Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Το νέο (2015) έντυπο φορολογικής δήλωσης για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες

24 Απριλίου 2015

Το νέο (2015) έντυπο φορολογικής δήλωσης για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες

εντυπο, ΠΟΛ, φορολογικες δηλώσεις, εισοδηματος, 4172/2013, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, οντοτητα,

Η νέα (2015) φορολογική δήλωση για τις επιχειρήσεις (όλη η απόφαση)

εντυπο, ΠΟΛ, φορολογικες δηλώσεις, εισοδηματος, 4172/2013, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, οντοτητα,
Ένα νέο ενιαίο φορολογικό έντυπο το οποίο θα αντικαταστήσει τα τέσσερα που υπέβαλαν μέχρι τώρα, θα κληθούν να υποβάλουν φέτος οι επιχειρήσεις μέχρι τις 30 Ιουνίου. Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου εξέδωσε απόφαση με την οποία καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και οντοτήτων του άρθρου 45 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτές.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ:
 1. ΠΟΛ.1074/1.4.2015 Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν.4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ' αυτές - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν.4172/2013.
 2. Ποιοι γλιτώνουν τις υποχρεώσεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ)
ΕΤΙΚΕΤΕΣ: εντυποΕλληνικά Λογιστικά Πρότυπαφορολογικες δηλώσειςΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ4172/2013εισοδηματοςοντοτητα,

Η νέα (2015) φορολογική δήλωση για τις επιχειρήσεις (όλη η απόφαση)Η νέα (2015) φορολογική δήλωση για τις επιχειρήσεις (όλη η απόφαση)
Στο νέο (2015) έντυπο φορολογικής δήλωσης για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες θα δηλώσουν τα φορολογητέα κέρδη ή τη ζημία που είχαν το 2014,

 • το φόρο που αναλογεί, 
 • το φόρο που παρακρατήθηκε, 
 • το φόρο που προκαταβλήθηκε, 
 • τη φορολογική αναμόρφωση. 
 • Επίσης θα υπολογιστεί η προκαταβολή τρέχοντος φορολογικού έτους και 
 • θα δηλωθούν τα εισοδήματα από ακίνητη περιούσια
 • τα λοιπά έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα
 • τα εισοδήματα από διάφορες πηγές όπως μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα. 
 • Επίσης στο ενιαίο έντυπο θα δηλωθεί το εισόδημα που έχει προκύψει από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και μεταβίβαση τίτλου.


εντυπο, ΠΟΛ, φορολογικες δηλώσεις, εισοδηματος, 4172/2013, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, οντοτητα,
Το νέο (2015) έντυπο φορολογικής δήλωσης για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες

Σημειώνεται ότι η υποβολή όλων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (αρχικών, τροποποιητικών, εμπρόθεσμων και εκπρόθεσμων) γίνεται υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Τaxisnet. Τα δικαιολογητικά, όπως προβλέπονται κατά περίπτωση, δεν συνυποβάλλονται αλλά φυλάσσονται για τον έλεγχο. Ως χρόνος υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος με τη χρήση της ηλεκτρονικής μεθόδου, θεωρείται ο χρόνος οριστικοποίησης αυτής από τον υπόχρεο.

Φορολογικοί συντελεστές

Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, καθώς και τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα που τηρούν απλογραφικά βιβλία, φορολογούνται με συντελεστή 26%.
εντυπο, ΠΟΛ, φορολογικες δηλώσεις, εισοδηματος, 4172/2013, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, οντοτητα,
το νέο (2015) έντυπο φορολογικής δήλωσης για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες

Συντελεστής

Όταν οι προσωπικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, οι συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, κοινοπραξίες τηρούν απλογραφικά βιβλία, τα κέρδη που αποκτούν από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται με συντελεστή 26% για φορολογητέο εισόδημα έως 50.000 ευρώ και με συντελεστή 33% για εισόδημα μεγαλύτερο των 50.000 ευρώ.

παράδειγμα φορολόγησης  ομόρρυθμης εταιρείας με απλογραφικά βιβλία

Για παράδειγμα, ομόρρυθμη εταιρεία με απλογραφικά βιβλία απέκτησε μέσα στο φορολογικό έτος 2014 κέρδη 54.000 ευρώ. Ο φόρος που οφείλεται ανέρχεται στο ποσό των 14.320 ευρώ, το οποίο προκύπτει ως εξής: (26% x 50.000) + (33% x 4.000).
εντυπο, ΠΟΛ, φορολογικες δηλώσεις, εισοδηματος, 4172/2013, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, οντοτητα,
Το νέο (2015) έντυπο φορολογικής δήλωσης για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες

Επίσης τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κάθε πηγή και αιτία, που αποκτούν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι ομάδες παραγωγών φορολογούνται με συντελεστή 13%. Διευκρινίζεται ότι στους αγροτικούς συνεταιρισμούς περιλαμβάνονται ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών, κοινοπραξίες αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων, κεντρικές συνεταιριστικές ενώσεις, καθώς και αγροτικές εταιρικές συμπράξεις.

Οι συντελεστές φορολόγησης μειώνονται κατά 40% για τα κέρδη που προκύπτουν από επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκείται σε νησιά με πληθυσμό, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, κάτω από 3.100 κατοίκους. Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων καθορίζεται μετά την έκπτωση:
εντυπο, ΠΟΛ, φορολογικες δηλώσεις, εισοδηματος, 4172/2013, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, οντοτητα,
Το νέο (2015) έντυπο φορολογικής δήλωσης για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες

α) του φόρου που παρακρατήθηκε

β) του φόρου που προκαταβλήθηκε και

γ) του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή.

Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος

Με βάση τη δήλωση που υποβάλλει το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα (κεφαλαιουχικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, κοινοπραξίες, νομικές οντότητεςκ.λπ.) βεβαιώνεται ποσό ίσο με το 80% του φόρου που προκύπτει για το φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού έτους. Το εν λόγω ποσοστό αυξάνεται σε 100% ειδικά για τις τραπεζικές ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα. Εάν το φορολογικό έτος είναι μικρότερο των 12 μηνών, ο προσδιορισμός της προκαταβολής γίνεται κανονικά, δηλαδή χωρίς καμία μείωση.
εντυπο, ΠΟΛ, φορολογικες δηλώσεις, εισοδηματος, 4172/2013, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, οντοτητα,
Το νέο (2015) έντυπο φορολογικής δήλωσης για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες

Το ποσοστό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος περιορίζεται στο 55% ειδικά για:

• τις προσωπικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση ή υποκατάστημα στην Ελλάδα,

• τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα,

• τις κοινωνίες αστικού δικαίου,

• τις αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες,

• τις συμμετοχικές ή αφανείς εταιρείες εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα και

• τις κοινοπραξίες των προσωπικών εταιρειών.

Για νέες επιχειρήσεις, κατά τα πρώτα τρία οικονομικά έτη από τη δήλωση έναρξης των εργασιών τους προβλέπεται η μείωση κατά 50% του ισχύοντος κατά περίπτωση ποσοστού προκαταβολής φόρου.
Το νέο (2015) έντυπο φορολογικής δήλωσης για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες

Καταβολή φόρου

Η καταβολή του φόρου εισοδήματος γίνεται σε οκτώ κατ' ανώτατο όριο, ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης και οι υπόλοιπες επτά μέχρι την τελευταία ημέρα του έβδομου μήνα από την υποβολή της δήλωσης, η οποία δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν του ίδιου φορολογικού έτους. Έτσι όσες εταιρείες υποβάλουν τις φετινές δηλώσεις μέχρι το τέλος Μαΐου θα πληρώσουν το φόρο σε 8 μηνιαίες δόσεις. Αντιθέτως, όσες εταιρείες υποβάλουν τις δηλώσεις τον Ιούνιο θα πρέπει να πληρώσουν τον φόρο σε 7 μηνιαίες δόσεις.
Αυτή είναι η νέα φορολογική δήλωση για τις επιχειρήσεις (όλη η απόφαση)
Αυτή είναι η νέα φορολογική δήλωση για τις επιχειρήσεις (όλη η απόφαση)
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ.1074/1.4.2015
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ