Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί 2015 ΓΕΜΗ: ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών

8 Φεβρουαρίου 2015

2015 ΓΕΜΗ: ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών

2015 ΓΕΜΗ: ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών 

2015, ΓΕΜΗ, δημοσιευση, ΕΒΕΑ, ελλαδα, επιμελητηριο, τελη,
2015, ΓΕΜΗ, δημοσιευση, ΕΒΕΑ, ελλαδα, επιμελητηριο, τελη, 

Ενημέρωση μελών ΕΒΕΑ για τα τέλη ΓΕΜΗ και τις συνδρομές μελών  

Ε.Β.Ε.Α. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ATHENS CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY


Αγαπητά μέλη,

Σας ενημερώνουμε ότι : 
α) Ψηφίσθηκε ο Νόμος 4314/2014 (ΦΕΚ 265 τ. Α’) «Α), στον οποίο εμπεριέχονται ρυθμίσεις που αφορούν :

 •  Την ενσωμάτωση στο Ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας της ΕΕ 2012/17/13-6-12 “Διασύνδεση Κεντρικών Εμπορικών Μητρώων και Μητρώων Εταιρειών” - (άρθρα 73 έως 77)
 •  Την τροποποίηση του Ν. 3419/2005 “περί ΓΕΜΗ”- άρθρα 78 έως 82 :
 •  Την Τροποποίηση της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας - άρθρα 94 έως 100.
 β) Υπεγράφησαν και δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ,οι κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού, Υπουργικές Αποφάσεις (KYA με αρ. πρωτ. 79752/30.12.2014 - ΦΕΚ 3623/Β/ 31-12-2014 και Υ.Α. με αρ. πρωτ.78030/30.12.2014 (ΦΕΚ 3586/Β/ 31.12.2014). 

 • Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του 
 • Καθορισμός ΤΕΛΩΝ ΓΕΜΗ που πρέπει να καταβάλουν οι υπόχρεοι καταχώρησης στο ΓΕΜΗ 
 • Καθορισμός των ελάχιστων ετησίως καταχωριζόμενα στο ΓΕΜΗ στοιχεία 
 • Τροποποίηση της Επιμελητηριακής Νομθεσίας 
 • Καθορισμός ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ και ΤΕΛΩΝ που πρέπει να καταβάλουν τα μέλη του ΕΒΕΑ για να απολαμβάνουν τις ανταποδοτικές υπηρεσίες που τους προσφέρονται
Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του

1. Θεσπίσθηκε, από 1/3/2015 «Η Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών», αφού : 

 • Ειδικώς, τα έγγραφα των κεφαλαιουχικών εταιρειών (που αναφέρονται στις παραγράφους 2α και 2β του άρθρου 6 του Ν.3419/2005) υποβάλλονται σε ψηφιακή μορφή.
 • Για τη διαβίβαση των εγγράφων και των στοιχείων, οι υπόχρεοι (καταχώρησης στο ΓΕΜΗ) υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το ζεύγος κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης (username και password) που χορηγεί το ΓΕΜΗ, μέσω του διαδικτυακό τόπου του ΓΕΜΗ. www.businessportal.gr
 • Όλοι οι υπόχρεοι, που είναι ανώνυμες εταιρίες ή εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, καθώς και οι υπόχρεοι των περιπτώσεων γ, δ, ε, ζ` και η` της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 3419/2005 όπως ισχύει, υποχρεούνται να λάβουν το ζεύγος κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης (username και password) από το ΓΕΜΗ, έως την 1.1.2015.»
2. Καθορίστηκε ότι «η χορήγηση αντιγράφων, αποσπασμάτων των πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στη Μερίδα και πιστοποιητικών γίνεται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου που υποβάλλεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στις υπηρεσίες ΓΕΜΗ», με έναρξη εφαρμογής από 1/3/2015 όποτε θα γίνεται και η ηλεκτρονική έκδοση των και η υπογραφή των με ψηφιακή υπογραφή.

3. Καθορίστηκε ότι «η καταχώρηση και οποιαδήποτε μεταβολή αυτής στο ΓΕΜΗ, η χορήγηση αντιγράφων, αποσπασμάτων των πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στη Μερίδα ή πιστοποιητικών, καθώς και η τήρηση της μερίδας του υπόχρεου στο ΓΕΜΗ, προϋποθέτουν την προηγούμενη καταβολή σχετικού τέλους, οι ενέργειες δε αυτές γίνονται με ηλεκτρονικά μέσα»

4. Καθορίστηκαν οι διοικητικές κυρώσεις που παραβιάζουν τις διατάξεις του Νόμου περί ΓΕΜΗ και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του.

5. Το Γ.Ε.ΜΗ αποτελεί το ελληνικό μητρώο κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της οδηγίας 2009/101/ΕΚ (ΕΕ L 258/1.10.2009) και συνδέεται με τα μητρώα των λοιπών κρατών μελών που προβλέπονται στη διάταξη αυτή (εθνικά μητρώα).
Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (Κ.Ε.Ε.) είναι αρμόδια και για την κανονική, διαρκή και ασφαλή λειτουργία του ΓΕΜΗ στο ευρωπαϊκό σύστημα διασύνδεσης μητρώων

6. Καθορίστηκαν τα στοιχεία των κεφαλαιουχικών εταιρειών που καταχωρίζονται (δια των Υπηρεσιών ΓΕΜΗ) στη Μερίδα και δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ.


Καθορισμός ΤΕΛΩΝ ΓΕΜΗ που πρέπει να καταβάλουν οι υπόχρεοι καταχώρησης στο ΓΕΜΗ και τρόπος είσπραξης αυτών 


Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 79752/30.12.2014 ΚΥΑ, καθορίζονται τα ενιαία ειδικά τέλη (ΤΕΛΗ ΓΕΜΗ) των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 8 του Νόμου 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως εξής:

α) Το τέλος τήρησης της Μερίδας του υπόχρεου στο 
ΓΕΜΗ, που είναι ενιαίο για όλες τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ ανά κατηγορία υπόχρεου, καθορίζεται κατά νομική μορφή υπόχρεου στο ΓΕΜΗ, ως εξής : (ΚΥΑ79752/30.12.2014, ΦΕΚ 3623/31.12.2014, τ. Β’).

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ (σε ευρώ)

Ανώνυμες Εταιρείες
320
Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Ανωνύμων Εταιρειών
300
Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Οικονομικού Σκοπού
300
Ευρωπαϊκή Εταιρεία (SE)
300
Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία
300
Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης
150
Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης
150
Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης
100
Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες
100
Προσωπικές Εταιρείες (ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες)
80
Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Προσωπικών Εταιρειών (ομορρύθμων και ετερορρύθμων)
80
Ατομικές επιχειρήσεις
30
Υποκαταστήματα Ημεδαπών Επιχειρήσεων
Το 1/4 του κατά περίπτωση τέλους ανά νομικό τύπο
Υποκαταστήματα αλλοδαπών ατομικών επιχειρήσεων, νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων της περίπτωσης. θ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005
20
Αστικές Εταιρείες άρθρου 784 του ΑΚ
100
Κοινοπραξίες
100
Λοιποί προαιρετικά εγγραφόμενοι στο Γ.Ε.ΜΗ.
20


Επίσης ως προς τη διαδικασία, το χρόνο και τον τρόπο είσπραξης των ανωτέρω τελών ορίσθηκε ότι:
 • Τα ανωτέρω ετήσια τέλη καταβάλλονται εντός των πρώτων 3 μηνών για τους ήδη εγγεγραμμένους στο ΓΕΜΗ και έως το τέλος του ημερολογιακού έτους για τις νεοϊδρυόμενους υπόχρεους.
 • Τα τέλη καταβάλλονται από τον κάθε υπόχρεο ή ενδιαφερόμενο είτε μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, είτε με ηλεκτρονική κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Κ.Ε.Ε, είτε μέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών όπως οι εν λόγω εναλλακτικές γνωστοποιούνται και είναι διαθέσιμες κάθε φορά στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ
 • Σε περίπτωση που κάποιος υπόχρεος δεν καταβάλλει μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τα τέλη «τήρησης της μερίδας του υπόχρεου στο ΓΕΜΗ» και δεν έχει διαγραφεί από το Γ.Ε.ΜΗ, τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ του οικείου Επιμελητηρίου ή την αρμόδια για την καταχώριση στο ΓΕΜΗ υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων».
β) Τα τέλη για τη χορήγηση πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων ΓΕΜΗ έχουν ήδη οριστεί με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας υπ’ αριθμ. Κ2-4946/15.10.2014 (Β’ 2919) στα πέντε ευρώ (5,00€) ή δέκα ευρώ (10,00€) κατά περίπτωση. Εάν ο αιτών είναι ο ίδιος ο υπόχρεος, το πρώτο κατ’ έτος αιτούμενο πιστοποιητικό χορηγείται ατελώς.

γ) Το τέλος για την καταχώριση και την οποιαδήποτε μεταβολή στη Μερίδα και στο Φάκελο που τηρείται στο Γ.Ε.ΜΗ έχει ήδη οριστεί με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υπ. αριθμ. K1-802/23.3.2011 (Β’ 470) στα δέκα ευρώ (10,00€).

δ) Το τέλος αρχικής καταχώρισης (εγγραφής) υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ έχει ήδη οριστεί με την ως άνω ΚΥΑK1-802/23.3.2011 στα δέκα ευρώ (10,00€), είναι ενιαίο για όλες τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ ανά κατηγορία υπόχρεου, και εισπράττεται από αυτές ή από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης κατά περίπτωση.
Καθορισμός των ελάχιστων ετησίως καταχωριζόμενα στο ΓΕΜΗ στοιχεία 


«Οι πράξεις και τα στοιχεία που καταχωρίζονται στη Μερίδα 
ΓΕΜΗ και αφορούν στην εγγραφή και κάθε περαιτέρω καταχώριση στο ΓΕΜΗ των υπόχρεων νομικών και φυσικών προσώπων έχουν ήδη οριστεί με την Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας υπ’ αριθμ. Κ1-884 οικ./19.4.2012 (Β’ 1420).
Επιπλέον των παραπάνω ορίζεται ως ελάχιστο ετησίως καταχωριζόμενο στο Γ.Ε.ΜΗ στοιχείο για τις προσωπικές εταιρείες, τις ατομικές επιχειρήσεις και τους λοιπούς υπόχρεους πλην των κεφαλαιουχικών εταιρειών το αποδεικτικό υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος αυτών. Η καταχώριση του στοιχείου αυτού θα γίνεται εντός δύο μηνών από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, με ηλεκτρονικό τρόπο από τον υπόχρεο με ταυτόχρονη την καταβολή των τελών του στοιχείου δ. της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου 2».Τροποποίηση της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας

 1. Δεν καταργήθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν. 2081/1992, που ορίζει τα Επιμελητήρια ως «υποχρεωτικές ενώσεις φυσικών και νομικών προσώπων».
 2. Από την 1η Ιανουαρίου 2015 καταργείται η υποχρεωτική συνδρομή των μελών σε όλα τα Επιμελητήρια της χώρας, όπως αυτή προβλέπεται στο ν. 2081/1992 (Α` 154), όπως ισχύει. Τα μητρώα των Επιμελητηρίων ενημερώνονται από το ΓΕΜΗ σχετικά με τα μέλη τους αυτόματα για την εγγραφή και για κάθε άλλη οριστική πράξη. Κάθε μέλος δύναται να καταβάλει ετήσια συνδρομή στο οικείο Επιμελητήριο και να απολαμβάνει των ανταποδοτικών υπηρεσιών που του προσφέρονται, πέραν αυτών που παρέχονται από τις υπηρεσίες ΓΕΜΗ
 3. Μέλη του Επιμελητηρίου είναι, για την παροχή των ανταποδοτικών υπηρεσιών τους, όλα τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που εγγράφονται στο ΓΕΜΗ Τα μητρώα, των Επιμελητηρίων ενημερώνονται σχετικά με τα μέλη τους αυτόματα για κάθε οριστική πράξη όπως ενδεικτικά εγγραφή, μεταβολή και διαγραφή από το ΓΕΜΗ»
 4. Ορίσθηκε ότι «Τα Επιμελητήρια ασκούν, σύμφωνα και με το νέο νόμο, κάθε αρμοδιότητα σχετική με τον σκοπό τους, όπως αυτός αναφέρεται στο άρθρο 2 του νόμου 2081/1992» οι οποίες αρμοδιότητες διευρύνθηκαν.

Καθορισμός ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ και ΤΕΛΩΝ που πρέπει να καταβάλουν τα μέλη του ΕΒΕΑ για να απολαμβάνουν τις ανταποδοτικές υπηρεσίες που τους προσφέρονται Με την Υπ. Απόφαση (αρ. πρωτ. 78030/30.12.2014, (ΦΕΚ 3586/Β/ 31.12.2014, καθορίζεται ενιαίο ποσό ετήσιας συνδρομής και ενιαίο ανταποδοτικό τέλος ανά παρεχόμενη υπηρεσία στις επιχειρήσεις – μέλη των Επιμελητηρίων που απολαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες. 

Οι ανταποδοτικές υπηρεσίες οι οποίες προκύπτουν από την άσκηση των αρμοδιοτήτων των Επιμελητηρίων σύμφωνα με τον ν. 2081/1992 όπως ισχύει, είναι δυνατόν να παρέχονται σε κάθε μέλος του ΕΒΕΑ με καταβολή ετήσιας συνδρομής, η οποία ορίζεται ανά νομική μορφή ως εξής:
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
Α.Ε.
Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Α.Ε.
Ε.Ο.Ο.Σ.
50€
Ε.Π.Ε.
Ι.Κ.Ε.
Συν.Π.Ε.
Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Ε.Π.Ε.
40€
Ο.Ε.
Ε.Ε.
Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Ο.Ε. και Ε.Ε.
Αστικές Εταιρείες
Κοινοπραξίες
30€
Ατομικές Επιχειρήσεις
Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Ατομικών Επιχειρήσεων
20€Τα υποκαταστήματα ημεδαπών επιχειρήσεων δύνανται να καταβάλουν σχετική ετήσια συνδρομή ανάλογα με τον αριθμό τους, ως εξής:

i. Έως 10 υποκαταστήματα, το 1/2 της οικείας συνδρομής της έδρας της επιχείρησης. ii. Από 11 έως 100 υποκαταστήματα, το 1/3 της οικείας συνδρομής της έδρας της επιχείρησης. iii. Από 100 υποκαταστήματα και πλέον, το 1/4 της οικείας συνδρομής της έδρας της επιχείρησης.

Προκειμένου για την παροχή στα μέλη των Επιμελητηρίων των κατωτέρω ανταποδοτικών υπηρεσιών, κάθε μέλος υποχρεούται να καταβάλει στο ΕΒΕΑ:


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ενιαίο τέλος
Χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής
5,00 €
Χορήγηση Ξενόγλωσσου πιστοποιητικού εγγραφής
10,00 €
Χορήγηση πιστοποιητικού ιστορικού άσκησης εμπορικής δραστηριότητας (για χρήση στα Ασφαλιστικά ταμεία)
10,00 €
Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των μελών τους
5,00 €
Χορήγηση πιστοποιητικού καταγωγής προϊόντων
10,00 €
Θεώρηση στοιχείων (τιμολογίου ή άλλου στοιχείου) που συνοδεύουν το πιστοποιητικό καταγωγής
5,00 €
Χορήγηση Καρνέ ΑΤΑ
10,00 €Επίσης ως προς το χρόνο και τον τρόπο είσπραξης των ανωτέρω συνδρομών και τελών ορίσθηκε ότι : 

 • Τα μέλη των Επιμελητηρίων οφείλουν να καταβάλουν τα ποσά των άρθρων 2 έως 4 της παρούσης εντός εκάστοτε οικονομικού έτους, για το οποίο παρασχέθηκαν οι αντίστοιχες υπηρεσίες, καθόσον η καταβολή τους αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την παροχή της οποιασδήποτε ανταποδοτικής Υπηρεσίας των Επιμελητηρίων προς τα μέλη τους.
 • Η είσπραξη των ποσών αυτών γίνεται με μέριμνα των Επιμελητηρίων και σε περίπτωση μη καταβολής από μέλη τους, του νομικού προσώπου των οποίων δεν έχει επέλθει οριστική λύση ή δεν έχει διακοπεί η δραστηριότητά του και δεν έχει διαγραφεί από το ΓΕΜΗ, τα ποσά αυτά δύνανται να βεβαιώνονται από τα Επιμελητήρια και να αποστέλλονται προς είσπραξη μέσω των Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Τέλος ορίσθηκε ότι: «Ειδικές διατάξεις, που θεσπίζουν ειδικά τέλη για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά διαιτησίες, πραγματογνωμοσύνες, αδειοδοτήσεις, ειδικές εκδόσεις από τα Επιμελητήρια, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ