Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί ΠΟΛ.1002/10.1.1994 ΘΕΜΑ: Φ.Π.Α. στις ενδιάμεσες εργασίες για την εκτύπωση βιβλίων, περιοδικών και εφημερίδων.

20 Μαΐου 2015

ΠΟΛ.1002/10.1.1994 ΘΕΜΑ: Φ.Π.Α. στις ενδιάμεσες εργασίες για την εκτύπωση βιβλίων, περιοδικών και εφημερίδων.

ΠΟΛ.1002/10.1.1994 ΘΕΜΑ: Φ.Π.Α. στις ενδιάμεσες εργασίες για την εκτύπωση βιβλίων, περιοδικών και εφημερίδων.
Φορολογικά νέα

ΠΟΛ. 1002/10.1.1994 ΘΕΜΑ: Φ.Π.Α. στις ενδιάμεσες εργασίες για την εκτύπωση βιβλίων, περιοδικών και εφημερίδων..

διευκρινίσεις που είχαν παρασχεθεί με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1002/10.1.1994, σύμφωνα με τις οποίες οι αναγκαίες εργασίες που εκτελούνταν είτε από την ίδια την εκτυπωτική μονάδα, είτε μέσω τρίτων ανεξάρτητων επιχειρήσεων, για την παραγωγή των πιο πάνω εντύπων υπάγονταν στον ίδιο συντελεστή ΦΠΑ που υπαγόταν το τελικό προϊόν, παύουν να ισχύουνμετά την τροποποίηση των διατάξεων με το ν. 4334/2015 (από 20.7.2015).

ΦΠΑ, συντελεστές, πιστωτικων καρτων, Βαρουφακης, φορολογια, Φορολογικά νέα,

ΠΟΛ.1002/10.1.1994 ΘΕΜΑ: Φ.Π.Α. στις ενδιάμεσες εργασίες για την εκτύπωση βιβλίων, περιοδικών και εφημερίδων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ:
ΠΟΛ.1218/7.10.1992 Συντελεστής Φ.Π.Α. στις ενδιάμεσες εργασίες έκδοσης βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών.
Αλλαγές στον ΦΠΑ θα εφαρμοστούν μετά την 1-9-2015

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: ΦΠΑ,  taxisnet.gr,  gsis,  συντελεστές,  βιβλιο,  φορολογια, Φορολογικά νέα,  

 Τελ.ενημέρωση: :04

ΠΟΛ.1002/10.1.1994 ΘΕΜΑ: Φ.Π.Α. στις ενδιάμεσες εργασίες για την εκτύπωση βιβλίων, περιοδικών και εφημερίδων.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 1994
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ & Δ.Π.
Αρ.Πρωτ.: 1001442/78/22/Α0014
Δ/ΝΣΗ 14η Φ.Π.Α. & Ε.Φ.

ΠΟΛ. 1002 ΘΕΜΑ: Φ.Π.Α. στις ενδιάμεσες εργασίες για την εκτύπωση βιβλίων, περιοδικών και εφημερίδων.

Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβλήθηκαν και επειδή διαπιστώθηκε ότι, δημιουργήθηκαν προβλήματα στις επιχειρήσεις αλλά και στις Δ.Ο.Υ. ως προς την ερμηνεία και εφαρμογή της εγκυκλίου 1097933/5235/1642/ ΠΟΛ. 1218/7.10.92 σας πληροφορούμε τα ακόλουθα για τη σωστή και ομοιόμορφη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.

1. Σύμφωνα με την περίπτ. β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του N. 1642/86, όπως ισχύει, λογίζεται ως παράδοση αγαθού η εκτέλεση εργασιών παραγωγής, κατασκευής, συναρμολόγησης κινητών αγαθών με σύμβαση μίσθωσης έργου από υλικά και αντικείμενα που παραδίδονται από τον εργοδότη στον εργολάβο για το σκοπό αυτό, ανεξάρτητα αν ο εργολάβος χρησιμοποιεί και δικά του υλικά.

2. Εξάλλου, σύμφωνα με την παράγρ. 47 του Παραρτήματος ΙΙΙ/Α Αγαθά του N. 1642/86, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο συντελεστής 8% του Φ.Π.Α. για τα βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες μειώνεται κατά 50%.

3. Η παραγωγική διαδικασία για την έκδοση βιβλίων, περιοδικών και εφημερίδων συνίσταται από πολλές επί μέρους εργασίες, οι οποίες πραγματοποιούνται ή από μία επιχείρηση ή ορισμένες εξ αυτών ανατίθενται σε ανεξάρτητες επιχειρήσεις.
Οι αναγκαίες για την παραγωγή, των πιο πάνω εντύπων εργασίες που ανατίθενται σε τρίτους, παρότι δεν παραδίδεται από αυτές το τελικό προϊόν, επειδή αποτελούν αναγκαίο τμήμνα της παραγωγικής διαδικασίας και συνιστούν απαραίτητες επί μέρους παραδόσεις αγαθών που συνδέονται άμεσα με την παράδοση των πιο πάνω εντύπων, συνιστούν «φασόν» εργασία των εντύπων αυτών, στην περίπτωση που γίνονται με υλικά του εργοδότη, ανεξάρτητα αν ο εργολάβος χρησιμοποιεί και δικά του υλικά.
Συνεπώς οι αναγκαίες εργασίες που εκτελούνται κατά τον πιο πάνω αναφερόμενο τρόπο, υπάγονται στο συντελεστή Φ.Π.Α. που υπάγεται και το τελικό προϊόν.

4.Ύστερα από τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους, στο μειωμένο συντελεστή 4% υπάγονται:
α) η έκδοση ή η επανέκδοση βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών που πραγματοποιείται από εκδοτικές επιχειρήσεις, οι οποίες αναλαμβάνουν ολόκληρο το πακέτο παραγωγής των εντύπων αυτών, ανεξάρτητα αν οι επί μέρους εργασίες ανατίθενται σε άλλες επιχειρήσεις και
β) η εργολαβική εκτέλεση των πιο κάτω περιοριστικά αναφερόμενων εργασιών, οι οποίες θεωρούνται αναγκαίες για την παραγωγική διαδικασία, στοιχειοθεσία (ανεξάρτητα αν γίνεται με παραδοσιακά ή σύγχρονα μέσα) σελιδοποίηση φιλμοποίηση (φωτογράφηση κειμένου, χρωμοανάλυση) μοντάζ εκτύπωση (ανεξάρτητα αν γίνεται με σύγχρονο τρόπο ή με πιεστήριο επίπεδο) βιβλιοδεσία πλαστικοποίηση εξωφύλλου
5. Αντίθετα, όλες οι άλλες εργασίες που δεν αναφέρονται στην παράγρ. 4 της παρούσας εγκυκλίου, έστω και αν συμβάλλουν στην παραγωγή των πιο πάνω εντύπων, δε λογίζονται ως παραδόσεις αγαθών, αλλά συνιστούν ανεξάρτητες υπηρεσίες που υπάγονται στον οικείο συντελεστή Φ.Π.Α., εκτός εάν παρέχονται μαζί με κάποια υπηρεσία από τις αναφερόμενες στην παράγρ. 4 και συντιμολογούνται οπότε υπάγονται στον ίδιο μειωμένο συντελεστή 4%.

6. Το ίδιο ισχύει κατ΄ αναλογία και στην περίπτωση έκδοσης των λοιπών εντύπων, τα οποία υπάγονται στο χαμηλό συντελεστή Φ.Π.Α. 8%.

7. Η ισχύς της παρούσας εγκυκλίου αρχίζει από 1.2.94 και από την ημερομηνία αυτή παύει να ισχύει η σχετική με το θέμα εγκύκλιος 1097933/5235/1602/ ΠΟΛ. 1218/7.10.92, καθώς και κάθε διοικητική λύση που είναι αντίθετη με το περιεχόμενο της παρούσας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ