Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Μεταβίβαση εταιρειών, μετοχών, εταιρικών μεριδίων - Φορολόγηση Υπεραξίας (αλλαγές από 2014 και μετά)

19 Μαρτίου 2015

Μεταβίβαση εταιρειών, μετοχών, εταιρικών μεριδίων - Φορολόγηση Υπεραξίας (αλλαγές από 2014 και μετά)

Μεταβίβαση εταιρειών, μετοχών, εταιρικών μεριδίων - Φορολόγηση Υπεραξίας (αλλαγές από 2014 και μετά)

Από τη 1η Ιανουαρίου 2014, με την κατάργηση του άρθρου 13 του Ν.2238/94, άλλαξε ριζικά το φορολογικό καθεστώς μεταβίβασης επιχειρήσεων, μετοχών και εταιρικών μεριδίων.


Ποια είναι η διαδικασία για την μεταβίβαση εταιρειών, μετοχών, εταιρικών μεριδίων και πως φορολογείται η υπεραξία από 1/1/2014;

Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων - ΔιεκπεραιώσειςΠΟΛ.1032/2015 Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μεταβίβαση τίτλων και ολόκληρης επιχείρησης μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (Ν. 4172/2013).

Ποια είναι η διαδικασία για την μεταβίβαση εταιρειών, μετοχών, εταιρικών μεριδίων και πως φορολογείται η υπεραξία από 1/1/2014;

Οι λογιστές-φοροτεχνικοί θα πρέπει να συντάσσουν συμφωνητικά, (όπως κάθε τροποποίηση καταστατικού δηλαδή σε συνεργασία με συμβολαιογράφο) με τα οποία θα καθορίζεται το τίμημα της μεταβίβασης των εταιρειών ή μετοχών ή εταιρικών μεριδίων και θα υπολογίσει το ύψος της υπεραξίας. Ο υπολογισμός μπορεί να γίνει όπως προβλεπόταν από τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.2238/94.

Ο φόρος είναι 15% στην υπεραξία σύμφωνα με τον ν 4172/2013 άρθρο 42.

Η Υπεραξία σύμφωνα με την παράγραφο 3, καθορίζεται ως:
3. Ως υπεραξία νοείται η διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης που κατέβαλε ο φορολογούμενος και της τιμής πώλησης που εισέπραξε. Τυχόν δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την αγορά ή την πώληση των τίτλων συμπεριλαμβάνονται στην τιμή κτήσης και την τιμή πώλησης και δεν προστίθενται ή αφαιρούνται, αντίστοιχα.

Το ποσό της υπεραξίας θα δηλωθεί από τον φορολογούμενο που μεταβιβάζει στην ατομική φορολογική δήλωσή (το 2015 αν γίνει φέτος μεταβίβαση) και όχι στην εφορία πριν από την μεταβίβαση, όπως γινότανε μέχρι τώρα.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα και επειδή δεν έχουν δοθεί οδηγίες από την διοίκηση, η ανάγνωση του νόμου μας λέει ότι το 15% θα μπαίνει πάνω στα αποθεματικά που έχει σχηματίσει η εταιρία από την στιγμή που εισήλθε στο κεφάλαιο ο εταίρος που μεταβιβάζει.

Παράδειγμα 
Συστάθηκε ΕΠΕ το 2000 με ίδια κεφάλαια 100.000 ευρώ και μεταβιβάζει το 2015 το μερίδιο του, την στιγμή που τα ίδια κεφάλαια είναι 200.000 ευρώ. Υπολογίζουμε την υπεραξία ως διαφορά 200.000-100.000=100.000 ευρώ. Οπότε εφαρμόζουμε το φόρο υπεραξίας, δηλ. 100.000 Χ 15%=15.000 ευρώ φόρος. Ο φόρος υπεραξίας θα καταβληθεί με την υποβολή της δήλωσης Φόρου εισοδήματος.
Εάν υπάρχει τίτλος κτήσης από όπου φαίνεται ότι αποκτήθηκαν τα μερίδια με χαμηλότερη τιμή από τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας τότε η υπεραξία θα υπολογιστεί ως διαφορά από αυτό το ποσό.
Παραδείγματος χάριν, εάν με τίτλο κτήσης των μεριδίων φαίνεται ότι αγοράστηκαν 50.000 ευρώ τότε η υπεραξία υπολογίζεται ως 200.000 - 50.000 =150.000, 150.000 Χ 15%=22.500.

Τα παραπάνω προκύπτουν από την παρ. 4 του άρθρου 42 του ν.4172/2013:
4. Σε περίπτωση που οι μεταβιβαζόμενοι τίτλοι είναι εισηγμένοι σε χρηματιστηριακή αγορά, η τιμή κτήσης και η τιμή πώλησης καθορίζονται από τα δικαιολογητικά έγγραφα συναλλαγών, τα οποία εκδίδει η χρηματιστηριακή εταιρεία ή το πιστωτικό ίδρυμα ή όπως δηλώνονται στην εταιρεία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία» (Ε.Χ.Α.Ε.) κατά την ημέρα διακανονισμού της συναλλαγής. 
Σε περίπτωση μεταβίβασης μη εισηγμένων τίτλων, η τιμή πώλησης προσδιορίζεται με βάση την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας που εκδίδει τους μεταβιβαζόμενους τίτλους κατά το χρόνο της μεταβίβασης ή το τίμημα ή αγοραία αξία που αναγράφεται στη σύμβαση μεταβίβασης, εφόσον αυτό είναι υψηλότερο. 
Η τιμή κτήσης προσδιορίζεται με βάση την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας που εκδίδει τους μεταβιβαζόμενους τίτλους κατά το χρόνο απόκτησης ή το τίμημα που αναγράφεται στη σύμβαση μεταβίβασης κατά το χρόνο της απόκτησης των τίτλων, εφόσον οποιοδήποτε από τα ανωτέρω είναι χαμηλότερο. Αν η τιμή κτήσης δεν μπορεί να προσδιοριστεί θεωρείται ότι είναι μηδενική ,εφόσον η αγορά των τίτλων πραγματοποιείται μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας αποϋλοποίησης των τίτλων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, ήτοι την 29η Σεπτεμβρίου του έτους 1999. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της τιμής κτήσης, με αναγωγή στην ημερομηνία της 29.9.1999, στις περιπτώσεις που οι μεταβιβαζόμενοι τίτλοι έχουν αποκτηθεί πριν την ημερομηνία αυτή.


Με το άρθρο 42 του ν.4172/2013 προβλέπεται:


Μεταβίβαση τίτλων - Κείμενο νόμου


1. Κάθε εισόδημα που προκύπτει από υπεραξία μεταβίβασης των ακόλουθων τίτλων, καθώς και μεταβίβασης ολόκληρης επιχείρησης, υπόκειται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, εφόσον δεν συνιστά επιχειρηματική δραστηριότητα:

α) μετοχές σε εταιρεία εισηγμένη ή μη σε χρηματιστηριακή αγορά,
β) μερίδια ή μερίδες σε προσωπικές εταιρείες,
γ) κρατικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια ή εταιρικά ομόλογα,
δ) παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα.
Ως μεταβίβαση σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο νοείται και η εισφορά των ανωτέρω τίτλων για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου εταιρείας.

2. ...

3. Ως υπεραξία νοείται η διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης που κατέβαλε ο φορολογούμενος και της τιμής πώλησης που εισέπραξε. Τυχόν δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την αγορά ή την πώληση των τίτλων συμπεριλαμβάνονται στην τιμή κτήσης και την τιμή πώλησης και δεν προστίθενται ή αφαιρούνται, αντίστοιχα.

4. Σε περίπτωση που οι μεταβιβαζόμενοι τίτλοι είναι εισηγμένοι σε χρηματιστηριακή αγορά, η τιμή κτήσης και η τιμή πώλησης καθορίζονται από τα δικαιολογητικά έγγραφα συναλλαγών, τα οποία εκδίδει η χρηματιστηριακή εταιρεία ή το πιστωτικό ίδρυμα ή όπως δηλώνονται στην εταιρεία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία» (Ε.Χ.Α.Ε.) κατά την ημέρα διακανονισμού της συναλλαγής.
Σε περίπτωση μεταβίβασης μη εισηγμένων τίτλων, η τιμή πώλησης προσδιορίζεται με βάση την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας που εκδίδει τους μεταβιβαζόμενους τίτλους κατά το χρόνο της μεταβίβασης ή το τίμημα ή αγοραία αξία που αναγράφεται στη σύμβαση μεταβίβασης, εφόσον αυτό είναι υψηλότερο.
Η τιμή κτήσης προσδιορίζεται με βάση την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας που εκδίδει τους μεταβιβαζόμενους τίτλους κατά το χρόνο απόκτησης ή το τίμημα που αναγράφεται στη σύμβαση μεταβίβασης κατά το χρόνο της απόκτησης των τίτλων, εφόσον οποιοδήποτε από τα ανωτέρω είναι χαμηλότερο. Αν η τιμή κτήσης δεν μπορεί να προσδιοριστεί θεωρείται ότι είναι μηδενική, εφόσον η αγορά των τίτλων πραγματοποιείται μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας αποϋλοποίησης των τίτλων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, ήτοι την 29η Σεπτεμβρίου του έτους 1999. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της τιμής κτήσης, με αναγωγή στην ημερομηνία της 29.9.1999, στις περιπτώσεις που οι μεταβιβαζόμενοι τίτλοι έχουν αποκτηθεί πριν την ημερομηνία αυτή.

5. Σε περίπτωση κατά την οποία ο προσδιορισμός της υπεραξίας σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους καταλήγει σε αρνητικό ποσό, η εν λόγω ζημία μεταφέρεται επ΄ αόριστον και συμψηφίζεται μόνο με μελλοντικά κέρδη υπεραξίας, τα οποία υπολογίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και τα οποία προκύπτουν από συναλλαγές και τίτλους των περιπτώσεων α΄, β΄, και γ΄ της παραγράφου 1. Ζημιές από συναλλαγές σε τίτλους της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 συμψηφίζονται μόνον με μελλοντικά κέρδη υπεραξίας από την ίδια αιτία.

6. ...

7. Για την υπεραξία που προκύπτει από εισφορά ενεργητικού, ανταλλαγή μετοχών, συγχώνευση ή διάσπαση κατ΄ έφαρμογή των άρθρων 52, 53 και 54 ισχύουν οι ειδικές διατάξεις αυτών των άρθρων.

8. Απαλλάσσεται από το φόρο, το εισόδημα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι σε κράτη με τα οποία η Ελλάδα έχει συνάψει σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας (ΣΑΔΦ) και το οποίο προκύπτει από υπεραξία μεταβίβασης των τίτλων σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλουν στη Φορολογική Διοίκηση δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη φορολογική τους κατοικία.

Άρθρο 43. Φορολογικός συντελεστής - Κείμενο νόμου


Το εισόδημα από υπεραξία κεφαλαίου φορολογείται με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%).


Απαραίτητες ενέργειες - δικαιολογητικά για τη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων:

 1. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου των δύο μελών (πωλητή - αγοραστή)
 2. Τις φορολογικές δηλώσεις Ε3 και Ε5 της εταιρίας για την τελευταία 5ετία
 3. Το έντυπο με το συνολικό ποσό της υπεραξίας των μεριδίων προς μεταβίβαση
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και βεβαίωση κατάθεσης αίτησης συνταξιοδότησης - σε περίπτωση συνταξιοδότησης
 5. Συμφωνητικό πώλησης ή παραχώρησης - σε περίπτωση πώλησης
 6. Καταστατικό εταιρίας με την τελευταία τροποποίηση αυτού
 7. Τροποποιητικό καταστατικό εταιρίας (σε 5 τουλάχιστον αντίτυπα για την εφορία, το πρωτοδικείο και το επιμελητήριο)
 8. Συμπληρωμένα έντυπα Μ2 και Μ7 για τη δήλωση της μεταβολής στην εφορία

  Απαραίτητα παράβολα - κόστη για τη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων :

  1. Κόστος Υπεραξίας Επιχείρησης - Υπολογίζεται βάσει του ειδικού εντύπου υπεραξίας
  2. Κόστος Παραβόλου Ταμείου Νομικών - 0,5 % της αξίας των μεταβιβαζόμενων μεριδίων
  3. Κόστος Παραβόλου Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων - 1 % της αξίας των μεταβιβαζόμενων μεριδίων
  4. Κόστος Παραβόλου Πρωτοδικείου - 8 € (για την αίτηση και τα αντίγραφα)


  Υπεραξία μεταβίβασης εταιρειών, μετοχών, εταιρικών μεριδίων


  α) Καταργήθηκε η απαλλαγή του φόρου υπεραξίας από επαχθή αιτία, ατομικών επιχειρήσεων ή μεριδίων ΟΕ, ΕΕ από γονέα σε τέκνα ή σύζυγο λόγω συνταξιοδότησης του μεταβιβάζοντος. Καταργήθηκε επίσης και ο μειωμένος συντελεστής στις μεταβιβάσεις εταιρικών μεριδίων, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και ατομικών επιχειρήσεων μεταξύ συγγενών.

  β) Δεν υπάρχουν κριτήρια κατάταξης περιπτώσεων μεταβίβασης ολόκληρης επιχείρησης, που δεν συνιστά επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογούνται με το άρθρο 42 του ν.4172 , και όχι με το άρθρο 21 του ίδιου νόμου.
  Παλαιότερα άρθρα


  Αφορολόγητες ελληνικές καταθέσεις 800 δισ στην Ελβετία

  Νίκος ΧριστόπουλοςστοNEXUS Management ConsultantsΠριν από 6 ώρες
  Αφορολόγητες ελληνικές καταθέσεις 800 δισ στην Ελβετία Αφορολόγητες ελληνικές καταθέσεις 800 δισ στην Ελβετίας; Έχουν οι Έλληνες καταθέσεις ύψους 800 δισ. ευρώ στην Ελβετία; Το θέμα αυτό όπως και η φοροδιαφυγή, επανέρχεται από την γερμανική εφημερίδα Die Welt η οποία επικρίνει την Ελλάδα και, ειδικότερα, του Έλληνα υπουργού Οικονομικών. Όπως αναφέρει ο αρθρογράφος, παρόλο που το *ελληνικό «μαύρο χρήμα» στην Ελβετία ανέρχεται σε περίπου 800 δισ. ευρώ, κανείς στην Αθήνα δεν ενδιαφέρεται να το φορολογήσει.* Διαβάστε περισσότερα »

  Αλέξης Τσίπρας για τη ρευστότητα

  Νίκος ΧριστόπουλοςστοNEXUS Management ConsultantsΠριν από 6 ώρες
  Αλέξης Τσίπρας για τη ρευστότητα[image: Αλέξης Τσίπρας, Βαρουφακης, Ελλάδα - οικονομική επικαιρότητα, ΥΠΟΙΚ, ρευστοτητα, ευρω, euro,]Αλέξης Τσίπρας για τη ρευστότητα "*Δεν υπάρχει κανένας φόβος*", δήλωσε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τις ανησυχίες για το χρηματοδοτικό κενό και τα προβλήματα ρευστότητας. [image: Αλέξης Τσίπρας, Βαρουφακης, Ελλάδα - οικονομική επικαιρότητα, ΥΠΟΙΚ, ρευστοτητα, ευρω, euro,]ετικέτες: *Αλέξης Τσίπρας, Βαρουφακης, Ελλάδα - οικονομική επικαιρότητα, ΥΠΟΙΚ, ρευστοτητα, ευρω, euro, *Σχετικά νέα *Spiegel: Ο Σόιμπλ... περισσότερα »

  Ακύρωση των αυξήσεων της ΔΕΗ

  Νίκος ΧριστόπουλοςστοNEXUS Management ConsultantsΠριν από 1 ημέρα
  *Ακύρωση των αυξήσεων της ΔΕΗ* [image: ΔΕΗ, ενεργεια, τιμολογιο, αυξησεις, λογαριασμο, κοινωνικο, ΣΥΡΙΖΑ,]Λαφαζάνης: Θα ακυρώσω την αύξηση στα τιμολόγια ηλεκτρικού από τη ΡΑΕΜε δήλωσή του, ο κ. Λαφαζανης καλεί τη ΡΑΕ να επανεξετάσει την απόφασή της και δήλωσε ότι σε κάθε περίπτωση θα εξαντλήσει όλους τους τρόπους για την ακύρωση των αυξήσεων.ετικέτες: ΔΕΗ, ενεργεια, τιμολογιο, αυξησεις, λογαριασμο, κοινωνικο, ΣΥΡΙΖΑ, Διαβάστε περισσότερα »

  Πανικός Τσίπρα: τρύπα 2 δισ. ευρώ στο πλεόνασμα

  Νίκος ΧριστόπουλοςστοNEXUS Management ConsultantsΠριν από 1 ημέρα
  *Πανικός Τσίπρα: τρύπα 2 δισ. ευρώ στο πλεόνασμα*Πανικός Τσίπρα: τρύπα 2 δισ. ευρώ στο πλεόνασμα[image: Πανικός Τσίπρα: τρύπα 2 δισ. ευρώ στο πλεόνασμα]Τα πρώτα ευρήματα των τεχνικών κλιμακίων που προκάλεσαν συναγερμό στην κυβέρνηση τέθηκαν στο τραπέζι της πολύωρης σύσκεψης στο μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Αλέξη Τσίπρα και το οικονομικό επιτελείο.Ετικέτες: Αλέξης Τσίπρας, πλεονασμα, ΣΥΡΙΖΑ, Βαρουφακης, Ελλάδα - οικονομική επικαιρότητα, ΥΠΟΙΚ, Σχετικά νέα Τσίπρας - Βαρουφάκης στήριξη στο ΥΠΟΙΚ Spiegel: Ο Σόιμπλε εξετάζει σενάριο Κύπρου για την Ελλάδα Διαβάστε περισσότερα »

  Spiegel: Ο Σόιμπλε εξετάζει σενάριο Κύπρου για την Ελλάδα

  Νίκος ΧριστόπουλοςστοNEXUS Management ConsultantsΠριν από 1 ημέρα
  Spiegel: Ο Σόιμπλε εξετάζει σενάριο Κύπρου για την Ελλάδα [image: ελλαδα, γερμανια, Σόιμπλε, κυπρος, grexit, Eurogroup, ευρω, Ευρωζώνη,]Spiegel: Ο Σόιμπλε εξετάζει σενάριο Κύπρου για την ΕλλάδαΣτο επίκεντρο του ξένου τύπου βρίσκεται για ακόμη μια φορά η οικονομική κατάσταση της Ελλάδας, με το γερμανικό περιοδικό περιοδικό Der Spiegel να υποστηρίζει, επικαλούμενο πληροφορίες από συμβούλους της Καγκελαρίας, ότι το παράδειγμα της Κύπρου ίσως να αποτελεί την καλύτερη λύση για την χώρα ώστε η ελληνική κυβέρνηση να αναγκαστεί να εφαρμόσει τα διαρθρωτικά μέτρα. [image: ελλαδα, γερμανια, Σόιμ... περισσότερα »

  Τσίπρας - Βαρουφάκης στήριξη στο ΥΠΟΙΚ

  Νίκος ΧριστόπουλοςστοNEXUS Management ConsultantsΠριν από 1 ημέρα
  Τσίπρας - Βαρουφάκης στήριξη στο ΥΠΟΙΚ [image: Τσίπρας - Βαρουφάκης στήριξη στο ΥΠΟΙΚ]Μια κυριακάτικη βόλτα στο Παγκράτι, όπου ήπιαν τον καφέ τους, αποφάσισαν να έχουν ο Αλέξης Τσίπρας, ο Γιάνης Βαρουφάκης και οι συνεργάτες του οικονομικού επιτελείου λίγο πριν την σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.[image: Τσίπρας - Βαρουφάκης στήριξη στο ΥΠΟΙΚ]Τσίπρας - Βαρουφάκης στήριξη στο ΥΠΟΙΚΟ πρωθυπουργός και ο υπουργός Οικονομικών απόλαυσαν μερικές στιγμές κυριακάτικης ηρεμίας σε καφετέρια του Παγκρατίου μαζί με τους Θοδωρή Μιχόπουλο, Ευκλείδη Τσακαλώτο, Γαβριήλ Σακελλαρίδη και Δημήτρη Τζανακόπουλο.... περισσότερα »

  Πώς θα εμφανίσουν στις φορολογικές δηλώσεις του 2015 τις ασφαλιστικές τους εισφορές, οι ελεύθεροι επαγγελματίες

  Νίκος ΧριστόπουλοςστοNEXUS Management ConsultantsΠριν από 2 ημέρες
  Πώς θα εμφανίσουν στις φορολογικές δηλώσεις του 2015, τις ασφαλιστικές τους εισφορές, οι ελεύθεροι επαγγελματίες[image: "τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών των δικηγόρων που αφορούν το φορολογικό έτος 2014 και τα οποία καταβάλλονται από 1.1.2015 και μέχρι τη νόμιμη προθεσμία που ορίζει ο οικείος ασφαλιστικός φορέας ή μέχρι την τυχόν παράτασή της, μπορούν να εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους αυτού."]Πώς θα εμφανίσουν στις φορολογικές δηλώσεις του 2015 τις ασφαλιστικές τους εισφορές, οι ελεύθεροι επαγγελματίες [image: "τα ποσά των ασφαλισ... περισσότερα »

  Spiegel : Να δώσουμε τις αποζημιώσεις για το Δίστομο για να μην έχει επιχειρήματα ο Τσίπρας

  Νίκος ΧριστόπουλοςστοNEXUS Management ConsultantsΠριν από 2 ημέρες
  Spiegel : Να δώσουμε τις αποζημιώσεις για το Δίστομο για να μην έχει επιχειρήματα ο Τσίπρας 'Strong Moralizing' A Legal Look at Greek Reparations Demands*Δείτε ολόκληρο το άρθρο του Spiegel στα αγγλικά, στο τέλος.* *Athens has demanded that Germany pay Greece billions in World War II reparations. Berlin, though, has ignored the requests. International law professor Frank Schorkopf says that Germany has already fulfilled its obligations through wealth transfers.* Spiegel : Να δώσουμε τις αποζημιώσεις για το Δίστομο για να μην έχει επιχειρήματα ο ΤσίπραςΤο γερμανικό περιοδικό «Der Sp... περισσότερα »

  Τα μυστικά της ρύθμισης των 100 δόσεων

  Νίκος ΧριστόπουλοςστοNEXUS Management ConsultantsΠριν από 2 ημέρες
  Τα μυστικά της ρύθμισης των 100 δόσεων[image: Τα μυστικά της ρύθμισης των 100 δόσεων]«Ανάσα» σε περισσότερους από 4 εκατομμύρια φορολογούμενους αναμένεται να δώσει η νέα ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών που δόθηκε χθες για δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Οικονομικών. [image: Τα μυστικά της ρύθμισης των 100 δόσεων]Η ρύθμιση είναι ευνοϊκότερη από αυτή που είχε αρχικά ανακοινωθεί από την αναπληρώτρια υπουργό Οικονομικών, Νάντια Βαλαβάνη, καθώς εντάσσονται τα χρέη που δημιουργήθηκαν στο πρώτο δίμηνο του έτους και συγκεκριμένα και οι δύο δόσεις του ΕΝΦΙΑ. Ν. Βαλαβάνη: το νομοσχέδιο γ... περισσότερα »

  Οι προεκλογικές εξαγγελίες προς το παρόν υποσχέσεις

  Νίκος ΧριστόπουλοςστοNEXUS Management ConsultantsΠριν από 2 ημέρες
  Οι προεκλογικές εξαγγελίες προς το παρόν υποσχέσεις[image: Βαρουφακης, Ελλάδα - οικονομική επικαιρότητα,] Οι προεκλογικές εξαγγελίες προς το παρόν υποσχέσεις Mήνυμα ότι η κυβέρνηση δεν θα προχωρήσει άμεσα στην πλήρη εφαρμογή των προεκλογικών της εξαγγελιών έστειλε το βράδυ της Παρασκευής από την Ιταλία ο υπουργός Οικονομικών, κ. Γ. Βαρουφάκης. Διαβάστε περισσότερα »

  «Οι δανειστές μας είπαν να μην πληρώσουμε μισθούς για 1-2 μήνες!»

  Νίκος ΧριστόπουλοςστοNEXUS Management ConsultantsΠριν από 2 ημέρες
  «Οι δανειστές μας είπαν να μην πληρώσουμε μισθούς για 1-2 μήνες!» Η σύμβουλος του Γιάνη Βαρουφάκη και μέλος της ελληνικής διαπραγματευτικής ομάδας στο Brussels Group αποκάλυψε πώς πρότειναν οι πιστωτές της χώρας να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ρευστότητας. Διαβάστε περισσότερα »

  Aπαλλαγή οφειλών με εκούσια εξόφληση έως και τις 27 Μαρτίου 2015

  Νίκος ΧριστόπουλοςστοNEXUS Management ConsultantsΠριν από 2 ημέρες
  Aπαλλαγή οφειλών με εκούσια εξόφληση έως και τις 27 Μαρτίου 2015[image: νομοσχεδιο, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, ΦΠΑ, ΚΦΔ, επιτοκιο,]ετικέτες: νομοσχεδιο, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, ΦΠΑ, ΚΦΔ, επιτοκιο, Ν. Βαλαβάνη: το νομοσχέδιο για τις 100 δόσεις είναι σχεδόν έτοιμο Βαλαβάνη για ρύθμιση 100 δόσεων: κορεύονται προσαυξήσεις και όχι κεφάλαιο Ρύθμιση οφειλών 2015 σε 100 δόσεις - Έκπτωση 50% Βαλαβάνη: «Θα εφαρμοστεί η ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα» Η νέα Ρύθμιση χρεών του 2015 για 100 δόσεις Μη ρυθμισμένες οφειλές προς τη φορολογική Διοίκηση Διαβάστε περισσότερα »

  Αλ. Τσίπρας: "Το δημόσιο χρέος της χώρας δεν είναι βιώσιμο"

  Νίκος ΧριστόπουλοςστοNEXUS Management ConsultantsΠριν από 4 ημέρες
  Αλ. Τσίπρας: "Το δημόσιο χρέος της χώρας δεν είναι βιώσιμο" [image: ΤΣΙΠΡΑΣ, EKT, Eurogroup, troika, Βαρουφακης, δανεια, δημοψήφισμα, ΔΝΤ, ΕΚΤ, Ευρωζώνη, Ευρώπη, θεσμοι, ΦΠΑ,]ετικέτες: *ΤΣΙΠΡΑΣ, EKT, Eurogroup, troika, Βαρουφακης, δανεια, δημοψήφισμα, ΔΝΤ, ΕΚΤ, Ευρωζώνη, Ευρώπη, θεσμοι, ΦΠΑ, *Δείτε ακόμα Βαρουφάκης - Τι είπε για ΦΠΑ, δανειστές - Νέα σενάρια για δημοψήφισμα "Brussels Group" τι είπαν για φόρους-ασφαλιστικό-οικονομία «*Δεν μπορούμε πλέον να υποκρινόμαστε ότι το δημόσιο χρέος της χώρας είναι βιώσιμο και εξυπηρετήσιμο*» δήλωσε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στη γεν... περισσότερα »

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Νίκος ΧριστόπουλοςστοNEXUS Management ConsultantsΠριν από 4 ημέρες
  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ [image: νομοσχεδιο, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, ΦΠΑ, ΚΦΔ, επιτοκιο,]ετικέτες: νομοσχεδιο, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, ΦΠΑ, ΚΦΔ, επιτοκιο, Ν. Βαλαβάνη: το νομοσχέδιο για τις 100 δόσεις είναι σχεδόν έτοιμο Βαλαβάνη για ρύθμιση 100 δόσεων: κορεύονται προσαυξήσεις και όχι κεφάλαιο Ρύθμιση οφειλών 2015 σε 100 δόσεις - Έκπτωση 50% Βαλαβάνη: «Θα εφαρμοστεί η ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα» Η νέα Ρύθμιση χρεών του 2015 για 100 δόσεις ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ [image: νομοσχεδιο, ρύθμιση ληξιπ... περισσότερα »

  "Brussels Group" τι είπαν για φόρους-ασφαλιστικό-οικονομία

  Νίκος ΧριστόπουλοςστοNEXUS Management ConsultantsΠριν από 4 ημέρες
  "Brussels Group" τι είπαν για φόρους-ασφαλιστικό-οικονομία [image: brussels group, φορου, Ασφαλιστικά, Ελλάδα - οικονομική επικαιρότητα,]*Στο τραπέζι του μεγάρου "Καρλομάγνος" στις Βρυξέλλες, όπου συνεδρίαζαν, ο Νίκος Θεοχαράκης και η Έλενα Παναρίτη από ελληνικής πλευράς και οι Κλάους Μαζούχ, Ρίσι Γκογιάλ και Ντέκλαν Κοστέλο από τους δανειστές, έβαλαν ήδη στο τραπέζι την αναλυτική λίστα των προτάσεων Βαρουφάκη, όπως αυτή διατυπώθηκε στις 24 Φεβρουαρίου.* [image: brussels group, φορου, Ασφαλιστικά, Ελλάδα - οικονομική επικαιρότητα,] Οι συζητήσεις των τεχνικών κλιμακίων από Αθήνα, Κομισ... περισσότερα »

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ