Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Δημοσίευση ισολογισμού ΕΠΕ - ημερομηνίες υποβολής πρακτικών και ισολογισμού στο ΓΕΜΗ

3 Ιουνίου 2015

Δημοσίευση ισολογισμού ΕΠΕ - ημερομηνίες υποβολής πρακτικών και ισολογισμού στο ΓΕΜΗ

Δημοσίευση ισολογισμού ΕΠΕ - ημερομηνίες υποβολής πρακτικών και ισολογισμού στο ΓΕΜΗ

Δημοσίευση ισολογισμού ΕΠΕ - ημερομηνίες υποβολής πρακτικών και ισολογισμού στο ΓΕΜΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: 2190/1920,  μετατροπη,  ΕΠΕ,  ΑΕ,  ΟΕΕΕ,  3190/55

 Τελευταία ενημέρωση: 03/06/2015 - 08:20

ΕΠΕ : ημερομηνίες υποβολής πρακτικών και ισολογισμού στο ΓΕΜΗ

Διαδικασία & πρόστιμο σε περίπτωση εκπροθέσμου δημοσίευσης ισολογισμού ΕΠΕ   

Άρθρο 232 του Ν.4072/2012, «Περιορισμός υποχρεώσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για δημοσίευση πράξεων και στοιχείων»

1. Όπου στον Κ.Ν.2190/1920 και στο Ν.3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ, αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα.

2. Αν η εταιρεία δε διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της, οι δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας."

Προκειμένου να αναρτούν νόμιμα οι ΑΕ και οι ΕΠΕ στην ιστοσελίδα τους και όχι στις εφημερίδες, τις προσκλήσεις, οικονομικές καταστάσεις, ισολογισμό κλπ., θα πρέπει

  1. είτε να έχουν δηλώσει την ιστοσελίδα τους κατά την διαδικασία της αυτοαπογραφής 
  2. είτε να ζητήσουν την καταχώρηση της ιστοσελίδας τους στο Γ.Ε.ΜΗ., η οποία γίνεται μετά από συμπλήρωση αίτησης/δήλωσής τους (αφού καταβληθεί παράβολο 10, 00 €.)


Διαδικασία  - δικαιολογητικά για την δημοσίευση, στο Γ.Ε.ΜΗ, των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ανάρτηση πρακτικών, ισολογισμού) σε ιστοσελίδα.


Η γνωστοποίηση ιστοσελίδας, στο Γ.Ε.ΜΗ. γίνεται με την αντίστοιχη αίτηση του επιμελητηρίου.


Μαζί επισυνάπτονται :

α) εκτύπωση από την ιστοσελίδα της εταιρείας (scrennshot) που έγινε η ανάρτηση.

β) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την δημοσίευση του ισολογισμού στο ΦΕΚ.
(Τρία αντίγραφα των οικονομικών καταστάσεων, νόμιμα υπογεγραμμένα.όπως γινόταν και για την νομαρχία τα προηγούμενα έτη):

- Ισολογισμός
- Αποτελέσματα χρήσης
- Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων
- Προσάρτημα (Αρκεί εις διπλούν)
- Έκθεση ΔΣ για ΑΕ/ή Διαχειριστών ΕΠΕ
- Έκθεση Ελεγκτών (κατά περίπτωση)

Προθεσμία γνωστοποίησης των αναρτήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών


Στο άρθρο 232, ορίζεται ότι «οι προθεσμίες (N.2190/1920 και 3190/1955) που συνδέονται με τη δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα (δηλαδή των 20 ημερών πριν την συνέλευση) λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο Μητρώο (δηλαδή στο Γ.Ε.ΜΗ.) την ανάρτηση στην ιστοσελίδα (δηλαδή δεν εκκινούν από την ημερομηνία της ανάρτησης).

Γνωστοποίηση οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμών) ΕΠΕ για το 2015 : μέχρι την 11η Μαρτίου 2015, το αργότερο εφόσον η Γενική συνέλευση γίνει την 31η Μαρτίου

πρέπει να έχουν
-Ενημερώσει το Γ.Ε.ΜΗ. για τον ιστότοπο που θα αναρτηθεί ο ισολογισμός

-Να έχουν στείλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Προθεσμίες- πρόστιμο  και κυρώσεις σε περίπτωση εκπροθέσμου δημοσίευσης ισολογισμού ΕΠΕ   


• Η καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και της έκθεσης ελέγχου) πραγματοποιείται 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Συνέλευσης της εταιρίας και σε περίπτωση τροποποίησής τους μέσα σε 20 ημέρες μετά από αυτή, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του αρθρ. 8 του Ν.3190/1955 και τα άρθρα 7β και 43β του Κ.Ν. 2190/1920.

• Η μη τήρηση των διατυπώσεων καταχώρισης/ δημοσιότητας όπως αυτές ορίζονται ως άνω, καθιστά την απόφαση εγκρίσεως του ισολογισμού ακυρώσιμη και επιφέρει ποινική ευθύνη του ή των διαχειριστών της ΕΠΕ (άρθρο 60 παρ. 14 Ν 3190/1955) και επίσης, για τις ΑΕ, εφαρμόζονται οι ποινικές διατάξεις των άρθρων 54 και επόμενα του Ν.2190/1920.

Παρόλα αυτά μέχρι σήμερα στην πράξη δεν επιβάλλονται πρόστιμα για την εκπρόθεσμη υποβολή πρακτικών και ισολογισμών στο Γ.Ε.ΜΗ..Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ