Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί ΑΠΔ από 1-12-2013 και μετά ΤΑΠΙΤ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ

13 Φεβρουαρίου 2015

ΑΠΔ από 1-12-2013 και μετά ΤΑΠΙΤ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΠΔ από 1-12-2013 και μετά ΤΑΠΙΤ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ:


Αριθμ. πρωτ.: Φ80000/3476/116/17.2.2014 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ)  Βεβαίωση και είσπραξη των εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ, ΤΑΠΙΤ και ΤΑΥΤΕΚΩ από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ένταξη των καθυστερούμενων εισφορών τους στο ΚΕΑΟ και ρύθμιση άλλων ειδικών θεμάτων

ΑΠΔ από 1-12-2013 και μετά ΤΑΠΙΤ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΠΔ από 1-12-2013 και μετά ΤΑΠΙΤ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ Α.Π.Δ. ΑΠΟ 1-12-2013.


Για την απεικόνιση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ., στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση, που υποβάλλει ο εργοδότης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., από 1-12-2013 και μετά, θα πρέπει να καταχωρούνται με ξεχωριστή εγγραφή, (2η εγγραφή) ανά απασχολούμενο, τα πλήρη ασφαλιστικά στοιχεία, συμπληρώνοντας υποχρεωτικά τα πεδία : Τύπος Αποδοχών, Αποδοχές, Ημέρες ασφάλισης, Πακέτο Κάλυψης, αναλογούσες εισφορές κλπ.

Για την απεικόνιση τους στην Α.Π.Δ., έχει δημιουργηθεί για κάθε έναν Τομέα του ΤΑ.Π.Ι.Τ., διακριτός Κωδικός Δραστηριότητας και διακριτός Κωδικός Ειδικότητας (ανάλογα αν είναι «παλαιός» ή «νέος» ο ασφαλισμένος) που θα οδηγεί σε αντίστοιχο Κωδικό Πακέτου Κάλυψης ως κατωτέρω:

1. ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ.


Α. ΚΑΔ : 0011 με λεκτική περιγραφή «ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ.».


Κωδικός Ειδικότητας.: 000105 με λεκτική περιγραφή «Τομέας Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπάλληλων του ΤΑ.Π.Ι.Τ για παλαιούς ασφαλισμένους». Κωδικός Ειδικότητας. : 000106. με λεκτική περιγραφή «Νέοι ασφαλισμένοι του ΤΑ.Π.Ι.Τ εκτός Τ.Π.Π.Ο.Ε.Θ. και Αυτοαπασχολούμενου Προσωπικού Ιπποδρομιών».

I) ΜΚ : 023 με λεκτική περιγραφή «ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ.» με επιμερισμό του ποσοστού ασφάλισης σε εισφορές εργοδότη και εισφορές ασφαλισμένου, 2% και 2% αντίστοιχα, σύνολο 4%.

Ως παλαιοί ασφαλισμένοι νοούνται οι ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1992. Ως βάση υπολογισμού εισφορών μετά την εναρμόνιση κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν.4093/2012 λαμβάνονται οι αποδοχές μέχρι του οκταπλάσιου του κατά το έτος 1991 μέσο μηνιαίου κατά κεφαλή Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (Α.Ε.Π.) αναπροσαρμοζόμενο με το κατά έτος ποσοστό αύξησης των συντάξεων των Δημοσίων Υπαλλήλων.(Σχετ. εγκύκλιο 13/13 Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.)

II) ΜΚ: 024 με λεκτική περιγραφή «ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΒΑΤΩΝ/ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ.» χωρίς επιμερισμό του ποσοστού ασφάλισης με χρέωση το σύνολο των εισφορών στην στήλη εισφορά ασφαλισμένου (4%).

Ως νέοι ασφαλισμένοι νοούνται οι ασφαλισμένοι από 1/1/1993.

Ως βάση υπολογισμού εισφορών για τον νέο ασφαλισμένο είναι το σύνολο των αποδοχών με ανώτατο όριο ποσό που ορίζεται με την παρ 2 του άρθρου 22 του ν.2084/1992 όπως αυτή έχει αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3232/2004.

Β. ΕΦΑΠΑΞ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ.


ΚΑΔ : 0012 με λεκτική περιγραφή «ΕΦΑΠΑΞ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ.»

Κωδικός Ειδικότητας: 000107 με λεκτική περιγραφή «Τομέας Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπάλληλων του ΤΑΠ1.Τ.-«Παλαιοί» και «Νέοι» ασφαλισμένοι.

ΚΠΚ : 025 με λεκτική περιγραφή «ΕΦΑΠΑΞ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ. (ΠΑΛΑΙΟΙ και ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ). Νέος τύπος Αποδοχών: 99

Εισφορά: 0,29 ευρώ. (Εφάπαξ, μοναδική αποδεκτή τιμή.)

Χωρίς καταχώρηση ημερών ασφάλισης.

Συμπλήρωση του πεδίου αποδοχές με την τιμή 0.


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΔ ΙΚΑ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΤΑ.Π. Ι. Τ.
0011
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΠΚ
000105
ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΤΑΠΙΤ ΓΙΑ «ΠΑΛΑΙΟΥΣ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ
023
(2%ασφ.+2%εργ.=4%)
000106
«ΝΕΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΤΑΠΙΤ. ΕΚΤΟΣ Τ.Π.Π.Ο.Ε.Θ. ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ
024 (4%ασφ.)
ΕΦΑΠΑΞ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΛΩΝ ΤΟΥ ΤΑΠΙΤ
0012
000107
ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΤΑΠΙΤ («ΠΑΛΑΙΟΙ» και «ΝΕΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ)
025 (0,29 Ευρώ)

Για την πληρέστερη κατανόηση των ανωτέρω παραθέτουμε το παρακάτω παράδειγμα:

1. Απασχολούμενος ξενοδοχοϋπάλληλος (παλαιός ασφαλισμένος) με κωδικό ειδικότητας 513020 ( καμαριέρα - οροφοκόμος ) που υπάγεται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., με Κωδικό πακέτου κάλυψης 109 (Σύνταξη, Ι.Κ.Α.- Τ.Ε.Α.Μ.) και με κωδικό ειδικότητας 423220 (εργαζόμενοι Ξενοδοχ.- ασφάλιση ασθένειας Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και Ειδικού Λογαριασμού) με Κωδικό Πακέτου Κάλυψης 4172 (Ασφάλιση για ασθένεια Ξενοδοχοϋπάλληλων οι οποίοι για παροχές σε χρήμα υπάγονται στο ειδικό λογαριασμό Ξενοδοχοϋπάλληλων), από 1.12.2013 και μετά, θα έπρεπε η απεικόνιση της Α.Π.Δ. με εισφορές υπέρ Πρόνοιας ΤΑ.Π.Ι.Τ, και της εφάπαξ εισφοράς Ξενοδοχοϋπάλληλων υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ., να έχει ως κατωτέρω:


ΠΕΔΙΑ ΑΠΔ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΑΠΔ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΑΠΔ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ - ΕΙΔΙΚΟΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔ/ΥΠΑΛ-ΛΗΛΩΝ
ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ
ΤΑΠΙΤ ΞΕΝΟΔ./ΥΠΑΛΛΗ ΛΩΝ
ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΞΕΝΟΔ./ΥΠΑΛΛΗΛ
ΩΝ ΤΑΠΙΤ ΕΦΑΠΑΞ ΕΙΣΦΟΡΑ
18
ΑΡ.
ΠΑΡΑΡΤ/Κ.Α.Δ.
5512
5512
0011
0012
30
ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
513020
423220
000105
000107
32
ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
109
4172
023
025
33
ΜΙΣΘ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ
4/2014
4/2014
4/2014
4/2014
36
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
01
01
01
99
37
ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
25
25
25
-
39
ΑΠΟΔΟΧΕΣ
1000
1000
1000
-
40
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛ/ΝΟΥ
139,50
25,50
20
-
41
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
223,60
51,00
20
-
42
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
363,10
76,50
40
0,29
46
ΚΑΤΑΒΛ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ
363,10
76,50
40
0,29
Για τις μισθολογικές περιόδους που έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής Α.Π.Δ. οι νέες εγγραφές θα υποβληθούν με συμπληρωματική (04) Α.Π.Δ. όπως παρακάτω περιγράφεται.

2. Απασχολούμενος ξενοδοχοϋπάλληλος (Νέος ασφαλισμένος) με κωδικό ειδικότητας 513020 (καμαριέρα - οροφοκόμος) που υπάγεται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., με Κωδικό πακέτου κάλυψης 109 (Σύνταξη, Ι.Κ.Α.- Τ.Ε.Α.Μ.) και με κωδικό ειδικότητας 423220 (εργαζόμενοι Ξενοδοχ.- ασφάλιση ασθένειας Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και Ειδικού Λογαριασμού) με Κωδικό Πακέτου Κάλυψης 4172 (Ασφάλιση για ασθένεια Ξενοδοχοϋπάλληλων οι οποίοι για παροχές σε χρήμα υπάγονται στο ειδικό λογαριασμό Ξενοδοχοϋπάλληλων), από 1.12.2013 και μετά, θα έπρεπε η απεικόνιση της Α.Π.Δ. με εισφορές υπέρ Πρόνοιας ΤΑ.Π.Ι.Τ., και της εφάπαξ εισφοράς Ξενοδοχοϋπάλληλων, να έχει ως κατωτέρω:


ΠΕΔΙΑ ΑΠΔ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΑΠΔ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ - ΕΙΔΙΚΟΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔ/ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ
ΤΑΠΙΤ ΞΕΝΟΔ./ΥΠΑΛΛΗ ΛΩΝ
ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΞΕΝΟΔ./ΥΠΑΛΛΗΛ
ΩΝ ΤΑΠΙΤ ΕΦΑΠΑΞ ΕΙΣΦΟΡΑ
ΑΠΔ
18
ΑΡ.
ΠΑΡΑΡΤ/Κ.Α.Δ.
5512
5512
0011
0012
30
ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
513020
423220
000106
000107
32
ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
109
4172
024
025
33
ΜΙΣΘ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ
4/2014
4/2014
4/2014
4/2014
36
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
01
01
01
99
37
ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
25
25
25
-
39
ΑΠΟΔΟΧΕΣ
1000
1000
1000
-
40
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛ/ΝΟΥ
139,50
25,50
40
-
41
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
223,60
51,00
-
-
42
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
363,10
76,50
40
0,29
46
ΚΑΤΑΒΛ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ
363,10
76,50
40
0,29
Για τις μισθολογικές περιόδους που έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής Α.Π.Δ. οι νέες εγγραφές θα υποβληθούν με συμπληρωματική (04) Α.Π.Δ. όπως παρακάτω περιγράφεται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ