Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί 12 Ιανουαρίου

18 Ιανουαρίου 2014

ΚΦΕ Άρθρο 28 Έµµεση µέθοδος προσδιορισµού κερδών

ΚΦΕ Άρθρο 28 Έµµεση µέθοδος προσδιορισµού κερδών

Άρθρο 28 Έµµεση µέθοδος προσδιορισµού κερδών

Το εισόδηµα των φυσικών και νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων που ασκούν ή προκύ-
πτει ότι ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα προσδιορίζεται µε έµµεσες µεθόδους ελέγχου κατά τις
ειδικότερες προβλέψεις του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Όταν δεν τηρούνται τα προβλεπόµενα βιβλία ή τηρούνται βιβλία απλογραφικά αντί διπλογραφι-
κά, δεν τηρούνται τα φορολογικά στοιχεία και τα λοιπά προβλεπόµενα δικαιολογητικά έγγραφα, κα-
θώς και τα συνοδευτικά στοιχεία συναλλαγών και καθίστανται αδύνατες οι ελεγκτικές επαληθεύσεις.

β) Όταν δεν διαφυλάσσονται ή δεν προσκοµίζονται µετά από δύο τουλάχιστον προσκλήσεις τακτι-
κού φορολογικού ελέγχου τα τηρούµενα βιβλία, τα φορολογικά στοιχεία και τα λοιπά προβλεπόµενα
δικαιολογητικά έγγραφα, καθώς και τα συνοδευτικά στοιχεία συναλλαγών, εκτός εάν υπάρχει η δυνα-
τότητα αναπαραγωγής αυτών µε αξιόπιστο τρόπο, από τον ίδιο τον υπόχρεο ή/και από τις διασταυρώ-
σεις του ελέγχου.

2013 - ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (νόμος 4172/2013)

2013 - ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (νόμος 4172/2013)

ισχύει για εισοδήματα αποκτηθέντα μετά την 1-1-2014

ΚΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΩΝ


ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1. Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 2. Ορισμοί

Άρθρο 3. Υποκείμενα του φόρου

Άρθρο 4. Φορολογική κατοικία

Άρθρο 5. Εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή

Άρθρο 6. Μόνιμη εγκατάσταση

Άρθρο 7. Φορολογητέο εισόδημα

Άρθρο 8. Φορολογικό έτος

Άρθρο 9. Πίστωση φόρου αλλοδαπής

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 10.Αντικείμενο του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων

Αρθρο 11. Εξαρτώμενα μέλη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 12. Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις

Αρθρο 13. Παροχές σε είδος

Αρθρο 14. Απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις

Αρθρο 15. Φορολογικός συντελεστής

Αρθρο 16. Μείωση φόρου εισοδήματος

Αρθρο 17. Πρόσθετες μειώσεις φόρου για εξαρτώμενα μέλη

Αρθρο 18. Μειώσεις φόρου για ιατρικές δαπάνες

Αρθρο 19. Μειώσεις φόρου για δωρεές

Αρθρο 20. Πίστωση φόρου και ρυθμίσεις για τους φορολογούμενους που δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Αρθρο 21. Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα

Αρθρο 22. Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες

Άρθρο 23. Μη εκπιπτόµενες επιχειρηµατικές δαπάνες

Άρθρο 24. Αποσβέσεις

Άρθρο 25. Αποτίµηση αποθεµάτων και ηµικατεργασµένων προϊόντων

Άρθρο 26. Επισφαλείς απαιτήσεις

Άρθρο 27. Μεταφορά ζηµιών

Άρθρο 28. Έµµεση µέθοδος προσδιορισµού κερδών

Άρθρο 29. Φορολογικός συντελεστής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Άρθρο 30. Εναλλακτικός τρόπος υπολογισµού της ελάχιστης φορολογίας

Άρθρο 31. Αντικειµενικές δαπάνες και υπηρεσίες

Άρθρο 32. ∆απάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων

Άρθρο 33. Μη εφαρµογή αντικειµενικών δαπανών και υπηρεσιών

Άρθρο 34. ∆ιαφορά εισοδήµατος και υπολογισµός του φόρου αυτής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 35. Εισόδηµα από κεφάλαιο

Άρθρο 36. Μερίσµατα

Άρθρο 37. Τόκοι

Άρθρο 38. ∆ικαιώµατα (royalties)

Άρθρο 39. Εισόδηµα από ακίνητη περιουσία

Άρθρο 40. Φορολογικός συντελεστής για το εισόδηµα από κεφάλαιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 41. Μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας

Άρθρο 42. Μεταβίβαση τίτλων

Άρθρο 43. Φορολογικός συντελεστής

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 44. Αντικείµενο της φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών οντο-
τήτων

Άρθρο 45. Υποκείµενα του φόρου

Άρθρο 46. Απαλλασσόµενα νοµικά πρόσωπα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ

Άρθρο 47. Κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα

Άρθρο 48. Απαλλαγή ενδοοµιλικών µερισµάτων

Άρθρο 49. Υποκεφαλαιοδότηση

Άρθρο 50. Ενδοοµιλικές συναλλαγές

Άρθρο 51. Μεταφορά λειτουργιών

Άρθρο 52. Εισφορές ενεργητικού έναντι µετοχών

Άρθρο 53. Ανταλλαγή µετοχών

Άρθρο 54. Συγχωνεύσεις και διασπάσεις

Άρθρο 55. Μεταφορά της καταστατικής έδρας µίας SE ή µίας SCE

Άρθρο 56. Μη εφαρµογή ευεργετηµάτων
Άρθρο 57. Εκκαθάριση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
Άρθρο 58. Φορολογικός συντελεστής

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ

Άρθρο 59. Φορολόγηση στην πηγή 

Άρθρο 60. Φορολογικός συντελεστής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ

Άρθρο 61. Υπόχρεοι σε παρακράτηση

Άρθρο 62. Πληρωµές υποκείµενες σε παρακράτηση

Άρθρο 63. Απαλλαγή για ορισµένες ενδοοµιλικές πληρωµές

Άρθρο 64. Συντελεστές παρακράτησης φόρου

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΤΗΣ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗΣ

Άρθρο 65. Κράτη µη συνεργάσιµα στο φορολογικό τοµέα και κράτη µε προνοµιακό φορολο-
γικό καθεστώς

Άρθρο 66. Ελεγχόµενες αλλοδαπές εταιρείες (ΕΑΕ)

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ

Άρθρο 67. Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων

Άρθρο 68. Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών
οντοτήτων

Άρθρο 69. Προκαταβολή του φόρου εισοδήµατος από επιχειρηµατική δραστηριότητα που
αποκτούν φυσικά πρόσωπα

Άρθρο 70. Μείωση προκαταβλητέου φόρου από επιχειρηµατική δραστηριότητα που απο-
κτούν τα φυσικά πρόσωπα

Άρθρο 71. Προκαταβολή του φόρου εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτή-
των
Άρθρο 72. Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη ισχύος

ΚΦΕ Άρθρο 72 Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη ισχύος

ΚΦΕ Άρθρο 72 Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη ισχύος

Άρθρο 72 Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη ισχύος

1. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 71 του νόµου αυτού ισχύουν για τα εισοδήµατα που αποκτώ-
νται και τις δαπάνες που πραγµατοποιούνται, κατά περίπτωση, στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από
την 1η Ιανουαρίου 2014 και µετά, µε την επιφύλαξη των επόµενων παραγράφων του άρθρου αυτού.
2. Οι διατάξεις των άρθρων 22 και 23 ισχύουν για δαπάνες που αφορούν φορολογικές περιόδους
που κλείνουν µετά την 30ή Ιουνίου 2014.
3. Οι διατάξεις των άρθρων 24, 25, 28 ισχύουν για φορολογικές περιόδους που κλείνουν από την
1η Ιανουαρίου 2014 και εξής.
4. Οι διατάξεις του άρθρου 26 ισχύουν για προβλέψεις που σχηµατίζονται στα φορολογικά έτη που
αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και µετά. Για τις προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων που έχουν
σχηµατισθεί στα φορολογικά έτη 2010, 2011, 2012 και 2013 θα έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της περί-
πτωσης θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994.
5. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 27 ισχύουν από την έναρξη ισχύος του ν. 4046/2012
(Α΄ 28).
6. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 11 του άρθρου 41 ισχύουν για υπεραξία από µεταβιβά-
σεις ακίνητης περιουσίας που θα πραγµατοποιηθούν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και µετά.
7. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 5 του άρθρου 42 ισχύουν για υπεραξία από µεταβιβά-
σεις µετοχών, µεριδίων, οµολόγων, παραγώγων και ολόκληρης επιχείρησης που θα πραγµατοποιηθούν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και µετά.
8. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 42 ισχύουν από την 29η Φεβρουαρίου 2012.
9. Οι διατάξεις των άρθρων 52 έως και 56 ισχύουν για µετασχηµατισµούς που πραγµατοποιούνται
από την 1 η Ιανουαρίου 2014 και µετά.
10. Οι διατάξεις των άρθρων 61 έως και 64 ισχύουν για πληρωµές που πραγµατοποιούνται από την
1η Ιανουαρίου 2014 και µετά.
11. Τα µη διανεµηθέντα ή κεφαλαιοποιηθέντα αποθεµατικά των νοµικών προσώπων του άρθρου 45
του Κ.Φ.Ε., όπως αυτά εµφανίστηκαν στον τελευταίο ισολογισµό που έκλεισαν πριν από την 1.1.2014,
και τα οποία προέρχονται από κέρδη που δεν φορολογήθηκαν κατά το χρόνο που προέκυψαν λόγω
απαλλαγής αυτών κατ’ εφαρµογή διατάξεων του ν. 2238/1994, όπως ισχύει µετά τη δηµοσίευση του
Κ.Φ.Ε. ή εγκυκλίων ή αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, σε περίπτωση διανοµής ή κεφαλαιοποίησής τους − µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2013, φορολογούνται αυτοτελώς µε συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του νοµικού προσώπου και των µετόχων ή εταίρων αυτού. Από την 1η Ιανουαρίου 2014 και εξής, τα µη διανεµηθέντα ή κεφαλαιοποιηθέντα αποθεµατικά του προηγούµενου εδαφίου συµψηφίζονται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε φορολογικού έτους µε ζηµιές από οποιαδήποτε αιτία που προέκυψαν κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη µέχρι εξαντλήσεώς τους, εκτός αν διανεµηθούν  κεφαλαιοποιηθούν οπότε υπόκεινται σε αυτοτελή φορολόγηση µε συντελεστή δεκαεννέα τοις εκατό (19%). Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του νοµικού προσώπου και των µετόχων ή εταίρων αυτού.
12. Από την 1η Ιανουαρίου 2015 δεν επιτρέπεται η τήρηση ειδικών λογαριασµών αφορολόγητου
αποθεµατικού.
13. Οι διατάξεις που διέπουν τη φορολογία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων και των συνδεοµένων
φυσικών προσώπων µόνο σε σχέση µε το εισόδηµα που απορρέει από τις επιχειρήσεις αυτές δεν θίγο-
νται από τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.
14. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 4 του παρόντος Κώδικα δεν εφαρµόζονται
για τις εταιρείες που έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύµφωνα µε το ν. 27/1975 και το ν.δ. 2687/1953.
15. Συσσωρευθέντα κεφάλαια που αντιστοιχούν σε καταβαλλόµενα έως 31.12.2013 ασφάλιστρα
του εργαζοµένου εξαιρούνται από την οριζόµενη στην παράγραφο 4 του άρθρου 15 φορολόγηση.
16. Οι διατάξεις του ν. 2778/1999 (Α΄295) που διέπουν τη φορολογία των εταιρειών επενδύσεων σε
ακίνητη περιουσία και των θυγατρικών τους δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.
17. Οι διατάξεις του ν. 3371/2005 (Α΄178) και του ν. 2992/2002 (Α΄54), που διέπουν τη φορολογία
των Εταιρειών Κεφαλαίου Επιχειρηµατικών Συµµετοχών (ΕΚΕΣ) και των Αµοιβαίων Κεφαλαίων Επι-
χειρηµατικών Συµµετοχών (ΑΚΕΣ) αντίστοιχα, δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.
[Στην παρ. 14 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, οι λέξεις «που έχουν συσταθεί και λειτουργούν» τέθηκαν όπως αντικατέστησαν µε την παρ. 3 του άρθρου 73 του ν. 4174/2013 τις λέξεις «που υπόκεινται σε φόρο».]

ΚΦΕ Άρθρο 71 Προκαταβολή του φόρου εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων

ΚΦΕ Άρθρο 71 Προκαταβολή του φόρου εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων

Άρθρο 71 Προκαταβολή του φόρου εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων

1. Με βάση την οριστική δήλωση του νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας ή τον οριστικό
τίτλο, η Φορολογική ∆ιοίκηση βεβαιώνει ποσό ίσο µε το ογδόντα τοις εκατό (80%) του φόρου που
αναλογεί στα εισοδήµατα του φορολογικού έτους που έληξε. Το εν λόγω ποσοστό αυξάνεται σε εκατό
τοις εκατό (100%) ειδικά για τις τραπεζικές ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες και τα υποκαταστήµατα
αλλοδαπών τραπεζών που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα.
2. Για νοµικά πρόσωπα των περιπτώσεων β΄, γ΄ και στ΄ µόνο για τις κοινοπραξίες των προσωπικών
εταιρειών του άρθρου 45, το ποσοστό της παραγράφου 1 είναι πενήντα πέντε τοις εκατό (55%).
3. Τα ποσοστά των προηγούµενων παραγράφων µειώνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) για τα
νέα νοµικά πρόσωπα κατά τα τρία (3) πρώτα οικονοµικά έτη από τη δήλωση έναρξης εργασιών τους.
Η µείωση αυτή δεν εφαρµόζεται για τα νοµικά πρόσωπα που προέρχονται από µετατροπή ή συγχώ-
νευση άλλων επιχειρήσεων µε βάση τις διατάξεις οποιουδήποτε νόµου.
4. Η βεβαίωση αυτή γίνεται έναντι του φόρου που αναλογεί στο εισόδηµα του διανυόµενου φορο-
λογικού έτους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δήλωση ή οριστικός τίτλος, ο καταβλητέος φόρος υπο-
λογίζεται µε βάση το φόρο που προκύπτει από στοιχεία του εγγύτερου φορολογικού έτους.
5. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται και επί των προσωρινών δηλώσεων
που υποβάλλουν τα νοµικά πρόσωπα ή οι νοµικές οντότητες που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση.
6. Από το ποσό που βεβαιώνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού εκπίπτει ο φόρος που
παρακρατείται από πηγή Ελλάδος, εφόσον συντρέχει περίπτωση.
7. Αν µειωθεί το φορολογητέο εισόδηµα, εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 70. Η εν-
νεάµηνη προθεσµία για την υποβολή της αίτησης µείωσης του προκαταβλητέου ποσού φόρου αρχίζει
από την ηµέρα έναρξης του νέου φορολογικού έτους.
8. Οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 69 εφαρµόζονται και στα νοµικά πρόσωπα και
τις νοµικές οντότητες. Αν το προκαταβλητέο ποσό φόρου εισοδήµατος που υπολογίζεται µε βάση τις
διατάξεις της παραγράφου αυτής είναι µικρότερο της προκαταβολής φόρου που οφείλεται µε βάση τις
διατάξεις των παραγράφων 1 και 2, η διαφορά που προκύπτει βεβαιώνεται στο όνοµα του νοµικού
προσώπου ή της νοµικής οντότητας ως προκαταβολή φόρου.
9. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρµογή:
α) για τις ηµεδαπές εταιρείες περιορισµένης ευθύνης ή ανώνυµες εταιρείες που µετατρέπονται ή
συγχωνεύονται, σε ηµεδαπή ανώνυµη εταιρεία ή εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν.δ. 1297/ 1972,
β) για τις ηµεδαπές εταιρείες περιορισµένης ευθύνης ή ανώνυµες εταιρείες, καθώς και τα εγκατε-
στηµένα στη χώρα µας υποκαταστήµατα αλλοδαπών εταιρειών, που µετασχηµατίζονται σε άλλες εται-
ρείες, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του ν. 2166/1993,
γ) για τις ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες που συγχωνεύονται σε ανώνυµη εταιρεία ή διασπώνται,
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 68, 80 και 81, κατά περίπτωση, του κ.ν. 2190/1920 (Α΄ 37),
δ) για τις ηµεδαπές εταιρείες περιορισµένης ευθύνης που συγχωνεύονται σε εταιρεία περιορισµένης
ευθύνης, σύµφωνα µε το άρθρο 54 του ν. 3190/1955 (Α΄ 91),
ε) για τα πιστωτικά ιδρύµατα που µετασχηµατίζονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του
ν. 2515/1997 (Α΄154),
στ) για τις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις που συγχωνεύονται σε νέα ή υφιστάµενη αγροτι-
κή συνεταιριστική οργάνωση, καθώς και τις δευτεροβάθµιες ή τριτοβάθµιες αγροτικές συνεταιριστικές
οργανώσεις που µετατρέπονται σε ανώνυµη εταιρεία ή εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2810/2000 (Α΄ 61).
ζ) για τα νοµικά πρόσωπα που µετασχηµατίζονται, σύµφωνα µε ειδικές διατάξεις νόµου, σε άλλο
νοµικό πρόσωπο που εµπίπτει στις διατάξεις της ίδιας παραγράφου,
η) για τα διανεµόµενα ή κεφαλαιοποιούµενα κέρδη ανωνύµων εταιρειών, που απαλλάσσονται του
φόρου εισοδήµατος, βάσει ειδικών διατάξεων νόµων.

ΚΦΕ Άρθρο 70 Μείωση προκαταβλητέου φόρου από επιχειρηµατική δραστηριότητα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα

ΚΦΕ Άρθρο 70 Μείωση προκαταβλητέου φόρου από επιχειρηµατική δραστηριότητα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα

ΚΦΕ Άρθρο 69 Προκαταβολή του φόρου εισοδήµατος από επιχειρηµατική δραστηριότητα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα

ΚΦΕ Άρθρο 69 Προκαταβολή του φόρου εισοδήµατος από επιχειρηµατική δραστηριότητα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα

Άρθρο 69 Προκαταβολή του φόρου εισοδήµατος από επιχειρηµατική δραστηριότητα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα

1. Με βάση τη δήλωση που υποβάλλει ο φορολογούµενος και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που
προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας βεβαιώνεται ποσό ίσο µε το πενήντα πέντε τοις
εκατό (55%) του φόρου που προκύπτει για το φόρο που αναλογεί στο εισόδηµα του διανυόµενου φο-
ρολογικού έτους.
Αν στη δήλωση περιλαµβάνονται και εισοδήµατα για τα οποία ο φόρος παρακρατείται ή καταβάλ-
λεται κατά τις διατάξεις των επόµενων παραγράφων, ο φόρος που παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε για
τα εισοδήµατα αυτά εκπίπτει από το φόρο που πρέπει να βεβαιωθεί κατά το προηγούµενο εδάφιο. Αν
το εισόδηµα µε βάση το οποίο ενεργείται η βεβαίωση του φόρου προσδιορίζεται κατά τρόπο τεκµαρτό,
ο φόρος που αναλογεί στο τεκµαρτό αυτό εισόδηµα λαµβάνεται υπόψη για τον προσδιορισµό του πο-
σού που πρέπει να βεβαιωθεί κατά το άρθρο αυτό. Όταν υποβάλλεται δήλωση για πρώτη φορά το προς βεβαίωση ποσό της παραγράφου αυτής περιορίζεται στο µισό.
2. Οι διατάξεις του πρώτου και του τέταρτου εδαφίου της προηγούµενης παραγράφου δεν εφαρµό-
ζονται όταν:
α) Το ποσό που πρέπει να βεβαιωθεί δεν υπερβαίνει τα τριάντα (30) ευρώ.
β) Στη δήλωση περιλαµβάνονται µόνο εισοδήµατα από µισθωτή εργασία και συντάξεις γενικά και
από ιδιοκατοίκηση.
3. Αν δεν υποβληθεί δήλωση, η Φορολογική ∆ιοίκηση προβαίνει στη βεβαίωση του προκαταβλη-
τέου ποσού φόρου, µε βάση την υπάρχουσα εγγραφή για το εγγύτερο, πριν από την παράλειψη υποβο-
λής της δήλωσης οικονοµικό έτος, εφόσον διαπιστώνεται ότι ο υπόχρεος εξακολουθεί να αποκτά το
εισόδηµα.
4. Ειδικά, για τους αρχιτέκτονες και τους µηχανικούς ο προκαταβλητέος φόρος υπολογίζεται ως
εξής:
α) Σε τέσσερα τοις εκατό (4%) της συµβατικής αµοιβής για εκπόνηση µελετών και σχεδίων που
αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 49.
β) Σε δέκα τοις εκατό (10%) της συµβατικής αµοιβής για εκπόνηση µελετών και σχεδίων που αφο-
ρούν οποιασδήποτε άλλης φύσης έργα και για την επίβλεψη της εκτέλεσης αυτών, καθώς και των έρ-
γων της προηγούµενης περίπτωσης και της ενέργειας πραγµατογνωµοσύνης κ.λπ. για τα έργα αυτά.
Κατ’ εξαίρεση, για αµοιβές αρχιτεκτόνων και µηχανικών για την επίβλεψη της εκτέλεσης κάθε εί-
δους τεχνικών έργων που ορίζονται στις προηγούµενες περιπτώσεις, ο προκαταβλητέος φόρος επιβάλλεται πριν από τη θεώρηση των οικείων εργασιών από την αρµόδια αρχή στο ποσό της αµοιβής επίβλεψης του δικαιούχου, και προκειµένου για εκπόνηση µελετών ή σχεδίων και επίβλεψη έργων του ∆ηµοσίου, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και των κοινωφελών ή θρησκευτικών ιδρυµάτων, ο προκαταβλητέος φόρος κατά τα ποσοστά της παραγράφου αυτής υπολογίζεται στο ποσό της συµβατικής αµοιβής.
5. α) Στις αµοιβές που λαµβάνουν δικηγόροι οφείλεται προκαταβολή φόρου δεκαπέντε τοις εκατό
(15%) µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 64. ∆εν υπολογίζεται προκαταβλητέος φόρος επί
των αµοιβών για παραστάσεις, καθώς και για κάθε άλλη νοµική υπηρεσία που παρέχουν δικηγόροι οι
οποίοι συνδέονται µε τον εντολέα τους µε σύµβαση έµµισθης εντολής και αµείβονται µε πάγια αντιµι-
σθία.
β) Οµοίως, δεν υπολογίζεται και δεν αποδίδεται προκαταβλητέος φόρος στις περιπτώσεις που ε-
νεργείται παρακράτηση φόρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του
γ) Κάθε δικηγορικός σύλλογος ή ταµείο συνεργασίας ή διανεµητικός λογαριασµός οποιασδήποτε
νοµικής µορφής υποχρεούται να παρακρατεί φόρο εισοδήµατος µε συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό
(15%) επί οποιουδήποτε ποσού καταβάλλει ως µέρισµα σε δικηγόρο.
δ) Αν µε την έγγραφη συµφωνία περί αµοιβής για την παροχή των δικηγορικών υπηρεσιών η αµοι-
βή ή το ύψος της συναρτάται µε το αποτέλεσµα των δικηγορικών υπηρεσιών ή της δίκης, κατά την
απόδοση του προκαταβλητέου φόρου υποβάλλονται και τα στοιχεία που αποδεικνύουν το ύψος της
αµοιβής, όπως ειδικότερα καθορίζεται µε την απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.
ε) Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, καθορίζεται ο τύπος, το περιεχόµενο, ο τρόπος υπο-
βολής της δήλωσης και καταβολής του φόρου και ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής των καταστάσεων
και το περιεχόµενο αυτών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων
της παραγράφου αυτής.
6. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να ορίζεται ότι η προκαταβολή υπολογίζεται
µε άλλο τρόπο, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια αναγκαία για την εφαρµογή του άρθρου αυτού.

ΚΦΕ Άρθρο 68 Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων

ΚΦΕ Άρθρο 68 Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων

Άρθρο 68 Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων

1. Τα νοµικά πρόσωπα και οι νοµικές οντότητες υποχρεούνται να δηλώνουν όλα τα εισοδήµατά
τους στη Φορολογική ∆ιοίκηση.
2. Η δήλωση υποβάλλεται κατά το χρονικό διάστηµα από την 1η Φεβρουαρίου µέχρι και την 30ή
Ιουνίου του αµέσως επόµενου φορολογικού έτους. Για τα νοµικά πρόσωπα και τις νοµικές οντότητες
που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, η δήλωση υποβάλλεται µέσα σε ένα (1) µήνα από τη λήξη της εκκα-
θάρισης για τα εισοδήµατα που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο αυτή. Σε περίπτωση παράτασης της
εκκαθάρισης πέραν του έτους υποβάλλεται προσωρινή δήλωση για τα εισοδήµατα κάθε έτους − µέσα
σε ένα (1) µήνα από τη λήξη του, επιφυλασσοµένης της υποβολής οριστικής δήλωσης συγχρόνως µε
τη λήξη της εκκαθάρισης. Για τα διαλυόµενα νοµικά πρόσωπα και τις νοµικές οντότητες, για τα οποία
δεν επιβάλλεται από το νόµο εκκαθάριση, η δήλωση υποβάλλεται µέσα σε ένα (1) µήνα από τη διάλυ-
ση και σε κάθε περίπτωση πριν από τη διάθεση µε οποιονδήποτε τρόπο των περιουσιακών στοιχείων
τους.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται ειδικότερα ο τρόπος και ο χρόνος υπο-
βολής, ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, καθώς και τα δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται µε αυτήν.

ΚΦΕ Άρθρο 67 Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων

ΚΦΕ Άρθρο 67 Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ

Άρθρο 67 Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων

1. Ο φορολογούµενος που έχει συµπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας του υποχρεούται να δηλώνει
όλα τα εισοδήµατά του, τα φορολογούµενα µε οποιοδήποτε τρόπο ή απαλλασσόµενα, στη Φορολογική
∆ιοίκηση ηλεκτρονικά. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η δήλωση αυτή µπορεί να υποβάλλεται στη Φορολογική ∆ιοίκηση σε έγχαρτη µορφή.
2. Για όλα τα εισοδήµατα της παραγράφου 1 δηλώνεται και ο παρακρατηθείς ή αποδοθείς, κατά
περίπτωση, φόρος.
3. Η δήλωση υποβάλλεται κατά το χρονικό διάστηµα από την 1η Φεβρουαρίου µέχρι και την 30ή
Ιουνίου του αµέσως επόµενου φορολογικού έτους. Σε περίπτωση που ο φορολογούµενος αποβιώσει ή
µεταφέρει την κατοικία του στο εξωτερικό, η δήλωση υποβάλλεται από τους κατά περίπτωση υπόχρε-
ους, καθ’ όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους και συνοδεύεται από δικαιολογητικά και στοιχεία
που καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.
4. Οι σύζυγοι, κατά τη διάρκεια του γάµου, υποχρεούνται να υποβάλουν κοινή δήλωση για τα ει-
σοδήµατά τους στα οποία ο φόρος, τα τέλη και οι εισφορές που αναλογούν υπολογίζονται χωριστά στο εισόδηµα καθενός συζύγου. Οι τυχόν ζηµίες του εισοδήµατος του ενός συζύγου δεν συµψηφίζονται µε τα εισοδήµατα του άλλου συζύγου. Υπόχρεος υποβολής δήλωσης είναι ο σύζυγος και για τα εισοδήµατα της συζύγου του.
Ειδικότερα οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, ο καθένας για τα εισοδήµατά
του, εφόσον:
α. Έχει διακοπεί η έγγαµη συµβίωση κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Το βάρος της απόδει-
ξης για τη διακοπή φέρει ο φορολογούµενος.
β. Ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική
συµπαράσταση.
Για τα εισοδήµατα των ανήλικων τέκνων, υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης είναι ο γονέας
που ασκεί τη γονική µέριµνα σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 11.
5. Υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης είναι:
α) στις περιπτώσεις πτώχευσης ή σχολάζουσας κληρονοµίας ή επιδικίας ή µεσεγγύησης, κατά πε-
ρίπτωση, ο σύνδικος πτώχευσης ή ο κηδεµόνας ή ο προσωρινός διαχειριστής ή ο µεσεγγυούχος,
β) για τους ανήλικους ή αυτούς που έχουν υποβληθεί σε δικαστική συµπαράσταση, κατά περίπτω-
ση, ο επίτροπος ή ο κηδεµόνας ή ο δικαστικός συµπαραστάτης,
γ) σε περίπτωση θανάτου του φορολογούµενου, οι κληρονόµοι του για τα εισοδήµατά του µέχρι τη
χρονολογία του θανάτου του.
6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται ειδικότερα ο τρόπος και ο χρόνος υπο-
βολής, ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, οι εξαιρετικές περιπτώσεις
για τις οποίες επιτρέπεται η µη ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης, καθώς και τα δικαιολογητικά ή
άλλα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται µε αυτήν.

ΚΦΕ Άρθρο 66 Ελεγχόµενες αλλοδαπές εταιρείες (ΕΑΕ)

ΚΦΕ Άρθρο 66 Ελεγχόµενες αλλοδαπές εταιρείες (ΕΑΕ)

Άρθρο 66 Ελεγχόµενες αλλοδαπές εταιρείες (ΕΑΕ)

1. Το φορολογητέο εισόδηµα περιλαµβάνει το µη διανεµηθέν εισόδηµα νοµικού προσώπου ή νοµι-
κής οντότητας που είναι φορολογικός κάτοικος άλλης χώρας, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακό-
λουθες προϋποθέσεις:
α) ο φορολογούµενος, µόνος του ή από κοινού µε τα συνδεδεµένα πρόσωπα, κατέχει, άµεσα ή έµ-
µεσα, µετοχές, µερίδια, δικαιώµατα ψήφου ή συµµετοχής στο κεφάλαιο σε ποσοστό άνω του πενήντα
τοις εκατό (50%) ή δικαιούται να εισπράττει ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) των κερδών
του εν λόγω νοµικού προσώπου ή νοµικής οντότητας,
β) το παραπάνω νοµικό πρόσωπο ή η νοµική οντότητα υπόκειται σε φορολογία σε µη συνεργάσιµο
κράτος ή κράτος µε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς, ήτοι σε ειδικό καθεστώς που επιτρέπει ουσιωδώς χαµηλότερο επίπεδο φορολογίας από ό,τι το γενικό καθεστώς,
γ) άνω του τριάντα τοις εκατό (30%) του καθαρού εισοδήµατος προ φόρων που πραγµατοποιεί το
νοµικό πρόσωπο ή η νοµική οντότητα εµπίπτει σε µία ή περισσότερες από τις κατηγορίες που ορίζο-
νται στην παράγραφο 3,
δ) δεν πρόκειται για εταιρεία, της οποίας η κύρια κατηγορία µετοχών αποτελεί αντικείµενο δια-
πραγµάτευσης σε οργανωµένη αγορά.
2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις που το νοµικό πρόσωπο ή η νοµική οντότητα
είναι φορολογικός κάτοικος κράτους − µέλους της Ε.Ε., εκτός εάν η εγκατάσταση ή η οικονοµική
δραστηριότητα του νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας συνιστά επίπλαστη κατάσταση που
δηµιουργήθηκε µε ουσιαστικό σκοπό την αποφυγή του αναλογούντος φόρου.
Σε περίπτωση που το νοµικό πρόσωπο ή η νοµική οντότητα είναι φορολογικός κάτοικος χώρας που
είναι συµβαλλόµενο µέρος της συµφωνίας για τον Ε.Ο.Χ. και υφίσταται και εφαρµόζεται συµφωνία
ανταλλαγής πληροφοριών, ανάλογης µε την ανταλλαγή πληροφοριών, κατόπιν αιτήσεως που προβλέ-
πεται στην Οδηγία 2011/16/ ΕΕ, η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται, εκτός εάν η εγκατάσταση ή η οικο-
νοµική δραστηριότητα του νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας συνιστά επίπλαστη κατάστα-
ση, που δηµιουργήθηκε µε ουσιαστικό σκοπό την αποφυγή του αναλογούντος φόρου.
3. Οι ακόλουθες κατηγορίες εισοδήµατος λαµβάνονται υπόψη για την εφαρµογή του στοιχείου γ΄
της παραγράφου 1, εφόσον άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) της αντίστοιχης κατηγορίας εισοδήµα-
τος του νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας προέρχεται από συναλλαγές µε τη φορολογούµε-
νη εταιρεία ή τα συνδεδεµένα µε αυτή πρόσωπα:
α) τόκοι ή οποιοδήποτε άλλο εισόδηµα παράγεται από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία,
β) δικαιώµατα ή οποιοδήποτε άλλο εισόδηµα παράγεται από πνευµατική ιδιοκτησία,
γ) µερίσµατα και εισόδηµα από τη µεταβίβαση µετοχών,
δ) εισόδηµα από κινητά περιουσιακά στοιχεία,
ε) εισόδηµα από ακίνητη περιουσία, εκτός εάν το κράτος − µέλος του φορολογούµενου νοµικού
προσώπου ή νοµικής οντότητας δεν θα είχε δικαίωµα να φορολογήσει το εισόδηµα βάσει συµφωνίας
που έχει συναφθεί µε τρίτη χώρα,
στ) εισόδηµα από ασφαλιστικές, τραπεζικές και άλλες χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες.
4. Οι κατηγορίες εισοδήµατος που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο υπολογίζονται στη
βάση του φορολογικού έτους και µε το φορολογικό συντελεστή που ισχύει για τα κέρδη από επιχειρη-
µατική δραστηριότητα των φυσικών προσώπων σύµφωνα µε το ∆εύτερο Μέρος του παρόντα Κώδικα
ή µε το φορολογικό συντελεστή που ισχύει για τα κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα των νοµι-
κών προσώπων ή νοµικών οντοτήτων σύµφωνα µε το Τρίτο Μέρος, κατά περίπτωση.

ΚΦΕ Άρθρο 65 Κράτη µη συνεργάσιµα στο φορολογικό τοµέα και κράτη µε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς

ΚΦΕ Άρθρο 65 Κράτη µη συνεργάσιµα στο φορολογικό τοµέα και κράτη µε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΤΗΣ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗΣ

Άρθρο 65 Κράτη µη συνεργάσιµα στο φορολογικό τοµέα και κράτη µε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς

1. Κράτος για την εφαρµογή του παρόντος κεφαλαίου νοείται το κράτος ή η περιοχή δικαιοδοσίας
ή η υπερπόντια χώρα ή το έδαφος που τελεί υπό οποιοδήποτε ειδικό καθεστώς σύνδεσης ή εξάρτησης κατά την έννοια του διεθνούς δικαίου.
2. Σύµβαση διοικητικής συνδροµής, για την εφαρµογή Κ.Φ.Ε. νοείται η διεθνής σύµβαση που επι-
τρέπει την ανταλλαγή όλων των πληροφοριών, που είναι απαραίτητες για την εφαρµογή της φορολογι-
κής νοµοθεσίας των συµβαλλόµενων µερών.
3. Μη συνεργάσιµα κράτη είναι εκείνα που δεν είναι κράτη − µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κα-
τάστασή τους σχετικά µε τη διαφάνεια και την ανταλλαγή των πληροφοριών σε φορολογικά θέµατα
έχει εξεταστεί από τον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) και τα οποία:
α) δεν έχουν συνάψει και δεν εφαρµόζουν µε την Ελλάδα σύµβαση διοικητικής συνδροµής στο φο-
ρολογικό τοµέα και
β) δεν έχουν υπογράψει τέτοια σύµβαση διοικητικής συνδροµής µε τουλάχιστον δώδεκα άλλα κρά-
τη.
Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά.
4. Τα µη συνεργάσιµα κράτη καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ύστερα από
τη διαπίστωση των προϋποθέσεων της προηγούµενης παραγράφου και περιλαµβάνονται σε κατάλογο
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο κατάλογος δηµοσιεύεται τον Ιανουάριο κάθε
έτους ως εξής: 
α) Αφαιρούνται τα κράτη που µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης έχουν συνάψει και εφαρµόζουν
µε την Ελλάδα σύµβαση διοικητικής συνδροµής.
β) Προστίθενται τα κράτη που:
αα) ενώ έχουν συνάψει µε την Ελλάδα σύµβαση διοικητικής συνδροµής, οι διατάξεις της εν λόγω
σύµβασης ή η εφαρµογή τους δεν επέτρεψαν στην ελληνική φορολογική διοίκηση να λάβει τις πληρο-
φορίες που είναι απαραίτητες για την εφαρµογή των διατάξεων της φορολογικής νοµοθεσίας,
ββ) δεν έχουν συνάψει µε την Ελλάδα σύµβαση διοικητικής συνδροµής, αν και η Ελλάδα είχε προ-
τείνει, πριν την 1η Ιανουαρίου του προηγούµενου έτους, τη σύναψη τέτοιας σύµβασης.
γ) Αφαιρούνται ή προστίθενται τα κράτη που δεν έχουν συνάψει µε την Ελλάδα σύµβαση διοικητι-
κής συνδροµής, στα οποία η Ελλάδα δεν είχε προτείνει τη σύναψη τέτοιας σύµβασης πριν την 1η Ια-
νουαρίου του προηγούµενου έτους και για τα οποία το Παγκόσµιο Φόρουµ για τη ∆ιαφάνεια και την
Ανταλλαγή των πληροφοριών σε φορολογικά θέµατα που συστήθηκε µε απόφαση του Ο.Ο.Σ.Α. της
17ης Σεπτεµβρίου 2009, θεωρεί ότι αντίστοιχα προβαίνουν ή όχι στην ανταλλαγή όλων των πληροφο-
ριών που είναι απαραίτητες για την εφαρµογή των φορολογικών νοµοθεσιών των συµβαλλόµενων µε-
ρών.
5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου σχετικά µε τα µη συνεργάσιµα κράτη εφαρµόζονται για αυτά
που προστίθενται στον κατάλογο της προηγούµενης παραγράφου, από την 1η Ιανουαρίου του εποµέ-
νου της δηµοσίευσης έτους. Γι’ αυτά που αφαιρούνται από τον κατάλογο, η εφαρµογή των διατάξεων
παύει από τη δηµοσίευσή του.
6. Για την εφαρµογή των διατάξεων του κεφαλαίου αυτού, το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική
οντότητα θεωρείται ότι υπόκειται σε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς σε κράτος εκτός της Ελλάδας,
όταν η φορολογική κατοικία τους βρίσκεται σε οποιοδήποτε κράτος, ακόµη και σε κράτος − µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν σε αυτό το κράτος:
α) δεν υπόκειται σε φορολογία ή, εάν υπόκειται, δεν φορολογείται εν τοις πράγµασι, ή
β) υπόκειται σε φόρο επί των κερδών ή των εισοδηµάτων ή του κεφαλαίου, ο οποίος είναι ίσος ή
κατώτερος από το πενήντα τοις εκατό (50%) του συντελεστή φορολογίας νοµικών προσώπων και νο-
µικών οντοτήτων που θα οφειλόταν σύµφωνα µε τις διατάξεις της ελληνικής φορολογικής νοµοθεσίας,
εάν ήταν φορολογικός κάτοικος ή διατηρούσε µόνιµη εγκατάσταση κατά την έννοια του άρθρου 6 του
Κ.Φ.Ε. στην Ελλάδα.
7. Τα κράτη που έχουν προνοµιακό φορολογικό καθεστώς καθορίζονται µε απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονοµικών ύστερα από τη διαπίστωση των προϋποθέσεων της προηγούµενης παραγράφου και
περιλαµβάνονται σε κατάλογο που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο κατάλογος
δηµοσιεύεται τον Ιανουάριο κάθε έτους.

ΚΦΕ Άρθρο 64 Συντελεστές παρακράτησης φόρου

ΚΦΕ Άρθρο 64 Συντελεστές παρακράτησης φόρου

Άρθρο 64 Συντελεστές παρακράτησης φόρου

1. Οι συντελεστές παρακράτησης φόρου είναι οι εξής:
α) για µερίσµατα δέκα τοις εκατό (10%),
β) για τόκους δεκαπέντε τοις εκατό (15%),
γ) για δικαιώµατα (royalties) και λοιπές πληρωµές είκοσι τοις εκατό (20%),
δ) για αµοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αµοιβές διοίκησης, αµοιβές για συµβουλευτικές υπηρεσίες
και άλλες αµοιβές για παρόµοιες υπηρεσίες είκοσι τοις εκατό (20%). Κατ’ εξαίρεση, για τις αµοιβές
που εισπράττονται από εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δηµοσί-
ων, δηµοτικών και κοινοτικών ή λιµενικών προσόδων ο συντελεστής είναι τρία τοις εκατό (3%) επί
της αξίας του υπό κατασκευή έργου ή του µισθώµατος,
ε) για το ασφάλισµα που καταβάλλεται µε τη µορφή περιοδικά καταβαλλόµενης παροχής δεκαπέ-
ντε τοις εκατό (15%). Για το ασφάλισµα που καταβάλλεται εφάπαξ µέχρι του ποσού των σαράντα χι-
λιάδων (40.000) ευρώ δέκα τοις εκατό (10%) και για τα ποσά που υπερβαίνουν τις σαράντα χιλιάδες
(40.000) ευρώ είκοσι τοις εκατό (20%). Οι συντελεστές των προηγούµενων εδαφίων της περίπτωσης
αυτής αυξάνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) σε περίπτωση είσπραξης από τον δικαιούχο ποσού
πρόωρης εξαγοράς. ∆εν θεωρείται πρόωρη εξαγορά κάθε καταβολή που πραγµατοποιείται σε εργαζό-
µενο ο οποίος έχει θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα ή έχει υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας του,
καθώς και κάθε καταβολή που γίνεται χωρίς τη βούληση του εργαζοµένου, όπως σε περίπτωση από-
λυσης του εργαζοµένου ή πτώχευσης του εργοδότη,
στ) για την υπεραξία από µεταβίβαση ακίνητης περιουσίας που αποκτά φυσικό πρόσωπο δεκαπέντε
τοις εκατό (15%).
2. Οι φορείς γενικής κυβέρνησης κατά την προµήθεια κάθε είδους αγαθών ή υπηρεσιών από νοµικά
πρόσωπα, υποχρεούνται, κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωµής της αξίας
αυτών, να παρακρατούν φόρο εισοδήµατος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των
αγαθών ή υπηρεσιών µε συντελεστή ως ακολούθως:
αα) ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) για τα υγρά καύσιµα και τα προϊόντα καπνοβιοµηχανίας,
ββ) ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) για τα λοιπά αγαθά και
γγ) ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) για την παροχή υπηρεσιών.
Εξαιρούνται από την παρακράτηση φόρου οι υπόχρεοι του πρώτου εδαφίου:
αα) όταν προµηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες και δεν απαιτείται σύµβαση, εφόσον
η καθαρή αξία αυτών, κατά συναλλαγή, δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ,
ββ) όταν λαµβάνουν υπηρεσίες ή προµηθεύονται ηλεκτρικό ρεύµα, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, τη-
λεγραφήµατα, γραµµατόσηµα, φωταέριο, νερό και εισιτήρια γενικά,
γγ) όπου προβλέπεται παρακράτηση ή προκαταβολή φόρου από άλλη διάταξη για το ίδιο έσοδο και
δδ) όταν προµηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες από τις πολεµικές βιοµηχανίες ΕΑΒ,
ΕΒΟ, ΠΥΡΚΑΛ και ΕΛΘΟ, καθώς και από το Κέντρο Επιχειρηµατικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης
(Κ.Ε.Π.Α.) και την Αναπτυξιακή Ένωση Μακεδονίας (ΑΝ.Ε.Μ.).
3. Η παρακράτηση φόρου εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση της παραγράφου 1 σε περίπτωση
που αυτός που λαµβάνει την πληρωµή, εκτός από τις αµοιβές που αναφέρονται στην περίπτωση δ΄ της
παραγράφου 1, η οποία υπόκειται σε παρακράτηση φόρου είναι φυσικό πρόσωπο που έχει τη φορολο-
γική κατοικία του στην Ελλάδα ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα που δεν έχει τη φορολογική
κατοικία του και δεν διατηρεί µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα.
4. Σε περίπτωση που η παρακράτηση φόρου δεν εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση ο παρακρατη-
θείς φόρος πιστώνεται έναντι του φόρου εισοδήµατος που πρέπει να βεβαιωθεί από επιχειρηµατική
δραστηριότητα ή του φόρου εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων, κατά περίπτω-
ση.
5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται ειδικότερα ο τρόπος και ο χρόνος από-
δοσης του παρακρατούµενου φόρου σύµφωνα µε τις ανωτέρω παραγράφους, ο τύπος και το περιεχό-
µενο της δήλωσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.

ΚΦΕ Άρθρο 63 Απαλλαγή για ορισµένες ενδοοµιλικές πληρωµές

ΚΦΕ Άρθρο 63 Απαλλαγή για ορισµένες ενδοοµιλικές πληρωµές

Άρθρο 63 Απαλλαγή για ορισµένες ενδοοµιλικές πληρωµές

1. Ανεξάρτητα από το άρθρο 61, δεν παρακρατείται καθόλου φόρος από µερίσµατα και παρόµοιες
πληρωµές που διανέµονται σε νοµικό πρόσωπο το οποίο περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα της Οδηγίας
402011/96/Ε.Ε. σχετικά µε το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις µητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών − µελών, όπως αυτή ισχύει, εφόσον:
α) το νοµικό πρόσωπο που εισπράττει κατέχει µετοχές, µερίδια ή συµµετοχή τουλάχιστον δέκα τοις
εκατό (10%), βάσει αξίας ή αριθµού, στο µετοχικό κεφάλαιο ή δικαιώµατα σε κέρδη, δικαιώµατα ψή-
φου του φορολογούµενου που προβαίνει στη διανοµή,
β) το ελάχιστο ποσοστό κατοχής µετοχών ή µεριδίων ή συµµετοχής διακρατείται για τουλάχιστον
είκοσι τέσσερις (24) µήνες, και
γ) το νοµικό πρόσωπο που εισπράττει:
αα) περιλαµβάνεται στους τύπους απαριθµούνται στο Παράρτηµα Ι Μέρος Α της Οδηγίας
2011/96/ΕΕ, όπως ισχύει, και
ββ) είναι φορολογικός κάτοικος κράτους − µέλους της Ε.Ε. σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους
αυτού και_δεν θεωρείται φορολογικός κάτοικος τρίτου κράτους εκτός Ε.Ε. κατ’ εφαρµογή όρων σύµ-
βασης αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί µε αυτό το τρίτο κράτος, και
γγ) υπόκειται, χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής, σε έναν από τους φόρους που αναφέρο-
νται στο Παράρτηµα Ι Μέρος Β της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ ή σε οποιονδήποτε άλλο φόρο ενδεχοµένως
στο µέλλον αντικαταστήσει έναν από τους φόρους αυτούς.
2. Ανεξάρτητα από το άρθρο 61, δεν παρακρατείται φόρος από τόκους και δικαιώµατα (royalties)
που καταβάλλονται σε νοµικό πρόσωπο που αναφέρεται στο Παράρτηµα της Οδηγίας 2003/49/ΕΚ για
την καθιέρωση κοινού συστήµατος φορολόγησης των τόκων και των δικαιωµάτων που καταβάλλονται
µεταξύ συνδεδεµένων προσώπων διαφορετικών κρατών − µελών, όπως αυτή ισχύει, εφόσον:
α) το νοµικό πρόσωπο ή η νοµική οντότητα που εισπράττει κατέχει άµεσα µετοχές, µερίδια ή συµ-
µετοχή τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%), βάσει αξίας ή αριθµού, στο µετοχικό κεφάλαιο ή δικαιώ-
µατα ψήφου του φορολογούµενου που προβαίνει στην καταβολή,
β) το ελάχιστο ποσοστό κατοχής µετοχών ή µεριδίων ή συµµετοχής διακρατείται για τουλάχιστον
είκοσι τέσσερις (24) µήνες, και
γ) το νοµικό πρόσωπο που εισπράττει :
αα) περιλαµβάνεται στους τύπους που απαριθµούνται στο Παράρτηµα Ι Μέρος Α της Οδηγίας
2009/133/ΕΚ, όπως ισχύει, και
ββ) είναι φορολογικός κάτοικος κράτους − µέλους της Ε.Ε. σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους
αυτού και δεν θεωρείται φορολογικός κάτοικος τρίτου κράτους εκτός Ε.Ε. κατ’ εφαρµογή όρων σύµ-
βασης αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί µε αυτό το τρίτο κράτος, και
γγ) υπόκειται, χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής, σε έναν από τους φόρους που αναφέρο-
νται στο Παράρτηµα Ι Μέρος Β΄ της Οδηγίας 2009/133/ΕΚ ή σε οποιοδήποτε άλλο φόρο ενδεχοµένως
στο µέλλον αντικαταστήσει έναν από τους φόρους αυτούς.
3. Εάν ένας φορολογούµενος που έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα διανείµει µέρισµα,
καταβάλλει τόκους ή δικαιώµατα σε νοµικό πρόσωπο που δεν έχει συµπληρώσει είκοσι τέσσερις (24)
µήνες διακράτησης του ελάχιστου ποσοστού κατοχής µετοχών ή µεριδίων ή συµµετοχής, αλλά κατά τα
λοιπά πληροί τους όρους των παραγράφων 1 και 2, ο υπόχρεος σε παρακράτηση που έχει τη φορολο-
γική κατοικία του στην Ελλάδα µπορεί προσωρινά να µην προβεί σε παρακράτηση φόρου, εφόσον
καταθέσει (τραπεζική) εγγύηση στη Φορολογική ∆ιοίκηση ποσού ίσου προς:

συντελεστής παρακράτησης
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− x διανεµηθέν ή καταβληθέν ποσό
1 −/− συντελεστής παρακράτησης

Η Φορολογική ∆ιοίκηση δύναται να απαιτήσει κατάπτωση της εγγύησης εάν το νοµικό πρόσωπο
που εισέπραξε τα ποσά δεν διακράτησε το ελάχιστο ποσοστό κατοχής µετοχών ή µεριδίων ή συµµετο-
χής για τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) µήνες. Η απαλλαγή από την υποχρέωση παρακράτηση φόρου καθίσταται οριστική, και η εγγύηση λήγει την ηµεροµηνία κατά την οποία συµπληρώνονται είκοσι τέσσερις (24) µήνες διακράτησης του ελάχιστου ποσοστού κατοχής µετοχών ή µεριδίων ή συµµετοχής.
4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται τα έντυπα για την εφαρµογή των προη-
γούµενων παραγράφων και ρυθµίζονται οι αναγκαίες τεχνικές λεπτοµέρειες.

ΚΦΕ Άρθρο 62 Πληρωµές υποκείµενες σε παρακράτηση

ΚΦΕ Άρθρο 62 Πληρωµές υποκείµενες σε παρακράτηση 

Άρθρο 62 Πληρωµές υποκείµενες σε παρακράτηση

1. Οι ακόλουθες πληρωµές υπόκειται σε παρακράτηση φόρου:
α) µερίσµατα,
β) τόκοι,
γ) δικαιώµατα (royalties),
δ) αµοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αµοιβές διοίκησης, αµοιβές για συµβουλευτικές υπηρεσίες και
άλλες αµοιβές για παρόµοιες υπηρεσίες, ανεξαρτήτως εάν έχουν παρασχεθεί στην Ελλάδα, όταν ο λή-
πτης της αµοιβής είναι φυσικό πρόσωπο,
ε) το ασφάλισµα που καταβάλλεται εφάπαξ ή µε τη µορφή περιοδικά καταβαλλόµενης παροχής στο
πλαίσιο οµαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συµβολαίων.
στ) η υπεραξία που αποκτά φυσικό πρόσωπο από µεταβίβαση ακίνητης περιουσίας σύµφωνα µε το
άρθρο 41.
2. Τα νοµικά πρόσωπα και οι νοµικές οντότητες που έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελ-
λάδα και λαµβάνουν αµοιβές για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1
δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 64.
3. Κάθε νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλά-
δα και λαµβάνει αµοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αµοιβές διοίκησης, αµοιβές για συµβουλευτικές υπη-
ρεσίες ή και αµοιβές για παρόµοιες υπηρεσίες υπόκειται σε παρακράτηση φόρου. Στην περίπτωση που
το ως άνω νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα επιλέξει να φορολογηθεί ως εάν το εν λόγω εισόδηµα
να είχε αποκτηθεί κατά την άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας µέσω µόνιµης εγκατάστασης
στην Ελλάδα, ο παρακρατηθείς φόρος πιστώνεται έναντι του οφειλόµενου φόρου εισοδήµατος νοµι-
κών προσώπων και νοµικών οντοτήτων.

ΚΦΕ Άρθρο 61 Υπόχρεοι σε παρακράτηση

ΚΦΕ Άρθρο 61 Υπόχρεοι σε παρακράτηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ

Άρθρο 61 Υπόχρεοι σε παρακράτηση

Κάθε νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηµατική δραστη-
ριότητα και έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, οι φορείς γενικής κυβέρνησης ή κάθε φο-
ρολογούµενος που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, αλλά δραστηριοποιείται µέσω
µόνιµης εγκατάστασης στην Ελλάδα, και προβαίνει σε πληρωµές σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο
άρθρο 62, καθώς και οι συµβολαιογράφοι για τις συναλλαγές της περίπτωσης στ΄ του άρθρου 62 υπο-
χρεούται σε παρακράτηση φόρου όπως ορίζεται στο άρθρο 64.

ΚΦΕ Άρθρο 59 Φορολόγηση στην πηγή

ΚΦΕ Άρθρο 59 Φορολόγηση στην πηγή 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ

Άρθρο 59 Φορολόγηση στην πηγή

1. Τα ακόλουθα πρόσωπα υποχρεούνται να παρακρατούν φόρο σύµφωνα µε το σύστηµα φορολό-
γησης στην πηγή:
α) κάθε φυσικό πρόσωπο που αποκτά κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα ή νοµικό πρόσωπο
ή νοµική οντότητα που διενεργεί πληρωµές ή δίνει παροχές σε είδος στους εργαζοµένους τους,
β) κάθε νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα που καταβάλλει συντάξεις σε φυσικά πρόσωπα,
γ) ταµεία κοινωνικής ασφάλισης ή παρόµοιες οντότητες που διενεργούν πληρωµές στους ασφαλι-
σµένους τους.
2. Το πρόσωπο, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, το οποίο καταβάλλει εισόδηµα για µισθωτή
εργασία σύµφωνα µε το άρθρο 12, φέρει την ευθύνη παρακράτησης φόρου και απόδοσής του στο κράτος. Εάν δεν διενεργείται παρακράτηση, ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλλει το φόρο που δεν παρακρατήθηκε, καθώς και τυχόν πρόστιµα και ποινές που προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία.
3. Εισόδηµα που απαλλάσσεται από το φόρο δεν υπόκειται σε παρακράτηση.

ΚΦΕ Άρθρο 58 Φορολογικός συντελεστής

ΚΦΕ Άρθρο 58 Φορολογικός συντελεστής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

Άρθρο 58 Φορολογικός συντελεστής

1. Τα κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα που αποκτούν τα νοµικά πρόσωπα και οι νοµικές
οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία φορολογούνται µε συντελεστή είκοσι έξι τοις εκατό
(26%). Όταν οι υπόχρεοι των περιπτώσεων β΄, δ΄, ε΄ στ΄ και ζ΄ του άρθρου 45 τηρούν απλογραφικά
βιβλία τα κέρδη που αποκτούν από επιχειρηµατική δραστηριότητα φορολογούνται σύµφωνα µε την
2. Τα κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα που αποκτούν οι αγροτικοί συνεταιρισµοί και οι
οµάδες παραγωγών φορολογούνται µε συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%).
3. Ο φορολογούµενος που αποκτά εισόδηµα το οποίο υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύµφωνα
µε το άρθρο 62 περιλαµβάνει το εισόδηµα αυτό στα φορολογητέα κέρδη του πριν την αφαίρεση του
παρακρατούµενου φόρου. Ο πληρωτέος από το φορολογούµενο φόρος σε σχέση µε το εν λόγω εισό-
δηµα µειώνεται κατά το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε.

ΚΦΕ Άρθρο 57 Εκκαθάριση

ΚΦΕ Άρθρο 57 Εκκαθάριση 

Άρθρο 57 Εκκαθάριση

Το προϊόν της εκκαθάρισης θεωρείται διανοµή κέρδους κατά το φορολογικό έτος εντός του οποίου
ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση του νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας, στο βαθµό που το εν
λόγω προϊόν υπερβαίνει το καταβεβληµένο κεφάλαιο.

ΚΦΕ Άρθρο 56 Μη εφαρµογή ευεργετηµάτων

ΚΦΕ Άρθρο 56 Μη εφαρµογή ευεργετηµάτων

Τα ευεργετήµατα που προβλέπονται στα άρθρα 52, 53, 54 και 55 αίρονται ολικά ή µερικά, όταν
κάποια από τις πράξεις που αναφέρονται στα άρθρα αυτά έχει ως κύριο στόχο ή ως έναν από τους κύ-
ριους στόχους τη φοροδιαφυγή ή τη φοροαποφυγή. Το γεγονός ότι η πράξη δεν πραγµατοποιείται για
οικονοµικά θεµιτούς λόγους, όπως είναι η αναδιάρθρωση ή η ορθολογικότερη οργάνωση των δραστη-
ριοτήτων των εταιρειών που ενέχονται στη σχετική πράξη, µπορεί να αποτελέσει τεκµήριο ότι κύριος ή ένας από τους κύριους στόχους της πράξης αυτής είναι η φοροδιαφυγή ή η φοροαποφυγή.

ΚΦΕ Άρθρο 42 Μεταβίβαση τίτλων

ΚΦΕ Άρθρο 42 Μεταβίβαση τίτλων

Άρθρο 42 Μεταβίβαση τίτλων

1. Κάθε εισόδηµα που προκύπτει από υπεραξία µεταβίβασης των ακόλουθων τίτλων, καθώς και
µεταβίβασης ολόκληρης επιχείρησης, υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος φυσικών προσώπων, εφόσον 

17 Ιανουαρίου 2014

ΚΦΕ Άρθρο 55 Μεταφορά της καταστατικής έδρας µίας SE ή µίας SCE

ΚΦΕ Άρθρο 55 Μεταφορά της καταστατικής έδρας µίας SE ή µίας SCE

Άρθρο 55 Μεταφορά της καταστατικής έδρας µίας SE ή µίας SCE

1. Η µεταφορά από την Ελλάδα σε άλλο κράτος − µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της καταστατι-
κής έδρας µίας ευρωπαϊκής εταιρείας (SE) ή µία ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας (SCE) σύµφωνα µε τις διατάξεις των Κανονισµών 2157/2001 του Συµβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 2001 (Ε.Ε.Κ L294/1/10.11.2001) και 435/2003 του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 (Ε.Ε.Κ L 207/1/18.8.2003) αντίστοιχα, χωρίς λύση της εταιρείας ή σύσταση νέου νοµικού προσώπου δεν συνεπάγεται φορολογία των υπεραξιών που υπολογίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 8 του άρθρου 54 των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της SE ή της SCE, τα οποία προσαρτώνται σε µόνιµη εγκατάσταση αυτής στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αυτά πωληθούν ή πάψουν να συνδέονται µε τη µόνιµη εγκατάσταση της SE ή SCE στην Ελλάδα ή µεταφερθούν σε άλλο κράτος−µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι υπεραξίες του προηγούµενου εδαφίου υπόκεινται σε φορολογία σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις.
2. Η µόνιµη εγκατάσταση που δηµιουργείται κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της προηγούµενης πα-
ραγράφου, εξακολουθεί να υπολογίζει αποσβέσεις επί της αξίας των περιουσιακών στοιχείων που
προσαρτώνται σε αυτή, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις ως εάν δεν είχε γίνει η µεταφορά της
καταστατικής έδρας.
3. Προβλέψεις ή αποθεµατικά που είχε σχηµατίσει η ευρωπαϊκή εταιρεία (SE) ή η ευρωπαϊκή συ-
νεταιριστική εταιρεία (SCE) πριν από τη µεταφορά της καταστατικής έδρας της σε άλλο κράτος − µέ-
λος και τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήµατος και δεν προκύπτουν από µόνιµη εγκατά-
σταση αυτής στην αλλοδαπή, δεν υπόκεινται σε φορολογία κατά το χρόνο της µεταφοράς της κατα-
στατικής έδρας στο όνοµα της SE ή της SCE, µε την προϋπόθεση ότι συνεχίζουν να εµφανίζονται αυ-
τούσια στα βιβλία της δηµιουργούµενης µόνιµης εγκατάστασής της στην Ελλάδα. Σε αντίθετη περί-
πτωση, υπόκειται σε φορολογία σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις.
4. Η µόνιµη εγκατάσταση διατηρεί τυχόν δικαίωµα µεταφοράς ζηµίας από παρελθούσες χρήσεις
της SE ή της SCE, που µετέφερε την καταστατική της έδρα σε άλλο κράτος − µέλος σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος.

ΚΦΕ Άρθρο 54 Συγχωνεύσεις και διασπάσεις

ΚΦΕ Άρθρο 54 Συγχωνεύσεις και διασπάσεις

Άρθρο 54 Συγχωνεύσεις και διασπάσεις

1. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται σε συγχωνεύσεις και διασπάσεις, όπως ορίζονται στις παραγρά-
φους 2, 3 και 4, εφόσον ζητηθεί από την εισφέρουσα και τη λήπτρια εταιρεία ή εταιρείες, ή εφόσον
επιλεγεί η υπαγωγή σε αυτό από µέτοχο ή εταίρο της εισφέρουσας εταιρείας, και πληρούνται οι προϋ-
ποθέσεις που ορίζονται στις ακόλουθες παραγράφους.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως « «συγχώνευση» θεωρείται κάθε πράξη µε την οποία:
α) µία ή περισσότερες εταιρείες (εφεξής: οι «εισφέρουσες εταιρείες»), κατά τη διάλυσή τους χωρίς
να τεθούν υπό καθεστώς εκκαθάρισης, µεταβιβάζουν όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητι-
κού τους σε άλλη υφιστάµενη εταιρεία (εφεξής: η «λήπτρια εταιρεία») µε αντάλλαγµα την έκδοση ή
µεταβίβαση στους µετόχους ή εταίρους της εισφέρουσας εταιρείας τίτλων του εταιρικού κεφαλαίου
της λήπτριας εταιρείας,
β) δύο ή περισσότερες εταιρείες (εφεξής: οι «εισφέρουσες εταιρείες»), κατά τη διάλυσή τους χωρίς
να τεθούν υπό καθεστώς εκκαθάρισης, µεταβιβάζουν όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητι-
κού τους σε εταιρεία που συστήνουν (εφεξής: η «λήπτρια εταιρεία») µε αντάλλαγµα την έκδοση ή τη
µεταβίβαση στους µετόχους ή εταίρους της εισφέρουσας εταιρείας τίτλων του εταιρικού κεφαλαίου
της λήπτριας εταιρείας.
3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως « «διάσπαση» θεωρείται κάθε πράξη µε την οποία:
α) µία εταιρεία (εφεξής: η «εισφέρουσα εταιρεία»), κατά τη διάλυσή της χωρίς να τεθεί σε καθε-
στώς εκκαθάρισης, µεταβιβάζει όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της σε δύο ή πε-
ρισσότερες υφιστάµενες ή νέες εταιρείες (εφεξής: οι λήπτριες εταιρείες) µε αντάλλαγµα την κατ’ ανα-
λογία (pro rata) έκδοση ή µεταβίβαση στους µετόχους ή εταίρους της τίτλων του εταιρικού κεφαλαίου
των ληπτριών εταιρειών,
β) µία εταιρεία (εφεξής: η «εισφέρουσα εταιρεία») µεταβιβάζει χωρίς να λυθεί έναν ή περισσότε-
ρους κλάδους δραστηριότητας σε µία ή περισσότερες υφιστάµενες ή νέες εταιρείες (εφεξής: οι «λή-
πτριες εταιρείες»), αφήνοντας τουλάχιστον έναν κλάδο δραστηριότητας στην εισφέρουσα εταιρεία, µε
αντάλλαγµα την κατ’ αναλογία (pro rata) έκδοση ή µεταβίβαση στους µετόχους ή εταίρους της ή τίτ-
λων του εταιρικού κεφαλαίου των ληπτριών εταιρειών. Ως κλάδος δραστηριότητας θεωρείται το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού ενός τµήµατος µιας εταιρείας, τα οποία συνιστούν από οργανωτική άποψη αυτόνοµη εκµετάλλευση, δηλαδή ένα σύνολο ικανό να λειτουργήσει αυτοδύναµα.
4. Σε περίπτωση συγχώνευσης ή διάσπασης, σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3, µπορεί να λάβει
χώρα πρόσθετη χρηµατική καταβολή από τη λήπτρια εταιρεία ή εταιρείες πέραν της έκδοσης ή µετα-
βίβασης τίτλων, µε την προϋπόθεση ότι η χρηµατική καταβολή δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό
(10%) της ονοµαστικής αξίας, ή αν δεν υπάρχει ονοµαστική αξία, το δέκα τοις εκατό (10%) της λογι-
στικής αξίας των τίτλων.
5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται µόνον εφόσον η εισφέρουσα εταιρεία ή εται-
ρείες και η λήπτρια εταιρεία ή εταιρείες είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος και/ή άλλου κράτους −
µέλους της Ε.Ε..
6. Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου εµπίπτουν οι εταιρείες που:
α) περιλαµβάνονται στους τύπους που απαριθµούνται στο Παράρτηµα Ι Μέρος Α της Οδηγίας
2009/133/ΕΚ, όπως ισχύει,
β) είναι φορολογικοί κάτοικοι κράτους − µέλους της Ε.Ε. σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους
αυτού και δεν θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι τρίτου κράτους εκτός Ε.Ε. κατ’ εφαρµογή όρων σύµ-
βασης αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί µε αυτό το τρίτο κράτος,
γ) υπόκεινται, χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής, σε έναν από τους φόρους που αναφέρο-
νται στο Παράρτηµα Ι Μέρος Β της Οδηγίας 2009/133/ΕΚ ή σε οποιοδήποτε άλλο φόρο ενδεχοµένως
στο µέλλον αντικαταστήσει έναν από τους φόρους αυτούς.
7. Όπου στο παρόν άρθρο γίνεται αναφορά σε εισφέρουσα ή σε λήπτρια εταιρεία, αυτή ισχύει και
για δύο ή περισσότερες εισφέρουσες ή λήπτριες εταιρείες.
8. Κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, η συγχώνευση ή η διάσπαση δεν συνεπάγεται, κατά
τον χρόνο της συγχώνευσης ή της διάσπασης, καµία φορολογία των υπεραξιών οι οποίες υπολογίζο-
νται βάσει της διαφοράς µεταξύ της πραγµατικής αξίας των µεταβιβαζοµένων στοιχείων ενεργητικού
και παθητικού και της λογιστικής αξίας τους.
9. Η λήπτρια εταιρεία διενεργεί αποσβέσεις των στοιχείων του ενεργητικού σύµφωνα µε τους κα-
νόνες που θα ίσχυαν για την εισφέρουσα εταιρεία, εάν δεν είχε λάβει χώρα η συγχώνευση ή η διάσπαση.
10. Κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, η λήπτρια εταιρεία µπορεί να µεταφέρει τα αποθε-
µατικά και τις προβλέψεις που σχηµατίστηκαν από την εισφέρουσα εταιρεία, µε τις φορολογικές α-
παλλαγές και τους όρους που θα ίσχυαν για την εισφέρουσα εταιρεία, εάν η µεταβίβαση δεν είχε λάβει χώρα. Η λήπτρια εταιρεία αναλαµβάνει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της εισφέρουσας εταιρείας ως προς τα εν λόγω αποθεµατικά και προβλέψεις.
11. Κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, η λήπτρια εταιρεία µπορεί να µεταφέρει τις ζηµίες
της εισφέρουσας εταιρείας, υπό τους ίδιους όρους που θα ίσχυαν για την εισφέρουσα εταιρεία, εάν η
συγχώνευση ή η διάσπαση δεν είχε λάβει χώρα.
12. Κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, αν η λήπτρια εταιρεία συµµετέχει στο εταιρικό κε-
φάλαιο της εισφέρουσας εταιρείας απαλλάσσεται από το φόρο για κάθε υπεραξία που προκύπτει λόγω της ακύρωσης αυτής της συµµετοχής.
13. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου µπορεί να εφαρµοστούν για τη µεταβίβαση στοιχείων ενερ-
γητικού και παθητικού:
α) στη µεταβίβαση κλάδου ή κλάδων δραστηριότητας που βρίσκονται στην Ελλάδα ή σε άλλο κρά-
τος – µέλος της Ε.Ε., εφόσον η εισφέρουσα και η λήπτρια εταιρεία είναι και οι δύο φορολογικοί κά-
τοικοι Ελλάδος,
β) εφόσον η εισφέρουσα εταιρεία είναι φορολογικός κάτοικος άλλου κράτους − µέλους της Ε.Ε.,
και η λήπτρια εταιρεία είναι κάτοικος Ελλάδος, στο βαθµό που µετά τη συγχώνευση ή τη διάσπαση τα
στοιχεία του ενεργητικού, οι υποχρεώσεις, τα αποθεµατικά, οι προβλέψεις και οι ζηµίες που µεταβιβά-
ζονται δεν συνδέονται µε εκτός Ελλάδος µόνιµη εγκατάσταση της λήπτριας εταιρείας,
γ) εφόσον η λήπτρια εταιρεία είναι φορολογικός κάτοικος άλλου κράτους − µέλους της Ε.Ε. και η
εισφέρουσα εταιρεία είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος ή άλλου κράτους − µέλους της Ε.Ε., στο
βαθµό που µετά τη συγχώνευση ή τη διάσπαση τα στοιχεία του ενεργητικού, οι υποχρεώσεις, τα απο-
θεµατικά, οι προβλέψεις και οι ζηµίες που µεταβιβάζονται συνδέονται µε µόνιµη εγκατάσταση στην
Ελλάδα της λήπτριας εταιρείας.
14. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου µπορεί να εφαρµοστούν εφόσον η εισφέρουσα εταιρεία είναι
φορολογικός κάτοικος Ελλάδος και η λήπτρια εταιρεία είναι κάτοικος άλλου κράτους − µέλους της
Ε.Ε., στο βαθµό που η συγχώνευση ή η διάσπαση επιφέρει τη µεταβίβαση κλάδου δραστηριότητας που συνιστά µόνιµη εγκατάσταση σε άλλο κράτος − µέλος της Ε.Ε.. Σε αυτή την περίπτωση, δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 5, 6, 7 και 8, αλλά η εισφέρουσα εταιρεία δικαιούται πίστωσης έναντι του ποσού του φόρου που προκύπτει ως αποτέλεσµα της συγχώνευσης ή διάσπασης σε σχέση µε κάθε φόρο που θα επιβαλλόταν στο εν λόγω κράτος − µέλος της Ε.Ε. στο οποίο βρίσκεται η µόνιµη εγκατάσταση ως αποτέλεσµα της συγχώνευσης ή διάσπασης, εάν δεν ετύγχαναν εφαρµογής οι διατάξεις της Οδηγίας 2009/133/ΕΚ όπως ισχύει.
15. Κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, ο µέτοχος ή εταίρος της εισφέρουσας εταιρείας δεν
υπόκειται σε φόρο για την υπεραξία που αποκτά λόγω της συγχώνευσης ή της διάσπασης, µε εξαίρεση το τµήµα που αντιστοιχεί, κατ’ αναλογία, σε τυχόν χρηµατική καταβολή.
16. Κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, ο µέτοχος ή εταίρος δεν αποδίδει στους τίτλους που
λαµβάνει ως αντάλλαγµα, µεγαλύτερη αξία από τη λογιστική αξία που είχαν οι ανταλλασσόµενοι τίτ-
λοι αµέσως πριν την ανταλλαγή µετοχών.
17. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου µπορεί να εφαρµοστούν σε µέτοχο οποίος, σε περίπτωση
συγχώνευσης ή διάσπασης, ανταλλάσσει τίτλους της εισφέρουσας εταιρείας µε τίτλους της λήπτριας
εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι:
α) ο µέτοχος είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος, ή
β) ο µέτοχος δεν είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος και διακρατεί τόσο τίτλους της εισφέρουσας
όσο και αυτούς της λήπτριας εταιρείας µέσω µόνιµης εγκατάστασης που διατηρεί στην Ελλάδα.

Τι αλλάζει στην υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ


Τι αλλάζει στην υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ

Προ των πυλών νέες αλλαγές στην υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ. Σχέδια για υποβολή άνευ καταβολής του φόρου

Πρόστιμα από 1.000 έως 2.500 για εκπρόθεσμη υποβολή ΦΠΑ

Πρόστιμα από 1.000 έως 2.500 για εκπρόθεσμη υποβολή ΦΠΑ

Πρόστιμο από 1.000 έως 2.500 ευρώ για καθυστέρηση υποβολής δήλωσης ΦΠΑ

Πρόστιμο από 1.000 έως 2.500 ευρώ για καθυστέρηση υποβολής δήλωσης ΦΠΑ

Ενεργοποιούνται από τον Φεβρουάριο τα υψηλά πρόστιμα για εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης ΦΠΑ από επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Πρόκειται για πρόστιμο 1.000 ευρώ 

16 Ιανουαρίου 2014

JP Morgan: Overweight για Ελλάδα

JP Morgan: Overweight για Ελλάδα
Προσθήκη λεζάντας

Οι τρεις λόγοι που συνηγορούν για τη συνέχιση της ανόδου στο Χρηματιστήριο. O τραπεζικός είναι ο "αγαπημένος" κλάδος της JP Morgan. Στις κορυφαίες επιλογές η Τράπεζα Πειραιώς. Οι αποτιμήσεις και πώς βλέπει τη ΔΕΗ.


15 Ιανουαρίου 2014

ΚΦΕ Άρθρο 53 Ανταλλαγή µετοχών

ΚΦΕ Άρθρο 53 Ανταλλαγή µετοχών

Άρθρο 53 Ανταλλαγή µετοχών

1. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται σε µέτοχο ή εταίρο που µέσω ανταλλαγής µετοχών ή εταιρικών
µεριδίων, αποκτά τίτλους µιας εταιρείας σε αντάλλαγµα τίτλων άλλης εταιρείας όπως ορίζεται στις
επόµενες παραγράφους, εφόσον επιλεγεί η υπαγωγή σε αυτό από τον µέτοχο ή εταίρο και πληρούνται
οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως « «ανταλλαγή µετοχών» θεωρείται κάθε πράξη µε
την οποία µία εταιρεία (εφεξής: «η αποκτώσα εταιρεία») αποκτά τίτλους άλλης εταιρείας (εφεξής: «η
αποκτώµενη εταιρεία») σε αντάλλαγµα για την έκδοση ή τη µεταβίβαση τίτλων αυτής προς τους µετό-
χους ή εταίρους της αποκτώµενης εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι ύστερα από την ανταλλαγή µε-
τοχών η αποκτώσα εταιρεία θα κατέχει τουλάχιστον την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου της α-
ποκτώµενης εταιρείας ή το πενήντα τοις εκατό (50%) και µία µετοχή τουλάχιστον της αξίας του
µετοχικού κεφαλαίου της αποκτώµενης εταιρείας. Για το σκοπό αυτόν η εξαγορά που πραγµατοποιεί-
ται από την αποκτώσα εταιρεία µέσω αναγνωρισµένου χρηµατιστηρίου αξιών νοείται ως ενιαία συ-
ναλλαγή υπό την προϋπόθεση ότι συντελείται εντός περιόδου έξι (6) µηνών.

3. Στην περίπτωση της ανταλλαγής µετοχών, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2, η αποκτώσα εται-
ρεία µπορεί να προβεί σε χρηµατική καταβολή έναντι της έκδοσης ή µεταβίβασης τίτλων, υπό την
προϋπόθεση ότι η χρηµατική καταβολή δεν θα υπερβαίνει το δέκα (10%) της ονοµαστικής αξίας, ή, αν
δεν υπάρχει ονοµαστική αξία, το δέκα τοις εκατό (10%) της λογιστικής αξίας των τίτλων.

4. Κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, ο µέτοχος ή εταίρος της αποκτώµενης εταιρείας δεν
υπόκειται, κατά το χρόνο της ανταλλαγής µετοχών, σε φόρο για την υπεραξία που αποκτά λόγω της
ανταλλαγής, µε εξαίρεση το τµήµα που αντιστοιχεί, κατ’ αναλογία, σε τυχόν χρηµατική καταβολή.

5. Κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, ο µέτοχος ή εταίρος δεν αποδίδει στους τίτλους που
λαµβάνει ως αντάλλαγµα, µεγαλύτερη αξία από τη λογιστική αξία που είχαν οι ανταλλασσόµενοι τίτ-
λοι αµέσως πριν την ανταλλαγή µετοχών. Η αποκτώσα εταιρεία αποτιµά τους τίτλους που λαµβάνει
από τον µέτοχο στην αγοραία τους τιµή κατά το χρόνο της ανταλλαγής.

6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται υπό την προϋπόθεση ότι η αποκτώσα και η α-
ποκτώµενη εταιρεία είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος και/ή άλλου κράτους − µέλους της Ε.Ε. και:
α) ο µέτοχος είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος, ή
β) ο µέτοχος δεν είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος και κατέχει τόσο τους αρχικούς τίτλους όσο
και τους νέους τίτλους − µέσω µόνιµης εγκατάστασης που διατηρεί στην Ελλάδα.

7. Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου εµπίπτουν οι εταιρείες που:
α) περιλαµβάνονται στους τύπους που απαριθµούνται στο Παράρτηµα Ι Μέρος Α΄ της Οδηγίας
2009/133/ΕΚ, όπως ισχύει,
β) είναι φορολογικοί κάτοικοι κράτους − µέλους της Ε.Ε. σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους
αυτού και δεν θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι τρίτου κράτους εκτός Ε.Ε. κατ’ εφαρµογή όρων σύµ-
βασης αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί µε αυτό το τρίτο κράτος,
γ) υπόκεινται, χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής, σε έναν από τους φόρους που αναφέρο-
νται στο Παράρτηµα Ι Μέρος Β΄ της Οδηγίας 2009/133/ΕΚ ή σε οποιοδήποτε άλλο φόρο ενδεχοµένως
στο µέλλον αντικαταστήσει έναν από τους φόρους αυτούς.

ΚΦΕ Άρθρο 52 Εισφορές ενεργητικού έναντι µετοχών

ΚΦΕ Άρθρο 52 Εισφορές ενεργητικού έναντι µετοχών

Άρθρο 52 Εισφορές ενεργητικού έναντι µετοχών

1. Το παρόν άρθρο αφορά σε µεταβιβάσεις κλάδων δραστηριότητας που ορίζονται στην παράγρα-
φο 2, εφόσον επιλεγεί η υπαγωγή σε αυτό από εισφέρουσες ή λήπτριες εταιρείες και πληρούνται οι
προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.

2. Ως « «εισφορά ενεργητικού» θεωρείται κάθε πράξη µε την οποία µια εταιρεία (εφεξής η «εισφέ-
ρουσα εταιρεία»), χωρίς να λυθεί, µεταβιβάζει έναν ή περισσότερους κλάδους δραστηριότητας σε άλλη εταιρεία (εφεξής η «λήπτρια εταιρεία»), έναντι της έκδοσης ή µεταβίβασης τίτλων του εταιρικού
κεφαλαίου της λήπτριας εταιρείας. Ως « «κλάδος δραστηριότητας» θεωρείται το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού ενός τµήµατος µιας επιχείρησης, τα οποία συνιστούν από οργανωτική άποψη αυτόνοµη εκµετάλλευση, δηλαδή ένα σύνολο ικανό να λειτουργήσει αυτοδύναµα. Ως εισφορά ενεργητικού νοείται και η µετατροπή υποκαταστήµατος σε θυγατρική εταιρεία.

3. Κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, η εισφορά ενεργητικού δεν συνεπάγεται, κατά τον
χρόνο της εισφοράς ενεργητικού, καµία φορολογία των υπεραξιών οι οποίες υπολογίζονται βάσει της
διαφοράς µεταξύ της πραγµατικής αξίας των µεταβιβαζόµενων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού
και της λογιστικής αξίας τους

4. Κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, η λήπτρια εταιρεία πραγµατοποιεί τις αποσβέσεις
των στοιχείων του ενεργητικού σύµφωνα µε τους κανόνες που θα ίσχυαν για την εισφέρουσα εταιρεία,
εάν δεν είχε γίνει η εισφορά ενεργητικού.

5. Κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, η λήπτρια εταιρεία µπορεί να αναλάβει αποθεµατικά
και προβλέψεις που σχηµάτισε η εισφέρουσα εταιρεία και τα οποία σχετίζονται µε τον κλάδο ή τους
κλάδους δραστηριότητας που µεταβιβάζονται και τα οποία απολάµβαναν φορολογικές απαλλαγές υπό
τις προϋποθέσεις που θα ίσχυαν για την εισφέρουσα εταιρεία, εάν δεν είχε γίνει η µεταβίβαση. Η λή-
πτρια εταιρεία αναλαµβάνει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της εισφέρουσας εταιρείας ως προς τα
εν λόγω αποθεµατικά και προβλέψεις.

6. Κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, η λήπτρια εταιρεία µπορεί να µεταφέρει τις ζηµίες
της εισφέρουσας εταιρείας που σχετίζονται µε τον κλάδο ή τους κλάδους δραστηριότητας που µεταβι-
βάζονται µε τις ίδιες προϋποθέσεις που θα ίσχυαν για την εισφέρουσα εταιρεία, εάν δεν είχε γίνει η
µεταβίβαση.

7. Κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, η εισφέρουσα εταιρεία αποτιµά τους τίτλους που
λαµβάνει από τη λήπτρια εταιρεία στην αγοραία τους αξία κατά το χρόνο της µεταβίβασης.

8. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται µόνον εφόσον οι εισφέρουσες και οι λήπτριες εταιρείες έχουν τη
φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος − µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

9. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται:
α) στην εισφορά ενεργητικού, εφόσον η εισφέρουσα και η λήπτρια εταιρεία είναι και οι δύο φορο-
λογικοί κάτοικοι Ελλάδος,
β) στην εισφορά ενεργητικού, εφόσον η εισφέρουσα εταιρεία είναι φορολογικός κάτοικος άλλου
κράτους − µέλους της Ε.Ε. και η λήπτρια εταιρεία είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος, και µε την
προϋπόθεση ότι µετά τη µεταβίβαση τα στοιχεία του ενεργητικού, οι υποχρεώσεις, τα αποθεµατικά, οι
προβλέψεις και οι ζηµίες που µεταβιβάζονται δεν συνδέονται µε µόνιµη εγκατάσταση εκτός Ελλάδας
της λήπτριας εταιρείας,
γ) στην εισφορά ενεργητικού, εφόσον η λήπτρια εταιρεία είναι κάτοικος άλλου κράτους − µέλους
της Ε.Ε. και η εισφέρουσα εταιρεία είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος ή άλλου κράτους − µέλους
της Ε.Ε. µε µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα, και µε την προϋπόθεση ότι µετά τη µεταβίβαση, τα
στοιχεία του ενεργητικού, οι υποχρεώσεις, τα αποθεµατικά, οι προβλέψεις και οι ζηµίες που µεταβιβά-
ζονται συνδέονται µε µόνιµη εγκατάσταση που τηρεί στην Ελλάδα η λήπτρια εταιρεία.

10. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται σε µεταβίβαση κλάδου ή κλάδων δραστηριότητας που συνιστούν
µία ή περισσότερες µόνιµες εγκαταστάσεις που ευρίσκονται σε άλλο κράτος − µέλος της Ε.Ε., εφόσον
η εισφέρουσα εταιρεία είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος και η λήπτρια εταιρεία είναι κάτοικος
άλλου κράτους – µέλους της Ε.Ε., Στην περίπτωση αυτή, δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγρά-
φων 3, 4, 5 και 6, αλλά η εισφέρουσα εταιρεία δικαιούται πίστωσης έναντι του ποσού του φόρου που
προκύπτει συνεπεία της µεταβίβασης σχετικά µε κάθε φόρο που θα επιβάλλονταν σε αυτό
το κράτος − µέλος για τη µεταβίβαση, εάν δεν ετύγχαναν εφαρµογής οι διατάξεις της Οδηγίας
2009/133/ΕΚ, όπως ισχύει.

11. Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου εµπίπτουν οι εταιρείες που:
α) περιλαµβάνονται στους τύπους που απαριθµούνται στο Παράρτηµα Ι Μέρος Α΄ της Οδηγίας
2009/133/ΕΚ, όπως ισχύει,
β) είναι φορολογικοί κάτοικοι κράτους − µέλους της Ε.Ε. σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους
αυτού και δεν θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι τρίτου κράτους εκτός Ε.Ε. κατ’ εφαρµογή όρων σύµ-
βασης αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί µε αυτό το τρίτο κράτος,
γ) υπόκεινται, χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής, σε έναν από τους φόρους που αναφέρο-
νται στο Παράρτηµα Ι Μέρος Β΄ της Οδηγίας 2009/133/ΕΚ ή σε οποιοδήποτε άλλο φόρο ενδεχοµένως
στο µέλλον αντικαταστήσει έναν από τους φόρους αυτούς.

12. Η Φορολογική ∆ιοίκηση προκειµένου να αποφευχθεί η καταστρατήγηση των διατάξεων του
άρθρου αυτού δύναται να επιβάλλει προϋποθέσεις για την εφαρµογή του. Η λήπτρια εταιρεία υποχρε-
ούται να διατηρήσει τους τίτλους που αποκτήθηκαν από την εισφορά ενεργητικού για χρονικό διάστη-
µα τουλάχιστον τριών (3) ετών, εκτός αν αποδείξει ότι η µεταβίβαση των τίτλων δεν έχει ως σκοπό τη
φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή.

13. Η εισφέρουσα εταιρεία και η λήπτρια εταιρεία πρέπει αµφότερες να έχουν το ίδιο φορολογικό
καθεστώς.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ