Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Πόσοι μπήκαν στην ρύθμιση των 100 δόσεων με οφειλή άνω του 1.000.000 ευρώ και τηρούν ακόμα την ρύθμιση;

3 Δεκεμβρίου 2015

Πόσοι μπήκαν στην ρύθμιση των 100 δόσεων με οφειλή άνω του 1.000.000 ευρώ και τηρούν ακόμα την ρύθμιση;

Νέο παζάρι για τις 100 δόσεις και την η πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων

Πόσοι μπήκαν στην ρύθμιση των 100 δόσεων με οφειλή άνω του 1.000.000 ευρώ και τηρούν ακόμα την ρύθμιση;

Πόσοι μπήκαν στην ρύθμιση των 100 δόσεων με οφειλή άνω του 1.000.000 ευρώ και τηρούν ακόμα την ρύθμιση;

Με το Ν. 4321/2015, το πλαίσιο ρυθμίσεων για τις 100 δόσεις, επέτρεψε την ένταξη και μεγαλοοφειλετών σε αυτές. Ήταν η περίφημη ρύθμιση των 100 δόσεων που θα «κούρευε» υπέρογκα ποσά, σε μια νύχτα, στους γνωστούς μεγαλοοφειλέτες.
 270 φυσικά και νομικά πρόσωπα με οφειλές άνω του 1.000.000 ευρώ εντάχθηκαν στη ρύθμιση των 100 δόσεων 

Περιεχόμενα ερωτήσεων:
1. Πόσοι, ποιοι και τι νομικής μορφής (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) οφειλέτες με ύψος οφειλών άνω του 1.000.000 ευρώ εντάχθηκαν στην ρύθμιση των 100 δόσεων
2. Ποιο το ύψος και το είδος (πρόστιμο Τελωνειακού Κώδικα, Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) κλπ) των οφειλών κάθε μεγαλοοφειλέτη, ο οποίος εντάχθηκε στη ρύθμιση των 100 δόσεων
3. Τι ποσό πρόσθετων φόρων ή τελών του Ν.2523/1997, προστίμων εκπρόθεσμης ή μη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης του Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ), προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής διαγράφηκε ανά μεγαλοοφειλέτη, ανάλογα με τον αριθμό δόσεων που επέλεξε;
4. Πόσοι και ποιοι από τους ανωτέρω μεγαλοοφειλέτες έχουν απενταχθεί και πόσοι και ποιοι τηρούν τους όρους ρύθμισης


Αναλυτικά στοιχεία που δείχνουν ότι 270 φυσικά και νομικά πρόσωπα με οφειλές άνω 1.000.000 ευρώ εντάχθηκαν στη ρύθμιση των 100 δόσεων του ν. 4321/2015 διαβίβασε στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης απαντώντας σε ερώτηση του Βουλευτή Κ.Ιωάννη Βρούτση.

Αναλυτικά τα στοιχεία

Σε απάντηση της αριθμ. 156/12.10.15 ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. I. Βρούτσης, σας γνωρίζουμε τα εξής:
 Α. Σας παραθέτουμε τους παρακάτω πίνακες της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε.


 Πόσοι, ποιοι και τι νομικής μορφής (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) οφειλέτες με ύψος οφειλών άνω του 1.000.000 ευρώ εντάχθηκαν στην ρύθμιση των 100 δόσεων; 

Ερώτημα 1. Πόσοι, ποιοι και τι νομικής μορφής (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) οφειλέτες με ύψος οφειλών άνω του 1.000.000 ευρώ εντάχθηκαν στην ως άνω ρύθμιση; 
Απάντηση.
Φυσικά Πρόσωπα
Νομικά Πρόσωπα
σύνολο
39
231
270 

Ποιο το ύψος και το είδος (πρόστιμο Τελωνειακού Κώδικα, Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) κλπ) των οφειλών κάθε μεγαλοοφειλέτη, ο οποίος εντάχθηκε στη ρύθμιση των 100 δόσεων;

Ερώτημα 2. Ποιο το ύψος και το είδος (πρόστιμο Τελωνειακού Κώδικα, Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) κλπ) των οφειλών κάθε μεγαλοοφειλέτη, ο οποίος εντάχθηκε στη ρύθμιση αυτή;
Απάντηση
Ποσό Κεφαλαίου
Είδος Φόρου
275.475.023,00
Άμεσοι Φόροι - ΕΙΣΟΔΗΜΑ
41.391.147,20
Άμεσοι Φόροι - ΦΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
187.372.718,00
Έμμεσοι φόροι - Φ.Π.Α
33.739.278,30
Μη φορολογικά - ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Β.Σ.
79.453.295,70
Λοιποί Άμεσοι Φόροι
41.112.521,28 
Λοιποί Έμμεσοι Φόροι
97.964.344,31   
Λοιπά μη Φορολογικά


Σύνολο:
756.508.327,79
back to top

Τι ποσό πρόσθετων φόρων ή τελών του Ν.2523/1997, προστίμων εκπρόθεσμης ή μη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης του Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ), προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής διαγράφηκε ανά μεγαλοοφειλέτη, ανάλογα με τον αριθμό δόσεων που επέλεξε;

Ερώτημα 3 Τι ποσό πρόσθετων φόρων ή τελών του Ν.2523/1997, προστίμων εκπρόθεσμης ή μη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης του Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ), προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής διαγράφηκε ανά μεγαλοοφειλέτη, ανάλογα με τον αριθμό δόσεων που επέλεξε;
Απάντηση
Διαγραφέν Ποσό (ευρώ)
188.087.461,60
Σημείωση στο ερώτημα 3: Το ποσό διαγραφής αναφέρεται σε κεφάλαιο και προσαυξήσεις.
back to top

Πόσοι και ποιοι από τους ανωτέρω μεγαλοοφειλέτες έχουν απενταχθεί και πόσοι και ποιοι τηρούν τους όρους ρύθμισης

Ερώτημα 4 Πόσοι και ποιοι από τους ανωτέρω μεγαλοοφειλέτες έχουν απενταχθεί και πόσοι και ποιοι τηρούν τους όρους ρύθμισης
Απάντηση
Πλήθος Οφειλετών οι οποίοι δεν τηρούν τη
Ρύθμιση
Πλήθος Οφειλετών οι οποίοι τηρούν τη
Ρύθμιση.
258
12

Β. Τα ζητούμενα στοιχεία δεν είναι δυνατόν να παρασχεθούν καθώς αντίκειται στις διατάξεις κερί φορολογικού απορρήτου ( άρθρο 17 του Ν. 4174/2013) καθώς και στις σχετικές διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (Ν. 2960/01) και ειδικότερα του άρθρου 11 παρ.2 σύμφωνα με τις οποίες «τα στοιχεία που απορρέουν από τα τελωνειακά παραστατικά είναι απόρρητα και απαγορεύεται η γνωστοποίηση τους σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από τη Δικαστική Αρχή, μόνο εφόσον αυτή διενεργεί ανάκριση προς διακρίβωση της τέλεσης αξιόποινης πράξης» ενώ «η χορήγηση πληροφοριών από τα παραστατικά έγγραφα των τελωνείων στις δημόσιες αρχές επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις που ανακύπτουν θέματα προστασίας του δημοσίου συμφέροντος και διεκδίκησης πόρων».
Επί πλέον, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ερμηνεύοντας τις σχετικές διατάξεις με γνωμοδοτήσεις του έχει δεχθεί ότι α) το φορολογικό απόρρητο υφίσταται και δρα. δεσμευτικά μεταξύ της αρμόδιας φορολογικής αρχής και του φορολογούμενου προσώπου (710/1993 Γνωμοδότηση) και β) το φορολογικό απόρρητο υφίσταται και έναντι κάθε δημόσιας Αρχής, εκτός της δικαστικής και μόνο εάν έχει διαταχθεί κύρια ανάκριση, προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση (326/2004 Γνωμοδότηση).
Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω σας γνωρίζουμε ότι στη ρύθμιση των διατάξεων των άρθρων 1-17 του Ν. 4321/2013 έχει υπαχθεί μια οφειλή άνω του 1.000.000 ευρώ και συγκεκριμένα ποσού 2.113.638,61, για την οποία επήλθε απώλεια καθώς καταβλήθηκε μόνο η πρώτη δόση από τις 100 της ρύθμισης.

Περιεχόμενα ερωτήσεων:
1. Πόσοι, ποιοι και τι νομικής μορφής (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) οφειλέτες με ύψος οφειλών άνω του 1.000.000 ευρώ εντάχθηκαν στην ρύθμιση των 100 δόσεων
2. Ποιο το ύψος και το είδος (πρόστιμο Τελωνειακού Κώδικα, Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) κλπ) των οφειλών κάθε μεγαλοοφειλέτη, ο οποίος εντάχθηκε στη ρύθμιση των 100 δόσεων
3. Τι ποσό πρόσθετων φόρων ή τελών του Ν.2523/1997, προστίμων εκπρόθεσμης ή μη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης του Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ), προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής διαγράφηκε ανά μεγαλοοφειλέτη, ανάλογα με τον αριθμό δόσεων που επέλεξε;
4. Πόσοι και ποιοι από τους ανωτέρω μεγαλοοφειλέτες έχουν απενταχθεί και πόσοι και ποιοι τηρούν τους όρους ρύθμισης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ