Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί NOMOΣ 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Άρθρο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

3 Ιανουαρίου 2015

NOMOΣ 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Άρθρο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

NOMOΣ 4308/2014  Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Άρθρο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις

(ΦΕΚ Α 251/24.11.2014)

Άρθρο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Άρθρο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)

Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης

Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) 
Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης
Σημείωση
20Χ1
20Χ0
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία


Ενσώματα πάγια


Ακίνητα
X
X
Μηχανολογικός εξοπλισμός
X
X
Λοιπός εξοπλισμός
X
X
Επενδύσεις σε ακίνητα
X
X
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
X
X
Λοιπά ενσώματα στοιχεία
X
X
Σύνολο
X
X
Άυλα πάγια στοιχεία


Δαπάνες ανάπτυξης
X
X
Υπεραξία
X
X
Λοιπά άυλα
X
X
Σύνολο
X
X
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή
X
X
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
X
X
Δάνεια και απαιτήσεις
X
X
Χρεωστικοί τίτλοι
X
X
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες
X
X
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι
X
X
Λοιπά
X
X
Σύνολο
X
X
Αναβαλλόμενοι φόροι
X
X
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
X
X
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία


Αποθέματα


Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα
X
X
Εμπορεύματα
X
X
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
X
X
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
X
X
Προκαταβολές για αποθέματα
X
X
Λοιπά αποθέματα
X
X
Σύνολο
X
X
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές


Εμπορικές απαιτήσεις
X
X
Δουλευμένα έσοδα περιόδου
X
X
Λοιπές απαιτήσεις
X
X
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία
X
X
Προπληρωμένα έξοδα
X
X
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
X
X
Σύνολο
X
X
Σύνολο κυκλοφορούντων
X
X
Σύνολο ενεργητικού
X
X
Καθαρή θέση


Καταβλημένα κεφάλαια


Κεφάλαιο
X
X
Υπέρ το άρτιο
X
X
Καταθέσεις ιδιοκτητών
X
X
Ίδιοι τίτλοι
X
X
Σύνολο
X
X
Διαφορές εύλογης αξίας
X
X
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων
X
X
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση
X
X
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών
X
X
Σύνολο
X
X
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο


Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
X
X
Αφορολόγητα αποθεματικά
X
X
Αποτελέσματα εις νέο
X
X
Σύνολο
X
X
Συναλλαγματικές διαφορές
X
X
Σύνολο καθαρής θέσης
X
X
Προβλέψεις


Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
X
X
Λοιπές προβλέψεις
X
X
Σύνολο
X
X
Υποχρεώσεις


Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις


Δάνεια
X
X
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
X
X
Κρατικές επιχορηγήσεις
X
X
Αναβαλλόμενοι φόροι
X
X
Σύνολο
X
X
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
X
X
Τραπεζικά δάνεια


Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων
X
X
Εμπορικές υποχρεώσεις
X
X
Φόρος εισοδήματος
X
X
Λοιποί φόροι και τέλη
X
X
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
X
X
Λοιπές υποχρεώσεις
X
X
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
X
X
Έσοδα επόμενων χρήσεων
X
X
Σύνολο
X
X

X
XΣύνολο υποχρεώσεων
X
X
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων
X
X
·         Υπόδειγμα Β.1.2: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία) 
Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης

Σημείωση
20Χ1
20Χ0
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία


Ενσώματα πάγια


Ακίνητα
X
X
Μηχανολογικός εξοπλισμός
X
X
Λοιπός εξοπλισμός
X
X
Επενδύσεις σε ακίνητα
X
X
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
X
X
Λοιπά ενσώματα στοιχεία
X
X
Σύνολο
X
X
Άυλα πάγια στοιχεία


Δαπάνες ανάπτυξης
X
X
Υπεραξία
X
X
Λοιπά άυλα
X
X
Σύνολο
X
X
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή
X
X
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
X
X
Δάνεια και απαιτήσεις
X
X
Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις
X
X
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες
X
X
Διαθέσιμα για πώληση
X
X
Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση
X
X
Σύνολο
X
X
Αναβαλλόμενοι φόροι
X
X
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
X
X
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία


Αποθέματα


Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα
X
X
Εμπορεύματα
X
X
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
X
X
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
X
X
Προκαταβολές για αποθέματα
X
X
Λοιπά αποθέματα
X
X
Σύνολο
X
X
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές


Εμπορικές απαιτήσεις
X
X
Δουλευμένα έσοδα περιόδου
X
X
Λοιπές απαιτήσεις
X
X
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο
X
X
Προπληρωμένα έξοδα
X
X
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
X
X
Σύνολο
X
X
Σύνολο κυκλοφορούντων
X
X
Σύνολο ενεργητικού
X
X
Καθαρή θέση


Καταβλημένα κεφάλαια


Κεφάλαιο
X
X
Υπέρ το άρτιο
X
X
Καταθέσεις ιδιοκτητών
X
X
Ίδιοι τίτλοι
X
X
Σύνολο
X
X
Διαφορές εύλογης αξίας
X
X
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων
X
X
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση
X
X
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών
X
X
Σύνολο
X
X
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο


Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
X
X
Αφορολόγητα αποθεματικά
X
X
Αποτελέσματα εις νέο
X
X
Σύνολο
X
X
Συναλλαγματικές διαφορές
X
X
Σύνολο καθαρής θέσης
X
X
Προβλέψεις


Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
X
X
Λοιπές προβλέψεις
X
X
Σύνολο
X
X
Υποχρεώσεις


Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις


Δάνεια
X
X
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
X
X
Κρατικές επιχορηγήσεις
X
X
Αναβαλλόμενοι φόροι
X
X
Σύνολο
X
X
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
X
X
Τραπεζικά δάνεια


Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων
X
X
Εμπορικές υποχρεώσεις
X
X
Φόρος εισοδήματος
X
X
Λοιποί φόροι και τέλη
X
X
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
X
X
Λοιπές υποχρεώσεις
X
X
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
X
X
Έσοδα επόμενων χρήσεων
X
X
Σύνολο
X
X

X
XΣύνολο υποχρεώσεων
X
X
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων
X
X


Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Σημείωση
20Χ1
20Χ0
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Χ
Χ
Κόστος πωλήσεων
X
X
Μικτό αποτέλεσμα
Χ
Χ
Λοιπά συνήθη έσοδα
X
X

Χ
Χ
Έξοδα διοίκησης
Χ
Χ
Έξοδα διάθεσης
Χ
Χ
Λοιπά έξοδα και ζημιές
Χ
Χ
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)
Χ
Χ
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων
Χ
Χ
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία
Χ
Χ
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων
Χ
Χ
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας
Χ
Χ
Λοιπά έσοδα και κέρδη
X
X
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
Χ
Χ
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χ
Χ
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
X
X
Αποτέλεσμα προ φόρων
Χ
Χ
Φόροι εισοδήματος
X
X
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους
X
X

Υπόδειγμα Β.2.2: Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ’ είδος – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Σημείωση
20Χ1
20Χ0
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Χ
Χ
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)
Χ
Χ
Λοιπά συνήθη έσοδα
Χ
Χ
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία
Χ
Χ
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών
Χ
Χ
Παροχές σε εργαζόμενους
Χ
Χ
Αποσβέσεις
Χ
Χ
Λοιπά έξοδα και ζημίες
Χ
Χ
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)
Χ
Χ
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων
Χ
Χ
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία
Χ
Χ
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων
Χ
Χ
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας
Χ
Χ
Λοιπά έσοδα και κέρδη
X
X
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
Χ
Χ
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χ
Χ
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
X
X
Αποτέλεσμα προ φόρων
Χ
Χ
Φόροι εισοδήματος
X
X
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους
X
X

Υπόδειγμα Β.3: Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Καταθέσεις Ιδιοκτητών
Ίδιοι Τίτλοι
Διαφορές εύλογης αξίας
Αποθεματικά νόμωνκαικατ/κού
Αφορολόγητα αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο
Υπόλοιπο 01.01.20Χ0
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και διόρθωση λαθώνΧ
Χ
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο
Χ
Χ


Χ

Χ

Χ
Εσωτερικές μεταφορές


Χ
Χ
0
Διανομές στους φορείςΧ
Χ
Αποτελέσματα περιόδουΧ
Χ
Υπόλοιπο 31.12.20Χ0
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο
ΧΧ
Εσωτερικές μεταφορές
0
Διανομές μερισμάτων
Χ
Αποτελέσματα περιόδουΧ
Χ
Υπόλοιπο 31.12.20Χ1
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

Υπόδειγμα Β.4: Κατάσταση Χρηματοροών – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (έμμεση μέθοδος)

Σημείωση
20Χ1
20Χ0
Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες


Αποτέλεσμα προ φόρων
Χ
Χ
Πλέον ή μείον προσαρμογές για:


Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων
Χ
Χ
Προβλέψεις
Χ
Χ
Κέρδη και ζημίες από διάθεση στοιχείων
Χ
Χ
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων
Χ
Χ
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στοιχείων
Χ
Χ
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)
X
X

Χ
Χ
Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης


Μεταβολή αποθεμάτων
Χ
Χ
Μεταβολή απαιτήσεων
Χ
Χ
Μεταβολή υποχρεώσεων
X
X

Χ
Χ
Μείον:


Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους
Χ
Χ
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος
X
X
Σύνολο
Χ
Χ
Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες


Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων
Χ
Χ
Χορηγηθέντα δάνεια (καθαρή μεταβολή)
Χ
Χ
Τόκοι εισπραχθέντες
Χ
Χ
Μερίσματα εισπραχθέντα
X
X
Σύνολο
Χ
Χ
Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες


Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση) κεφαλαίου
Χ
Χ
Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια
Χ
Χ
Μερίσματα πληρωθέντα
X
X
Σύνολο
Χ
Χ
Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων


Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης
Χ
Χ
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου
X
X
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου
Χ
Χ

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων
Περιουσιακά στοιχεία

20Χ1

20Χ0
Πάγια

Χ

Χ
Μείον: Αποσβεσμένα
Χ

Χ
Χ
Απομειωμένα
Χ
Χ
Χ
Χ
Αποθέματα

Χ

Χ
Απαιτήσεις

Χ

Χ
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα

Χ

Χ
Λοιπά

Χ

Χ
Σύνολο ενεργητικού

Χ

Χ
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις
Κεφάλαια και αποθεματικά

Χ

Χ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Χ

Χ
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Χ

Χ
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων

Χ

Χ

Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

20Χ1
20Χ0
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Χ
Χ
Λοιπά συνήθη έσοδα
Χ
Χ
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)
Χ
Χ
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών
Χ
Χ
Παροχές σε εργαζόμενους
Χ
Χ
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων
Χ
Χ
Λοιπά έξοδα και ζημιές
Χ
Χ
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Χ
Χ
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)
X
X
Αποτέλεσμα προ φόρων
Χ
Χ
Φόροι
X
X
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους
X
X

Υπόδειγμα Β.7.1: Ισολογισμός – Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος)

Σημείωση
20Χ1
20Χ0
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία


Ενσώματα πάγια


Ακίνητα
X
X
Μηχανολογικός εξοπλισμός
X
X
Λοιπός εξοπλισμός
X
X
Επενδύσεις σε ακίνητα
X
X
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
X
X
Λοιπά ενσώματα στοιχεία
X
X
Σύνολο
X
X
Άυλα πάγια στοιχεία


Δαπάνες ανάπτυξης
X
X
Υπεραξία
X
X
Λοιπά άυλα
X
X
Σύνολο
X
X
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή
X
X
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
X
X
Δάνεια και απαιτήσεις
X
X
Χρεωστικοί τίτλοι
X
X
Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες
X
X
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι
X
X
Λοιπά
X
X
Σύνολο
X
X
Αναβαλλόμενοι φόροι
X
X
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
X
X
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία


Αποθέματα


Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα
X
X
Εμπορεύματα
X
X
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
X
X
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
X
X
Προκαταβολές για αποθέματα
X
X
Λοιπά αποθέματα
X
X
Σύνολο
X
X
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές


Εμπορικές απαιτήσεις
X
X
Δουλευμένα έσοδα περιόδου
X
X
Λοιπές απαιτήσεις
X
X
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία
X
X
Προπληρωμένα έξοδα
X
X
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
X
X
Σύνολο
X
X
Σύνολο κυκλοφορούντων
X
X
Σύνολο ενεργητικού
X
X
Καθαρή θέση


Καταβλημένα κεφάλαια


Κεφάλαιο
X
X
Υπέρ το άρτιο
X
X
Καταθέσεις ιδιοκτητών
X
X
Ίδιοι τίτλοι
X
X
Σύνολο
X
X
Διαφορές εύλογης αξίας
X
X
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων
X
X
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση
X
X
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών
X
X
Σύνολο
X
X
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο


Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
X
X
Αφορολόγητα αποθεματικά
X
X
Αποτελέσματα εις νέο
X
X
Σύνολο
X
X
Συναλλαγματικές διαφορές
X
X
Καθαρή θέσης ιδιοκτητών μητρικής
Χ
Χ
Δικαιώματα που δεν ασκούν έλεγχο
X
X
Σύνολο καθαρής θέσης
X
X
Προβλέψεις


Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
X
X
Λοιπές προβλέψεις
X
X
Σύνολο
X
X
Υποχρεώσεις


Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις


Δάνεια
X
X
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
X
X
Κρατικές επιχορηγήσεις
X
X
Αναβαλλόμενοι φόροι
X
X
Σύνολο
X
X
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις


Τραπεζικά δάνεια
X
X
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων
X
X
Εμπορικές υποχρεώσεις
X
X
Φόρος εισοδήματος
X
X
Λοιποί φόροι και τέλη
X
X
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
X
X
Λοιπές υποχρεώσεις
X
X
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
X
X
Έσοδα επόμενων χρήσεων
X
X
Σύνολο
X
X
Σύνολο υποχρεώσεων
X
X
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων
X
X

Υπόδειγμα Β.7.2: Ισολογισμός – Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία )


Σημείωση
20Χ1
20Χ0
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία


Ενσώματα πάγια


Ακίνητα
X
X
Μηχανολογικός εξοπλισμός
X
X
Λοιπός εξοπλισμός
X
X
Επενδύσεις σε ακίνητα
X
X
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
X
X
Λοιπά ενσώματα στοιχεία
X
X
Σύνολο
X
X
Άυλα πάγια στοιχεία


Δαπάνες ανάπτυξης
X
X
Υπεραξία
X
X
Λοιπά άυλα
X
X
Σύνολο
X
X
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή
X
X
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
X
X
Δάνεια και απαιτήσεις
X
X
Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις
X
X
Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες
X
X
Διαθέσιμα για πώληση
X
X
Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση
X
X
Σύνολο
X
X
Αναβαλλόμενοι φόροι
X
X
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
X
X
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία


Αποθέματα


Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα
X
X
Εμπορεύματα
X
X
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
X
X
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
X
X
Προκαταβολές για αποθέματα
X
X
Λοιπά αποθέματα
X
X
Σύνολο
X
X
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές


Εμπορικές απαιτήσεις
X
X
Δουλευμένα έσοδα περιόδου
X
X
Λοιπές απαιτήσεις
X
X
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο
X
X
Προπληρωμένα έξοδα
X
X
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
X
X
Σύνολο
X
X
Σύνολο κυκλοφορούντων
X
X
Σύνολο ενεργητικού
X
X
Καθαρή θέση


Καταβλημένα κεφάλαια


Κεφάλαιο
X
X
Υπέρ το άρτιο
X
X
Καταθέσεις ιδιοκτητών
X
X
Ίδιοι τίτλοι
X
X
Σύνολο
X
X
Διαφορές εύλογης αξίας
X
X
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων
X
X
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση
X
X
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών
X
X
Σύνολο
X
X
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο


Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
X
X
Αφορολόγητα αποθεματικά
X
X
Αποτελέσματα εις νέο
X
X
Σύνολο
X
X
Συναλλαγματικές διαφορές
X
X
Καθαρή θέσης ιδιοκτητών μητρικής
Χ
Χ
Δικαιώματα που δεν ασκούν έλεγχο
X
X
Σύνολο καθαρής θέσης
X
X
Προβλέψεις


Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
X
X
Λοιπές προβλέψεις
X
X
Σύνολο
X
X
Υποχρεώσεις


Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις


Δάνεια
X
X
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
X
X
Κρατικές επιχορηγήσεις
X
X
Αναβαλλόμενοι φόροι
X
X
Σύνολο
X
X
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις


Τραπεζικά δάνεια
X
X
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων
X
X
Εμπορικές υποχρεώσεις
X
X
Φόρος εισοδήματος
X
X
Λοιποί φόροι και τέλη
X
X
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
X
X
Λοιπές υποχρεώσεις
X
X
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
X
X
Έσοδα επόμενων χρήσεων
X
X
Σύνολο
X
X
Σύνολο υποχρεώσεων
X
X
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων
X
X


Υπόδειγμα Β.8.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Σημείωση
20Χ1
20Χ0
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Χ
Χ
Κόστος πωλήσεων
X
X
Μικτό αποτέλεσμα
Χ
Χ
Λοιπά συνήθη έσοδα
X
X

Χ
Χ
Έξοδα διοίκησης
Χ
Χ
Έξοδα διάθεσης
Χ
Χ
Λοιπά έξοδα και ζημιές
Χ
Χ
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)
Χ
Χ
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων
Χ
Χ
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία
Χ
Χ
Αποτέλεσμα από συγγενείς και κοινοπραξίες
Χ
Χ
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας
Χ
Χ
Έσοδα επενδύσεων
Χ
Χ
Λοιπά έσοδα και κέρδη
X
X
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
Χ
Χ
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χ
Χ
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
X
X
Αποτέλεσμα προ φόρων
Χ
Χ
Φόροι εισοδήματος
X
X
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους
Χ
Χ
Το αποτέλεσμα περιόδου κατανέμεται:


- Στους ιδιοκτήτες της μητρικής
Χ
Χ
- Σε δικαιώματα που δεν ασκούν έλεγχο
X
X
·          
·         Υπόδειγμα Β.8.2: Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ’ είδος – Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Σημείωση
20Χ1
20Χ0
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Χ
Χ
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)
Χ
Χ
Λοιπά συνήθη έσοδα
Χ
Χ
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία
Χ
Χ
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών
Χ
Χ
Παροχές σε εργαζόμενους
Χ
Χ
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων
Χ
Χ
Λοιπά έξοδα και ζημίες
Χ
Χ
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)
Χ
Χ
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων
Χ
Χ
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία
Χ
Χ
Αποτέλεσμα από συγγενείς και κοινοπραξίες
Χ
Χ
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας
Χ
Χ
Έσοδα επενδύσεων
Χ
Χ
Λοιπά έσοδα και κέρδη
X
X
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
Χ
Χ
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χ
Χ
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
X
X
Αποτέλεσμα προ φόρων
Χ
Χ
Φόροι εισοδήματος
X
X
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους
Χ
Χ
Το αποτέλεσμα περιόδου κατανέμεται:


- Στους ιδιοκτήτες της μητρικής
Χ
Χ
- Σε δικαιώματα που δεν ασκούν έλεγχο
X
X

Υπόδειγμα Β.9: Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης – Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Καταθέσεις Ιδιοκτητών
Ίδιοι Τίτλοι
Διαφορές εύλογης αξίας
Συν/κές διαφορές
Αποθεματικά νόμων και κατ/κού
Αφορολόγητα αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο καθαρής θέσης ιδιοκτητών μητρικής
Δικαιώματα που δεν ασκούν έλεγχο
Σύνολοκαθαρής θέσης
Υπόλοιπο 01.01.20Χ0
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και διόρθωση λαθών
Χ
Χ
Χ
Χ
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο
Χ
Χ


Χ


ΧΧ
Εσωτερικές μεταφορέςΧ
Χ
Χ


Διανομές στους φορείς
Χ
Χ
Χ
Χ
Αποτελέσματα περιόδου
Χ
Χ
Χ
Χ
Υπόλοιπο 31.12.20Χ0
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο
Χ


Χ
Εσωτερικές μεταφορές0
Διανομές μερισμάτωνΧ
Αποτελέσματα περιόδου
Χ
Χ
Χ
Χ
Υπόλοιπο 31.12.20Χ1
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

Υπόδειγμα Β.10: Κατάσταση Χρηματοροών – Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (έμμεση μέθοδος)

Σημείωση
20Χ1
20Χ0
Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες


Αποτέλεσμα προ φόρων
Χ
Χ
Πλέον ή μείον προσαρμογές για:


Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων
Χ
Χ
Προβλέψεις
Χ
Χ
Κέρδη και ζημίες από διάθεση στοιχείων
Χ
Χ
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στοιχείων
Χ
Χ
Έσοδα επενδύσεων
Χ
Χ
Αποτέλεσμα από συγγενείς και κοινοπραξίες
Χ
Χ
Κέρδος από αγορά οντότητας σε τιμή ευκαιρίας
Χ
Χ
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)
X
X

Χ
Χ
Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης


Μεταβολή αποθεμάτων
Χ
Χ
Μεταβολή απαιτήσεων
Χ
Χ
Μεταβολή υποχρεώσεων
X
X

Χ
Χ
Μείον:


Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους
Χ
Χ
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος
X
X
Σύνολο
Χ
Χ
Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες


Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων
Χ
Χ
Χορηγηθέντα δάνεια (καθαρή μεταβολή)
Χ
Χ
Τόκοι εισπραχθέντες
Χ
Χ
Μερίσματα εισπραχθέντα
X
X
Σύνολο
Χ
Χ
Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες


Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση) κεφαλαίου
Χ
Χ
Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια
Χ
Χ
Μερίσματα πληρωθέντα
X
X
Σύνολο
Χ
Χ
Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων


Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης
Χ
Χ
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου
X
X
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου
Χ
Χ

Υπόδειγμα Β.11: Ισολογισμός οργανισμών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), ν. 4099/2012
Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης

20Χ2
20Χ1
20Χ0
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι
Χ
Χ
Χ
Καταθέσεις σε τράπεζες
Χ
Χ
Χ
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία
X
X
X
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
Χ
Χ
Χ
Υποχρεώσεις
X
X
X
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων
Χ
Χ
Χ
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία
Χ
Χ
Χ
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)
Χ
Χ
Χ
Ανάλυση χαρτοφυλακίου1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών
Χ
Χ
Χ
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές
Χ
Χ
Χ
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά
Χ
Χ
Χ
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)
X
X
X
Σύνολο
Χ
Χ
Χ

Υπόδειγμα Β.12: Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, οργανισμών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), ν. 4099/2012
Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου
20Χ2
20Χ1
20Χ0
Εισόδημα από επενδύσεις
Χ
Χ
Χ
Λοιπά εισοδήματα
Χ
Χ
Χ
Έξοδα διαχείρισης
Χ
Χ
Χ
Έξοδα Θεματοφύλακα
Χ
Χ
Χ
Λοιπά έξοδα και φόροι
X
X
X
Καθαρό εισόδημα
Χ
Χ
Χ
Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείωνΔιανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος
Χ
Χ
Χ
Έκδοση νέων μεριδίων
Χ
Χ
Χ
Εξαγορές μεριδίων
Χ
Χ
Χ
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων
Χ
Χ
Χ
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων
Χ
Χ
Χ
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου
X
X
X

Χ
Χ
Χ
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α + Β)
 
Χ
Χ
Χ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ