Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Εγκύκλιος υπ’αριθ. 29/2015 Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

21 Σεπτεμβρίου 2015

Εγκύκλιος υπ’αριθ. 29/2015 Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας


Εγκύκλιος υπ’αριθ. 29/2015 Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας


Η ως άνω εγκύκλιος ορίζει τα εξής:


ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – (Άρθρο 1Α παρ. 1 του ΚΕΙ και άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 4332/2015)


1) ΠΑΓΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (άρθ. 1Α παρ. 1 του ΚΕΙ): Με το άρθρο 1 του ν.4332/2015 αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 1Α του ΚΕΙ, που είχε εισαχθεί με το άρθρο 1 του ν. 3838/2010 και ρυθμίστηκαν εκ νέου οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου τέκνο αλλοδαπών που:
1) γεννιέται από την 9η-7-2015 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4332/2015) και μετά,
2) πραγματοποιεί εγγραφή στην Α΄ τάξη του Δημοτικού και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε σχολείο στην Ελλάδα κατά το χρόνο υποβολής της κοινής δήλωσης-αίτησης των γονέων του και
3) είναι ανήλικο κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης-αίτησης των γονέων του να θεμελιώσει δικαίωμα απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας.

2) ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (άρθρο 2, παρ.1, του ν.4332/2015): Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 στο πεδίο εφαρμογής του νέου άρθρου 1Α του ΚΕΙ εμπίπτει, θεμελιώνοντας δικαίωμα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, και το τέκνο αλλοδαπών που:
1) έχει ήδη γεννηθεί (έως και την 8η-7-2015) στην Ελλάδα,
2) είναι ανήλικο κατά τον χρόνο δημοσίευσης του ν. 4332/2015, δηλ. κατά την 9η-7-2015,
3) πραγματοποίησε ή πραγματοποιεί εγγραφή στην Α΄ τάξη του Δημοτικού και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε σχολείο στην Ελλάδα κατά το χρόνο υποβολής της κοινής δήλωσης-αίτησης των γονέων του και
4) είναι ανήλικο κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης-αίτησης των γονέων του.

Α1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ (απαιτείται η σωρευτική συνδρομή τους)


1) Προϋποθέσεις συναρτώμενες με τη γέννηση και φοίτηση του τέκνου στην Ελλάδα:


α. Γέννηση του τέκνου στην Ελλάδα.

Πάγιες διατάξεις (άρθ. 1Α παρ. 1 του ΚΕΙ): Αφορά τέκνα που έχουν γεννηθεί στη χώρα από την 9η-7-2015 και μετά και είναι ανήλικα κατά το χρόνο υποβολής της κοινής δήλωσης-αίτησης των γονέων τους.
Μεταβατικές διατάξεις (άρθ. 2 παρ. 1 του ν. 4332/2015): Αφορά τέκνα που έχουν γεννηθεί στη χώρα έως και την 8η-7-2015 με την προϋπόθεση ότι κατά την 9η-7-2015 είναι ανήλικα, ενώ η ανηλικότητά τους θα πρέπει να υφίσταται και κατά το χρόνο υποβολής της κοινής δήλωσης-αίτησης των γονέων τους.

β. Εγγραφή του τέκνου στην Α΄ τάξη ελληνικού σχολείου της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και εξακολούθηση της παρακολούθησης από το τέκνο συνεχόμενα ελληνικού σχολείου κατά το χρόνο υποβολής της κοινής δήλωσης-αίτησης των γονέων του.

2) Προϋποθέσεις συναρτώμενες με την νομιμότητα παραμονής των γονέων του τέκνου:


α. Συμπλήρωση από τον έναν εκ των γονέων του τέκνου πενταετούς συνεχούς νόμιμης διαμονής στη χώρα κατά το χρόνο γέννησης αυτού. Αν το τέκνο γεννήθηκε πριν την συμπλήρωση της ως άνω πενταετούς διαμονής αρκεί η δεκαετής συνεχής νόμιμη διαμονή στη χώρα ενός εκ των γονέων του τέκνου του η οποία άρχεται, έστω και κατά μία ημέρα, πριν τη γέννηση του τέκνου και συμπληρούται μετά το χρόνο γέννησης αυτού.

β. Νόμιμη διαμονή εκ μέρους και των δύο γονέων του τέκνου (κατοχή οριστικού τίτλου νόμιμης διαμονής σε ισχύ) κατά το χρόνο υποβολής της κοινής αίτησης δήλωσης. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να είναι κάτοχοι οριστικού τίτλου διαμονής σε ισχύ. Σύμφωνα με την παρ. 4 του νέου άρθρου 1Α του ΚΕΙ, όπως αντικαταστάθηκε με το ν. 4332/2015, δεν συνιστούν τέτοιο τίτλο διαμονής δελτία, βεβαιώσεις υποβολής δικαιολογητικών ή άλλα έγγραφα που επιτρέπουν την προσωρινή διαμονή του κατόχου τους μέχρι την κρίση αιτήματός του από την αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή την ολοκλήρωση της εκκρεμούς διοικητικής διαδικασίας που τους αφορά (λ.χ. έγγραφα που χορηγούνται σε αιτούντες άσυλο).

γ. Κατοχή από τον έναν τουλάχιστον εκ των γονέων του τέκνου κατά το χρόνο υποβολής της κοινής αίτησης-δήλωσης ενός εκ των κατωτέρω, περιοριστικά απαριθμούμενων, τίτλων νόμιμης διαμονής:


  1. άδεια επί μακρόν διαμένοντος, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 150/2006 (Α΄ 160) ή άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 40 του ν. 3731/2008 (Α΄ 26) ή άδεια διαμονής που προβλέπεται στο άρθρο 89 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80), όπως ισχύει,
  2. άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας ή δεκαετούς διάρκειας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2910/2001 (Α΄ 91), της παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 3386/2005 (Α΄ 212), της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 3731/2008 (Α΄ 263) και του άρθρου 138 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80), όπως ισχύουν,
  3. έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ε.Ε. με βάση τις διατάξεις του π.δ. 106/2007 (Α΄ 135), iv. τίτλο διαμονής αναγνωρισμένου πολιτικού πρόσφυγα ή καθεστώτος επικουρικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των π.δ. 61/1999 (Α΄ 63), 96/2008 (Α΄ 152), 114/2010 (Α΄ 195) και 113/2013 (Α΄ 146), όπως ισχύουν, ή τίτλο διαμονής ανιθαγενούς,
  4. ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) συνοδευομένο από ισχύουσα άδεια διαμονής ενιαίου τύπου (Α.Δ.Ε.Τ.) ή άλλον τίτλο νόμιμης διαμονής ομογενούς, vi. άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80),
  5. δελτίο μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της Ε.Ε.


Α2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


1) Δήλωση-αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας. Οι γονείς του ανήλικου τέκνου υποβάλλουν στην αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο δήμος της διαμονής των αιτούντων, δήλωση-αίτηση υπογεγραμμένη και υποβαλλόμενη από κοινού, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα εγκύκλιο.

2) Ευκρινές αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης του τέκνου, με καταχωρημένες στο περιθώριο αυτής οιονδήποτε μεταβολών έχουν επέλθει, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 344/1976.

3) Ευκρινές αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης ή πιστοποιητικό γάμου των γονέων, εφόσον τέτοιος υφίσταται. Σε περίπτωση που το τέκνο έχει γεννηθεί πριν το γάμο, απαιτείται η υποβολή και των σχετικών εγγράφων αναγνώρισης του τέκνου.

4) Ευκρινές αντίγραφο οριστικού τίτλου νόμιμης διαμονής των γονέων σε ισχύ.

5) Βεβαίωση χρόνου νόμιμης διαμονής, που εκδίδουν οι κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες (λ.χ. των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, της ΕΛ.ΑΣ.) από τις οποίες να προκύπτει είτε η συνεχής νόμιμη διαμονή ενός εκ των γονέων για τουλάχιστον πέντε έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου είτε η δεκαετής συνεχής νόμιμη διαμονή στη χώρα ενός εκ των γονέων του τέκνου του η οποία άρχεται, έστω και κατά μία ημέρα, πριν τη γέννηση αυτού και συμπληρούται μετά το χρόνο γέννησής του.

Σημείωση: Διευκρινίζεται ότι προκειμένου για γονέα που είναι υπήκοος τρίτης χώρας δεν υφίσταται υποχρέωσή του για προσκόμιση βεβαίωσης χρόνου νόμιμης διαμονής, εφόσον μπορούν να αντληθούν επαρκή και ικανοποιητικά στοιχεία περί της πενταετούς ή δεκαετούς (ανάλογα με την περίπτωση) συνεχούς νόμιμης διαμονής του μέσω του πληροφοριακού συστήματος έκδοσης αδειών διαμονής των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που διαχειρίζεται η κεντρική υπηρεσία του ΥΠΕΣΔΑ.

6) Ευκρινές αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφρασή του, των γονέων ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας, με εξαίρεση πολίτες τρίτων χωρών που είναι αντικειμενικά στερούμενοι διαβατηρίου κατά τους ορισμούς του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης (ν. 4251/2014).

7) α. Βεβαίωση εγγραφής-παρακολούθησης της Α΄ τάξης ελληνικού δημοτικού σχολείου. Εφόσον η δήλωση-αίτηση των γονέων υποβάλλεται κατά τη διάρκεια του αυτού εκπαιδευτικού έτους (δηλ. της Α΄ τάξης του δημοτικού σχολείου) αρκεί η υποβολή μόνο αυτής της βεβαίωσης. Η εν λόγω βεβαίωση εκδίδεται από τον Διευθυντή του δημοτικού σχολείο στο οποίο πραγματοποίησε εγγραφή και παρακολουθεί το τέκνο. β. Εφόσον η δήλωση-αίτηση των γονέων υποβάλλεται μετά την ολοκλήρωση από το τέκνο της Α΄ τάξης του δημοτικού σχολείου απαιτείται η προσκόμιση μόνο βεβαίωσης/βεβαιώσεων παρακολούθησης ελληνικού σχολείου, που χορηγούνται από τον/τους Διευθυντή/ές των οικείων σχολικών μονάδων. Από την εν λόγω βεβαίωση/βεβαιώσεις θα πρέπει να προκύπτουν, ξεκινώντας από την Α΄ Δημοτικού, οι σχολικές τάξεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που παρακολούθησε το τέκνο καθώς και η τάξη στην οποία φοιτά ή στην οποία ενεγγράφη το τέκνο κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης-αίτησης των γονέων του. Δεδομένου ότι κρίσιμο εδώ στοιχείο αποτελεί η παρακολούθηση από το τέκνο ελληνικού σχολείου από την Α΄ τάξη του Δημοτικού και έπειτα συνεχόμενα μέχρι και το χρόνο υποβολής της δήλωσης-αίτησης των γονέων του υπολογίζεται και σχολικό έτος που τυχόν το τέκνο δεν διεξήλθε επιτυχώς.

8) Παράβολο ύψους 100 ευρώ (σχετική η αριθ. πρωτ. Φ. 130181/16481/27 – 7 – 2015 εγκύκλιος της υπηρεσίας μας με θέμα «Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου» και ΑΔΑ: Β8ΤΛ465ΦΘΕ – 8ΓΙ) .

Β. ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – (Άρθρο 1Β παρ. 1, 5α και 5β του ΚΕΙ και άρθρο 2 παρ. 3 του ν. 4332/2015)


Διακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις:

1) ΠΑΓΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

α. Άρθ. 1Β παρ. 1 του ΚΕΙ – Με το άρθρο 1Β παρ. 1 του ΚΕΙ, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1Α του ν. 4332/2015, θεμελιώνεται ίδιο δικαίωμα απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης στον ανήλικο αλλοδαπό που: 

1) έχει ήδη ολοκληρώσει πριν την 9η/7/2015 ή ολοκληρώνει μετά την 9η/7/2015 την επιτυχή παρακολούθηση είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
2) είναι ανήλικος κατά το χρόνο που υποβάλλεται από τον ίδιο η σχετική δήλωση-αίτηση.

β. Άρθ. 1Β παρ. 5α του ΚΕΙ – Με το άρθρο 1Β παρ. 5α του ΚΕΙ, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1Α του ν. 4332/2015, ορίζεται ότι δυνατότητα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας υφίσταται και στο πρόσωπο του αλλοδαπού που: 

1) έχει ήδη ολοκληρώσει πριν την 9η/7/2015 ή ολοκληρώνει μετά την 9η/7/2015 την επιτυχή παρακολούθηση είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
2) είναι ανήλικος κατά το χρόνο επιτυχούς ολοκλήρωσης της ως άνω απαιτούμενης φοίτησης,
3) δεν θα προβεί ως ανήλικος, μέχρι δηλ. την ενηλικίωσή του, στην υποβολή της σχετικής δήλωσης-αίτησης. Η σχετική δήλωση-αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού υποβάλλεται στην περίπτωση αυτή μέχρι τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του.

γ. Άρθ. 1Β παρ. 5β του ΚΕΙ – Με το άρθρο 1Β παρ. 5β του ΚΕΙ, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1Α του ν. 4332/2015, παρέχεται η δυνατότητα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης και στον αλλοδαπό που: 

1) ολοκληρώνει μετά την 9η/7/2015 την επιτυχή παρακολούθηση είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
2) είναι ενήλικος κατά το χρόνο επιτυχούς ολοκλήρωσης της ως άνω απαιτούμενης φοίτησης, αλλά δεν έχει υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του. Η σχετική δήλωση-αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού υποβάλλεται στην περίπτωση αυτή εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών ετών από την ημερομηνία συμπλήρωσης της απαιτούμενης φοίτησης.

2) ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

α. Άρθ. 2 παρ. 3 του ν. 4332/2015 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1Β παρ. 1 του ΚΕΙ – Από τον συνδυασμό των υπόψη άρθρων προκύπτει ότι δικαίωμα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης αναγνωρίζεται και στον αλλοδαπό που: 

1) έχει ήδη ολοκληρώσει πριν την 9η/7/2015 την επιτυχή παρακολούθηση είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
2) ήταν ανήλικος κατά το χρόνο επιτυχούς ολοκλήρωσης της ως άνω απαιτούμενης φοίτησης και
3) είναι ενήλικος κατά την 9η /7/2015. Η σχετική δήλωση-αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού υποβάλλεται στην περίπτωση αυτή εντός προθεσμίας τριών ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4332/2015, δηλ. έως και την 9η /7/2018.

β. Άρθ. 2 παρ. 3 του ν. 4332/2015 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1Β παρ. 5β του ΚΕΙ – Από τον συνδυασμό των υπόψη άρθρων προκύπτει ότι δικαίωμα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης αναγνωρίζεται και στον αλλοδαπό που: 

1) έχει ήδη ολοκληρώσει πριν την 9η/7/2015 την επιτυχή παρακολούθηση είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
2) ήταν ενήλικος κατά το χρόνο επιτυχούς ολοκλήρωσης της ως άνω απαιτούμενης φοίτησης, αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του. Η σχετική δήλωση-αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού υποβάλλεται στην περίπτωση αυτή εντός προθεσμίας τριών ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4332/2015, δηλ. έως και την 9η /7/2018.

Β1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ (απαιτείται η σωρευτική συνδρομή τους)

1) Προϋποθέσεις συναρτώμενες με τη φοίτηση του αλλοδαπού στην Ελλάδα: – Επιτυχής παρακολούθηση είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ειδικότερα: α. Πάγιες διατάξεις:

Άρθ. 1Β παρ. 1 του ΚΕΙ – Αφορά ανήλικους κατά το χρόνο της υποβαλλόμενης από τους ίδιους δήλωσης-αίτησης αλλοδαπούς, που έχουν ήδη ολοκληρώσει πριν την 9η/7/2015 ή ολοκληρώνουν μετά την 9η/7/2015 την επιτυχή παρακολούθηση είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Άρθ. 1Β παρ. 5α του ΚΕΙ – Αφορά ενήλικους κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης-αίτησης αλλοδαπούς που δεν έχουν ωστόσο υπερβεί το 21ο έτος της ηλικίας τους, οι οποίοι έχουν ήδη ολοκληρώσει πριν την 9η/7/2015 ή ολοκληρώνουν μετά την 9η/7/2015 την επιτυχή παρακολούθηση είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όντες ανήλικοι κατά το χρόνο επιτυχούς ολοκλήρωσης της ως άνω απαιτούμενης φοίτησης.

Άρθ. 1Β παρ. 5β του ΚΕΙ – Αφορά ενήλικους κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης-αίτησης αλλοδαπούς που ολοκληρώνουν μετά την 9η/7/2015 την επιτυχή παρακολούθηση είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όντες ενήλικοι κατά το χρόνο επιτυχούς ολοκλήρωσης της ως άνω απαιτούμενης φοίτησης αλλά όχι πέραν του 23ο έτους της ηλικίας τους.

β. Μεταβατικές διατάξεις:

Άρθ. 2 παρ. 3 του ν. 4332/2015 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1Β παρ. 1 του ΚΕΙ – Αφορά ενήλικους κατά την 9η/7/2015 αλλοδαπούς που έχουν ήδη ολοκληρώσει πριν την 9η/7/2015 την επιτυχή παρακολούθηση είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όντες ανήλικοι κατά το χρόνο επιτυχούς ολοκλήρωσης της ως άνω απαιτούμενης φοίτησης.

Άρθ. 2 παρ. 3 του ν. 4332/2015 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1Β παρ. 5β του ΚΕΙ – Αφορά ενήλικους αλλοδαπούς που έχουν ήδη ολοκληρώσει πριν την 9η/7/2015 την επιτυχή παρακολούθηση είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όντες ενήλικοι κατά το χρόνο επιτυχούς ολοκλήρωσης της ως άνω απαιτούμενης φοίτησης, όχι πέραν του 23ο έτους της ηλικίας τους.
Σημείωση:
α. Η φοίτηση αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα, αφορά σε εννέα τάξεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σε έξι τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τάξεις αθροιστικά, πρέπει δε να είναι επιτυχής.
β. Ως καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσης της απαιτούμενης φοίτησης αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα λογίζεται η 30η Ιουνίου του τελευταίου έτους σπουδών.

2) Προϋποθέσεις συναρτώμενες με την νομιμότητα παραμονής του αλλοδαπού:

Νόμιμη διαμονή του αιτούντα ανήλικου αλλοδαπού ή του αιτούντα ενήλικου αλλοδαπού κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης-δήλωσης. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να είναι κάτοχος οριστικού τίτλου διαμονής σε ισχύ. Σύμφωνα με την παρ. 7 του νέου άρθρου 1Β του ΚΕΙ, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το ν. 4332/2015, δεν συνιστούν τέτοιο τίτλο διαμονής δελτία, βεβαιώσεις υποβολής δικαιολογητικών ή άλλα έγγραφα που επιτρέπουν την προσωρινή διαμονή του κατόχου τους μέχρι την κρίση αιτήματός του από την αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή την ολοκλήρωση της εκκρεμούς διοικητικής διαδικασίας που τους αφορά (λ.χ. έγγραφα που χορηγούνται σε αιτούντες άσυλο).

Β2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


1) Δήλωση-αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας. Ο αλλοδαπός (είτε ανήλικος είτε ενήλικος ανάλογα με την περίπτωση) υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο δήμος της διαμονής του, υπογεγραμμένη δήλωση-αίτηση, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα εγκύκλιο.

2) Πιστοποιητικό γέννησης του αλλοδαπού ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο πιστοποίησης του ληξιαρχικού συμβάντος της γέννησής του, που εκδίδουν οι αρμόδιες αλλοδαπές αρχές του κράτους προέλευσής του. Αν ο αλλοδαπός είναι δικαιούχος διεθνούς προστασίας ως πολιτικός πρόσφυγας ή έχει υπαχθεί σε καθεστώς επικουρικής προστασίας ή είναι ανιθαγενής και αδυνατεί να προσκομιστεί πιστοποιητικό γέννησής του, αρκεί το ευκρινές φωτοαντίγραφο της πράξης αναγνώρισής του ως πολιτικού πρόσφυγα, υπαγωγής του στο καθεστώς επικουρικής προστασίας ή του οικείου δελτίου ανιθαγενούς, αντίστοιχα. Αν ο αλλοδαπός έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, αρκεί το ευκρινές αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γέννησής του.

3) Ευκρινές αντίγραφο οριστικού τίτλου νόμιμης διαμονής σε ισχύ.

4) Ευκρινές αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου του αλλοδαπού ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας, με εξαίρεση πολίτες τρίτων χωρών που είναι αντικειμενικά στερούμενοι διαβατηρίου κατά τους ορισμούς του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης (ν. 4251/2014).

5) Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στην εν λόγω βεβαίωση αναγράφονται τα σχολικά έτη και οι τάξεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τις οποίες ο αλλοδαπός μαθητής ολοκλήρωσε επιτυχώς.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
α. Η φοίτηση αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα, αφορά σε εννέα τάξεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σε έξι τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τάξεις αθροιστικά, πρέπει δε να είναι επιτυχής. Επομένως, για τη συμπλήρωση του ανωτέρω προβλεπόμενου χρόνου απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας δεν υπολογίζεται σχολικό έτος που δεν διεξήλθε επιτυχώς. Η φοίτηση στο νηπιαγωγείο δεν προσμετράται.
β. Δεδομένου ότι στα πιστοποιητικά που χορηγούνται για τη βεβαίωση της επιτυχούς παρακολούθησης είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναγράφονται μόνο τα έτη σπουδών, η υπηρεσία μας διευκρινίζει ότι σε όλες τις περιπτώσεις κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα ως καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσης αυτής θα πρέπει να λογίζεται η 30η Ιουνίου του τελευταίου έτους σπουδών.

6) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα περί εξελληνισμού των ονοματεπωνυμικών του στοιχείων, εφόσον επιθυμεί τούτο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός είναι ενήλικος κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής δήλωσης-αίτησης περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας.

6) Παράβολο ύψους 100 ευρώ (σχετική η αριθ. πρωτ. Φ. 130181/16481/27 – 7 – 2015 εγκύκλιος της υ πηρεσίας μας με θέμα «Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου» και ΑΔΑ: Β8ΤΛ465ΦΘΕ – 8ΓΙ) .

Γ. ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΜΗΜΑ Ή ΣΧΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕΙ Η ΤΕΙ – (Άρθρο 1Β παρ. 2 του ΚΕΙ και άρθρο 2 παρ. 3 του ν. 4332/2015)


1) ΠΑΓΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (άρθ. 1Β παρ. 2 του ΚΕΙ): Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1Β του ΚΕΙ, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1Α του ν. 4332/2015, καθιερώνεται ένας νέος τρόπος κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας λόγω αποφοίτησης από τμήμα ή σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις ενήλικος αλλοδαπός που αποφοιτά από ελληνικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από την 9η-7-2015 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4332/2015) και μετά, εφόσον διαθέτει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στη Ελλάδα, θεμελιώνει ανεξαρτήτως του τόπου γέννησής του δικαίωμα κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας. Στην περίπτωση αυτή η δήλωση-αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο αλλοδαπό εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών ετών από την ημερομηνία αποφοίτησής του από τμήμα ή σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

2) ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (άρθ. 2 παρ. 3 του ν. 4332/2015 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθ. 1Β παρ. 2 του ΚΕΙ): Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 δικαίωμα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας θεμελιώνει ανεξαρτήτως του τόπου γέννησής του και ο ενήλικος αλλοδαπός που: έχει ήδη αποφοιτήσει έως και την 8η-7-2015 από τμήμα ή σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ, εφόσον διαθέτει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στη Ελλάδα. Στην περίπτωση αυτή η δήλωση-αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο αλλοδαπό εντός προθεσμίας τριών ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4332/2015, δηλ. έως και την 9η-7-2018.

Γ1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ (απαιτείται η σωρευτική συνδρομή τους)


1) Προϋποθέσεις συναρτώμενες με τη φοίτηση του αλλοδαπού στην Ελλάδα:


α. Κατοχή απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα.

β. Αποφοίτηση από Τμήμα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

Πάγιες διατάξεις (άρθ. 1Β παρ. 2 του ΚΕΙ): Αφορά αλλοδαπούς που αποφοιτούν από ελληνικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από την 9η-7-2015 και μετά.

Μεταβατικές διατάξεις (άρθ. 2 παρ. 3 του ν. 4332/2015 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθ. 1Β παρ. 2 του ΚΕΙ):
Αφορά αλλοδαπούς που έχουν ήδη αποφοιτήσει έως και την 8η-7-2015 από ελληνικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

2) Προϋποθέσεις συναρτώμενες με την νομιμότητα παραμονής του αλλοδαπού:


Νόμιμη διαμονή του αλλοδαπού (κατοχή οριστικού τίτλου νόμιμης διαμονής σε ισχύ) κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης-δήλωσης. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να είναι κάτοχος οριστικού τίτλου διαμονής σε ισχύ. Σύμφωνα με την παρ. 7 του νέου άρθρου 1Β του ΚΕΙ, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το ν. 4332/2015, δεν συνιστούν τέτοιο τίτλο διαμονής δελτία, βεβαιώσεις υποβολής δικαιολογητικών ή άλλα έγγραφα που επιτρέπουν την προσωρινή διαμονή του κατόχου τους μέχρι την κρίση αιτήματός του από την αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή την ολοκλήρωση της εκκρεμούς διοικητικής διαδικασίας που τους αφορά (λ.χ. έγγραφα που χορηγούνται σε αιτούντες άσυλο).

Γ2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


1) Δήλωση-αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας. Ο ενήλικος αλλοδαπός υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο δήμος της διαμονής του, υπογεγραμμένη δήλωση-αίτηση, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα εγκύκλιο. Ειδικότερα:

Πάγιες διατάξεις (άρθ. 1Β παρ. 2 του ΚΕΙ): Αλλοδαπός που αποφοιτά από ελληνικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από την 9η-7-2015 και μετά υποβάλλει τη σχετική δήλωση-αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών ετών από την ημερομηνία αποφοίτησής του από τμήμα ή σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εναρκτήριο γεγονός για τον υπολογισμό της ως άνω τριετούς αποκλειστικής προθεσμίας αποτελεί η ημερομηνία και το έτος κτήσης του τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως αυτή αναγράφεται στο αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος.

Μεταβατικές διατάξεις (άρθ. 2 παρ. 3 του ν. 4332/2015): Αλλοδαπός που αποφοιτά από ελληνικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έως και την 8η-7-2015 υποβάλλει τη σχετική δήλωση-αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας εντός προθεσμίας τριών ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4332/2015, δηλ. έως και την 9η-7-2018.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Αλλοδαποί που επειδή δεν έχουν ακόμη ορκιστεί και λάβει το σχετικό πτυχίο/δίπλωμά τους προσκομίζουν βεβαίωση περί επιτυχούς ολοκλήρωσης των σπουδών τους εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των μεταβατικών διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015, εφόσον στην ως άνω βεβαίωση αναγράφεται ως ημεροχρονολογία περάτωσης των σπουδών τους ημερομηνία έως και την 8η-7-2015.

2) Πιστοποιητικό γέννησης του αλλοδαπού ή άλλου ισοδύναμο έγγραφο πιστοποίησης του ληξιαρχικού συμβάντος της γέννησής του, που εκδίδουν οι αρμόδιες αλλοδαπές αρχές του κράτους προέλευσής του. Αν ο αλλοδαπός είναι δικαιούχος διεθνούς προστασίας ως πολιτικός πρόσφυγας ή έχει υπαχθεί σε καθεστώς επικουρικής προστασίας ή είναι ανιθαγενής και αδυνατεί να προσκομιστεί πιστοποιητικό γέννησής του, αρκεί το ευκρινές φωτοαντίγραφο της πράξης αναγνώρισής του ως πολιτικού πρόσφυγα, υπαγωγής του στο καθεστώς επικουρικής προστασίας ή του οικείου δελτίου ανιθαγενούς, αντίστοιχα. Αν ο αλλοδαπός έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, αρκεί το ευκρινές αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γέννησής του.

3) Ευκρινές αντίγραφο οριστικού τίτλου νόμιμης διαμονής σε ισχύ.

4) Ευκρινές αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου του αλλοδαπού ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας, με εξαίρεση πολίτες τρίτων χωρών που είναι αντικειμενικά στερούμενοι διαβατηρίου κατά τους ορισμούς του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης (ν. 4251/2014).

5) Ευκρινές αντίγραφο απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα.

6) Ευκρινές αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος τμήματος ή σχολής ελληνικού ΑΕΙ η ΤΕΙ, στο οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού. Αποδεκτές γίνονται και βεβαιώσεις των οικείων τμημάτων ή σχολών ΑΕΙ ή ΤΕΙ περί επιτυχούς ολοκλήρωσης των σπουδών. Η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται στον ενδιαφερόμενο πριν ακόμη τη χορήγηση σε αυτόν του τίτλου του πτυχίου του και ουσιαστικά πιστοποιεί ότι ο φοιτητής έχει επιτύχει στα προβλεπόμενα μαθήματα και έχει συγκεντρώσει τον απαιτούμενο από το πρόγραμμα αριθμό διδακτικών μονάδων.

7) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα περί εξελληνισμού των ονοματεπωνυμικών του στοιχείων, εφόσον επιθυμεί τούτο.

8) Παράβολο ύψους 100 ευρώ (σχετική η αριθ. πρωτ. Φ. 130181/16481/27 – 7 – 2015 εγκύκλιος της υπηρεσίας μας με θέμα «Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου» και ΑΔΑ: Β8ΤΛ465ΦΘΕ – 8ΓΙ) .


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ