Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Απογραφή εργοδότη στο ΙΚΑ

17 Αυγούστου 2015

Απογραφή εργοδότη στο ΙΚΑ

ΙΚΑ                  Απογραφή εργοδότη στο ΙΚΑ

Απογραφή εργοδότη στο ΙΚΑ

Πώς μπορεί να εγγραφεί κάποιος στην υπηρεσία Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών προς Εργοδότες;

Η εγγραφή γίνεται μέσα από την ιστοσελίδα μας www.ika.gr, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Επιλέγετε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ -> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Εργοδότες -> Εγγραφή, από την κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας www.ika.gr
Στο τέλος της σελίδας που εμφανίζεται υπάρχουν δύο κουμπιά "Συνέχεια" και "Αρχική Σελίδα". Επιλέγετε "Συνέχεια".


Απογραφή εργοδότη στο ΙΚΑ


Στην επόμενη σελίδα που εμφανίζεται, δίνετε το e-mail σας.


Σε λίγα λεπτά, στην εισερχόμενη αλληλογραφία σας θα βρείτε ένα μήνυμα e-mail από το info@ika.gr στο οποίο περιέχονται ένας προσωρινός κωδικός και μία σύνδεση (Link) πάνω στην οποία πρέπει να κάνετε click για να σας οδηγήσει στην επόμενη σελίδα της εγγραφής, https://www.ika.gr/gr/secure/register/regstep2.cfm στην οποία πρέπει να εισάγετε ξανά το e-mail σας και τον κωδικό που σας δόθηκε σε ηλεκτρονικό μήνυμα από το info@ika.gr.


Στο επόμενο βήμα εμφανίζεται μία φόρμα για την εισαγωγή των στοιχείων σας.

Σε κάθε βήμα υπάρχουν οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσετε.Εφόσον ολοκληρώσετε με επιτυχία όλα τα βήματα της εγγραφής, θα σας αποσταλούν δύο μηνύματα μέσω e-mail που θα περιέχουν την απάντηση της επεξεργασίας της αίτησή σας.

Διαδικασία Απογραφής στο μητρώο του ΙΚΑ

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤH


ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ


Το έντυπο ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ συμπληρώνεται και υποβάλλεται στο Υποκ/μα ή Παρ/μα ΙΚΑ που ανήκει η έδρα του εργοδότη από τον ίδιο ή νόμιμο εκπρόσωπό του:
• Για τα Υποκ/τα όπου λειτουργεί το ΟΠΣ-ΙΚΑ σε ένα (1) αντίτυπο
• Για τα Υποκ/τα εκτός ΟΠΣ-ΙΚΑ σε δύο (2) αντίτυπα

I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Φυσικό ή μη Φυσικό πρόσωπο: Συμπληρώνεται ανάλογα από τον εργοδότη. Σε περίπτωση που ο εργοδότης είναι φυσικό πρόσωπο (π.χ. ατομική επιχείρηση ή ελεύθερος επαγγελματίας) συμπληρώνεται η ένδειξη «Φυσικό πρόσωπο». Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση όπως Ο.Ε., ΕΕ, ΑΕ, ΕΠΕ, Συνιδιοκτησία κ.λ.π. συμπληρώνεται η ένδειξη «Μη φυσικό πρόσωπο».
Επωνυμία: Συμπληρώνεται η πλήρης επωνυμία του εργοδότη όπως προκύπτει από επίσημα έγγραφα (Έναρξη δραστηριότητας από Δ.Ο.Υ., ΦΕΚ, Καταστατικό κ.λπ) κατά τη στιγμή της συμπλήρωσης ή από άλλα στοιχεία στην περίπτωση που υπάρχει ιδιαιτερότητα στην περιγραφή της επωνυμίας (π.χ. Διαχείριση πολυκατοικίας.)
Διακριτικός τίτλος. Συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις που διαθέτουν διακριτικό τίτλο αλλιώς το πεδίο παραμένει κενό.
Αρμόδια Δ.Ο.Υ: Συμπληρώνεται η αρμόδια Δ.Ο.Υ της έδρας του εργοδότη. Ο κωδικός συμπληρώνεται από την υπηρεσία.
Α.Φ.Μ.: Συμπληρώνεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του εργοδότη που έχει αποδοθεί από τη ΔΟΥ. Αν ο εργοδότης δεν διαθέτει Α.Φ.Μ. το πεδίο Α.Φ.Μ. παραμένει κενό. Τέτοιες περιπτώσεις εργοδοτών είναι η διαχείριση πολυκατοικιών, η συναπασχόληση από ελεύθερους επαγγελματίες, οι συνεργατικές και οι αλλοδαπές επιχειρήσεις οι οποίες δεν διαθέτουν εγκατάσταση στην Ελλάδα.
Νομική μορφή. Συμπληρώνεται ο κωδικός και η περιγραφή της νομικής μορφής του εργοδότη σύμφωνα με τον πίνακα που επισυνάπτεται (ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ – ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ). Αν μια επιχείρηση εμπίπτει σε περισσότερες από μια κατηγορίες (π.χ. ΝΠΙΔ και ΑΕ ή Δημόσιο και Ι. Ναός) χρησιμοποιείται ο κωδικός που περιγράφει ακριβέστερα την περίπτωσή της (στο παράδειγμα: 008 και 068 αντίστοιχα βλέπε συν/νο πίνακα).
Έναρξη λειτουργίας επιχείρησης. Συμπληρώνεται η ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης.

ΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΔΡΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Συμπληρώνονται όλα τα πεδία και αφορά μόνο τα στοιχεία της έδρας του εργοδότη.
Στοιχεία διεύθυνσης:Συμπληρώνεται η σημερινή δ/νση της έδρας του εργοδότη. Σε περίπτωση που η δ/νση αφορά χωριό όπου οι οδοί δεν διαθέτουν όνομα, στο πεδίο «Οδός» θα συμπληρωθεί το όνομα του χωριού, ενώ το πεδίο «Αριθμός» θα παραμείνει κενό.
Τ.Κ. Συμπληρώνεται ο αριθμός του ταχ. κώδικα
Επικοινωνία: Συμπληρώνονται αντίστοιχα αριθμοί τηλεφώνου, FAX και η ηλεκτρονική διεύθυνση εφόσον υπάρχουν.
Απασχόληση προσωπικού σε πενθήμερη βάση: Σημειώνεται «Χ» στο κενό τετράγωνο δίπλα από το «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» ανάλογα με το αν η επιχείρηση απασχολεί το προσωπικό σε πενθήμερη βάση (ανεξάρτητα αν μεμονωμένοι εργαζόμενοι π.χ φύλακες, απασχολούνται και πέραν του πενθημέρου).
Σε περίπτωση που ο εργοδότης στην έδρα δεν απασχολεί προσωπικό δεν συμπληρώνει τις ενδείξεις (ΝΑΙ ή ΟΧΙ).
Εποχικότητα έδρας εργοδότη: Αν η επιχείρηση του εργοδότη λειτουργεί εποχικά, συμπληρώνεται ανάλογα η ένδειξη (ΝΑΙ ή ΟΧΙ).

ΙΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Στον πίνακα αυτό ο εργοδότης συμπληρώνει την κύρια δραστηριότητα, την ημερομηνία έναρξής της και τυχόν δευτερεύουσες εφόσον υπάρχουν.
Στη στήλη ΚΑΔ (Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας) συμπληρώνεται από τον εργοδότη ο ΚΑΔ όπως του έχει αποδοθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Ο ΚΑΔ αναγράφεται στις βεβαιώσεις που χορηγούνται από τη Δ.Ο.Υ. κατά την έναρξη και τη δήλωση μεταβολών δραστηριότητας, στο Ε3 (μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχείρησης και επιτηδευματιών) κ.λπ.
Στη στήλη «Περιγραφή Δραστηριότητας» περιγράφεται λεκτικά ο ΚΑΔ που έχει αποδοθεί από τη Δ.Ο.Υ.

IV. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του υπευθύνου ή των υπευθύνων του εργοδότη.
Αν η σελίδα δεν επαρκεί, θα αναπαράγεται σε φωτοτυπία και θα συμπληρώνεται με το σύνολο των υπευθύνων (π.χ. Α.Ε. με 5 μέλη Δ.Σ.).
Επώνυμο πατέρα, Επώνυμο συζύγου, Όνομα συζύγου: Τα πεδία συμπληρώνονται μόνο στην περίπτωση που υπεύθυνος είναι έγγαμη γυναίκα.
Αρμόδια Δ.Ο.Υ, Α.Φ.Μ:Αναγράφεται η ονομασία της Δ.Ο.Υ στην οποία υπάγεται ο υπεύθυνος. Επίσης αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του υπευθύνου.
Ιδιότητα υπευθύνου: Αναγράφεται ο κωδικός και η περιγραφή της ιδιότητας του υπευθύνου, σύμφωνα με τον πίνακα που επισυνάπτεται (ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ) π.χ. 002-Ομόρρυθμο Μέλος, 004-Διαχειριστής Ε.Π.Ε., 007-Πρόεδρος Δ.Σ. κ.λ.π.
Έναρξη ιδιότητας:Συμπληρώνεται η ημερομηνία έναρξης υπευθυνότητας στην επιχείρηση όπως αυτή προκύπτει από επίσημα έγγραφα (ΦΕΚ, καταστατικό κ.λ.π.)

V. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Συμπληρώνεται από τους εργοδότες με τα στοιχεία Παραρτημάτων για τα οποία δηλώνει απασχόληση ταυτόχρονα με την απογραφή της έδρας. Αν ο εργοδότης δηλώνει απασχόληση προσωπικού σε περισσότερα από 4 Παραρτήματα, αναπαράγεται ο πίνακας V ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ σε φωτοτυπίες ανάλογα με τον αριθμό των Παραρτημάτων, τα οποία και αριθμούνται κατά απόλυτη σειρά.
Αρμόδιο Υποκ/μα ΙΚΑ: Αναγράφεται η ονομασία του Υποκ/τος στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου υπάγεται το παράρτημα του εργοδότη. Τα υπόλοιπα στοιχεία συμπληρώνονται όπως ο πίνακας ΙΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΔΡΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ.

VI. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
Για κάθε απασχολούμενο συμπληρώνεται ο Α/Α Παρ/τος στο οποίο απασχολείται, ο ΑΜΑ (Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου), το επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός, ο ΑΦΜ, η ημερομηνία πρόσληψης, η ειδικότητα: λεκτικά ή ο κωδικός όπως αναγράφεται στον Ο.ΣΥ.Κ. (Οδηγός Σύνδεσης Κωδικών) και οι μικτές αποδοχές του ανάλογα του τρόπου αμοιβής (ημερομίσθιο ή μισθός).
Αν δηλώνονται απασχολούμενοι περισσότεροι του πλήθους που περιλαμβάνει ο σχετικός πίνακας, συμπληρώνεται και επισυνάπτεται σε φωτοτυπία όμοιο αντίγραφο.


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ

Οι πίνακες του εντύπου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ συμπληρώνονται και υποβάλονται μαζί με το έντυπο ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ, μόνο σε περίπτωση απογραφής:
• Εταιρειών (νομικών προσώπων) όταν σε αυτές συμμετέχουν ως μέλη άλλα νομικά πρόσωπα
• Κοινοπραξιών, όταν σε αυτές συμμετέχουν ως μέλη άλλα νομικά πρόσωπα
Στον πίνακα της α΄ενότητας του εντύπου, συμπληρώνονται τα πλήρη στοιχεία του νομικού προσώπου (μέλους) που συμμετέχει στην εταιρεία ή στην κοινοπραξία. Δηλαδή ο ΑΜΕ, η επωνυμία, ο ΑΦΜ, η αρμόδια ΔΟΥ, η νομική μορφή, η διεύθυνση της έδρας και η ημερ/νία έναρξης ιδιότητας.
Στους πίνακες της β΄ ενότητας του εντύπου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ συμπληρώνονται τα πλήρη στοιχεία των υπευθύνων (φυσικών προσώπων) του νομικού προσώπου (μέλους) της εταιρείας ή της κοινοπραξίας. Η συμπλήρωση του πίνακα αυτού γίνεται όπως ακριβώς και του πίνακα IV. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ του εντύπου ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ