Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Οι Αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία από το 3ο Μνημόνιο - ν.4336/14.8.2015

24 Αυγούστου 2015

Οι Αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία από το 3ο Μνημόνιο - ν.4336/14.8.2015


Οι Αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία από το 3ο Μνημόνιο - ν.4336/14.8.2015

Οι Αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία από το 3ο Μνημόνιο - ν.4336/14.8.2015

Οι αλλαγές στον κώδικα ΦΠΑ

Οι αλλαγές στην προκαταβολή φόρου εισοδήματος Φ.Π. 

Οι αλλαγές στην προκαταβολή φόρου εισοδήματος Ν.Π. 

Αλλαγές στην καταβολή και υπολογισμό φόρου εισοδήματος

Οι αλλαγές στις ρυθμίσεις οφειλών

Οι αλλαγές στον έλεγχο χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Οι Αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία από το 3ο Μνημόνιο - ν.4336/14.8.2015

Οι αλλαγές στον κώδικα ΦΠΑ


 • Σε συντελεστή ΦΠΑ 13% υπάγονται το μοσχαρίσιο κρέας, και όλα ανεξαιρέτως τα είδη κρέατος, τα παρασκευάσματα και τα προϊόντα ανάμειξης αυτών των κρεάτων, ανεξάρτητα από τον τρόπο που παρασκευάζονται, συντηρούνται, διατηρούνται ή παρουσιάζονται προς πώληση.
 • Η απαλλαγή της εκπαίδευσης από ΦΠΑ, παραμένει για τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου και την προσχολική εκπαίδευση, δημόσια ή ιδιωτική.


Η απαλλαγή για τους οργανισμούς ιδιωτικού δικαίου, παραμένει, με τις κατωτέρω 4 προϋποθέσεις:


i. δεν έχουν ως σκοπό την επιδίωξη του κέρδους και τα ενδεχόμενα κέρδη δεν διανέμονται, αλλά να διατίθενται για τη διατήρηση ή τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών,
ii. η διοίκηση και διαχείριση των εν λόγω οργανισμών πρέπει να ασκείται χωρίς μισθό, από πρόσωπα που δεν έχουν, είτε αυτά τα ίδια είτε μέσω τρίτων προσώπων, άμεσο ή έμμεσο συμφέρον από τα αποτελέσματα της εκμετάλλευσης των σχετικών δραστηριοτήτων,
iii. οι τιμές τους πρέπει να είναι κατώτερες από αυτές που καθορίζονται για ανάλογες πράξεις εμπορικών επιχειρήσεων, οι οποίες υπόκεινται στο ΦΠΑ και
iv. η απαλλαγή δεν πρέπει να δημιουργεί κίνδυνο στρέβλωσης των όρων του ανταγωνισμού.

Έως 31.08.2015 οι ιδιωτικοί φορείς που δεν απαλλάσσονται, οφείλουν να υποβάλλουν δήλωση μεταβολών για την υπαγωγή τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Στην περίπτωση που έχουν εκδοθεί φορολογικά στοιχεία ( από φορείς εκπαίδευσης ) μετά την 20η Ιουλίου χωρίς ΦΠΑ, πρέπει να εκδοθούν συμπληρωματικά στοιχεία επιβολής του φόρου, μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου και ο οφειλόμενος φόρος να αποδοθεί με την περιοδική δήλωση.

Οι διακανονισμοί που αφορούν εκπτώσεις διενεργηθείσες σε μια διαχειριστική περίοδο, θα περιλαμβάνονται σε δήλωση ΦΠΑ που υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τέταρτου μήνα της επόμενης διαχειριστικής περιόδουΟι αλλαγές στην προκαταβολή φόρου εισοδήματος Φ.Π. • Για τους αγρότες θα υπολογιστεί προκαταβολή φόρου με 55% για το φορολογικό έτος 2014.
 • Για το φορολογικό έτος 2015, η προκαταβολή θα υπολογιστεί με συντελεστή 75% ( για όλα τα Φ.Π.) και
 • Για το 2016 και μετά, στο φόρο που προκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα, θα υπολογίζεται προκαταβολή με συντελεστή 100%.
Οι αλλαγές στην προκαταβολή φόρου εισοδήματος Ν.Π.


Για το φορολογικό έτος 2014 και για τα επόμενα, θα υπολογίζεται προκαταβολή με συντελεστή 100%, για τα Ν.Π. : Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιρισμοί, Κοινοπραξίες Ν.Π. και λοιπές νομικές οντότητες.

Για τις Ο.Ε., Ε.Ε., μη κερδοσκοπικά Ν.Π., και κοινοπραξίες προσωπικών εταιριών, η προκαταβολή αλλάζει για το φορολογικό έτος 2015 και θα υπολογίζεται με συντελεστή 75% και

Για το 2016 και μετά, στο φόρο που προκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα, θα υπολογίζεται προκαταβολή με συντελεστή 100%.Αλλαγές στην καταβολή και υπολογισμό φόρου • Ν.Π. που υπέβαλαν δηλώσεις μετά την 14η Αυγούστου 2015, καταβάλλουν τον φόρο σε 5 δόσεις.
 • Για φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2015, καταργείται η έκπτωση 2% εφάπαξ καταβολής φόρου.
 • Καταργείται ( για τα έτη από 1.1.2015 ), η δυνατότητα έκπτωσης για τις πραγματοποιούμενες πωλήσεις τους, ποσοστού με κλίμακα ενάμισι τοις εκατό (1,5%) για αξίες μέχρι 500.000 ευρώ και ένα τοις εκατό (1%) για αξίες από 500.001 έως 1.000.000 ευρώ, ως ποσό πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων, των επιχειρήσεων επαγγελματιών πρακτόρων παιχνιδιών πρόγνωσης της εταιρείας «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» (Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.) και
 • Καταργείται από τότε που ίσχυσε, η καταβολή φόρου με συντελεστή 26% για συναλλαγές με χώρες που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς.
Οι αλλαγές στις ρυθμίσεις οφειλών


Οι αλλαγές στην πάγια ρύθμιση του ν. 4152/2013 είναι οι εξής δύο: 1. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση, δεν θα απαιτούνται μέχρι 14.8.2017 : βεβαίωση εκτιμητή, εγγυήσεις – διασφαλίσεις και απόδειξη βιωσιμότητας της ρύθμισης και
 2. Από 15 Οκτωβρίου, μειώνονται οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, υπολογιζόμενες με το ισχύον επιτόκιο αναφοράς πράξεων αναχρηματοδότησης της Ε.Κ.Τ., προσαυξημένο κατά 5% ( ήταν 8 % ).


Οι αλλαγές στην πάγια ρύθμιση του ν. 4305/2014 είναι οι εξής δύο :


 1. Ακόμα ένας λόγος απώλειας της ρύθμισης, θα είναι και η μη τακτοποίηση κατά νόμιμο τρόπο, των ληξιπρόθεσμων οφειλών και
 2. Η Φορολογική Διοίκηση, μπορεί να μειώνει τις δόσεις που έχουν συμφωνηθεί, αν διαπιστώνει ότι ο οφειλέτης μπορεί να εξοφλήσει με λιγότερες δόσεις.


Οι αλλαγές στη ρύθμιση των 100 δόσεων, ν.4321/2015 είναι οι εξής τρείς :


Α) Από 15 Οκτωβρίου και μετά, οι υπολειπόμενες δόσεις δεν θα επιβαρύνονται με προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής εάν : 

 • η αρχική βασική οφειλή ήταν μικρότερη των 5.000 €, 
 • ο οφειλέτης είναι Φ.Π. που δεν ασκεί επιχείρηση, 
 • η αντικειμενική αξία των ακινήτων του βάσει του Ε9 δεν υπερβαίνει τις 150.000 € και 
 • η βασική οφειλή υπερβαίνει το 50% του ετήσιου δηλωθέντος εισοδήματος.


Β) Από 15 Οκτωβρίου και μετά, για οφειλές άνω των 5.000 € και για τις υπολειπόμενες δόσεις, οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, θα υπολογίζονται βάσει του ισχύοντος επιτοκίου αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ε.Κ.Τ., πλέον 5%, ετησίως υπολογισμένο και

Γ) Λόγος απώλειας της ρύθμισης, θα είναι και η μη τακτοποίηση κατά νόμιμο τρόπο, των ληξιπρόθεσμων οφειλών ( ατομικών αλλά και εκείνων για τις οποίες υπάρχει ευθύνη καταβολής ), το αργότερο εντός 3 μηνών, από τη νόμιμη ημερομηνία καταβολής.Οι αλλαγές στην είσπραξη των φορολογικών εσόδων.


Α) Η Φορολογική Διοίκηση θα προμηθευτεί ειδικό λογισμικό ( υπάρχει ήδη στο Βέλγιο ), με το οποίο θα εντοπίζονται και θα κατάσχονται καταθέσεις οφειλετών, που ενώ έχουν τη δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών τους δεν εξοφλούν.

Β) Για όσους οφείλουν ποσά άνω των 70.000 €, η Γ.Γ.Δ.Ε. θα αποστέλλει στις τράπεζες τα στοιχεία τους, ώστε να επιβάλλονται δεσμεύσεις καταθέσεων (αν υπάρχουν ), μέχρι το ύψος της οφειλής. Με υπουργική απόφαση μπορεί να αλλάζει το ανωτέρω ποσό.

Γ) Σε 1.000 € ( από 1.500 ), αναπροσαρμόζεται το κατώτατο όριο του ακατάσχετου μισθών και συντάξεων.

Δ) Στα 1250 € μειώνεται το κατώτατο όριο ακατάσχετου των καταθέσεων φυσικών προσώπων.

Ε) Για τις ρυθμίσεις που έγιναν με το άρθρο 62 Α του Κ.Ε.Δ.Ε., καθορίζεται ποσοστό προσαύξησης 1%, για τα καθυστερούμενα ποσά.

Στ) Για όσο χρόνο ισχύει η ρύθμιση του άρθρου 62 Α, αναστέλλεται η παραγραφή των υπαγόμενων χρεών

Ζ) Με κριτήρια ανάλυσης κινδύνου που δεν δημοσιοποιεί, η Φορολογική Διοίκηση επιλέγει υποθέσεις οι οποίες θα ελέγχονται κατά προτεραιότητα.Οι αλλαγές στον έλεγχο χρηματοοικονομικών καταστάσεων


Ο έλεγχος χρηματοοικονομικών καταστάσεων γίνεται υποχρεωτικά από ορκωτούς ελεγκτές και οι επιχειρήσεις που υποχρεούνται σε έλεγχο, είναι όσες από 1.1.2016 θα έχουν τζίρο άνω των 8.000.000€.

Προαιρετικός θα είναι ο έλεγχος για επιχειρήσεις με τζίρο κάτω των 8.000.000 €.Παράταση υποβολής φορολογικών δηλώσεων για νομικά πρόσωπα


Λόγω των τεχνικών προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στο TAXISnet, δόθηκε παράταση της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των νομικών προσώπων μέχρι τις 28.8.2015.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ