Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ εφαρμογής του νόμου 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» Άρθρο 29: Προσάρτημα (Σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

5 Νοεμβρίου 2015

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ εφαρμογής του νόμου 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» Άρθρο 29: Προσάρτημα (Σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

ΠΟΛ                                               


ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ εφαρμογής του νόμου 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»

Άρθρο 29: Προσάρτημα (Σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεωνΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

Άρθρο 29: Προσάρτημα (Σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων


29.1.1 Οι απαιτούμενες πληροφορίες του προσαρτήματος είναι δυνατόν να παρατίθενται στους πίνακες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, περίπτωση στην οποία δεν απαιτείται να επαναλαμβάνονται στο προσάρτημα. Αυτό μπορεί να εξυπηρετεί τις πολύ μικρές οντότητες για τις οποίες οι απαιτούμενες γνωστοποιήσεις του προσαρτήματος είναι ούτως ή άλλως περιορισμένες.
29.4.1 Σύμφωνα με το σχετικό ορισμό του Παραρτήματος Α, μια οντότητα θεωρείται ως συνεχίζουσα τη δραστηριότητά της, εκτός εάν η διοίκηση προτίθεται να ρευστοποιήσει την οντότητα ή να παύσει τη δραστηριότητά της, ή εάν λόγω των συνθηκών δεν έχει καμία άλλη ρεαλιστική επιλογή.
29.4.2 Σε περίπτωση που υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα, γνωστοποιείται η φύση αυτών των παραγόντων, καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή τους. Τέτοια μέτρα μπορεί να είναι, για παράδειγμα, η εξασφάλιση χρηματοδότησης από τράπεζες ή τους ιδιοκτήτες, συμφωνία με προμηθευτές ή πελάτες για νέα προϊόντα και υπηρεσίες με τεκμηριωμένα θετικές προοπτικές, συμφωνία με το προσωπικό για μειωμένες αποδοχές κλπ.
29.4.3 Τυπικά, η δυνατότητα μιας οντότητας να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα εξετάζεται για διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία του ισολογισμού.
29.8.1 Ο παρακάτω πίνακας δείχνει ένα ενδεικτικό τρόπο παρουσίασης των απαιτούμενων πληροφοριών για πάγια που παρακολουθούνται στο ανακτήσιμο κόστος κτήσης.


Πίνακας μεταβολών μη κυκλοφορούντων στοιχείων περιόδου

Ιδιοχρησιμ/μενα ακίνητα
13. Μηχανολογικός εξοπλισμός
14. Μεταφορικά μέσα
15. Λοιπός εξοπλισμός
Επενδ. ακίνητα
17. Βιολογικά στοιχεία
Λοιπά ενσώματα (εάν υπάρχουν)
Άϋλα
Πάγια υπό εκτέλεση

10. Γη (οικόπεδα)
11. Διαμορφώσεις γης υποκείμενες σε απόσβεση
12. Κτήρια - τεχνικά έργα
16. Γη (οικόπεδα)
16. Κτήρια - τεχνικά έργα
18.01 Δαπάνες ανάπτυξης
18.02 Υπεραξία
18.03 Λοιπά άϋλα

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14Μικτή λογιστική αξία 01.01.20Χ1


Προσθήκες περιόδου


Τόκοι περιόδου


Μειώσεις περιόδου


Μεταφορές


Λοιπά


Μικτή λογιστική αξία 31.12.20Χ1


Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 01.01.20Χ1


Αποσβέσεις περιόδου


Μειώσεις αποσβεσθέντων περιόδου


Απομειώσεις περιόδου


Αναστροφές απομειώσεων περιόδου


Λοιπές μειώσεις απομειώσεων


Σωρευμένες αποσβέσεις


και απομειώσεις 31.12.20Χ1
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.20Χ1

Σημειώσεις

α) Οι στήλες του παραπάνω πίνακα ταξινομούνται στα κονδύλια του ισολογισμού, ως εξής.
Κονδύλι ισολογισμού
Στήλες
Ακίνητα
1 + 2 +3
Μηχανολογικός εξοπλισμός
4
Λοιπός εξοπλισμός
5 + 6
Επενδύσεις σε ακίνητα
7 + 8
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
9
Λοιπά ενσώματα στοιχεία
10
Δαπάνες ανάπτυξης
11
Υπεραξία
12
Λοιπά άϋλα
13β) Οι προκαταβολές για κτήση παγίων (πάγια υπό εκτέλεση) παρουσιάζονται διακριτά στην ανάλυση του προσαρτήματος, αλλά στον ισολογισμό ενσωματώνονται στο αντίστοιχο κονδύλι που αφορούν.
γ) Τα πάγια υπό εκτέλεση (προκαταβολές) παρακολουθούνται ως υπολογαριασμοί των αντίστοιχων παγίων στο σχέδιο λογαριασμών.
δ) Η δομή του πίνακα είναι ενδεικτική. Είναι δυνατόν, τα διάφορα δεδομένα του πίνακα να παρουσιάζονται ως ξεχωριστοί πίνακες, ανάλογα με τις ανάγκες της οντότητας.
ε) Όταν τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα παρακολουθούνται στη εύλογη αξία τους, οι προβλεπόμενες από το προσάρτημα πληροφορίες μπορεί να αναφέρονται είτε στον ανωτέρω πίνακα είτε σε ιδιαίτερη σημείωση.
29.9.1 Η παράγραφος 9 του νόμου αναφέρεται σε σημαντικά γεγονότα τα οποία δεν παρουσιάζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ή στον ισολογισμό της κλειόμενης περιόδου, καθώς προέκυψαν μετά την ημερομηνία του ισολογισμού και επομένως δεν ικανοποιούνται τα σχετικά κριτήρια αναγνώρισης. Ωστόσο, λόγω της σπουδαιότητας για την αξιολόγηση της πορείας της οντότητας, η οντότητα παρουσιάζει στο προσάρτημα τη φύση των γεγονότων αυτών καθώς και τις χρηματοοικονομικές τους επιπτώσεις.
29.10.1 Ο κατωτέρω πίνακας είναι ένα ενδεικτικό αριθμητικό παράδειγμα παρουσίασης των απαιτούμενων πληροφοριών για τα περιουσιακά στοιχεία που παρακολουθούνται στην εύλογη αξία.


Ενσώματα & βιολογικά
Χρηματοοικονομικά στοιχεία
Επενδυτικά ακίνητα
Βιολογικά στοιχεία
Διαθέσιμα για πώληση
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο
Παράγωγα αντιστάθμισης
Εύλογη αξία στην έναρξη 01.01.20Χ1
500
400
300
200
100
Προσθήκες περιόδου
50
40
30
20
10
Μειώσεις χρήσεως
-80
-70
-60
-50
-10
Πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημίες στα αποτελέσματα
-10
5
11
-4
2
Διαφορές επιμέτρησης αξίας στα αποτελέσματα
6
7

-3
8
Διαφορές επιμέτρησης αξίας στην καθαρή θέση


-3

2
Εύλογη αξία 31.12.20Χ1
466
382
278
163
112


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ