Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Οι νέες διατάξεις σχετικά με την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων και τον υπολογισμό τόκων από τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ν.4174/2013 ή ΚΦΔ

7 Δεκεμβρίου 2015

Οι νέες διατάξεις σχετικά με την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων και τον υπολογισμό τόκων από τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ν.4174/2013 ή ΚΦΔ

Οι νέες διατάξεις σχετικά με την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων και τον υπολογισμό τόκων από τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ν.4174/2013 ή ΚΦΔ
ΕΤΙΚΕΤΕΣ: ΕπιχειρήσειςΛογιστικάσυντελεστές,  βιβλιοπροστιμαποινολόγιο1252/15,


Οι νέες διατάξεις σχετικά με την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων και τον υπολογισμό τόκων από τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ν.4174/2013 ή ΚΦΔ


Οι νέες διατάξεις σχετικά με την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων και τον υπολογισμό τόκων από τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ν.4174/2013 ή ΚΦΔ


Στις φορολογίες κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών τυχερών παιγνίων, οι παραβάσεις και τα πρόστιμα του ΚΦΔ εφαρμόζονται μετά την 1.1.2015.

Στον ΚΦΔ επιβάλλονται κυρώσεις τόσο για διαδικαστικές (άρθρα 54 και 56) όσο και για ουσιαστικές παραβάσεις (άρθρα 58, 58Α και 59).

 • Οι ουσιαστικές έχουν ως συνέπεια την μη καταβολή ή τη μειωμένη καταβολή ή την παράνομη επιστροφή φόρου και διαπιστώνονται πάντοτε κατόπιν ελέγχου
 • Οι διαδικαστικές παραβάσεις σχετίζονται με τη μη τήρηση των διαδικαστικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τον ΚΦΔ ή τη λοιπή φορολογική νομοθεσία, και έχουν ως στόχο την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης


Στον ΚΦΔ οι παραβάσεις ΦΠΑ ρυθμίζονται στο άρθρο 58 Α και για λοιπούς παρακρατούμενους φόρους στο 59.

Όσον αφορά την σώρευση προστίμων στην ίδια παράβαση, όταν διαπιστώνονται μετά από έλεγχο, επιβάλλεται το μεγαλύτερο.

Εγκλήματα φοροδιαφυγής ( για τα οποία ασκείται ποινική δίωξη ) :

 1. Η αποφυγή πληρωμής φόρου εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, Ειδικού Φόρου Ακινήτων εταιρειών και φόρου πλοίων, που υπερβαίνει τις 100.000 € ανά έτος και ανά είδος φόρου. Ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 έτη. Επιβάλλεται κάθειρξη αν το ποσό υπερβαίνει τις 150.000 €.
 2. Η μη απόδοση η ανακριβής απόδοση και η παράνομη επιστροφή ΦΠΑ ποσού άνω των 50.000 € ανά έτος και 
 3. η μη απόδοση ή η ανακριβής απόδοση των λοιπών παρακρατούμενων ή επιρριπτόμενων φόρων τελών και εισφορών, ποσού άνω των 100.000 €, ανά έτος και ανά είδος φόρου, επισύρει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 έτη.


Επιβάλλεται κάθειρξη όταν τα ποσά είναι άνω των 100.000 και 150.000 €, αντίστοιχα.

Οι ποινικές διατάξεις του ν 2523/1997 ( παλαιό ποινολόγιο ), καταργούνται.

Τόκος εκπρόθεσμης καταβολής (άρθρο 53 παρ. 1)

Ο τόκος ( 0,73% μηνιαίως ) δεν συνιστά κύρωση αλλά υπολογίζεται λόγω της καθυστέρησης στην εξόφληση των οφειλών. Οφειλές θεωρούνται και τα πρόστιμα του ΚΦΔ.Ο τόκος υπολογίζεται από την επόμενη ημέρα λήξης της προθεσμίας καταβολής της οφειλής.

Διαδικαστικές παραβάσεις (Άρθρο 54) είναι:

Μη υποβολή, εκπρόθεσμη υποβολή, ελλιπής υποβολή δηλώσεων από τις οποίες δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου και δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα.

Πρόστιμο: 100 ευρώ.

Εκπρόθεσμη υποβολή ή μη υποβολή δηλώσεων από τις οποίες προκύπτει φόρος για καταβολή:


 • Πρόστιμο: 100 ευρώ όταν ο φορολογούμενος δεν υποχρεούται να τηρεί βιβλία.
 • 250 ευρώ όταν ο φορολογούμενος τηρεί απλογραφικά βιβλία και
 • 500 ευρώ όταν τηρεί διπλογραφικά βιβλία.

Μη ανταπόκριση σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων:

 • Πρόστιμο: 100 ευρώ όταν ο φορολογούμενος δεν υποχρεούται να τηρεί βιβλία.
 • 250 ευρώ όταν ο φορολογούμενος τηρεί απλογραφικά βιβλία και
 • 500 ευρώ όταν τηρεί διπλογραφικά βιβλία.

Άρνηση συνεργασίας στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου:


Πρόστιμο: 2.500 ευρώ.

Μη συμμόρφωση του φορολογουμένου με τις κατά το άρθρο 13 υποχρεώσεις του:


Ως μη συμμόρφωση με τις κατά το άρθρο 13 υποχρεώσεις, θεωρείται, π.χ., η μη τήρηση βιβλίων, και η τήρηση βιβλίων κατώτερης κατηγορίας από την προβλεπόμενη. Επίσης, ως μη συμμόρφωση θεωρείται η μη διαφύλαξη των λογιστικών αρχείων (βιβλίων και στοιχείων), καθώς και η μη διαφύλαξη των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, φορολογικών μνημών, και αρχείων που δημιουργούν οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί.

Πρόστιμο: 2.500 ευρώ. ( Για τη μη συμμόρφωση στο άρθρο 13 θα εκδοθεί εγκύκλιος ).

Μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση φορολογικών στοιχείων

Το ύψος του προστίμου συνδέεται με την αποφυγή απόδοσης του Φ.Π.Α. και όχι με τον αριθμό των μη εκδοθέντων στοιχείων.

Για κάθε παράβαση μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης αποδείξεων λιανικής πώλησης ή επαγγελματικών στοιχείων, ανεξαρτήτως αξίας, για πράξη που επιβαρύνεται με Φ.Π.Α., και η οποία (παράβαση) διαπράττεται από την 17.10.2015 και μετά, επιβάλλεται πρόστιμο 50% επί του ποσού Φ.Π.Α. που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς αντίστοιχα.

Καταργούνται τα ανώτατα όρια των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.

Διαδικαστικές παραβάσεις στις φορολογίες κεφαλαίου :

Πρόστιμο: 100 ευρώ. Στη μη συνεργασία σε φορολογικό έλεγχο το πρόστιμο είναι 2.500 ευρώ.

Επανάληψη της ίδιας παράβασης και διαπίστωσή της σε νέο φορολογικό έλεγχο:

Διπλασιασμός ή τετραπλασιασμός του προστίμου. Επανάληψη της ίδιας παράβασης , είναι η διαπίστωση της ίδιας παράβασης εντός πενταετίας, στο πλαίσιο διαφορετικού ελέγχου και εφόσον έχει ήδη εκδοθεί η αρχική πράξη.

Υποχρεώσεις τρίτων για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων : 

Υποχρεώσεις τρίτων για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (άρθρο 54Α)


Οι συμβολαιογράφοι, οι φύλακες μεταγραφών και οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφείων, που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, υπόκεινται σε πρόστιμο που ορίζεται σε ένα τοις χιλίοις (1%ο) επί της αξίας του μεταβιβαζομένου ακινήτου ή δικαιώματος επ’ αυτού, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 300 ευρώ ούτε ανώτερο από 1.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται.

Χρόνος επιβολής τόκων και προστίμων στον ΕΝΦΙΑ:

Χρόνος επιβολής τόκων και προστίμων στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. (άρθρο 54Β)


Ως αφετηρία για την επιβολή των τόκων και προστίμων ορίζεται η επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων του οικείου έτους.

Παραβάσεις φοροδιαφυγής (άρθρο 55) :

Παραβάσεις φοροδιαφυγής (άρθρο 55)


Από την 17.10.2015 και εφεξής δεν θα επιβάλλονται τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις αυτές πρόστιμα για τις παρακάτω περιπτώσεις παραβάσεων:
 • Μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση φορολογικών στοιχείων αξίας άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.
 • Έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων.
 • Έκδοση - Λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων.
 • Νόθευση φορολογικών στοιχείων.
 • Καταχώριση στα βιβλία αγορών ή εξόδων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο.

Πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής φόρου

Από 21.3.2015δεν προβλέπεται πρόστιμο, αλλά τόκος.

Πρόστιμο ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης

Πρόστιμο ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης (άρθρο 58)

Υπολογίζεται πρόστιμο επί της διαφοράς ως εξής:
 • Πρόστιμο 10% επί του ποσού της διαφοράς, εάν το εν λόγω ποσό ανέρχεται σε ποσοστό από πέντε (5%) έως είκοσι (20%) τοις εκατό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση,
 • Πρόστιμο 25% επί του ποσού της διαφοράς, εάν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει σε ποσοστό το είκοσι τοις εκατό (20%) και έως πενήντα τοις εκατό (50%) του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση,
 • Πρόστιμο 50% επί του ποσού της διαφοράς, εάν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει σε ποσοστό το πενήντα τοις εκατό (50%) του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ