Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ εφαρμογής του νόμου 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»

22 Οκτωβρίου 2015

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ εφαρμογής του νόμου 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»

ΠΟΛ                                               


ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ εφαρμογής του νόμου 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»


ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4308/2014


«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
www.elte.org.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΟΜΟΥ 4308/2014
Εισαγωγή.. 3
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ. 5
Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής. 5
Άρθρο 2: Κατηγορίες οντοτήτων.. 7
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. 14
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ. 14
Άρθρο 3 Λογιστικό σύστημα και βασικά λογιστικά αρχεία 14
Άρθρο 4: Άλλα λογιστικά αρχεία 31
Άρθρο 5: Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος 35
Άρθρο 6: Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων.. 44
Άρθρο 7: Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων.. 46
(ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3) (ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ)
(Άρθρο 8: Τιμολόγιο πώλησης) 

(Άρθρο 9: Περιεχόμενο τιμολογίου)
(Άρθρο 10: Απλοποιημένο τιμολόγιο και Συγκεντρωτικό τιμολόγιο) 

(Άρθρο 11: Χρόνος έκδοσης τιμολογίου)
(Άρθρο 12: Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών) 

(Άρθρο 13: Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης)
(Άρθρο 14: Ηλεκτρονικό τιμολόγιο ) (Άρθρο 15: Αυθεντικότητα του τιμολογίου)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. 47
ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 47
Άρθρο 16: Ορισμός των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.. 47
Άρθρο 17: Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 52
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. 61
ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ. 61
Άρθρο 18: Ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία. 62
Άρθρο 19: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 92
Άρθρο 20: Επιμέτρηση αποθεμάτων. 99
Άρθρο 21: Προκαταβολές δαπανών και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακάστοιχεία 108
Άρθρο 22: Υποχρεώσεις.. 109
Άρθρο 23: Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόμενοι φόροι.. 119
Άρθρο 24: Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία 125
Άρθρο 25: Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων. 144
Άρθρο 26: Στοιχεία της καθαρής θέσης. 149
Άρθρο 27: Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα.. 152
Άρθρο 28: Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων και διόρθωση λαθών 156
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.. 161
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ. 161
Άρθρο 29: Προσάρτημα (Σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 161
Άρθρο 30: Απλοποιήσεις και απαλλαγές.. 164
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.. 168
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.. 168
Άρθρο 31 Κατηγοριοποίηση ομίλων.. 168
Άρθρο 32 Προϋποθέσεις υποχρεωτικής ενοποίησης 168
Άρθρο 33 Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από ενοποίηση. 170
Άρθρο 34 Κανόνες κατάρτισης ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων 171
Άρθρο 35 Μέθοδος της καθαρής θέσης για συγγενείς και κοινοπραξίες 177
(Άρθρο 36: Σημειώσεις των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων)
ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕIΣ.. 181
Άρθρο 37: Πρώτη εφαρμογή. 181
Άρθρο 38: Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις. 195
Άρθρο 39: Ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων 196
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. 199
ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ. 199

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ