναν µόνο οικιακό βοηθό ή όταν ο ίδιος ή
πρόσωπο που συνοικεί µε αυτόν και τον βαρύνει έχει αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό και πάνω
(67%) από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή είναι ηλικίας άνω των εξήντα πέντε (65)
ετών και απασχολεί έναν νοσοκόµο.
στ) Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη µε βάση σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, κυριότητας ή κα-
τοχής του φορολογουµένου, της συζύγου του ή των προσώπων που τους βαρύνουν εκτιµάται µε βάση
το κόστος τελών ελλιµενισµού, ασφαλίστρων, καυσίµων, συντήρησης και πρακτόρευσης και ορίζεται,
ανάλογα µε τα µέτρα ολικού µήκους του σκάφους, ως εξής:
αα) Για µηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα και µη, ολικού µήκους µέχρι πέντε (5) µέ-
τρα, στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ, ενώ για τα πάνω από πέντε (5) µέτρα το πόσο
αυτό αυξάνεται κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ το µέτρο.
ββ) Για ιστιοφόρα ή µηχανοκίνητα ή µικτά σκάφη µε χώρο ενδιαίτησης, ολικού µήκους µέχρι και
επτά (7) µέτρα, δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, πάνω από επτά (7) και µέχρι δέκα (10) µέτρα προστί-
θενται τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ ανά επιπλέον µέτρο µήκους, πάνω από δέκα (10) και µέχρι δώδεκα
(12) µέτρα προστίθενται επτά χιλιάδες πεντακόσια (7.500) ευρώ ανά επιπλέον µέτρο µήκους, πάνω
από δώδεκα (12) και µέχρι δεκαπέντε (15) µέτρα δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ ανά επιπλέον µέ-
τρο µήκους, πάνω από δεκαπέντε (15) και µέχρι δεκαοκτώ (18) µέτρα είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια
(22.500) ευρώ ανά επιπλέον µέτρο µήκους, πάνω από δεκαοκτώ (18) και µέχρι είκοσι δύο (22) µέτρα
τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ ανά επιπλέον µέτρο µήκους και πάνω από είκοσι δύο (22) µέτρα προ-
στίθενται πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ ανά επιπλέον µέτρο µήκους.
Τα ποσά της ετήσιας τεκµαρτής δαπάνης αυτής της υποπερίπτωσης µειώνονται κατά ποσοστό πε-
νήντα τοις εκατό (50%) προκειµένου για ιστιοφόρα σκάφη. Κατά το ίδιο ποσοστό µειώνονται και για
πλοία αναψυχής που έχουν κατασκευασθεί ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο,
τύπων «τρεχαντήρι», «βαρκαλάς», «πέραµα», «τσερνίκι» και «λίµπερτυ», που προέρχονται από την
ελληνική ναυτική παράδοση. Η τεκµαρτή δαπάνη από κάθε σκάφος µειώνεται ανάλογα µε την παλαιό-
τητά του κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) αν έχει περάσει χρονικό διάστηµα πάνω από πέντε (5) έτη και µέχρι δέκα (10) έτη από το έτος που νηολογήθηκε για πρώτη φορά και τριάντα τοις εκατό (30%) αν έχει περάσει χρονικό διάστηµα πάνω από δέκα (10) έτη. Για σκάφη µε µόνιµο πλήρωµα ναυτολογηµένο για ολόκληρο ή µέρος του έτους, στην παραπάνω δαπάνη προστίθεται και η αµοιβή του πληρώµατος. Τα σκάφη επαγγελµατικής χρήσης δεν λαµβάνονται υπόψη για την αντικειµενική δαπάνη. Οι διατάξεις της περίπτωσης γ΄, εκτός αυτών που αναφέρονται στην παλαιότητα των αυτοκινήτων, εφαρµόζονται ανάλογα και στην περίπτωση αυτή.
ζ) Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη για αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεµόπτερα κυριότητας ή κατο-
χής του φορολογουµένου και των εξαρτώµενων µελών του και τους βαρύνουν, η οποία ορίζεται ως
εξής:
αα) Για ανεµόπτερα στο ποσό των οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ.
ββ) Για αεροσκάφη µε κινητήρα κοινό, εσωτερικής καύσης και στροβιλοελικοφόρα, καθώς και ε-
λικόπτερα, στο ποσό των εξήντα πέντε χιλιάδων (65.000) ευρώ για τους εκατόν πενήντα (150) πρώ-
τους ίππους ισχύος του κινητήρα τους που προσαυξάνεται µε το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ για κάθε ίππο πάνω από τους εκατόν πενήντα (150) ίππους.
γγ) Για αεροσκάφη αεριοπροωθούµενα (JET) στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ για κάθε λίµπρα
ώθησης. Οι διατάξεις της περίπτωσης γ΄, εκτός της ακινησίας και παλαιότητας, εφαρµόζονται αναλό-
γως και στην περίπτωση αυτή.
δδ) Για τις υπερελαφρές πτητικές αθλητικές µηχανές (Υ.Π.Α.Μ.) που υπάγονται στην παρ. 1 του
άρθρου 4 του υπ’ αριθµ. ∆2/26314/8802/27.7.2010 Κανονισµού υπερελαφρών πτητικών αθλητικών
µηχανών (Β΄ 1360), στο ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Η διάταξη του προηγούµενου εδα-
φίου ισχύει από 1.1.2011 και µετά.
η) Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη, εξωτερικής δεξαµενής κολύµβησης που προκύπτει για τον κύ-
ριο ή κάτοχο αυτής, ορίζεται, ανάλογα µε την επιφάνειά της, ανά κλίµακα, σε εκατόν εξήντα (160)
ευρώ το τετραγωνικό µέτρο µέχρι τα εξήντα (60) τετραγωνικά µέτρα και σε τριακόσια είκοσι (320)
ευρώ το τετραγωνικό µέτρο για επιφάνεια άνω των εξήντα (60) τετραγωνικών µέτρων.
Προκειµένου για εσωτερική δεξαµενή κολύµβησης τα παραπάνω ποσά διπλασιάζονται.
θ) Η ελάχιστη ετήσια αντικειµενική δαπάνη του φορολογούµενου ορίζεται σε τρεις χιλιάδες (3.000)
ευρώ προκειµένου για τον άγαµο και σε πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για τους συζύγους που υποβάλ-
λουν κοινή δήλωση, εφόσον δηλώνεται πραγµατικό ή τεκµαρτό εισόδηµα.
2. Το ετήσιο συνολικό ποσό της αντικειµενικής δαπάνης, που προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις της προηγούµενης παραγράφου, µπορεί να αµφισβητηθεί από τον φορολογούµενο όταν αυτό
είναι µεγαλύτερο από την πραγµατική δαπάνη του φορολογουµένου και των εξαρτώµενων µελών που
τον βαρύνουν, εφόσον αυτό αποδεικνύεται από τον υπόχρεο µε βάση πραγµατικά περιστατικά ή στοι-
χεία. Τέτοια περιστατικά συντρέχουν ιδίως στο πρόσωπο των υπόχρεων, οι οποίοι:
α) υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους στις Ένοπλες ∆υνάµεις,
β) είναι φυλακισµένοι,
γ) νοσηλεύονται σε νοσοκοµείο ή κλινική,
δ) είναι άνεργοι και δικαιούνται βοήθηµα ανεργίας,
ε) συγκατοικούν µε συγγενείς πρώτου βαθµού και έχουν µειωµένες δαπάνες διαβίωσης, λόγω απο-
δεδειγµένης συµβολής στις δαπάνες αυτές των συγγενών τους µε την προϋπόθεση ότι οι τελευταίοι
αυτοί έχουν εισόδηµα από εµφανείς πηγές,
στ) είναι ορφανοί ανήλικοι οι οποίοι έχουν στην κυριότητά τους επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής
χρήσης από κληρονοµιά του πατέρα ή της µητέρας τους και
ζ) προσκοµίζουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι για λόγους ανώτερης βίας πραγµατοποί-
ησαν δαπάνη µικρότερη από την αντικειµενική. Όταν συντρέχει µία ή περισσότερες από τις περιπτώ-
σεις αυτές, ο φορολογούµενος υποχρεούται να υποβάλει τα αναγκαία δικαιολογητικά για την απόδειξη
των ισχυρισµών του. Η Φορολογική ∆ιοίκηση ελέγχει την αλήθεια των ισχυρισµών και την ακρίβεια
των αποδεικτικών στοιχείων του φορολογουµένου και µειώνει ανάλογα την ετήσια αντικειµενική δα-
πάνη, στην οποία αναφέρονται οι ισχυρισµοί και τα αποδεικτικά στοιχεία.
Στις πιο πάνω α΄ και ε΄ περιπτώσεις, η διαφορά µεταξύ της αντικειµενικής δαπάνης και της πραγ-
µατικής δαπάνης λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό της συνολικής αντικειµενικής δαπάνης του
γονέα ή του τέκνου που συµβάλλει στις δαπάνες διαβίωσης του υπόχρεου.
Αν πρόκειται για τους γονείς, η διαφορά αντικειµενικής δαπάνης καταλογίζεται σε εκείνον που έχει
το µεγαλύτερο εισόδηµα.

Άρθρο 30 Εναλλακτικός τρόπος υπολογισµού της ελάχιστης φορολογίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΦΕ Άρθρο 30 Εναλλακτικός τρόπος υπολογισµού της ελάχιστης φορολογίας

Άρθρο 30 Εναλλακτικός τρόπος υπολογισµού της ελάχιστης φορολογίας

1. Ο φορολογούµενος που υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος φυσικών προσώπων υποβάλλεται σε ε-
ναλλακτική ελάχιστη φορολογία όταν το τεκµαρτό εισόδηµά του είναι υψηλότερο από το συνολικό
εισόδηµά του. Σε αυτή την περίπτωση στο φορολογητέο εισόδηµα προστίθεται η διαφορά µεταξύ του
τεκµαρτού και πραγµατικού εισοδήµατος και αυτή φορολογείται, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του
άρθρου 34.
2. Το τεκµαρτό εισόδηµα υπολογίζεται µε βάση τις δαπάνες διαβίωσης του φορολογούµενου και
των εξαρτώµενων µελών του, σύµφωνα µε τα άρθρα 31 έως και 34.
3. Το «συνολικό εισόδηµα» προσδιορίζεται ως το συνολικό ποσό του φορολογητέου εισοδήµατος
κατά την έννοια του άρθρου 7 που αποκτά ο φορολογούµενος και τα εξαρτώµενα µέλη του από τις
τέσσερις κατηγορίες ακαθάριστων εσόδων που αναγνωρίζονται στο άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε..
4. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού δεν εφαρµόζονται για τον αλλοδαπό διπλωµατικό ή προξενικό εκπρόσωπο, κάθε φυσικό πρόσωπο που εργάζεται σε πρεσβεία, διπλωµατική αποστολή, προξενείο
ή αποστολή αλλοδαπού κράτους για τη διεκπεραίωση κρατικών υποθέσεων που είναι πολίτης του εν
λόγω κράτους και κάτοχος διπλωµατικού διαβατηρίου, καθώς και για κάθε φυσικό πρόσωπο που εργάζεται σε θεσµικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ∆ιεθνούς Οργανισµού που έχει εγκατασταθεί βάσει διεθνούς συνθήκης την οποία εφαρµόζει η Ελλάδα.

ΚΦΕ Άρθρο 29 Φορολογικός συντελεστής

ΚΦΕ Άρθρο 29 Φορολογικός συντελεστής

Άρθρο 29 Φορολογικός συντελεστής

1. Τα κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα φορολογούνται σύµφωνα µε την ακόλουθη κλί-
µακα:

Φορολογητέο εισόδηµα
(ευρώ)
Συντελεστής
(%)
50.000
26,00%
>50.000
33,00%


2. Για τα φυσικά πρόσωπα µε πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύµατος από 1ης Ιανουαρίου 2013 και
για τα τρία (3) πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου
κλιµακίου της κλίµακας της παραγράφου 1 µειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον το ετή-
σιο ακαθάριστο εισόδηµά τους από επιχειρηµατική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες
(10.000) ευρώ.

3. Τα κέρδη από ατοµική αγροτική επιχείρηση φορολογούνται µε συντελεστή δεκατρία τοις εκατό
(13%).

4. Το εισόδηµα από προσαύξηση περιουσίας της παραγράφου 4 του άρθρου 21 φορολογείται µε
συντελεστή τριάντα τρία τοις εκατό (33%).

ΚΦΕ Άρθρο 27 Μεταφορά ζηµιών

ΚΦΕ Άρθρο 27 Μεταφορά ζηµιών

Άρθρο 27 Μεταφορά ζηµιών

1. Εάν µε τον προσδιορισµό των επιχειρηµατικών κερδών το αποτέλεσµα είναι ζηµία εντός του φο-
ρολογικού έτους, η ζηµία αυτή µεταφέρεται για να συµψηφισθεί µε τα επιχειρηµατικά κέρδη διαδοχικά
στα επόµενα πέντε (5) φορολογικά έτη. Η ζηµία του προγενέστερου έτους συµψηφίζεται κατά προτε-
ραιότητα έναντι της ζηµίας µεταγενέστερου έτους.

2. Η χρεωστική διαφορά που προκύπτει σε βάρος των νοµικών προσώπων από την ανταλλαγή οµο-
λόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου ή εταιρικών οµολόγων µε εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου, κατ’
εφαρµογή προγράµµατος συµµετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, εκπίπτει από τα ακαθά-
ριστα έσοδα σε τριάντα (30) ισόποσες ετήσιες δόσεις, αρχής γενόµενης από τη χρήση µέσα στην οποία πραγµατοποιείται η ανταλλαγή των τίτλων και ανεξάρτητα από το χρόνο διακράτησης των οµολόγων.
Για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου, ως χρεωστική διαφορά λαµβάνεται η διαφορά µεταξύ
της ονοµαστικής αξίας των τίτλων που εκδόθηκαν σε ανταλλαγή και του κόστους απόκτησης των αρ-
χικών τίτλων. Ειδικά, σε περίπτωση που µετά την απόκτηση των αρχικών τίτλων προέκυψε ζηµία από
την αποτίµησή τους η οποία δεν έχει συµψηφιστεί µε αποθεµατικό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρ-
θρου 38 του ν. 2238/1994, όπως ισχύει κατά τη δηµοσίευση του Κ.Φ.Ε. λαµβάνεται το αρχικό κόστος
απόκτησης.

3. Ζηµίες που προκύπτουν στην αλλοδαπή δεν δύνανται να χρησιµοποιηθούν για τον υπολογισµό
των κερδών του ίδιου φορολογικού έτους ούτε να συµψηφιστούν µε µελλοντικά κέρδη, µε εξαίρεση το εισόδηµα που προκύπτει από άλλα κράτη − µέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., το οποίο δεν απαλλάσσεται
στη βάση συνθήκης αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συνάψει και εφαρµόζει η Ελλάδα.

4. Εάν στη διάρκεια ενός φορολογικού έτους η άµεση ή έµµεση ιδιοκτησία του µετοχικού κεφα-
λαίου ή τα δικαιώµατα ψήφου µιας επιχείρησης µεταβληθούν σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα
τρία τοις εκατό (33%) της αξίας ή του αριθµού τους, η µεταφορά σύµφωνα µε το παρόν άρθρο παύει
να έχει εφαρµογή στις ζηµίες που είχε η επιχείρηση αυτή κατά το εν λόγω φορολογικό έτος και τα
προηγούµενα πέντε (5) έτη, εκτός αν ο φορολογούµενος αποδείξει ότι η µεταβολή της ιδιοκτησίας
έγινε αποκλειστικά για εµπορικούς ή επιχειρηµατικούς λόγους και όχι µε σκοπό τη φοροαποφυγή ή
φοροδιαφυγή.

Σε λειτουργία 6 νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για εξυπηρέτηση των φορολογουμένων

Σε λειτουργία 6 νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για εξυπηρέτηση των φορολογουμένων

 Εξι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες τέθηκαν σε λειτουργία από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, με στόχο την εξυπηρέτηση των φορολογουμένων και την αποφυγή επίσκεψής τους στις εφορίες. Όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων αυτές είναι:

ΠΟΛ 1013/2014: Υποβολή δήλωσης στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας μέσω διαδικτύου

ΠΟΛ 1013/2014: Υποβολή δήλωσης στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας μέσω διαδικτύου

Στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών θα υποβάλλονται από 1-1-2014 τα στοιχεία των μισθωτηρίων συμβολαίων ακινήτων, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο. 
ΠΟΛ 1013/2014: Υποβολή δήλωσης στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας μέσω διαδικτύου
Προθεσμία δήλωσης πληροφοριακων στοιχειων μισθωσης ακινητης περιουσίας


www.gsis.gr: Μόνο ηλεκτρονικά η υποβολή συμβολαίου ενοικίασης (μίσθωσης) από 1-1-2014

www.gsis.gr: Μόνο ηλεκτρονικά η υποβολή συμβολαίου ενοικίασης (μίσθωσης) από 1-1-2014

 Στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών και ειδικότερα μέσω του site www.gsis.gr θα υποβάλλονται τα στοιχεία των μισθωτηρίων συμβολαίων ακινήτων σύμφωνα με απόφαση του γενικού γραμματέα δημοσίων εσόδων Χάρη Θεοχάρη. Η σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή ξεκίνησε τη λειτουργία της από την Τρίτη 7-1-2014, ενώ το υπουργείο Οικονομικών με τη μορφή ερωτήσεων - απαντήσεων δίνει διευκρινίσεις σε μια σειρά ζητήματα που αφορούν τα μισθωτήρια συμβόλαια για να διευκολύνει τους φορολογούμενους.


Προθεσμιακές καταθέσεις, αγορά ακινήτων και ασφαλιστικά συμβόλαια VS μετοχές και εταιρικά ομόλογα

Προθεσμιακές καταθέσεις, αγορά ακινήτων και ασφαλιστικά συμβόλαια VS μετοχές και εταιρικά ομόλογα

Προθεσμιακές καταθέσεις, αγορά ακινήτων και ασφαλιστικά συμβόλαια VS μετοχές και εταιρικά ομόλογα


Οι εκτιμώμενες αποδόσεις σε προθεσμιακές καταθέσεις, αγορά ακινήτων και ασφαλιστικά συμβόλαια. Το στοίχημα των ελληνικών μετοχών και η πιθανή διέξοδος των εταιρικών ομολόγων. Πώς επηρεάζει η αστάθεια στην οικονομία.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ