Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Απογραφή τέλους χρήσης σύμφωνα με τα ΕΛΠ

22 Δεκεμβρίου 2015

Απογραφή τέλους χρήσης σύμφωνα με τα ΕΛΠ


:42 Τελευταία ενημέρωση: :27


Απογραφή τέλους χρήσης σύμφωνα με τα ΕΛΠ

απογραφη αποθεματων 2015 απογραφη 2015 εμπορευματων απογραφη πληθυσμου 2015 απογραφη εμπορευματων 2014 υποχρεωση απογραφης 2014 απογραφη 2014 απογραφη αποθεματων 2014 υποχρεωση απογραφης 2015

απογραφή τέλους χρήσης σύμφωνα με τα ελπ

  

 Απογραφή τέλους χρήσης σύμφωνα με το NOMO ΥΠ’ΑΡΙΘ.4308/2014 (ΦΕΚ Α 251/24.11.2014)

Τι ισχύει σύμφωνα με τα Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, για την απογραφή τέλους χρήσης (31/12)

Τι ισχύει σύμφωνα με τα Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, για την απογραφή τέλους χρήσης (31/12)


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

 Άρθρο 30. Απλοποιήσεις και απαλλαγές


Πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 
1. Οι πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 που κάνουν, σύμφωνα με το νόμο, χρήση της επιλογής της παραγράφου 8 του άρθρου 16
α) Δύνανται να μην εφαρμόζουν τις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 3 περί σχεδίου λογαριασμών.
β) Δύνανται να μην εφαρμόζουν τις παραγράφους 6 έως και 8 του άρθρου 4.
γ) Δεν εφαρμόζουν τις παραγράφους 11 και 12 του άρθρου 16 περί απόκλισης από τα υποδείγματα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
δ) Δύνανται να μην εφαρμόζουν την παράγραφο 6 του άρθρου 17 περί λογιστικής παρακολούθησης και παρουσίασης των συναλλαγών και γεγονότων λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική τους ουσία.
ε) Δύνανται να μην εφαρμόζουν την παράγραφο 9 του άρθρου 17 περί δυνατότητας απόκλισης από τις διατάξεις αυτού του νόμου για την επίτευξη της εύλογης παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
στ) Δύνανται να μην εφαρμόζουν την παράγραφο 2γ του άρθρου 18 περί προσαύξησης, με έμμεσο κόστος, του κόστους κτήσης ιδιοπαραγόμενων πάγιων στοιχείων.
ζ) Χρησιμοποιούν τις μεθόδους απόσβεσης παγίων στοιχείων της φορολογικής νομοθεσίας και δεν εφαρμόζουν τις σχετικές ρυθμίσεις των παραγράφων 3(α)(1) έως και 3(α)(4) του άρθρου 18.
η) Δεν εφαρμόζουν την παράγραφο 3(α)(6) του άρθρου 18 περί μη απόσβεσης της υπεραξίας και άλλων άυλων στοιχείων με απεριόριστη ωφέλιμη ζωή. Τα εν λόγω στοιχεία, εφόσον υπάρχουν, αποσβένονται με τον τρόπο που ορίζει η φορολογική νομοθεσία.
θ) Δεν εφαρμόζουν την παράγραφο 3β του άρθρου 18 περί απομείωσης των ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων, αλλά ακολουθούν τις εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές ρυθμίσεις.
ι) Αντιμετωπίζουν λογιστικά όλες τις συμβάσεις μίσθωσης, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.
ια) Δεν εφαρμόζουν την παράγραφο 3 του άρθρου 19 περί χρήσης της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου ή της σταθερής μεθόδου κατά την επιμέτρηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων στο αποσβέσιμο κόστος.
ιβ) Αναγνωρίζουν ζημίες απομείωσης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων με βάση τη φορολογική νομοθεσία και δεν εφαρμόζουν τις παραγράφους 4 έως και 8 του άρθρου 19.
ιγ) Δεν εφαρμόζουν τις παραγράφους 3β και 5 του άρθρου 20 περί προσαύξησης, με έμμεσο κόστος και τόκους, του κόστους παραγωγής αποθεμάτων.
ιδ) Δεν εφαρμόζουν την παράγραφο 4 του άρθρου 22 περί χρήσης της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου ή της σταθερής μεθόδου κατά την επιμέτρηση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων στο αποσβέσιμο κόστος.
ιε) Αναγνωρίζουν προβλέψεις, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία και δεν εφαρμόζουν τις παραγράφους 11 έως και 14 του άρθρου 22.
ιστ) Αναγνωρίζουν τις κρατικές επιχορηγήσεις, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία και δεν εφαρμόζουν τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 23.
ιζ) Δεν εφαρμόζουν τις παραγράφους 3 έως και 5 του άρθρου 23 περί δυνατότητας αναγνώρισης αναβαλλόμενης φορολογίας.
ιη) Δεν εφαρμόζουν το άρθρο 24 του παρόντος νόμου περί επιμέτρησης στην εύλογη αξία.
ιθ) Δύνανται να μην εφαρμόζουν τις παραγράφους 1 έως και 3 του άρθρου 28 περί αναδρομικής διόρθωσης των επιπτώσεων από αλλαγές λογιστικών πολιτικών και αναγνώριση λαθών και αναγνωρίζουν τις σχετικές επιπτώσεις στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην περίοδο που η αλλαγή λογιστικής πολιτικής πραγματοποιείται ή το λάθος εντοπίζεται.
2. Οι οντότητες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παρέχουν τις πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3 και 34 του άρθρου 29. 
back to top

3. Οι οντότητες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, των οποίων ο ετήσιος καθαρός κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ από πωλήσεις αγαθών, δύνανται να μην διενεργούν απογραφή των αποθεμάτων τους και να αντιμετωπίζουν τις αγορές της περιόδου ως έξοδο. 


4. Οι οντότητες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου που επιλέγουν να διενεργήσουν απογραφή για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων μιας περιόδου, ενώ δεν διενεργούσαν, υποχρεούνται σε διενέργεια απογραφής για τις τρεις (3) τουλάχιστον επόμενες ετήσιες περιόδους. 


5. Όταν οι οντότητες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου επιλέγουν να διενεργήσουν φυσική απογραφή στο τέλος της περιόδου, ενώ δεν διενεργούσαν, για τον υπολογισμό του κόστους πωληθέντων της ίδιας περιόδου το απόθεμα έναρξης θεωρείται μηδέν. 


6. Όταν οι οντότητες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου επιλέγουν σε μια περίοδο να παύσουν να διενεργούν φυσική απογραφή, ενώ διενεργούσαν, το απόθεμα τέλους της τελευταίας περιόδου δεν λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό των αποτελεσμάτων της πρώτης περιόδου στην οποία δεν διενεργείται απογραφή. 
back to top

Συμπέρασμα για την απογραφή αποθεμάτων λήξης από την έναρξη των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, δηλ. 01/01/2015 και μετά.

 1. Η απογραφή τέλους χρήσης για ΟΕ, ΕΕ, ατομικές επιχειρήσεις, με απλογραφικά βιβλία, με τζίρο από πωλήσεις αγαθών >150.000 είναι υποχρεωτική. Άρα στο τέλος χρήσης κατά τα γνωστά, χρησιμοποιούμε ως απογραφή έναρξης την απογραφή τέλους της προηγούμενης χρήσης και απογραφή λήξης αυτή που πραγματοποιούμε την 31/12.
 2. Η απογραφή τέλους χρήσης για ΟΕ, ΕΕ, ατομικές επιχειρήσεις, με απλογραφικά βιβλία, με τζίρο από πωλήσεις αγαθών <150.000 είναι προαιρετική. Άρα στο τέλος χρήσης κατά τα γνωστά, χρησιμοποιούμε ως απογραφή έναρξης την απογραφή τέλους της προηγούμενης χρήσης και απογραφή λήξης ή εάν δεν πραγματοποιήσει είναι μηδέν ή εάν αποφασίσει να πραγματοποιήσει το αποτέλεσμα από την προαιρετική απογραφή.

Διαβάστε ακόμα:  Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦ 1000210 ΕΞ 2015/31.12.2015 Απογραφή έναρξης και λήξης φορολογικού έτους 2015


 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟ ΓΕΜΗ σε όλες τις περιπτώσεις

  Feb 15, 2013 – NEXUS Management Consultants. Φορολογικά νέα, συμβουλές διαχείρησης ...δηλωση μεταβολης στοιχειων, ΓΕΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, gemh...
 2. ΕΠΕ - ΓΕΜΗ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανάλο... - NEXUS ...

  Sep 25, 2012 – Το ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας. Εάν δεν είναι κωδικοποιημένο, χρειάζεται το αρχικό καταστατικό και όλες οι τροποποιήσεις ...
 3. AE - ΓΕΜΗ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανάλογ... - NEXUS ...

  Sep 25, 2012 – Το ισχύον καταστατικό της εταιρείας. Σε περίπτωση που έχει τροποποιηθεί, τότε χρειάζεται πρακτικό Γενικής Συνέλευσης που αποφάσισε την ...
 4. Αίτηση καταχώρησης μεταβολών στο ΓΕΜΗ - απαραίτητα - NEXUS ...

  Jan 30, 2013 – Παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά τροποποίησης / μεταβολών των επιχειρήσεων κάθε νομικής μορφής και αφ' ενός νομιμοποιεί με την ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ