Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Προθεσμίες Ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων (ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ - ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΕΡΓΑΝΗ

9 Σεπτεμβρίου 2015

Προθεσμίες Ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων (ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ - ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΕΡΓΑΝΗ


ΕΝΤΥΠΟ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΣΧΕΤ.ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ε3 &  Ε4
Αναγγελία πρόσληψης & Πίνακας προσωπικού λόγω πρόσληψης
Οπωτεδήποτε πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο
Aριθμ. 28153/126/13 Υ.Α. (ΦΕΚ 2163 Β/30-8-2013)
Εκτός από νέους εργοδότες, οι οποίοι προβαίνουν σε πρόσληψη για πρώτη φορά, καθώς και όσοι εργοδότες δημιουργούν παραρτήματα με νέες προσλήψεις εργαζομένων, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά το έντυπο Ε3 και Ε4, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την απογραφή στην αρμόδια Υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Aριθμ. 28153/126/13 Υ.Α. (ΦΕΚ 2163 Β/30-8-2013)
 Ε4
Πίνακας προσωπικού λόγω αλλαγής του ωραρίου
το αργότερο εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία αλλαγής του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας.
Aριθμ. 28153/126/13 Υ.Α. (ΦΕΚ 2163 Β/30-8-2013)
 Ε4
Πίνακας προσωπικού λόγω μεταβολής των αποδοχών
εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη μεταβολή των αποδοχών
Aριθμ. 28153/126/13 Υ.Α. (ΦΕΚ 2163 Β/30-8-2013)
Ε5
Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού,
εντός οκτώ (8) ημερών από την επόμενη ημέρα της οικειοθελούς αποχώρησης του μισθωτού και λήγει όταν παρέλθει ολόκληρη η τελευταία ημέρα της οκταήμερης προθεσμίας. Σε περίπτωση που η τελευταία ημέρα της προθεσμίας συμπίπτει με αργία, η προθεσμία παρατείνεται μέχρι και την επόμενη εργάσιμη για το δημόσιο ημέρα.
άρθρο 2 του ν.2556/97, ΙΚΑ Ε40/267/ΕΓΚ.31/22-5-13 (ΑΔΑ: ΒΕΝ84691ΩΓ-ΡΕΓ), υπ' αρ. 1321/30149/1961/15-12-2011 Υ.Α. (ΦΕΚ 3115/τ.Β/30-12-2011), άρθρο 65 του Ν.3996/2011 σε συνδ. με την αριθμ. 28153/126/13 Υ.Α. (ΦΕΚ 2163 Β/30-8-2013)
Ε6
Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση)
εντός οκτώ (8) ημερών από την κοινοποίηση της προειδοποίησης στον εργαζόμενο. Με την υποβολή του εντύπου Ε6 με προειδοποίηση ολοκληρώνεται η υποχρέωση του εργοδότη να αναγγείλει την ενεργηθείσα καταγγελία, δεδομένου ότι η ημερομηνία προειδοποίησης συνιστά και την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης εργασίας. ΔΕΝ απαιτείται, δηλαδή, νέα (2η) υποβολή καταγγελίας μετά την λήξη του χρόνου προειδοποίησης
άρθρα 9 του Ν.3198/1995 & 11 παρ. 1 του Ν.Α. 212/1969
Ε7
Βεβαίωση − Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου,
εντός οκτώ (8) ημερών (από την λήξη του συμπεφωνημένου χρόνου ή αποπεράτωση έργου)
άρθρα 9 του Ν.3198/1995 
E8
Γνωστοποίηση πραγματοποιηθείσας υπερωριακής απασχόλησης, 
μέχρι την 15η εκάστου μηνός που ακολουθεί τον μήνα που πραγματοποιήθηκε η υπερωριακή απασχόληση
άρθρο 80 του ν.4144/2013
Ε9
Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης ή/και Εκ Περιτροπής Εργασίας
μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την κατάρτισή της
αρ. 38 του ν.1892/90  όπως ισχύει, σε συνδ. με την αριθμ. 28153/126/13 Υ.Α. (ΦΕΚ 2163 Β/30-8-2013)
Ε10
Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
η ισχύς της Επιχ.συλλογικής σύμβασης εργασίας αρχίζει από την υπογραφή της 
 άρθρο 13 του ν.3899/2010, ν.1876/90 , ΥΠ.ΕΡΓ.13365/90 (ΦΕΚ 290 Β'), Aριθμ. 28153/126/13 Υ.Α. (ΦΕΚ 2163 Β/30-8-2013)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ