Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

29 Ιανουαρίου 2015

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ &ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Αγ. Κωνσταντίνου 14 – Τ.Κ. 10431 - ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 5210660-663-664

Fax : 210 5210686

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ


1. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος :

α) είναι άνεργος.

β) είναι ανασφάλιστος.

γ) δε δικαιούται σύνταξη εσωτερικού η εξωτερικού.

δ) σε περίπτωση που ασφαλιστεί σε άλλο ασφαλιστικό φορέα υποχρεούται άμεσα να ενημερώσει την Υπηρεσία μας και να επιστρέψει το βιβλιάριο.

ε) δεν έχει ιδιωτική ασφάλιση.

2. Φορολογική δήλωση (Ε1) και εκκαθαριστικό του τελευταίου οικονομικού έτους (2013) και όλα τα έντυπα δήλωσης Ε9 από το 2005 και έπειτα και αν προκύπτουν ακίνητα και το Ε2 καθώς επίσης και το τελευταίο ΕΤΑΚ.

3. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή αντίγραφα όλων των σελίδων του Διαβατηρίου και Ειδικού δελτίου Ταυτότητας ομογενούς .

4. Αριθμό μητρώου Κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

5. Πιστοποιητικό μονίμου κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΚΟ, μισθωτήριο κατοικίας θεωρημένο από Δ.Ο.Υ. ή συμβόλαιο ιδιοκτησίας για περιπτώσεις ιδιοκατοίκησης) ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο.

Στις περιπτώσεις φιλοξενίας : Υπεύθυνη δήλωση φιλοξενίας με το γνήσιο της υπογραφής του φιλοξενούντος και αποδείξεις μόνιμης κατοικίας αυτού.

6. Φωτοαντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. για τα ικανά προς εργασία άτομα από 29 έως 55 ετών.

7. Δύο φωτογραφίες (σε περίπτωση που εκδίδεται για πρώτη φορά βιβλιάριο ανασφαλίστου)

8. Για έγγαμους απαιτούνται δικαιολογητικά και για τους δύο συζύγους. Εάν είναι διαζευγμένοι απαιτείτε το διαζύγιο και εάν είναι σε διάσταση απαιτείτε αγωγή διαζυγίου ή βεβαίωση αλλαγής οικογενειακής κατάστασης από Δ.Ο.Υ. και υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι είναι σε διάσταση.

9. Όσοι έχουν καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης στον Ο.Γ.Α. θα προσκομίζουν τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης των δικαιολογητικών για σύνταξη.

10. Για άτομα με αναπηρία απαιτείται αντίγραφο γνωμάτευσης υγειονομικής Επιτροπής .

11. Βεβαίωση ασφαλιστικών φορέων από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν είναι ασφαλισμένος και δεν δικαιούται ιατροφαρμακευτική & νοσοκομειακή περίθαλψη για το έτος…………..(Οι βεβαιώσεις από τους ασφαλιστικούς φορείς ΙΚΑ- ΟΑΕΕ- ΟΓΑ περί μη ασφάλισης ζητούνται αυτεπάγγελτα).

12. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. (ζητείται αυτεπάγγελτα).

13. Στην περίπτωση βραχυπρόθεσμης ανανέωσης του βιβλιαρίου (μέχρι 2 μήνες) κατατίθεται και το υπάρχον βιβλιάριο.

14. Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο που να αναφέρει το είδος της πάθησης ή βεβαίωση εισαγωγής σε Νοσοκομείο, εφόσον παραμένει νοσηλευόμενος (προαιρετική)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


1.Όμοια δικαιολογητικά για την έκδοση βιβλιαρίου ανασφαλίστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών

2.Βεβαίωση νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ


1. Εκκαθαριστικό Εφορίας 2013

2. Φωτοτυπία Ταυτότητας (διπλής όψης).

3. Και κατά περίπτωση λοιπά δικαιολογητικά.

Η Υπηρεσία μας επιφυλάσσεται να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά, εφόσον αυτά απαιτηθούν.

Σημείωση: Πληροφορίες και κατάθεση αιτήσεων και στα κατά τόπους Σημεία Εξυπηρέτησης του Δημότη.(Ώρες λειτουργίας 08:00-20:00)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


  • Άτομα ηλικίας 19-29 ετών με κάρτα ανεργίας ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α. μέσω του Ο.Α.Ε.Δ. Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα παραστήματα του ΟΑΕΔ.
  • Άτομα ηλικίας άνω των 67 ετών ασφαλίζονται στον Ο.Γ.Α. Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα παραστήματα του Ο.Γ.Α.
  • Για παραλαβή βιβλιαρίου από τρίτο άτομο απαιτείτε εξουσιοδότηση ή να υπάρχουν στοιχεία εκπροσώπου στην αίτηση .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ