Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί NOMOΣ 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Άρθρο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ:ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤ/ΝΟΜΙΚΏΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

3 Ιανουαρίου 2015

NOMOΣ 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Άρθρο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ:ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤ/ΝΟΜΙΚΏΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

NOMOΣ 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Άρθρο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤ/ΝΟΜΙΚΏΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝNOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις(ΦΕΚ Α 251/24.11.2014)

Άρθρο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: . ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤ/ΝΟΜΙΚΏΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Άρθρο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: . ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤ/ΝΟΜΙΚΏΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝΆρθρο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: . ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤ/ΝΟΜΙΚΏΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ


ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ


Οι παρακάτω πίνακες παρέχουν καθοδήγηση για τη σύνδεση του σχεδίου λογαριασμών με την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης και την Κατάσταση Αποτελεσμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των άρθρων 16 και 17.

Πίνακας Δ.1: Σύνδεση σχεδίου λογαριασμών και του Ισολογισμού του υποδείγματος Β.1.1
(χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος)
Κονδύλι Ισολογισμού                              Λογαριασμοί σχεδίου λογαριασμών
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία

Ενσώματα πάγια
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα                                                       10Γη
11Διαμορφώσεις γης υποκείμενες σε απόσβεση
12Κτήρια - τεχνικά έργα
Μηχανολογικός εξοπλισμός                           13 Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός                                       14 Μεταφορικά μέσα
15Λοιπός εξοπλισμός
Επενδύσεις σε ακίνητα                                  16 Επενδύσεις σε ακίνητα
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία                    17 Πάγια βιολογικά περιουσιακά                                                                                   στοιχεία  (εφόσον υπάρχει κάποια
Λοιπά ενσώματα στοιχεία                             ιδιαίτερη κατηγορία)
Άυλα πάγια στοιχεία
Δαπάνες ανάπτυξης                                       18.01 Δαπάνες ανάπτυξης
Υπεραξία                                                     18.02 Υπεραξία
Λοιπά άυλα                                                  18.03 Λοιπά άυλα
Προκαταβολές - μη κυκλοφορούντα               50.03.01 Προκαταβολές σε
στοιχεία υπό κατασκευή                                προμηθευτές για μη κυκλοφορούντα στοιχεία
                                                                   - μη συνδεδεμένες οντότητες
50.04.01 Προκαταβολές σε προμηθευτές για μη
κυκλοφορούντα στοιχεία - συνδεδεμένες οντότητες 18.01 Δαπάνες ανάπτυξης (μόνο το μέρος δαπανών υπό εξέλιξη)
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Δάνεια και απαιτήσεις                                   30.1Πελάτες – μη συνδεδεμένες οντότητες, πλην 30.01.03 Προκαταβολές μη συνδεδεμένων πελατών
30.2Πελάτες - συνδεδεμένες οντότητες, πλην 30.02.03 Προκαταβολές συνδεδεμένων πελατών
31Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων
32Χορηγηθέντα δάνεια
33Λοιπές απαιτήσεις
Σημείωση: Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται μόνο το μακροπρόθεσμο μέρος
Χρεωστικοί τίτλοι                                        34.01 Χρεωστικοί τίτλοι
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς
και κοινοπραξίες
36.1Συμμετοχές σε θυγατρικές
36.2Συμμετοχές σε συγγενείς
36.3Συμμετοχές σε κοινοπραξίες
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι                           34.02 Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι
Λοιπά                                                 34.03 Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία
35 Χρηματοοικονομικά στοιχεία για αντιστάθμιση
Αναβαλλόμενοι φόροι                                   39 Αναβαλλόμενοι φόροι ενεργητικού 59 Αναβαλλόμενοι φόροι παθητικού
Σημείωση: εδώ εμφανίζεται το συμψηφιστικό υπόλοιπο των δύο λογαριασμών, όταν αυτό είναι χρεωστικό
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα                         21.04 Προϊόντα λήξης
23.02 Παραγωγή σε εξέλιξη λήξης
Εμπορεύματα                                                20.06 Εμπορεύματα λήξης
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά                     24.06 Αποθέματα λήξης πρώτων υλών και υλικών
25.06 Υλικά συσκευασίας λήξης
26.06 Ανταλλακτικά παγίων       λήξης
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία                    22 Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (κυκλοφορούντα)
Προκαταβολές για αποθέματα                        50.03.02 Προκαταβολές σε προμηθευτές για αποθέματα -
μη συνδεδεμένες οντότητες 50.04.02 Προκαταβολές για αποθέματα -συνδεδεμένες οντότητες
Λοιπά                                                 27.06 Λοιπά αποθέματα λήξης
Χρηματοοικονομικά στοιχεία
και προπληρωμές
Εμπορικές απαιτήσεις                                   30.1Πελάτες - μη συνδεδεμένες οντότητες, πλην
30.01.03 Προκαταβολές μη συνδεδεμένων πελατών
30.2Πελάτες - συνδεδεμένες οντότητες, πλην
30.02.03 Προκαταβολές συνδεδεμένων πελατών
31 Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων
Σημείωση: Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται μόνο το βραχυπρόθεσμο μέρος
Δουλευμένα έσοδα περιόδου                         37.02 Δουλευμένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις                                        32Χορηγηθέντα δάνεια
33Λοιπές απαιτήσεις
50.03.03 Λοιπές προκαταβολές σε προμηθευτές - μη συνδεδεμένες οντότητες
50.04.03 Λοιπές προκαταβολές σε προμηθευτές - συνδεδεμένες οντότητες
Σημειώσεις
α) Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται μόνο το βραχυπρόθεσμο μέρος των σχετικών λογαριασμών.
β) Ο λογαριασμός 50.03.03 και 50.04.03 μπορεί, αναλόγως του περιεχομένου του, να εμφανίζεται στο κονδύλι «Προπληρωμένα έξοδα»
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία               34.1 Χρεωστικοί τίτλοι
34.2 Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι
34.3 Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία
34.03 Εμπορικό χαρτοφυλάκιο
Προπληρωμένα έξοδα                                   37.01 Προπληρωμένα έξοδα
50.03.03 Λοιπές προκαταβολές σε προμηθευτές - μη συνδεδεμένες οντότητες
50.04.03 Λοιπές προκαταβολές σε προμηθευτές - συνδεδεμένες οντότητες
Σημείωση. Ο λογαριασμός 50.03.03 και 50.04.03 μπορεί, αναλόγως του περιεχομένου του, να εμφανίζεται στο κονδύλι «Λοιπές απαιτήσεις»
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα               38 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Καθαρή θέση
Καταβλημένο κεφάλαιο
Κεφάλαιο                                                     40 Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο                                              41 Υπέρ το άρτιο
Καταθέσεις ιδιοκτητών                                 42 Καταθέσεις ιδιοκτητών
Ίδιοι τίτλοι                                                   43 Ίδιοι τίτλοι
Διαφορές εύλογης αξίας
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων                44.01 Διαφορές εύλογης αξίας ενσώματων παγίων
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση         44.02 Διαφορές εύλογης αξίας διαθέσιμων για πώληση
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης       44.03 Διαφορές εύλογης αξίας στοιχείων αντιστάθμισης
ταμειακών ροών ταμειακών ροών
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού              46 Αποθεματικά νόμων
48 Αποθεματικά καταστατικού και λοιπά αποθεματικά
Αφορολόγητα αποθεματικά                           47 Αφορολόγητα αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο                                   49 Αποτελέσματα εις νέο
Συναλλαγματικές διαφορές                            45 Συναλλαγματικές διαφορές
Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους      57.01 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους                                                57.03 Προβλέψεις για συνδεδεμένες                                                                                  οντότητες
Λοιπές προβλέψεις                                       57.2Λοιπές προβλέψεις
57.3Προβλέψεις για συνδεδεμένες οντότητες
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια                                                         52 Τραπεζικά δάνεια
Σημείωση: Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται μόνο το μακροπρόθεσμο μέρος
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις           50.1Προμηθευτές - μη συνδεδεμένες οντότητες
50.2Προμηθευτές - συνδεδεμένες οντότητες 51 Αξιόγραφα εμπορικών υποχρεώσεων
53 Λοιπές υποχρεώσεις
Σημείωση
Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται μόνο το μακροπρόθεσμο μέρος των σχετικών υποχρεώσεων
Κρατικές επιχορηγήσεις                                58 Κρατικές επιχορηγήσεις
Αναβαλλόμενοι φόροι                                   39 Αναβαλλόμενοι φόροι ενεργητικού 59Αναβαλλόμενοι φόροι - υποχρέωση
Σημείωση:
Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται το συμψηφιστικό υπόλοιπο των δύο λογαριασμών, όταν αυτό είναι πιστωτικό
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια                                                         52 Τραπεζικά δάνεια
Σημείωση: Στο κονδύλι αυτό εμφανίζονται μόνο τα βραχυπρόθεσμα δάνεια
Βραχυπρόθεσμο μέρος
μακροπροθέσμων δανείων                            52 Τραπεζικά δάνεια
Σημείωση: Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται μόνο το σχετικό μέρος των δανείων
Εμπορικές υποχρεώσεις                      50.1Προμηθευτές (εκτός από συνδεδεμένες οντότητες)

Φόρος εισοδήματος                             54.01 Φόρος εισοδήματος πληρωτέος
Λοιποί φόροι και τέλη                         54.2Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)

54.3Παρακρατούμενοι φόροι εισοδήματος τρίτων

54.4Τέλη χαρτοσήμου

54.5Λοιποί φόροι, τέλη και εισφορές
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης       55 Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς

53 Λοιπές υποχρεώσεις

30.01.03 Προκαταβολές μη συνδεδεμένων πελατών 30.02.03 Προκαταβολές συνδεδεμένων πελατών
Λοιπές υποχρεώσεις                            Σημειώσεις

α) Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται μόνο το βραχυπρόθεσμο μέρος

των σχετικών λογαριασμών β) Οι λογαριασμοί 30.01.03 και 30.02.03 μπορεί, αναλόγως του περιεχομένου τους, να εμφανίζονται στο κονδύλι «Έσοδα επόμενων χρήσεων»
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα                56.01 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Έσοδα επόμενων χρήσεων                  56.02 Έσοδα επόμενων χρήσεων

30.01.03 Προκαταβολές μη συνδεδεμένων πελατών

30.02.03 Προκαταβολές συνδεδεμένων πελατών

Σημείωση
Ο λογαριασμός 30.03 μπορεί, αναλόγως του περιεχομένου του, να εμφανίζεται στο κονδύλι «Λοιπές υποχρεώσεις».

Σημείωση
1. Τα ποσά των προβλέψεων που καθίστανται βραχυπρόθεσμες μεταφέρονται στο τμήμα των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, σε κατάλληλο κονδύλι.

Πίνακας Δ.2: Σύνδεση σχεδίου λογαριασμών και του Ισολογισμού του υποδείγματος Β. 1.2
(χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία)
Κονδύλι Ισολογισμού
Λογαριασμοί σχεδίου λογαριασμών
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
10 Γη
11 Διαμορφώσεις γης υποκείμενες σε απόσβεση
12 Κτήρια - τεχνικά έργα
Μηχανολογικός εξοπλισμός
13 Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός
14 Μεταφορικά μέσα
15 Λοιπός εξοπλισμός
Επενδύσεις σε ακίνητα
16 Επενδύσεις σε ακίνητα
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
17 Πάγια βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά ενσώματα στοιχεία
(εφόσον υπάρχει κάποια ιδιαίτερη κατηγορία)
Άυλα πάγια στοιχεία
Δαπάνες ανάπτυξης
18.01 Δαπάνες ανάπτυξης
Υπεραξία
18.02 Υπεραξία
Λοιπά άυλα
18.03 Λοιπά άυλα
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή
50.03.01 Προκαταβολές σε προμηθευτές για μη κυκλοφορούντα στοιχεία - μη συνδεδεμένες οντότητες
50.04.01 Προκαταβολές σε προμηθευτές για μη
κυκλοφορούντα στοιχεία - συνδεδεμένες οντότητες 18.01 Δαπάνες ανάπτυξης (μόνο το μέρος δαπανών υπό εξέλιξη)
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Δάνεια και απαιτήσεις
30.1 Πελάτες - μη συνδεδεμένες οντότητες, πλην 30.01.03 Προκαταβολές μη συνδεδεμένων πελατών
30.2 Πελάτες - συνδεδεμένες οντότητες, πλην 30.02.03 Προκαταβολές συνδεδεμένων πελατών
31 Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων
32 Χορηγηθέντα δάνεια
33 Λοιπές απαιτήσεις
Σημείωση: Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται μόνο το μακροπρόθεσμο μέρος
Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις
34.01 Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες
36.1 Συμμετοχές σε θυγατρικές
36.2 Συμμετοχές σε συγγενείς
36.3 Συμμετοχές σε κοινοπραξίες
Διαθέσιμα για πώληση
34.02 Διαθέσιμα για πώληση
Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση
35 Χρηματοοικονομικά στοιχεία για αντιστάθμιση
Αναβαλλόμενοι φόροι
39 Αναβαλλόμενοι φόροι ενεργητικού 59 Αναβαλλόμενοι φόροι παθητικού
Σημείωση: Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται το συμψηφιστικό υπόλοιπο των δύο λογαριασμών, όταν αυτό είναι χρεωστικό
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα
21.04 Προϊόντα λήξης
23.02 Παραγωγή σε εξέλιξη λήξης
Εμπορεύματα
20.06 Εμπορεύματα λήξης
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
24.06 Αποθέματα λήξης πρώτων υλών και υλικών 25.06 Υλικά συσκευασίας λήξης 26.06 Ανταλλακτικά παγίων λήξης
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
22 Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (κυκλοφορούντα)
Προκαταβολές για αποθέματα
50.03.02 Προκαταβολές σε προμηθευτές για αποθέματα -
μη συνδεδεμένες οντότητες 50.04.02 Προκαταβολές για αποθέματα -συνδεδεμένες οντότητες
Λοιπά
27.06 Λοιπά αποθέματα λήξης
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προπληρωμές
Εμπορικές απαιτήσεις
30.1 Πελάτες - μη συνδεδεμένες οντότητες, πλην 30.01.03 Προκαταβολές μη συνδεδεμένων πελατών
30.2 Πελάτες - συνδεδεμένες οντότητες, πλην 30.02.03 Προκαταβολές συνδεδεμένων πελατών
31 Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων Σημείωση: Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται μόνο το βραχυπρόθεσμο μέρος
Δουλευμένα έσοδα περιόδου
37.02 Δουλευμένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις
32 Χορηγηθέντα δάνεια
33 Λοιπές απαιτήσεις
50.03.03 Λοιπές προκαταβολές σε προμηθευτές - μη συνδεδεμένες οντότητες
50.04.03 Λοιπές προκαταβολές σε προμηθευτές - συνδεδεμένες οντότητες
Σημειώσεις:
α) Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται μόνο το βραχυπρόθεσμο μέρος των σχετικών λογαριασμών.
β) Ο λογαριασμός 50.03.03 και 50.04.03 μπορεί, αναλόγως του περιεχομένου του, να εμφανίζεται στο κονδύλι «Προπληρωμένα έξοδα»
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο
34.03 Εμπορικό χαρτοφυλάκιο
Προπληρωμένα έξοδα
37.01 Προπληρωμένα έξοδα
50.03.03 Λοιπές προκαταβολές σε προμηθευτές - μη συνδεδεμένες οντότητες
50.04.03 Λοιπές προκαταβολές σε προμηθευτές - συνδεδεμένες οντότητες
Σημείωση. Ο λογαριασμός 50.03.03 και 50.04.03 μπορεί, αναλόγως του περιεχομένου του, να εμφανίζεται στο κονδύλι «Λοιπές απαιτήσεις»
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
38 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Καθαρή θέση
Καταβλημένο κεφάλαιο
Κεφάλαιο
40 Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
41 Υπέρ το άρτιο
Καταθέσεις ιδιοκτητών
42 Καταθέσεις ιδιοκτητών
Ίδιοι τίτλοι
43 Ίδιοι τίτλοι
Διαφορές εύλογης αξίας
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων
44.01 Διαφορές εύλογης αξίας ενσώματων παγίων
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση
44.02 Διαφορές εύλογης αξίας διαθέσιμων για πώληση
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών
44.03 Διαφορές εύλογης αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
46 Αποθεματικά νόμων
48 Αποθεματικά καταστατικού και λοιπά αποθεματικά
Αφορολόγητα αποθεματικά
47 Αφορολόγητα αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο
49 Αποτελέσματα εις νέο
Συναλλαγματικές διαφορές
45 Συναλλαγματικές διαφορές
Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
57.01 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 57.03 Προβλέψεις για συνδεδεμένες οντότητες
Λοιπές προβλέψεις
57.2 Λοιπές προβλέψεις
57.3 Προβλέψεις για συνδεδεμένες οντότητες
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
52 Τραπεζικά δάνεια
Σημείωση: Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται μόνο το μακροπρόθεσμο μέρος
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
50.1 Προμηθευτές - μη συνδεδεμένες οντότητες
50.2 Προμηθευτές - συνδεδεμένες οντότητες 51 Αξιόγραφα εμπορικών υποχρεώσεων
53 Λοιπές υποχρεώσεις
Σημείωση:
Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται μόνο το μακροπρόθεσμο μέρος των σχετικών υποχρεώσεων
Κρατικές επιχορηγήσεις
58 Κρατικές επιχορηγήσεις
Αναβαλλόμενοι φόροι
39 Αναβαλλόμενοι φόροι ενεργητικού 59 Αναβαλλόμενοι φόροι - υποχρέωση
Σημείωση:
Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται το συμψηφιστικό υπόλοιπο των δύο λογαριασμών, όταν αυτό είναι πιστωτικό
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
52 Τραπεζικά δάνεια
Σημείωση: Στο κονδύλι αυτό εμφανίζονται μόνο το βραχυπρόθεσμο μέρος
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων
52 Τραπεζικά δάνεια
Σημείωση: Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται μόνο το σχετικό μέρος των δανείων
Εμπορικές υποχρεώσεις
50.1 Προμηθευτές (εκτός από συνδεδεμένες οντότητες)
50.2 Προμηθευτές - συνδεδεμένες οντότητες 51 Αξιόγραφα εμπορικών υποχρεώσεων
Σημείωση: Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται μόνο το βραχυπρόθεσμο μέρος
Φόρος εισοδήματος
54.01 Φόρος εισοδήματος πληρωτέος
Λοιποί φόροι και τέλη
54.2 Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)
54.3 Παρακρατούμενοι φόροι εισοδήματος τρίτων
54.4 Τέλη χαρτοσήμου
54.5 Λοιποί φόροι, τέλη και εισφορές
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
55 Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς
53 Λοιπές υποχρεώσεις
30.01.03 Προκαταβολές μη συνδεδεμένων πελατών 30.02.03 Προκαταβολές συνδεδεμένων πελατών
Λοιπές υποχρεώσεις
Σημειώσεις
α) Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται μόνο το βραχυπρόθεσμο μέρος
των σχετικών λογαριασμών β) Οι λογαριασμοί 30.01.03 και 30.02.03 μπορεί, αναλόγως του περιεχομένου τους, να εμφανίζονται στο κονδύλι «Έσοδα επόμενων χρήσεων»
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
56.01 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Έσοδα επόμενων χρήσεων
56.02 Έσοδα επόμενων χρήσεων
30.01.03 Προκαταβολές μη συνδεδεμένων πελατών
30.02.03 Προκαταβολές συνδεδεμένων πελατών
Σημείωση
Ο λογαριασμός 30.03 μπορεί, αναλόγως του περιεχομένου του, να εμφανίζεται στο κονδύλι «Λοιπές υποχρεώσεις».
Σημείωση
1. Τα ποσά των προβλέψεων που καθίστανται βραχυπρόθεσμες μεταφέρονται στο τμήμα των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, σε κατάλληλο κονδύλι.
Πίνακας Δ.3: Σύνδεση σχεδίου λογαριασμών και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία του υποδείγματος Β. 2.1
Κονδύλι Κατάστασης αποτελεσμάτων
Λογαριασμοί σχεδίου λογαριασμών
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
70 Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Κόστος πωλήσεων
Προσδιορίζεται βάσει σχετικού αρχείου υπολογισμού (μπορεί να παρακολουθείται εντός ή εκτός του σχεδίου λογαριασμών). Στο κόστος πωληθέντων περιλαμβάνεται το αναλογούν, κατά περίπτωση, κόστος αναλώσεων και μέρος των παρακάτω λογαριασμών:
60 Παροχές σε εργαζόμενους
61.4Απομείωση αποθεμάτων
64Διάφορα λειτουργικά έξοδα
65Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
66Αποσβέσεις
68.2Προβλέψεις για δοσμένες εγγυήσεις
68.3Προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος
68.5Άλλες προβλέψεις
68.6Προβλέψεις για συνδεδεμένες οντότητες
76.2Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για δοσμένες εγγυήσεις
76.3Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για αποκατάσταση περιβάλλοντος
76.05 Κέρδη από αναστροφή άλλων προβλέψεων 76.09 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης αποθεμάτων
80.1Παροχές σε εργαζόμενους σε ιδιοπαραγωγή
80.2Αποσβέσεις σε ιδιοπαραγωγή
80.3Άλλα λειτουργικά έξοδα σε ιδιοπαραγωγή
80.4Χρηματοοικονομικά έξοδα σε ιδιοπαραγωγή
80.5Προβλέψεις σε ιδιοπαραγωγή
Σημείωση:
Ο λογαριασμός 65 «Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα» μπορεί να επιβαρύνει το κόστος παραγωγής - κόστος πωληθέντων στην περίπτωση προϊόντων και υπηρεσιών μακράς περιόδου παραγωγής ή κατασκευής, κατά την επιλογή της οντότητας.
Λοιπά συνήθη έσοδα
71 Λοιπά συνήθη έσοδα
Έξοδα διοίκησης
Προσδιορίζεται βάσει σχετικού αρχείου υπολογισμού (εκτός εάν το σχετικό κονδύλι παρακολουθείται εντός του σχεδίου λογαριασμών). Στα έξοδα διοίκησης περιλαμβάνεται το αναλογούν μέρος των λογαριασμών: 60 Παροχές σε εργαζόμενους 64 Διάφορα λειτουργικά έξοδα 66 Αποσβέσεις
68.4Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου, πλην φόρου εισοδήματος
68.06 Προβλέψεις για συνδεδεμένες οντότητες
76.5Κέρδη από αναστροφή άλλων προβλέψεων.
Έξοδα διάθεσης
Προσδιορίζεται βάσει σχετικού αρχείου υπολογισμού (εκτός εάν το σχετικό κονδύλι παρακολουθείται εντός του σχεδίου λογαριασμών). Στα έξοδα διάθεσης περιλαμβάνεται το αναλογούν μέρος των λογαριασμών:
60 Παροχές σε εργαζόμενους 66 Αποσβέσεις
64 Διάφορα λειτουργικά έξοδα
Λοιπά έξοδα και ζημιές
62 Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές 67 Ασυνήθη έξοδα και ζημιές 68.01 Προβλέψεις για εκκρεμοδικίες
Στο κονδύλι αυτό περιλαμβάνεται επίσης το μέρος των παρακάτω λογαριασμών που δεν επιβαρύνουν το κόστος παραγωγής - κόστος πωληθέντων ή άλλα κονδύλια της κατάστασης αποτελεσμάτων: 64.11 Φόροι και τέλη (πλην φόρου εισοδήματος)
68.3Προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος
68.4Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου πλην φόρου εισοδήματος
68.5Άλλες προβλέψεις
68.6Προβλέψεις για συνδεδεμένες οντότητες
Σημείωση
Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται το μέρος του 64.11 που αφορά φόρους και τέλη που δεν ενσωματώνονται στο λειτουργικό κόστος (π.χ. φόρος ακίνητης περιουσίας)
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)
61.1Απομείωση ενσώματων παγίων (πλην βιολογικών)
61.2Απομείωση βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
61.3Απομείωση άυλων παγίων
61.5Απομείωση χρηματοοικονομιικών στοιχείων
61.6Απομείωση λοιπών περιουσιακών στοιχείων
76.6Κέρδη από αναστροφή απομείωσης ενσώματων παγίων (πλην βιολογικών)
76.7Κέρδη από αναστροφή απομείωσης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
76.8Κέρδη από αναστροφή απομείωσης άυλων παγίων
76.10Κέρδη από αναστροφή απομείωσης χρηματοοικονομικών στοιχείων
76.11Κέρδη από αναστροφή απομείωσης λοιπών περιουσιακών στοιχείων
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων
75 Κέρδη από διάθεση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
63 Ζημιές από διάθεση-απόσυρση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία
77 Κέρδη από επιμέτρηση στην εύλογη αξία 61.07 Ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων
72.04 Πιστωτικοί τόκοι άλλων επενδύσεων 74 Έσοδα συμμετοχών
Κέρδος από την αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας
79.03 Κέρδος από την αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας
Λοιπά έσοδα και κέρδη
73 Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές
76.01 Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για εκκρεμοδικίες
79.1Ασυνήθη έσοδα και κέρδη από μη συνδεδεμένες οντότητες
79.2Ασυνήθη έσοδα και κέρδη από συνδεδεμένες οντότητες
Περιλαμβάνονται επίσης οι παρακάτω λογαριασμοί, στο
βαθμό που δεν αφορούν το κόστος παραγωγής - κόστος
πωληθέντων:
76.3Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για αποκατάσταση περιβάλλοντος
76.4Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για διαφορές φορολογικού ελέγχου πλην φόρου εισοδήματος
76.5Κέρδη από αναστροφή άλλων προβλέψεων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
72.1Πιστωτικοί τόκοι πωλήσεων
72.2Πιστωτικοί τόκοι δανείων και απαιτήσεων
72.3Πιστωτικοί τόκοι από συνδεδεμένες οντότητες
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
65 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
80.04 Χρηματοοικονομικά έξοδα σε ιδιοπαραγωγή
Σημείωση:
Το ποσό του λογαριασμού 65 «Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα» μπορεί να μειώνεται και με το ποσό που αφορά το κόστος κτήσης προϊόντων και υπηρεσιών μακράς περιόδου παραγωγής ή κατασκευής.
Φόροι εισοδήματος
78 Φόρος εισοδήματος (έσοδο) 69 Φόρος εισοδήματος (έξοδο)Σημειώσεις:
1. Οι προβλέψεις εξόδων, όπως και οι αναστροφές αυτών, εμφανίζονται στα κονδύλια των λειτουργιών με τις οποίες σχετίζονται.

Πίνακας Δ.4: Σύνδεση σχεδίου λογαριασμών και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατ' είδος του υποδείγματος Β.2.2
Κονδύλι Κατάστασης αποτελεσμάτων
Λογαριασμοί σχεδίου λογαριασμών
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
70 Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)
Ως διαφορά των σχετικών ποσών του Ισολογισμού (αποθέματα λήξης μείον αποθέματα έναρξης)
Λοιπά συνήθη έσοδα
71 Λοιπά συνήθη έσοδα
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία
80 Έξοδα σε ιδιοπαραγωγή
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών
Παρατίθεται το σύνολο των καθαρών αγορών της χρήσης:
20.2Αγορές εμπορευμάτων χρήσης
20.3Εκπτώσεις αγορών εμπορευμάτων
20.4Επιστροφές αγορών εμπορευμάτων
24.2Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης
24.3Εκπτώσεις αγορών πρώτων υλών και υλικών
24.4Επιστροφές αγορών πρώτων υλών και υλικών
25.2Αγορές υλικών συσκευασίας χρήσης
25.3Εκπτώσεις αγορών υλικών συσκευασίας
25.4Επιστροφές αγορών υλικών συσκευασίας
26.2Αγορές ανταλλακτικών παγίων χρήσης
26.3Εκπτώσεις αγορών ανταλλακτικών παγίων
26.4Επιστροφές αγορών ανταλλακτικών παγίων
27.2Αγορές χρήσης λοιπών αποθεμάτων
27.3Εκπτώσεις αγορών λοιπών αποθεμάτων
27.4Επιστροφές αγορών λοιπών αποθεμάτων
Παροχές σε εργαζόμενους
60 Παροχές σε εργαζόμενους
Αποσβέσεις
66 Αποσβέσεις
Λοιπά έξοδα και ζημιές
62 Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές 64 Διάφορα λειτουργικά έξοδα 67 Ασυνήθη έξοδα και ζημιές 68.01 Προβλέψεις για εκκρεμοδικίες
Στο κονδύλι αυτό περιλαμβάνεται επίσης το μέρος των παρακάτω λογαριασμών που δεν επιβάρυνε το κόστος παραγωγής - κόστος πωληθέντων:
68.3Προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος
68.4Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου πλην φόρου εισοδήματος
68.5Άλλες προβλέψεις
68.6Προβλέψεις για συνδεδεμένες οντότητες
Σημείωση
Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται το μέρος του 64.11 που αφορά φόρους και τέλη που δεν ενσωματώνονται στο λειτουργικό κόστος (π.χ. φόρος ακίνητης περιουσίας)
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων(καθαρό ποσό)
61.1Απομείωση ενσώματων παγίων
61.2Απομείωση βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
61.3Απομείωση άυλων παγίων
61.5Απομείωση χρηματοοικονομιικών στοιχείων
61.6Απομείωση λοιπών περιουσιακών στοιχείων
76.6Κέρδη από αναστροφή απομείωσης ενσώματων παγίων (πλην βιολογικών)
76.7Κέρδη από αναστροφή απομείωσης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
76.8Κέρδη από αναστροφή απομείωσης άυλων παγίων
76.10Κέρδη από αναστροφή απομείωσης χρηματοοικονομικών στοιχείων
76.11Κέρδη από αναστροφή απομείωσης λοιπών περιουσιακών στοιχείων
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων
75 Κέρδη από διάθεση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
63 Ζημιές από διάθεση-απόσυρση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία
61.07 Ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία 77 Κέρδη από επιμέτρηση στην εύλογη αξία
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων
72.04 Πιστωτικοί τόκοι άλλων επενδύσεων 74 Έσοδα συμμετοχών
Κέρδος από την αγορά οντότητας σε τιμή ευκαιρίας
79.03 Κέρδος από την αγορά οντότητας σε τιμή ευκαιρίας
Λοιπά έσοδα και κέρδη
73 Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές
76.01 Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για εκκρεμοδικίες
79.1Ασυνήθη έσοδα και κέρδη από μη συνδεδεμένες οντότητες
79.2Ασυνήθη έσοδα και κέρδη από συνδεδεμένες οντότητες
Στο κονδύλι αυτό περιλαμβάνονται επίσης οι παρακάτω
λογαριασμοί, στο βαθμό που δεν αφορούν το κόστος
παραγωγής - κόστος πωληθέντων:
76.3Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για αποκατάσταση περιβάλλοντος
76.4Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για διαφορές φορολογικού ελέγχου πλην φόρου εισοδήματος
76.5Κέρδη από αναστροφή άλλων προβλέψεων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
72.1Πιστωτικοί τόκοι πωλήσεων
72.2Πιστωτικοί τόκοι δανείων και απαιτήσεων
72.3Πιστωτικοί τόκοι από συνδεδεμένες οντότητες
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
65 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
80.04 Χρηματοοικονομικά έξοδα σε ιδιοπαραγωγή
Σημείωση
Το ποσό του λογαριασμού 65 «Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα» μπορεί να μειώνεται και με το ποσό που αφορά το κόστος κτήσης προϊόντων και υπηρεσιών μακράς περιόδου παραγωγής ή κατασκευής.
Φόροι εισοδήματος
78 Φόρος εισοδήματος (έσοδο) 69 Φόρος εισοδήματος (έξοδο)
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2014

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ