Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί ΝΟΜΟΣ 4179/08-08-2013 Άρθρο 27. Τροποποιήσεις στα δικαιολογητικά αδειοδότησης τουριστικών καταλυμάτων

26 Αυγούστου 2015

ΝΟΜΟΣ 4179/08-08-2013 Άρθρο 27. Τροποποιήσεις στα δικαιολογητικά αδειοδότησης τουριστικών καταλυμάτων


ΕΤΙΚΕΤΕΣ:  τουρισμοςΕπιχειρήσειςΝΟΜΟΣ                      
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ:  
:30 Τελευταία ενημέρωση: :30

ΝΟΜΟΣ 4179/08-08-2013  Άρθρο 27. Τροποποιήσεις στα δικαιολογητικά αδειοδότησης τουριστικών καταλυμάτων

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4179 Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις.
Άρθρο 27. Τροποποιήσεις στα δικαιολογητικά αδειοδότησης τουριστικών καταλυμάτων

1. Το άρθρο 150 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:
α. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 150 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:
«Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει σύνδεση με αποχετευτικό δίκτυο, η βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος εκδίδεται από την αρμόδια Διεύθυνση της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.»
β. Στην παρ. 1 του άρθρου 150 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει, προστίθενται περιπτώσεις η΄ και θ΄ ως ακολούθως:
«η. Απόδειξη κατάθεσης παραβόλων, ως ακολούθως:

Κατηγορία καταλύματοςΠοσό
Κύρια τουριστικά καταλύματαΚατηγορίας 5* 10,00 € / δωμάτιο
Κατηγορίας 4* 8,00 € / δωμάτιο
Κατηγορίας 3* 6,00 € / δωμάτιο
Κατηγορίας 2* 4,00 € / δωμάτιο
Κατηγορίας 1* 4,00 € / δωμάτιο
Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και επαύλεις10,00 € / δωμάτιο
Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια και Επιπλωμένα Διαμερίσματα (ανεξαρτήτως κατηγορίας κλειδιών)10,00 € / δωμάτιο
Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (ανεξαρτήτως τάξης)5,00 € / θέση και 10,00 € / οικίσκο
Τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων (ανεξαρτήτως τάξης)10,00 € / δωμάτιο

Τα ως άνω παράβολα κατατίθενται υπέρ Ελληνικού Δημοσίου σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. στον ΚΑΕ 3741.
θ. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα κατηγορίας Α΄ ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) όπου απαιτείται, για νέα έργα κατηγορίας Β΄ σύμφωνα με το Παράρτημα VI της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (Β΄ 21) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής όπως ισχύει. Σε περίπτωση υφιστάμενων έργων κατηγορίας Β΄ δεν απαιτούνται Π.Π.Δ.»
γ. Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 150 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει, καταργείται.
2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 152 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:
«Οποιαδήποτε αλλαγή στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκμεταλλεύεται το τουριστικό κατάλυμα συνεπάγεται έκδοση νέου Ειδικού Σήματος Λειτουργίας με μόνη την υποβολή των δικαιολογητικών των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 και των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 2 του πιο πάνω άρθρου 150, καθώς και απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ίσου με το 20% του ποσού που καθορίζεται ανά κατηγορία καταλύματος στην περίπτωση η΄ της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου. Ειδικότερα στην περίπτωση των κολυμβητικών δεξαμενών, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ανά οκταετία στην αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Τ., δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, ότι δεν έχει επέλθει μεταβολή στα στοιχεία, τα οποία προσκόμισε για την αδειοδότηση της κολυμβητικής δεξαμενής, καθώς και βεβαίωση αρμόδιου διπλωματούχου μηχανικού μέλους ΤΕΕ ή πτυχιούχου μηχανικού μέλους της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. σύμφωνα με τα επαγγελματικά του δικαιώματα, ότι η κολυμβητική δεξαμενή πληροί τις προδιαγραφές της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3766/2009, όπως ισχύει.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ