Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί ΑΡ.ΠΡΩΤ. 1104559/1/7/2013 Υποχρεώσεις συνταξιούχου δημοσίου υπαλλήλου από πλευράς διατάξεων ΦΠΑ για την συγγραφή βιβλίου.

6 Μαΐου 2015

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 1104559/1/7/2013 Υποχρεώσεις συνταξιούχου δημοσίου υπαλλήλου από πλευράς διατάξεων ΦΠΑ για την συγγραφή βιβλίου.

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 1104559/1/7/2013 Υποχρεώσεις συνταξιούχου δημοσίου υπαλλήλου από πλευράς διατάξεων ΦΠΑ για την συγγραφή βιβλίου.
ΑΡ.ΠΡΩΤ. 1104559/1/7/2013 Υποχρεώσεις συνταξιούχου δημοσίου υπαλλήλου από πλευράς διατάξεων ΦΠΑ για την συγγραφή βιβλίου.

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 1104559/1/7/2013 Υποχρεώσεις συνταξιούχου δημοσίου υπαλλήλου από πλευράς διατάξεων ΦΠΑ για την συγγραφή βιβλίου.


Υποχρεώσεις συνταξιούχου δημοσίου υπαλλήλου από πλευράς διατάξεων ΦΠΑ για την συγγραφή βιβλίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 1 Ιουλίου 2013
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αρ.Πρωτ.: Δ14Β 1104559 ΕΞ 2013
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β΄ «Παροχή υπηρεσιών & Ειδικά καθεστώτα»

Θέμα:
Υποχρεώσεις συνταξιούχου δημοσίου υπαλλήλου από πλευράς διατάξεων ΦΠΑ για την συγγραφή βιβλίου.


Σχετ.: Το από 27.5.2013 έγγραφό σας. Έγγραφο της 15ης Δ/νσης ΚΒΣ με αριθ. Δ15Α1094601 ΕΞ2013/11.6.2013
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας, όσον αφορά την φορολογική αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ της αμοιβής που πρόκειται να λάβετε για την από μέρους σας συγγραφή βιβλίου για λογαριασμό φορέα υπαγόμενου στο Υπουργείο Πολιτισμού, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Με το αριθ. Δ15Α 1094601 ΕΞ 2013/11.6.2013 έγγραφο της Δ/νσης Βιβλίων και Στοιχείων διευκρινίστηκε ότι ο συγγραφέας δημόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος ή συνταξιούχος δεν είναι υπόχρεος σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων ΚΦΑΣ για τη συγγραφή βιβλίου και ως εκ τούτου θα εκδίδεται απόδειξη δαπάνης από τον αντισυμβαλλόμενο, στην προκειμένη περίπτωση από τον φορέα υπαγόμενο στο Υπουργείο..............................
2. Όπως διευκρινίστηκε με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1100/2010 , οι συγγραφείς συνταξιούχοι, οι οποίοι σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ (πρώην ΚΒΣ) δεν θεωρούνται επιτηδευματίες, εφόσον δεν είναι επιτηδευματίες από άλλη αιτία και κατά συνέπεια δεν είναι υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων, δεν υπάγονται στο ΦΠΑ για τις πράξεις παράδοσης αγαθών (διάθεση βιβλίων από τους ίδιους ή με ανάθεση σε τρίτο πρόσωπο) ή παροχής υπηρεσιών (εκχώρηση συγγραφικών τους δικαιωμάτων) που πραγματοποιούν.
3. Ενόψει των ανωτέρω, η αμοιβή που θα εισπράξετε με απόδειξη δαπάνης από τον αντισυμβαλλόμενο φορέα υπαγόμενο στο Υπουργείο ................. για την συγγραφή βιβλίου, δεν υπόκειται σε ΦΠΑ.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
Βασιλική Τάτση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ