Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί ΠΝΠ με «κατεπείγοντα» θέματα εξέδωσε η κυβέρνηση

31 Δεκεμβρίου 2015

ΠΝΠ με «κατεπείγοντα» θέματα εξέδωσε η κυβέρνηση

ΠΝΠ με «κατεπείγοντα» θέματα εξέδωσε η κυβέρνηση
ετικέτες:  ΠΝΠΚυβερνησηελλαδα

:14 Τελευταία ενημέρωση: :14

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με «κατεπείγοντα» θέματα εξέδωσε η κυβέρνηση

ΠΝΠ με «κατεπείγοντα» θέματα εξέδωσε η κυβέρνηση
Χαριστικές ρυθμίσεις για τους Γενικούς Διευθυντές του Δημοσίου, ευνοϊκές διατάξεις για τις καθαρίστριες, νομιμοποιήσεις δαπανών δημοσίων φορέων που έχουν γίνει καθ' υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων, παράταση των συμβάσεων παρόχων του ΕΟΠΥΥ, αλλά και αλλαγές στους κανόνες διαφάνειας στις σχέσεις Μέσων Ενημέρωσης - διαφημιστών – διαφημιζομένων προβλέπει μεταξύ άλλων Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εξέδωσε η κυβέρνηση περίπου 24 ώρες πριν την είσοδο του 2016.

ΠΝΠ με «κατεπείγοντα» θέματα εξέδωσε η κυβέρνηση

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με «κατεπείγοντα» θέματα εξέδωσε η κυβέρνηση


Η κυβέρνηση δικαιολόγησε την έκδοση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου υποστηρίζοντας πως διευθετεί κατεπείγοντα θέματα των υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Εσωτερικών Υπερβάλλοντος, Ναυτιλίας Εργασίας, Εθνικής Άμυνας, Υγείας, του υπουργείου Οικονομίας και της ΕΡΤ. Αλλά διαβάζοντας κανείς τη σχετική ΠΝΠ διακρίνει μέρος του παράλληλου προγράμματος της κυβέρνησης και όχι διατάξει με κατεπείγοντα χαρακτήρα.

Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που υπογράφθηκε από τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου – η δεύτερη στη σειρά μετά από εκείνη με την οποία ανεστάλησαν οι διορισμοί στο Δημόσιο για το σύνολο του 2016 – προβλέπει μεταξύ άλλων τα εξής:
«Ρουσφέτι» στους Γενικούς Διευθυντές

Επέρχεται αλλαγή στον Υπαλληλικό Κώδικα η οποία προβλέπει πως μόνιμοι υπάλληλοι που δεν υπάγονται στο ασφαλιστικό − συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου ή δεν συνταξιοδοτούνται με βάση τις δημοσιοϋπαλληλικές διατάξεις και δεν έχουν συμπληρώσει 40 έτη συνολική υπηρεσία στο Δημόσιο δεν απολύονται αυτοδικαίως από την υπηρεσία, μόλις συμπληρώσουν το 62ο έτος της ηλικίας τους, αλλά παρατείνεται η παραμονή τους στην υπηρεσία, έως τη συμπλήρωση της υπηρεσίας αυτής (40 ετών) και όχι πέραν του 67ου έτους της ηλικίας. Η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή και για τους μόνιμους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους και για όσους υπαλλήλους υπάγονται στις διατάξεις του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.

Σημειώνεται πως από τις 18 Νοεμβρίου το CNN Greece είχε αποκαλύψει πως γενικοί διευθυντές -ηλικίας τουλάχιστον 60 ετών και με 35 χρόνια υπηρεσίας στο Δημόσιο είχαν επιχειρήσει -ανεπιτυχώς μέχρι τώρα - να τροποποιήσουν τις διατάξεις του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα για να παραμείνουν παραπάνω στην υπηρεσία τους.

Το άρθρο 155 του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα που αναφέρεται στην απόλυση λόγω ορίου ηλικίας και 35ετίας υπογραμμίζει πως ο δημόσιος υπάλληλος απολύεται αυτοδικαίως από την υπηρεσία με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του ή κατ’ εξαίρεση με τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας του και 35 ετών πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας. Τελικά αυτό ξεπεράσθηκε με την ΠΝΠ.

Νέα πρόβλεψη για καθαρίστριες


Προβλέπεται πως για την καθαριότητα των κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των ΝΠΔΔ, των ΝΠΙΔ, και των ΟΤΑ, και τις κάθε είδους υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2016 οι ισχύουσες ατομικές συμβάσεις, και όσες πρόκειται να υπογραφούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, καθώς και όσες ατομικές συμβάσεις έχουν λήξει μέχρι και 30 ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος (1 Δεκεμβρίου 2015) κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.

Στην ίδια βάση σημειώνεται πως εγκρίσεις για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ειδικοτήτων καθαριότητας για τις οποίες οι φορείς έχουν προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες ανάρτησης ή δημοσίευσης των σχετικών ανακοινώσεων, δύναται να μην υλοποιηθούν μερικώς ή ολικώς, μετά από απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου του φορέα.

Σε περίπτωση που οι φορείς έχουν προβεί στην έκδοση πινάκων κατάταξης των υποψηφίων και εφόσον οι παραταθείσες έως 31 Δεκεμβρίου 2016 συμβάσεις δεν καλύπτουν τις οργανικές θέσεις ή ανάγκες τους, δύνανται να προσλάβουν το προσωπικό που αντιστοιχεί σε αυτές εντός των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού τους. Η πρόσληψη των λοιπών περιλαμβανομένων στους πίνακες κατάταξης θα πραγματοποιείται μετά την 31η Δεκεμβρίου 2016.
Νομιμοποιήσεις δαπανών

Άρθρο της ΠΝΠ προβλέπει τη νομιμοποίηση δαπανών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που έχουν πραγματοποιηθεί καθ' υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων χωρίς την τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται από τις περί αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεις.

Μάλιστα η διάταξη αναφέρει πως συμπεριλαμβάνονται και δαπάνες «για την εξόφληση υποχρεώσεων που απορρέουν από την παροχή υπηρεσιών, ανεξαρτήτως υπογραφής ή μη σχετικής σύμβασης, με την προϋπόθεση ότι είναι εντός των εγκεκριμένων πιστώσεων των προϋπολογισμών τους, των αντίστοιχων ετών αναφοράς». Η σχετική διάταξη αναμένεται να αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα νομιμότητας , καθώς προσκρούει και στην λειτουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Η τιμολόγηση των διαφημίσεων

Εμπεριέχεται διάταξη για τις σχέσης διαφάνειας Μέσων Ενημέρωσης - διαφημιστών – διαφημιζομένων. Συγκεκριμένα προβλέπεται πως από τις 2 Ιουλίου 2016 η τιμολόγηση διαφημίσεων θα διενεργείται αποκλειστικά με τιμολόγιο που εκδίδει το Μέσο που καταχωρεί ή αναμεταδίδει τη διαφήμιση ή τη χορηγία προς τον διαφημιζόμενο.

Εξαίρεση από τον παραπάνω κανόνα επιτρέπεται αποκλειστικά στις περιπτώσεις που οι διαφημιστικές και επικοινωνιακές ενέργειες διενεργούνται στο πλαίσιο σύμβασης διαφημιστικής και επικοινωνιακής προβολής που είτε έχει συναφθεί το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016 και λήγει το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2016, είτε έχει συναφθεί από το Δημόσιο ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε συνέχεια διαγωνιστικής διαδικασίας της οποίας η Διακήρυξη έχει δημοσιευθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016. Αν για την εξόφληση του Μέσου μεσολαβεί με οποιονδήποτε τρόπο διαφημιστής, αυτός ενεργεί ως εκπρόσωπος του διαφημιζόμενου, προς τον οποίο εκδίδονται και όλα τα νόμιμα παραστατικά.

Από τον Θησέα... στον ΕΟΠΥΥ

Η ΠΝΠ προβλέπει πως η διάρκεια του προγράμματος «Θησέας» που αφορά στο συντονισμό του συνόλου των επί μέρους πολιτικών που εφαρμόζονται για τους ΟΤΑ με κατεύθυνση την ενίσχυση του αναπτυξιακού τους ρόλου και των μεταξύ τους συνεργασιών παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Για την παράταση συμβάσεων παρόχων του ΕΟΠΥΥ αναφέρεται πως η ισχύς των υφισταμένων συμβάσεων μεταξύ των ιατρών, διαγνωστικών εργαστηρίων, πολυϊατρείων, κλινικών και λοιπών παρόχων και του ΕΟΠΥΥ, είτε αυτές είναι αρχικές είτε έχουν ήδη παραταθεί, παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2016.

Προβλέπει ακόμη πως ποσά τα οποία εισπράττονται ως προϊόν εκποίησης υλικών και τροχοφόρων κυριότητας Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευομένων από το Δημόσιο και εταιρειών του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, για λογαριασμό τους, αποδίδονται στους δικαιούχους άτοκα σε ποσοστό 75% του εισπραχθέντος τιμήματος. Ομοίως, τακτοποιούνται όλες οι εκκρεμείς μη αποδοθείσες απαιτήσεις τρίτων προερχομένων από τη λειτουργία του τέως Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού Α.Ε. (Ο.Δ.Δ.Υ.Α.Ε.).

Η ΠΝΠ προσδιορίζει την πιλοτική εφαρμογή της «Τάξης Μαθητείας» σε Επαγγελματικά Λύκεια της περιφέρειας το 2016, τη δυνατότητα σύναψης σχέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έργου ή οποιασδήποτε άλλης μορφής σε ερευνητικά προγράμματα ή έργα που χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους των φορέων, τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ενώ προβλέπει και διορισμούς εκπαιδευτικού και επιστημονικού προσωπικού σε ΑΕΙ-ΤΕΙ.

Προβλέπει ακόμη πως τα υφιστάμενα ερευνητικά κέντρα και τα ινστιτούτα τους και οι τεχνολογικοί φορείς που εποπτεύονται από τον υπουργό Παιδείας οφείλουν να συντάξουν ή προσαρμόσουν τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας τους και τον υποβάλλουν προς έγκριση εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι μηνών. Η δε μη συμμόρφωση θα έχει ως συνέπεια την αναστολή της χορήγησης κάθε δημόσιας χρηματοδότησης.

Με την ΠΜΠ αποσαφηνίζεται η χρηματοδότηση μέσω ειδικών λογαριασμών για τους αυτοκινητοδρόμους «Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη», «Αιγαίου», «Κεντρικής Ελλάδος», «Νέα Οδός» και «Ολυμπία Οδός» με εξασφάλιση πόρων και υλοποίησης των έργων μέχρι το Μάρτιο του 2017.

Με τις ίδιες διατάξεις προβλέπεται πως εφεξής η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (ΗΔΙΚΑ) θα συλλέγει τα στοιχεία όλων των κοινωνικών επιδομάτων προνοιακού χαρακτήρα, που χορηγούνται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Οι δε φορείς θα πρέπει να αποστέλλουν έως την 10η ημέρα κάθε μήνα στην ΗΔΙΚΑ σε ηλεκτρονική μορφή απολογιστικό αρχείο καταβολής προνοιακών παροχών. Στο αρχείο θα περιέχονται αναλυτικώς ανά δικαιούχο και επίδομα τα ποσά των επιδομάτων, που χορηγήθηκαν τον προηγούμενο
μήνα.

Η ΠΝΠ απαλλάσσει από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2015 τα ακίνητα του Δημοσίου, του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους.

Εμπεριέχεται ακόμη ρύθμιση που αφορά στη μισθοδοσία προσωπικού που μεταφέρθηκε στους Δήμους από τις τέως νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και η οποία προβλέπει πως για τις δαπάνες της πρώτης μισθοδοσίας, που οφείλουν να καταβάλουν οι δήμοι, του προσωπικού που μεταφέρθηκε σε αυτούς από τις τέως νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, δεν θα ελέγχονται προληπτικά και ανεξαρτήτως ποσού οι δαπάνες για τη μισθοδοσία του πάσης φύσεως προσωπικού.

Με την ΠΝΠ προβλέπεται πως οι συμβάσεις των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου καθώς και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών παρατείνονται από τη λήξη τους μέχρι και τις 31/12/2016. Οι συμβάσεις αυτές δεν θα μετατρέπονται σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, ενώ οι δαπάνες μισθοδοσίας, καθώς και οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες των φορέων θα καλυφθούν από το Πράσινο Ταμείο.

Τέλος, η ΠΝΠ ρυθμίζει και θέματα του Εθνικού Τυπογραφείου, καθώς προβλέπει πως εάν κείμενο με το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο, δημοσιευθεί, εκ παραδρομής, δύο ή περισσότερες φορές, στο προβλεπόμενο από το παρόν άρθρο ορθό τεύχος ΦΕΚ, θεωρείται ότι η δημοσίευσή του συντελέσθηκε νόμιμα την ημερομηνία που εκδόθηκε για πρώτη φορά στο ΦΕΚ.
http://www.cnn.gr/

Σχετικά άρθρα: Όροι και προϋποθέσεις της ΠΝΠ - τι μπορείτε να κάνετε από 20/7/2015
Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις στον περιορισμό στις αναλήψεις τραπεζών,
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιουνίου 2015 - Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ